Katalog a příručka Blum 2022-2023 _cs

Katalog a technická příručka 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Vaše zkratka do internetu Katalog 2022/2023 • KA-150 Webcode Short-URL www.blum.com/configurator Příklad Webcode DQBQ2M Short-URL Příklad Pomůcka při plánování a objednávání Short-URL www.blum.com/planningtools QR-Code Příklad Videofilm o využití Short-URL www.blum.com/gmSum Abyste mohli kdykoli využívat komplexní a průběžně aktualizované informace o výrobcích, propojili jsme nyní náš katalog a náš svět online. Jste jen krůček od stránky s výrobky v katalogu v rámci našich E-SERVICES. Prostřednictvím webových kódů přejdete přímo na příslušný výrobek v konfigurátoru výrobků. Díky tomu rychle a snadno získáte informace k plánování a budete mít k dispozici ověřené seznamy položek pro přímé objednání a mnoho dalších údajů. K našim výrobkům naleznete v katalogu krátké adresy URL a QR kódy. Jejich prostřednictvím můžete přejít přímo na podrobné informace v digitální podobě, například na selektor designu, informace o montáži, demontáži a seřízení, filmy ohledně použití nebo směrnici o strojních zařízeních. Po zadání webových kódů do konfigurátoru výrobků společnosti Blum obdržíte kromě seznamu položek také informace o programech k dispozici, o zpracování a o prodeji. Krátká webová adresa Vám umožní přístup ke komplexním a zevrubným informacím o výrobcích, jako jsou návody k montáži, které si můžete vytisknout, brožury a technické informace. ③ Získání seznamu položek Nakonec obdržíte hotový seznam položek a můžete jej jediným kliknutím přenést do obchodu online zvoleného prodejce. Prostřednictvím QR kódu můžete přejít přímo na informace o zpracování a podrobnější obsahy pro výrobky Blum – a to i u zákazní ka. ② Nakonfigurování kování Dí ky webovým kódům jsou v konfigurátoru výrobků ty nejdůležitější filtry již přednastaveny, takže vám na kompletní nakonfigurování stačí méně kliknutí. ① Zadání webového kódu nebo kliknutí na něj Zadejte webový kód do konfigurátoru výrobků společnosti Blum nebo na webový kód klikněte v souboru PDF.

Závěsy Závěsy Přehled 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závěsy Montáž CLIP bez nářadí 70 BLUMOTION pro dvířka 156 TIP-ON pro dvířka 170 MODUL – závěsy Montáž nasunutím 174 Box systémy Box systémy Přehled 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX 350 TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX 244 SERVO -DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX 358 TIP-ON pro LEGRABOX 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION pro MERIVOBOX 296 TANDEMBOX antaro 302 Vodicí systémy Vodicí systémy Přehled 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO 434 TIP-ON pro MOVENTO 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE pro MOVENTO | TANDEM 492 Systémy vnitřního členění Systémy vnitřního členění Přehled 527 AMBIA-LINE pro LEGRABOX | MERIVOBOX 528 AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně 538 ORGA-LINE pro TANDEMBOX 540 ORGA-LINE pomůcky do kuchyně 554 Technologie pohybu Technologie pohybu Přehled 559 Samostatná využití SERVO -DRIVE 562 Ostatní výrobky Ostatní výrobky Přehled 573 Využití skříněk SPACE STEP 574 Zámkový systém CABLOXX 582 Montážní systémy EXPANDO T 584 Závěsné kování 586 Spojovací kování 587 E-SERVICES a pomůcky pro zpracování E-SERVICES a pomůcky pro zpracování Přehled 591 E-SERVICES 592 Stroje pro vyvrtání otvorů a montáž kování firmy MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Montážní přípravky BOXFIX 644 Šablony 650 Informace Informace Přehled 699 Všeobecné informace 700 Informace k systémům výklopů 704 Informace o systémech závěsů 706 Informace k Box systémům a vodicím systémům 712 Dceřiné firmy Blum, zastoupení a kontaktní adresy 720 Index podle čísla artiklu 728 Systémy výklopů Systémy výklopů Přehled 15 AVENTOS HF – skládaný výklop Standard | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – výkyvný výklop Standard | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – zdvihací výklop Standard | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – prostý výklop Standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – malý výklop Standard | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – malý výklop Standard | TIP-ON 58

1 Co pro vás děláme Katalog 2022/2023 • KA-150 Co je váš další projekt? Nezáleží na tom, co právě v ymýšlíte: Blum k tomu patří. Ať je to kuchyň, koupelna, obý vací pokoj nebo ložnice – máme v nabídce v ýrobky, dí ky k ter ým se vaše projek t y budou lišit od jiných v ysokou k valitou. Aby tomu tak bylo i nadále, myslíme vždy několik kroků dopředu na to, jaké aplikace budete v budoucnu potřebovat a jaká podpora vám usnadní práci. V našem katalogu a pracovní příručce najdete všechny v ýrobky a informace o našich ser visních službách pro úspěch vašeho projek tu.

2 Katalog 2022/2023 • KA-150 REVEGO Dí k y systému kapes se funkční oblasti v oby tných prostorech objevují nebo mizí pouhým pohybem ruk y. Nápady od společnosti Blum pro vyšší kvalitu bydlení Nejde o to, zda jde o dům nebo by t a zda je plocha velká nebo malá – my máme inspirující řešení v yužití skříněk, k terá uplatníte v každé místnosti. Kromě toho vám posk y tneme prak tické informace o ergonomii, úložném prostoru, k valitě pohybu a designu. Na webu blum-inspirations.com naleznete všechno, co k realizaci těchto nápadů ohledně náby tku potřebujete – napří k lad vhodné ser visní služby. Rádi vám o tom povíme víc. Stačí se s námi spojit! SPACE STEP Řešení sok lu umožňuje ergonomick ý přístup k v yšším úrovním ve všech místnostech domu.

