AVENTOS Lookbook CS

Otevřete svou mysl novým nápadům!

AVENTOS Otevřete svou mysl novým nápadům!

2 AVENTOS HF pro sk ládací v ýk lop: dvoudí lné čelo se sk ládá směrem nahoru. AVENTOS HS pro v ýk y vný v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nad korpus. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

3 Inspirace pro skvělé nápady a volnost pohybu. Hledáte inspiraci a chcete sloučit estetiku s funkčností? Společně s vámi chceme vytvořit prostor pro nová řešení nábytku. S našimi výklopy se u horních skříněk nikdo nikdy neuhodí do hlavy. S našimi výklopy jdou ruku v ruce absolutní volnost provedení a jedinečný, již mnohokrát oceněný, design. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HK- S pro malý prost ý v ýk lop: čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HK-XS pro lehk ý prost ý v ýk lop: čelo se v yk lápí nahoru.

4

5 Design s obrovsk ým potenciálem v podobě horních skříněk, v ybudovaných od podlahy ke stropu. S nimi v y t voříte úložný prostor navíc. Integrovaný omezovač úhlu otevření zabrání případné kolizi se stropem. Jedním stiskem bezdrátového přepínače zavřete v ýk lop dí k y SERVO -DRIVE elek tr ick y, měkce a tiše. Př idejte inteligentní stupátko a absolutní komfor t bude zaručen. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru.

6 Ve světě architektury interiéru, pro který je příznačné stále intenzivnější hledání důmyslných, speciálních a zároveň vysoce funkčních řešení, bude program AVENTOS firmy Blum při vašem úsilí dosáhnout obou těchto cílů dokonalým spojencem. A n d r e a F e d e r i c i | d e s i g n é r | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | I t á l i e

7

8

9 Zmenšující se místnosti jsou v ýzvou v yužít stávající prostor co nejlépe a nanejv ýš kreativně. Domácí kancelář je kombinace zdvihací ho v ýk lopu a Sideboard, inteligentně integrovaná v obý vacím pokoji. Až digitální schůzka skončí, schováte notebook a psací potřeby jedním pohybem ruk y a pokoj bude zase útulný. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

10 Skandinávsk ý design je oblí bený v celém světě. To má velmi dobr ý důvod. V kombinaci s prak tick ými v ýk lopy a odpovídající ergonomií bude kuchyň pro vaše záka zní k y celoročně zdrojem radosti a potěšení. A když se podaří uložit ex tra v ychy távk y, jako třeba kuchyňsk ý robot do zdvihací ho v ýk lopu s policov ým v ýsuvem, nebo nechat běžet videozá znam svého sk vělého kuchařského počinu na ploché obra zovce, integrované v čele zdvihací ho v ýk lopu, pak bude jasné, že v ybudování této vlastní oá zy k lidu a radosti bylo a je per fek tní. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

11

12

13 Ložnice jakožto osobní útočiště by měla bý t především útulná a pohodlná – efek t podtrhne nepřímé osvětlení. Šarmantní řešení zde představuje osvětlená skříňová stěna s v ýk lopy. Sem nejen uložíte své nejoblí benější knížk y. Najdete zde také pří jemný zdroj světla pro fajn počtení. S prak tick ým stupátkem hravě dosáhnete na předmět y, uložené v nejhornějších policích. AVENTOS HF pro sk ládací v ýk lop: dvoudí lné čelo se sk ládá směrem nahoru. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HK- S pro malý prost ý v ýk lop: čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HK-XS pro lehk ý prost ý v ýk lop: čelo se v yk lápí nahoru.

14 Má role jakožto designérky spočívá v tom, abych svými návrhy posouvala pomyslné hranice stále dál a dál. Nic totiž není nemožné. Právě naopak! Kování na výklopy AVENTOS jsou řešení, které mě inspiruje vdechnout takovým návrhům život, a rovněž propojit krásu a estetično s hravým efektem bezvadných funkcí. D a v i n i a S u t t o n | d e s i g n é r k a | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | N o v ý Z é l a n d

15

16 Kuchyňská linka s malou světlou hloubkou posk y tne za určit ých okolností více úložného prostoru a místa, než se na pr vní pohled může zdát. Malé korpusy, zabudované ve stěně, předvedou naplno svůj obrovsk ý potenciál, až je otevřete. Dí k y tenk ým čí lkům působí v ýk lopy obzvlášť ušlechtile a jejich ještě komfor tnější v yužití zajistí mechanická technologie ot vírání. AVENTOS HK-XS pro lehk ý prost ý v ýk lop: čelo se v yk lápí nahoru.