3 Blum Inspirations Katalog 2022/2023 • KA-150 Odkaz na stránku Objevujte další nápady, servisní služby pro zjednodušení práce nebo inspirující příběhy ze světa prodeje Short-URL www.blum.com/i362 Design Naše inovativní kování vám pomůže realizovat vaše nápady podle ak tuálních trendů v oblasti náby tku. Ergonomie Na horních skříňkách jsou v ýk lopy vhodnější než dví řka, protože neomezují pohyb. SPACE TOWER Potravinová skříň s velkor ysým designem nabízí pohodlný přístup k vešker ým uloženým věcem. SPACE TWIN Úzká skříňka je jako st vořená pro řešení zhotovená na míru, a to i na neobv yk lých místech.

4 Katalog 2022/2023 • KA-150 Má perfektní inspirace: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Odkaz na stránku myLEGRABOX 230 Short-URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Zák lad: LEGRABOX pure a LEGRABOX free vám nabízejí v ýběr elegantních matných barev a obzvláště luxusní var iantu z ušlechtilé nerez oceli anti fingerpr int. Pro vaši insp i rac i nabízíme vhodné řešení p ro to, abys te b ox sys tému vdechl i své ind i v i duá lní pojetí a v y t voř i l i svůj v la s tní LEGRABOX. LEGRABOX special edit ion Mimořádná kolekce: neobv yk lý vzhled bočnic v ychá zí z nové bar v y karbonově černá matná, stejně jako z kombinace mater iálů s ušlechtilou nerez ocelí anti fingerpr int, 3D ražením s designem Carbon look nebo struk turou a designem ušlechtilé r zi. LEGRABOX individual Špička na poli individualizace: Užívejte si t vůrčí svobodu naplno. Kombinace barev a mater iálů, potisk, gravírování laserem nebo ražba z vašich vlastních návrhů v y t váří individuální náby tek, k ter ý vaše záka zní k y nadchne.

6 Katalog 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let’s create – box platforma pro vaše nápady

7 MERIVOBOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Odkaz na stránku MERIVOBOX 256 Short-URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular s řešením BOXCAP MERIVOBOX modular s rel ingem MERIVOBOX modular s řešením BOXCOVER Plat forma S malým množst vím komponent v y t voříte široké spek trum. Vaše v ýroba bude zároveň efek tivnější a hospodárnější! Univer zální a přece tak jednoduché. Design Pro MERIVOBOX jsou charak ter istické přímé linie a strohý design. Vy t voř te rozmanit ý a osobit ý náby tek! Minimalistick ý znamená charak ter istick ý. Funkce Zcela nově v y vinutá koncepce vodicích lišt zajistí k lidný chod a v ysokou nosnost. Lehk ý a zároveň stabilní chod. Zpracování Je úplně jedno, pro k terou var iantu se rozhodnete – jednotlivé úkony př i zpracování vždy zůstanou snadné, nastavení jsou vždy stejná. Zpracování zásuvek je velmi snadné.

8 Katalog 2022/2023 • KA-150 Vodicí systémy Kvalita z oceli pro důmyslná řešení dřevěného nábytku

9 Vodicí systémy Katalog 2022/2023 • KA-150 Odkaz na stránku Vodicí systémy 414 Short-URL www.blum.com/i359 Částečný v ýsuv TANDEM s integrovaným řešením TIP- ON Částečný v ýsuv TANDEM je k dispozici s integrovaným řešením TIP- ON. Dí k y němu sv ým záka zní kům posk y tnete více komfor tu a př itom snížíte nák lady. Dí k y integraci ve vodicí liště nabízí záka zní kům odpovídající způsob ot vírání – a to bez dalších nák ladů př i zpracování. K montáži potřebujete jen jednodí lnou hřídel synchronizace. MOVENTO – dokonalý vodicí systém Naše vodicí systémy MOVENTO přesvědčují stabilitou a v ysokou nosností – nyní nově až 70 kg. Vodicí systém je proto velmi vhodný do kuchyně, kde můžete uk ládat těžké předmět y, jako jsou hrnce nebo pánve. TANDEM – univerzální vodicí systém Skr y t ý vodicí systém TANDEM je univer zálním řešením pro vaše nápady ohledně náby tku ze dřeva. Jedná se o velmi komplexní program, k ter ý nabízí velkou var iabilitu a volnost. Vybírejte z obrovského spek tra jmenovit ých délek, různých t ypů v ýsuvu a tříd nosnosti a také mezi technologiemi pohybu pro ot vírání i zavírání měkce a tiše.

10 Katalog 2022/2023 • KA-150 Zajištění odby tu na trhu Návrh | Plánování | Nabídka Konstrukce Objednávka Pomůckou př i konfigurování korpusů a vhodných t ypů kování je náš konfigurátor korpusů a v ýrobků. Obdržíte data ve formátu CAD, k terá můžete dále používat v konstrukčním sof t waru. E-SERVICES a pomůcky pro zpracování Dobré ser visní služby jsou tam, kde je potřebujete. Jako spolehliv ý par tner vám během celého procesu nabízíme ser visní služby a prak tické pomůck y pro zpracování našich v ýrobků. Podporujeme vás na cestě od nápadu až po hotov ý náby tek. Obrá zk y, videa, brožur y a mnoho další ho obsahu dáváme k dispozici v nejrůznějších ja zycích a formátech – online v rámci našich marketingov ých mater iálů (mediaték y). Plánujte, konfigurujte a uk ládejte si projek t y bez sebemenší námahy online. Pro své nabídk y záka zní kům můžete velmi snadno v y t vářet ak tuální seznamy položek. Prostřednict vím rozhraní lze přenášet veškeré seznamy položek z našich konfigurátorů do online obchodů zvolených prodejců.

11 E-SERVICES a pomůcky pro zpracování Katalog 2022/2023 • KA-150 Výroba Dodávka | Montáž Poprodejní ser vis Odkaz na stránku E-SERVICES 592 Short-URL www.blum.com/i361 Veškeré odpovědi t ýkající se montáže a nastavení kování včetně videí naleznete v aplikaci EASY ASSEMBLY. Osobní podporu vám posk y tujeme i po koupi. Váš kontak tní par tner ve společnosti Blum vám zajistí pomoc a podporu ve všech otá zkách k našim v ýrobkům a ser visním službám. Výsledk y plánování můžete z konfigurování přenášet v digitální podobě do stroje MINIPRESS pomocí v ybaveného systémem EASYSTICK. Dí k y pomůckám pro zpracování, jako jsou šablony a montážní přípravk y, lze pracovat r ychle a přesně.

12 Katalog 2022/2023 • KA-150 Věříme, že sk vělé nápady hýbou světem. Abyste mohli uskutečnit své kreativní nápady, nabízíme vám inovativní kování, inspirativní řešení náby tku, a také vhodné služby. Pohání nás vaše potřeby, celosvětové trendy i naše společná vize v yšší k valit y bydlení. Pojďme společně realizovat v ynikající nápady.

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Služby Př i vaší každodenní práci vám posk y tujeme podporu v podobě ser visních služeb, šit ých na míru vašim procesům. Kvalita Neustále se snažíme zdokonalovat jak naše v ýrobk y a služby, tak i sebe samotné. Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy v yráběl ozuby, k teré sloužily jako ochrana pro koně před sk louznutím. Instalovaly se na koňské podkov y. Dnes dodáváme inovativní kování záka zní kům ve více než 120 zemích. Kvalita bydlení Př ispíváme k v yššímu komfor tu a dokonalejší funkčnosti náby tku př i jeho každodenním používání. Sor timent Vše z jednoho zdroje: dí k y ší ř i našeho sor timentu, můžete nastavovat současné i budoucí trendy bydlení. Inspirace Celosvětově pozorujeme trendy v oblasti bydlení, a provádíme v ýzkum pro nová řešení náby tku. O své poznatk y se s vámi ochotně dělíme. Inovace Jsme stále v pohybu. S obrovsk ým očekáváním a nadšením pro inovace, pro vás v y ví jíme nové produk t y a služby. Důvěra Neseme plnou odpovědnost za naše par tnerst ví, naše zaměstnance, za společnost a životní prostředí.

14 Systémy výklopů Katalog 2022/2023 • KA-150 1 ▬ Rychlá, snadná montáž i demontáž technikou CLIP ▬ Komfor tní nastavení čel ve 3 směrech ▬ Plynulé nastavení pozice – čílka se zastaví v jakékoli požadované pozici ▬ Žádné přečnívající díly ▬ Ergonomicky optimální pozice úchytky ▬ BLUMOTION – zavírání měkce a tiše ▬ SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání pro horní skříňky ▬ TIP-ON, mechanický způsob otvírání pro AVENTOS HK Symetrický zdvihač AVENTOS HK-XS můžete využívat jak na jedné straně korpusu, tak i na obou stranách. Systémy výklopů AVENTOS nabízí celou řadu možností použití pro skříňky ve všech místnostech bytu či domu. SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání pro AVENTOS HF, HS, HL a HK top. TIP-ON, mechanický způsob otvírání pro AVENTOS HK top, HK-S a HK-XS. Kování na výklopy AVENTOS přináší skvělý komfor t pohybu do prostor horní skříňky. Dokonce široké výklopy se dají otvírat bez sebemenší námahy, zastavit v kterékoli požadované pozici a – díky BLUMOTION – měkce a tiše zavírat.

15 Systémy výklopů 〉 Přehled Katalog 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – skládaný výklop AVENTOS HF – skládaný výklop 18 Přehled 19 Standard | SERVO-DRIVE 20 Příslušenství 28 AVENTOS HS – výkyvný výklop AVENTOS HS – výkyvný výklop 30 Přehled 31 Standard | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – zdvihací výklop AVENTOS HL – zdvihací výklop 36 Přehled 37 Standard | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – prostý výklop AVENTOS HK top – prostý výklop 42 Přehled 43 Standard | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Příslušenství 51 AVENTOS HK-S – malý výklop AVENTOS HK-S – malý výklop 52 Přehled 53 Standard 54 TIP-ON 54 Příslušenství 57 AVENTOS HK-XS – malý výklop AVENTOS HK-XS – malý výklop 58 Přehled 59 Standard 60 TIP-ON 60 Příslušenství 65 AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou 16 Příslušenství Šrouby 66 Středicí vr ták 66 Doraz 66 Šroubovák 67 Křížový bit 67 Systémy výklopů Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

16 Systémy výklopů 〉 AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou Katalog 2022/2023 • KA-150 Odkaz na stránku AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou Short-URL www.blum.com/mitresrebates Využití s pokosem Využití s polodrážkou Velká rozmanitost výklopů Systémy výklopů Fascinující kvalita pohybu kování AVENTOS je tu i pro výklopy, realizované na pokos nebo s polodrážkou. Přitom je obzvlášť praktické to, že díky jednoduchým změnám pozice můžete nadále využívat standardní kování. Tyto možnosti otevírají cesty k realizaci neobvyklých designových nápadů. Protože se uživatel může volně pohybovat pod čely, je používání nábytku s výklopy velmi komfor tní. Nehrozí mu tak, že by se o dví řka uhodil do hlavy. Kromě toho se výklopy AVENTOS při otvírání zastaví v libovolné pozici, a proto na ně dosáhnete vždy, když je budete chtít zavřít. Další komfor t navíc přináší elektrický či mechanický způsob otvírání SERVO-DRIVE nebo TIP-ON.

17 Systémy výklopů 〉 AVENTOS – využití s pokosem a polodrážkou Katalog 2022/2023 • KA-150 Využití s pokosem Využití s polodrážkou AVENTOS HF – skládaný výklop AVENTOS HS – výkyvný výklop AVENTOS HL – zdvihací výklop AVENTOS HK top – prostý výklop AVENTOS HF – skládaný výklop AVENTOS HS – výkyvný výklop AVENTOS HL – zdvihací výklop AVENTOS HK top – prostý výklop Systémy výklopů

18 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop Katalog 2022/2023 • KA-150 Kování na výklopy pro velká dvoudílná čela Otvírání a zavírání – lehce a komfortně Další výhody, které přesvědčí vás i vaše zákazníky Systémy výklopů Dlouhá životnost Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin. Výsledek: dlouhá životnost. S kováním AVENTOS HF se dají výklopy otvírat bez námahy. Dokonce i u těžkých čel je zapotřebí vynaložit jen málo ovládací síly. Díky vyvážení čela se výklopy zastaví v jakékoli požadované pozici. Žádné přečnívající díly Snímatelný teleskop – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně. Včetně ochrany prstů Středový závěs CLIP top s inovativní technikou, která zaručí bezpečí a ochranu prstů. Možnost stejných polic V závislosti na výšce korpusu můžete využít 2 stejné police. Díky integrovanému BLUMOTION se dokonce i těžká čela, stejně jako lehká, zavírají měkce a tiše. Krytka je k dispozici v barevných variantách hedvábně bílá, světle šedá a tmavě kovově šedá. U AVENTOS HF se dvoudílné čelo při otvírání uprostřed složí. Skládaný výklop je ideální pro vyšší horní skříňky s velkými čely, protože na úchytku snadno dosáhnete v každé pozici. U AVENTOS HF jsou možná i různě vysoká čela. ▬ Zavírá se měkce a tiše, díky BLUMOTION ▬ Dá se lehce otvírat ▬ Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici ▬ Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky ▬ Malý rozsah sor timentu, velké spektrum využití ▬ Jednoduchá montáž a snadné nastavení ▬ Stabilní, i s širokými čely ▬ Dlouhá životnost ▬ Libovolná pozice úchytky dle vašeho výběru ▬ Žádné přečnívající díly ▬ Volitelně: SERVO-DRIVE pro AVENTOS, elektrický způsob otvírání pro horní skříňky

19 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Přehled Katalog 2022/2023 • KA-150 Využití Webcode Strana Standard | SERVO -DRIVE Dřevěná čí lka a široké alurámečky DQD8YM 20 Úzké alurámečky DQD9NY 24 Příslušenství Omezovač úhlu otevření 21 Sada závěsů 28 Montážní podložky 144 Krytka ramínka 151 Šrouby 66 Středicí vr ták 66 Doraz 66 Šroubovák 67 Křížový bit 67 Montáž, demontáž a seřízení Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a110 Směrnice o strojích 701 Podrobné informace o směrnici o strojích Short-URL www.blum.com/sd/guideline Piktogramy Ar tikl pouze na dotázání Systémy výklopů Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

20 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Dřevěná čílka a široké alurámečky Webcode DQD8YM Ukazatel výkonnosti LF Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG dole a nahoře, včetně úchytky (kg) Teoretická výška korpusu TKH Výška čela nahoře FHo (mm) x 2 + mezery V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus! Informace k objednávce Standard SERVO-DRIVE 4 Montážní podložka k teleskopu Doporučení Způsob instalace Zvýšení (mm) Č. artiklu Vruty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zalisování 177H3100 Všechny přímé montážní podložky z oceli možné se zvýšením 0 mm 1 Pro dřevěná čí lka použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu ▬ Ideální pro vyšší horní skříňky s dělenými čely ▬ Výšky korpusu KH 480 –1040 mm ▬ Ší řka korpusu KB až 1800 mm ▬ Zavírá se měkce a tiše, dí ky BLUMOTION ▬ Nepatrná ovládací sí la ▬ Plynulé nastavení pozice ▬ Montáž bez nářadí ▬ Nastavení obou čel ve třech směrech ▬ Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů ▬ Středový závěs, včetně ochrany prstů 1 Sada zdvihačů Ukazatel výkonnosti LF Upozornění Č. artiklu 2600 – 5500 1 ks = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 ks = LF 13500 – 25900 20F2800.05 Složení: 1 2 x Symetrický zdvihací mechanizmus – 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm 2 Sada teleskopů Výška korpusu KH (mm) Č. artiklu 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Složení: 2 2 x Symetrický teleskop 1 U asymetrických čel teoretická výška korpusu TKH 3 Sada krytek Barva Materiál Č. artiklu SW | HGR | TGR Plast 20F8020 Složení: 3a 1 x Kr y tka vlevo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Vnější kr y tka, s raženým logem Blum IN-G 3 Sada krytek pro SERVO -DRIVE Barva Materiál Č. artiklu SW | HGR | TGR Plast 21F8020 Složení: 3a 1 x Kr y tka SERVO-DRIVE vlevo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Vnější kr y tka, s raženým logem Blum IN-G 3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE 3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm 6 Sada SERVO -DRIVE Barva Materiál Č. artiklu R7037 Plast 21FA000 Složení: 6a 1 x Pohonná ser vo jednotka 6b 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Svorka 6d 2 x Ochranná koncová kr y tka na kabel Od 3 zdvihacích mechanizmů doporučujeme 2 synchronizované pohonné ser vo jednotky 7 Napájecí zdroj SERVO -DRIVE 24 W Jazyková skupina1 Jazyk2 Č. artiklu A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Včetně návodu k obsluze, montážního návodu Bez kabelu napájecího zdroje 1 Jazyková skupina – Návodu k obsluze, montážního návodu 2 Označení jazyků ve smyslu ISO-639 8 Držák napájecího zdroje Barva Materiál Č. artiklu WGR Plast Z10NG120 Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE 24 W 9 Kabel napájecího zdroje Trh Č. artiklu Trh Č. artiklu AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Evropa Z10M200E BR Z10M200S.01 Evropa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Délka 2 m včetně zástrčky 1 Bez konektoru Systémy výklopů

21 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Dřevěná čílka a široké alurámečky Webcode DQD8YM Informace k objednávce Alternativně vůči 7 | 8 | 9 – Napájecí zdroj SERVO -DRIVE se zástrčkou 12 W Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku Síťový adaptér1 Jazyková skupina2 Jazyk3 Č. artiklu E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Složení: – 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE se zástrčkou 12 W Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem SERVO-DRIVE možné prodloužit na max. 2000 mm) Síťový adaptér E B K U Další kombinace na objednávku 1 Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace 2 Jazyková skupina – Návodu k obsluze, montážního návodu 3 Označení jazyků ve smyslu ISO-639 10 Závěs CLIP top 120° Miska Pružina Č. artiklu INSERTA Bez pružiny 70T5590BTL Vruty 1 70T5550.TL Přesah misky TO (fixní rozměr) 11 mm 3 závěsy od ší řky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG 4 závěsy u ší řky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG 1 Pro dřevěná čí lka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00) Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) Alternativně vůči 10 10 CLIP top 120°, speciální závěs pro větší přesah čela Miska Pružina Č. artiklu INSERTA Bez pružiny 72T5590BTL Vruty 1 72T5550.TL Přesah misky TO (fixní rozměr) 13 mm 3 závěsy od ší řky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG 4 závěsy u ší řky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG 1 Pro dřevěná čí lka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00) Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) 11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120° Doporučení Způsob instalace Zvýšení (mm) Č. artiklu Vruty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zalisování 177H3100 Standardní montážní podložky, zvýšení závisí na přesahu čela nahoře FAo 1 Pro dřevěná čí lka použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu 12 Středový závěs CLIP top Miska Pružina Č. artiklu EXPANDO Bez pružiny 78Z553ET Vruty 1 78Z5500T 3 závěsy od ší řky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG 4 závěsy u ší řky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG 1 Pro dřevěná čí lka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00) Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) 13 Montážní podložka ke středovému závěsu CLIP top Doporučení Způsob instalace Zvýšení (mm) Č. artiklu Vruty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zalisování 177H3100 Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm Pro široké alurámečky o ší řce rámečků pod 57 mm používejte jen křížové podložky 1 Pro dřevěná čí lka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00) Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) Příslušenství – Omezovač úhlu otevření Úhel otevření OW Barva Č. artiklu 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Rozvodný kabel SERVO -DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel Barva Délka (m) Č. artiklu SZ 8 Z10K800AE Složení: 6b 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE 6d 5 x Ochranná koncová kr y tka na kabel Ke zkrácení Použitelný jako rozvodný kabel SERVO-DRIVE – Svorka a ochranná koncová krytka na kabel Barva Materiál Č. artiklu SZ Plast Z10V100E.01 Složení: 6c 1 x Svorka 6d 2 x Ochranná koncová kr y tka na kabel Montáž bez nářadí – Držák kabelu Barva Materiál Č. artiklu WS Plast Z10K0009 Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE Barva Barva HGR Světle šedá WGR Bí lošedá SW Hedvábně bí lá SZ Černá TGR Šedá WS Bí lá R7037 RAL 7037 prachově šedá IN-G Inmold Inox broušená Odkaz na stránku Přehled 19 Příslušenství – Sada závěsů 28 Montážní podložky 144 Příslušenství – Všeobecně 66 Plánování – Symetrické 22 Plánování – Asymetrický 23 Plánování – Distanční doraz Blum 29 Plánování – Vypínač SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů 718 E-SERVICES a pomůcky pro zpracování 590 Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) 704 Směrnice o strojích 701 Další technické informace 698 Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a110 Systémy výklopů

FHo Y FAo 22 Katalog 2022/2023 • KA-150 Dřevěná čílka a široké alurámečky Webcode DQD8YM Plánování Symetrické Pozice pro vyvrtání otvorů Potřebný prostor KH Výška korpusu Omezovač úhlu otevření Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška čela nahoře Zpracování čela Závěs CLIP top 120° TB Odstup misky F Mezera FAo Přesah čela nahoře () CLIP top 120°, speciální závěs Středový závěs CLIP top TB Odstup misky F Mezera min. 1.5 mm * 37 mm u křížových montáž. podložek (37/32) Odstup misky TB MD Přesah čela FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Zvýšení montážních podložek (mm) Odstup misky TB MD Horizontální mezera F (mm) mezi čílky 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Zvýšení montážních podložek (mm) Montáž našroubováním Montáž INSERTA | EXPANDO Rozměry misky Výška korpusu KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm Vyvr tání ot voru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva * Hloubka vr tání 5 mm ** Alternativní vyvr tání ot voru V případě speciálního závěsu CLIP top 120° je přesah čela FA vždy o 2 mm větší Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Výška korpusu KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Boční přesah čela Systémy výklopů

FHo Y FAo 23 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Dřevěná čílka a široké alurámečky Webcode DQD8YM Plánování Asymetrický Pozice pro vyvrtání otvorů Teoretická výška korpusu TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm Vyvr tání ot voru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva * Hloubka vr tání 5 mm ** Alternativní vyvr tání ot voru Potřebný prostor TKH = FHo (mm) x 2 + mezer y TKH Teoretická výška korpusu FHo Výška čela nahoře FHu Výška čela dole Omezovač úhlu otevření Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška čela nahoře Vyšší čelo musí bý t nahoře! Zpracování čela Teoretická výška korpusu TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Výška čela nahoře FHu Výška čela dole FAu Přesah čela dole SFA Boční přesah čela Závěs CLIP top 120° TB Odstup misky F Mezera FAo Přesah čela nahoře () CLIP top 120°, speciální závěs Středový závěs CLIP top TB Odstup misky F Mezera min. 1.5 mm * 37 mm u křížových montáž. podložek (37/32) Odstup misky TB MD Přesah čela FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Zvýšení montážních podložek (mm) V případě speciálního závěsu CLIP top 120° je přesah čela FA vždy o 2 mm větší Odstup misky TB MD Horizontální mezera F (mm) mezi čílky 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Zvýšení montážních podložek (mm) Montáž našroubováním Montáž INSERTA | EXPANDO Odkaz na stránku Přehled 19 Informace k objednávce – dřevěná čela a široké alurámečky 20 Plánování – Distanční doraz Blum 29 Plánování – Vypínač SERVO-DRIVE 29 Směrnice o strojích 701 Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a110 Systémy výklopů

24 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Úzké alurámečky Webcode DQD9NY Ukazatel výkonnosti LF Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG dole a nahoře, včetně úchytky (kg) Teoretická výška korpusu TKH Výška čela nahoře FHo (mm) x 2 + mezery V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus! Informace k objednávce Standard SERVO-DRIVE 1 Sada zdvihačů Ukazatel výkonnosti LF Upozornění Č. artiklu 2600 – 5500 1 ks = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Složení: 1 2 x Symetrický zdvihací mechanizmus – 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm 2 Sada teleskopů Výška korpusu KH (mm) Č. artiklu 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Složení: 2 2 x Symetrický teleskop 1 U asymetrických čel teoretická výška korpusu TKH 3 Sada krytek Barva Materiál Č. artiklu SW | HGR | TGR Plast 20F8020 Složení: 3a 1 x Kr y tka vlevo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Vnější kr y tka, s raženým logem Blum IN-G 3 Sada krytek pro SERVO -DRIVE Barva Materiál Č. artiklu SW | HGR | TGR Plast 21F8020 Složení: 3a 1 x Kr y tka SERVO-DRIVE vlevo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Vnější kr y tka, s raženým logem Blum IN-G 3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE 3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm 4 Adaptér CLIP pro teleskop Provedení Zvýšení (mm) Č. artiklu Vlevo | Vpravo 0 175H5B00 6 Sada SERVO -DRIVE Barva Materiál Č. artiklu R7037 Plast 21FA000 Složení: 6a 1 x Pohonná ser vo jednotka 6b 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Svorka 6d 2 x Ochranná koncová kr y tka na kabel 7 Napájecí zdroj SERVO -DRIVE 24 W Jazyková skupina1 Jazyk2 Č. artiklu A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Včetně návodu k obsluze, montážního návodu Bez kabelu napájecího zdroje 1 Jazyková skupina – Návodu k obsluze, montážního návodu 2 Označení jazyků ve smyslu ISO-639 8 Držák napájecího zdroje Barva Materiál Č. artiklu WGR Plast Z10NG120 Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE 24 W 9 Kabel napájecího zdroje Trh Č. artiklu Trh Č. artiklu AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Evropa Z10M200E BR Z10M200S.01 Evropa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Délka 2 m včetně zástrčky 1 Bez konektoru Systémy výklopů ▬ Ideální pro vyšší horní skříňky s dělenými čely ▬ Výšky korpusu KH 480 –1040 mm ▬ Ší řka korpusu KB až 1800 mm ▬ Zavírá se měkce a tiše, dí ky BLUMOTION ▬ Nepatrná ovládací sí la ▬ Plynulé nastavení pozice ▬ Montáž bez nářadí ▬ Nastavení obou čel ve třech směrech ▬ Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů ▬ Středový závěs, včetně ochrany prstů

25 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Úzké alurámečky Webcode DQD9NY Informace k objednávce Alternativně vůči 7 | 8 | 9 – Napájecí zdroj SERVO -DRIVE se zástrčkou 12 W Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku Síťový adaptér1 Jazyková skupina2 Jazyk3 Č. artiklu E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Složení: – 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE se zástrčkou 12 W Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem SERVO-DRIVE možné prodloužit na max. 2000 mm) Síťový adaptér E B K U Další kombinace na objednávku 1 Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace 2 Jazyková skupina – Návodu k obsluze, montážního návodu 3 Označení jazyků ve smyslu ISO-639 10 Závěs CLIP top, 120°, pro dvířka s alurámečky Miska Pružina Č. artiklu Vruty Bez pružiny 72T550A.TL 3 závěsy od ší řky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG 4 závěsy u ší řky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG Připevňovací šrouby jsou přiloženy 11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120° Doporučení Způsob instalace Zvýšení (mm) Č. artiklu Vruty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zalisování 177H3100 Standardní montážní podložky, zvýšení závisí na mezeře F nahoře 1 Pro úzké alurámečky použijte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu 12 Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky Miska Pružina Č. artiklu Vruty 1 Bez pružiny 78Z550AT 3 závěsy od ší řky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG 4 závěsy u ší řky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG 1 Pro úzké alurámečky použijte 2 šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) na každou stranu 13 Adaptér CLIP pro středový závěs Provedení Zvýšení (mm) Č. artiklu Symetrické 0 175H5A00 Připevňovací šrouby jsou přiloženy Příslušenství – Omezovač úhlu otevření Úhel otevření OW Barva Č. artiklu 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Rozvodný kabel SERVO -DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel Barva Délka (m) Č. artiklu SZ 8 Z10K800AE Složení: 6b 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE 6d 5 x Ochranná koncová kr y tka na kabel Ke zkrácení Použitelný jako rozvodný kabel SERVO-DRIVE – Svorka a ochranná koncová krytka na kabel Barva Materiál Č. artiklu SZ Plast Z10V100E.01 Složení: 6c 1 x Svorka 6d 2 x Ochranná koncová kr y tka na kabel Montáž bez nářadí – Držák kabelu Barva Materiál Č. artiklu WS Plast Z10K0009 Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE Barva Barva HGR Světle šedá WGR Bí lošedá SW Hedvábně bí lá SZ Černá TGR Šedá WS Bí lá R7037 RAL 7037 prachově šedá IN-G Inmold Inox broušená Odkaz na stránku Přehled 19 Příslušenství – Sada závěsů 28 Montážní podložky 144 Příslušenství – Všeobecně 66 Plánování – Symetrické 26 Plánování – Asymetrický 27 Plánování – Distanční doraz Blum 29 Plánování – Vypínač SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů 718 E-SERVICES a pomůcky pro zpracování 590 Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) 704 Směrnice o strojích 701 Další technické informace 698 Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a110 Systémy výklopů

FHo Y 26 Katalog 2022/2023 • KA-150 Úzké alurámečky Webcode DQD9NY Plánování Symetrické Pozice pro vyvrtání otvorů Potřebný prostor KH Výška korpusu Omezovač úhlu otevření Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška čela nahoře Zpracování čela Výška korpusu KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 Závěs CLIP top, 120°, pro dvířka s alurámečky Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky F Mezera min. 1.5 mm Od ší řky rámečku 20.5 mm je nutné nastavit mezeru F Montáž našroubováním (závěs | adaptér) * Při změně sí ly materiálu je nutné přizpůsobit parametr y pro zpracování Výška korpusu KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm Vyvr tání ot voru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva * Hloubka vr tání 5 mm ** Alternativní vyvr tání ot voru Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Systémy výklopů

FHo Y 27 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Úzké alurámečky Webcode DQD9NY Plánování Asymetrický Pozice pro vyvrtání otvorů Teoretická výška korpusu TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm Vyvr tání ot voru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva * Hloubka vr tání 5 mm ** Alternativní vyvr tání ot voru Potřebný prostor TKH = FHo (mm) x 2 + mezer y TKH Teoretická výška korpusu FHo Výška čela nahoře FHu Výška čela dole Omezovač úhlu otevření Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška čela nahoře Vyšší čelo musí bý t nahoře! Zpracování čela Teoretická výška korpusu TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Výška čela nahoře FHu Výška čela dole FAu Přesah čela dole Závěs CLIP top, 120°, pro dvířka s alurámečky Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky F Mezera min. 1.5 mm Od ší řky rámečku 20.5 mm je nutné nastavit mezeru F Montáž našroubováním (závěs | adaptér) * Při změně sí ly materiálu je nutné přizpůsobit parametr y pro zpracování Odkaz na stránku Přehled 19 Informace k objednávce – úzké alurámečky 24 Plánování – Distanční doraz Blum 29 Plánování – Vypínač SERVO-DRIVE 29 Směrnice o strojích 701 Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a110 Systémy výklopů

28 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Příslušenství Katalog 2022/2023 • KA-150 Sada závěsů – dřevěná čela Informace k objednávce Sada závěsů – dřevěná čela a široké alurámečky Informace k objednávce Sada závěsů – úzké alurámečky Informace k objednávce ▬ Sada závěsů ▬ Sada závěsů ▬ Sada závěsů Způsob instalace Č. artiklu INSERTA | Zalisování | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Složení: 2 x Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5590BTL 2 x Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5530T 6 x Přímá montážní podložka s excentrem 177H3100 Způsob instalace Č. artiklu Vruty 1 ☎ 78Z5500T12 Složení: 2 x Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5550.TL 2 x Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5500T Pro široké alurámečky je u středového závěsu CLIP top nutná ještě křížová montážní podložka navíc 6 x Přímá montážní podložka s excentrem 175H3100 1 Pro dřevěná čí lka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00) Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápustnou hlavou (660.0950) Způsob instalace Č. artiklu Vruty ☎ 78Z550AT11 Složení: 2 x Závěs CLIP top 120° pro alurámečky bez pružiny 72T550A.TL 2 x Středový závěs CLIP top pro dví řka s alurámečky bez pružiny 78Z550AT 2 x Přímá montážní podložka s excentrem 175H5400 2 x Adaptér CLIP symetrický 175H5A00 2 x Adaptér CLIP vlevo/vpravo 175H5B00 Systémy výklopů

29 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HF – skládaný výklop 〉 Plánování Katalog 2022/2023 • KA-150 Plánování Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO -DRIVE) Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení ) Doporučení pro alurámečky Naplánujte si vyvr távání ot voru pro distanční doraz Blum v boku korpusu Při instalaci do čí lka je nezby tné provést zkoušku dorazu/kolize * Od spodní hrany korpusu u čel, přečnívajících směrem dolů Vypínač SERVO -DRIVE Odkaz na stránku Přehled 19 Informace k objednávce – dřevěná čela a široké alurámečky 20 Informace k objednávce – úzké alurámečky 24 E-SERVICES a pomůcky pro zpracování 590 Směrnice o strojích 701 Další technické informace 698 Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a110 Systémy výklopů

30 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HS – výkyvný výklop Katalog 2022/2023 • KA-150 Může být pohyb výkyvného výklopu hladší? Komfort pohybu a varianty designu Další výhody, které přesvědčí vás i vaše zákazníky Systémy výklopů Dlouhá životnost Základní prvek zdvihacího mechanizmu představuje robustní sestava pružin. Výsledek: dlouhá životnost. Žádné přečnívající díly Snímatelná soustava ramen – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně. AVENTOS HS poskytuje komfor t pohybu, který nadchne. Dokonce i těžká čela se dají bez námahy otvírat s vynaložením minimální ovládací síly. Jednoduše zatlačíte na čelo a SERVO-DRIVE výklop otevře. K tlumenému zavření stačí jedno stisknutí tlačítka. AVENTOS HS umožňuje realizaci také s kováním EXPANDO T pro tenká čílka od 8 mm. Krytka je k dispozici v barevných variantách hedvábně bílá, světle šedá a tmavě kovově šedá. Věncové lišty a postranice Korpusy s věncovými lištami nebo postranicemi se dají bez problémů kombinovat s AVENTOS HS. Otvírá se tak nový prostor pro netradiční řešení při plánování nábytku. S AVENTOS HS se čelo naklání přes korpus a je tudíž ideální pro velká čela. Výkyvný výklop je správná volba i pro skříňky s věncovými lištami. ▬ Zavírá se měkce a tiše, díky BLUMOTION ▬ Dá se lehce otvírat ▬ Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici ▬ Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky ▬ Vhodný pro horní skříňky s věncovými lištami nebo postranicemi ▬ Malý rozsah sor timentu, velké spektrum využití ▬ Jednoduchá montáž a snadné nastavení ▬ Stabilní, i s širokými čely ▬ Dlouhá životnost ▬ Žádné přečnívající díly ▬ Volitelně: SERVO-DRIVE pro AVENTOS, elektrický způsob otvírání pro horní skříňky

31 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HS – výkyvný výklop 〉 Přehled Katalog 2022/2023 • KA-150 Využití Webcode Strana Standard | SERVO -DRIVE Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky DQDADA 32 Příslušenství Šrouby 66 Středicí vr ták 66 Doraz 66 Šroubovák 67 Křížový bit 67 Montáž, demontáž a seřízení Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a120 Směrnice o strojích 701 Podrobné informace o směrnici o strojích Short-URL www.blum.com/sd/guideline Piktogramy Ar tikl pouze na dotázání Systémy výklopů Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

32 Systémy výklopů 〉 AVENTOS HS – výkyvný výklop 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky Webcode DQDADA Zdvihací mechanizmus Pro výběr správného zdvihače potřebujete výšku korpusu KH a hmotnost čela FG, včetně úchytky Příklad Výška korpusu KH = 600 mm Hmotnost čela FG = 10 kg Výběr zdvihače = 20S2E00.05 KH = 602 mm → 600 mm KH = 603 mm → 605 mm V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanizmus! Informace k objednávce Standard SERVO-DRIVE 1 Sada zdvihačů Výška korpusu KH 350 – 525 mm Č. artiklu 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Č. artiklu 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Hmotnost čela, včetně úchytky (kg) KH (mm) Hmotnost čela, včetně úchytky (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Výška korpusu KH 526 – 675 mm Č. artiklu 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Č. artiklu 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Hmotnost čela, včetně úchytky (kg) KH (mm) Hmotnost čela, včetně úchytky (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Výška korpusu KH 676 – 800 mm Č. artiklu 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Č. artiklu 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Hmotnost čela, včetně úchytky (kg) KH (mm) Hmotnost čela, včetně úchytky (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Složení: 1 2 x Symetrický zdvihací mechanizmus – 10 x Vrut Ø 4 x 35 mm KH Výška korpusu 2 Sada ramen Barva Materiál Č. artiklu NI Ocel 20S3500.06 Složení: 2a 1 x Soustava ramen vlevo 2b 1 x Soustava ramen vpravo 2c 2 x Kr y tka pro příčnou stabilizaci 2 Sada soustav ramen pro SERVO -DRIVE Barva Materiál Č. artiklu NI Ocel 21S3500.01 Složení: 2a 1 x Soustava ramen SERVO-DRIVE vlevo 2b 1 x Soustava ramen SERVO-DRIVE vpravo 2c 2 x Kr y tka pro příčnou stabilizaci 3 Sada krytek Barva Materiál Č. artiklu SW | HGR | TGR Plast 20S8020 Složení: 3a 1 x Kr y tka vlevo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Vnější kr y tka, s raženým logem Blum IN-G 3 Sada krytek pro SERVO -DRIVE Barva Materiál Č. artiklu SW | HGR | TGR Plast 21S8020 Složení: 3a 1 x Kr y tka SERVO-DRIVE vlevo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Vnější kr y tka, s raženým logem Blum IN-G 3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE 3e 4 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm Systémy výklopů ▬ Ideální pro velkoplošná jednodí lná čela ▬ Výška korpusu KH 350 – 800 mm ▬ Ší řka korpusu KB až 1800 mm ▬ Zavírá se měkce a tiše, dí ky BLUMOTION ▬ Nepatrná ovládací sí la ▬ Komfor t pohybu s plynulým nastavením pozice ▬ Montáž bez nářadí ▬ Nastavení čela ve třech směrech ▬ Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů

RkJQdWJsaXNoZXIy