17

18

19 Vaši záka zníci se budou radovat z nového, neobv yk lého designu. Oblá dřevěná čela učiní z této šatní skříně naprosto v ýjimečný sk vost. Přesah v ýk y vných v ýk lopů se dá v yužít jako jedinečná úchy tka. Vše bude per fek tně uložené, dokonale neviditelné, a přesto kdykoli bez problémů dosažitelné. AVENTOS HS pro v ýk y vný v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nad korpus.

20

21 Jednotný design je vždy realizovatelný harmonick y a srovnatelně snadno. Ale náby tek, postavený na zák ladě stavebnicového pr incipu, z rozmanit ých mater iálů, zkombinovaný nanejv ýš umně a promyšleně, představuje v oblasti inter iéru v ysoké umění. Individuální řešení působí obzvlášť efek tně dí k y rozličným t ypům technologie pohybu, aplikovaným ve v ýk lopech v horních skříňkách a v ysok ých skříních. Je to ideální pří ležitost popustit uzdu své kreativitě. AVENTOS HF pro sk ládací v ýk lop: dvoudí lné čelo se sk ládá směrem nahoru. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru.

22 Ani sebekrásnější design není k ničemu, pokud neplní funkci. Hodnota výklopů AVENTOS pro mě spočívá v tom, že s nimi se mohu plně věnovat vytvoření čistých emocí. A l l a P e t r o v i c h e v a | d e s i g n é r k a | D I I N T E R I O R | R u s k o

23

24 Velkor yse pojatá kuchyň s ostrůvkem změní funkční prostor na místo setkání a komunikace s báječnými lidmi. Dí k y lehkému designu korpusu a rafinované hře světla vzniká dojem, že se kuchyň vznáší. Zavěšené horní skříňk y s alurámečk y a pr vk y designu v provedení mléčné sk lo tento pocit beztíže umocní ještě víc. Zdvihací v ýk lopy nechají tento mimořádný design v yniknout, v kombinaci se stupátkem posk y tnou komfor tní přístup do vnitřku skříněk, a všude zajistí úložný prostor. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

25

26 Máte v sobě kreativitu? Typickou t vůrčí hravost? Takováhle vzrušující domácí inscenace uprostřed obý vací ho pokoje je naprosto neobyčejná a v ýjimečná. Tady nenajdete žádnou t ypickou stěnu, jak ých jsou v obý vacích pokojích spoust y. Tady budí pozornost každý jednotliv ý pr vek sám za sebe a v y t váří jedinečnou atmosféru. Jednotlivé kusy náby tku spojují s asymetr ick ými sk ládacími, v ýk y vnými a prost ými v ýk lopy design s v ynikajícími funkcemi. Stupátka s v ýsuv y pod nimi zajistí optimální přístup a úložný prostor navíc. AVENTOS HF pro sk ládací v ýk lop: dvoudí lné čelo se sk ládá směrem nahoru. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HS pro v ýk y vný v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nad korpus.

27

28

29 Není žádný zá zrak, že ser vírovací okénko z kuchyně prožívá renesanci. Účelné bylo vlastně vždyck y. Dí k y modernímu konceptu prostoru a nové interpretaci se z k lasik y stane optick y absolutní špička. Stačí zlehka ťuknout a všechny uložené předmět y v horních skříňkách s v ýk y vnými v ýk lopy budou hned s vešker ým pohodlím dostupné – dokonce i když bude náby tek v ybaven elegantními, 8 mm silnými, průběžnými mramorov ými čely. AVENTOS HS pro v ýk y vný v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nad korpus.

30 Kvalita výklopů AVENTOS je mnohem vyšší nežli běžný standard. Výklopy AVENTOS považuji za nejlepší řešení pro otvírání horních skříněk. Velice si cením z ergonomického hlediska dobrých výrobků s dlouhou životností. Také je velice rád využívám. G o p a l D w i v e d i | d e s i g n é r | L i v s p a c e | I n d i e

31

32 Něk teré předmět y musí zůstat skr y t y za v ýk lopem. Jiné, jako oblí bené dekorativní předmět y a sběratelské cennosti, by měly bý t v ystaveny na očích, ovšem tak, aby současně zůstaly také dobře chráněny. Nadstandardní sk leněná vitrína s úzk ými, tmav ými alurámečk y je opravdov ý sk vost nejen optick y, ale i z prak tického hlediska. Mimochodem: domácí ma zlíčci s delší srstí se rádi uchýlí do parádní ho úkr y tu, k ter ý pro ně v y t voří vhodné, šikovné řešení v ýk lopu. AVENTOS HK-XS pro lehk ý prost ý v ýk lop: čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

33

34 Limit umění designu je skutečně stále blíže nekonečnu: př iprav te sv ým záka zní kům přek vapení dí k y jedinečnému řešení náby tku. Jídelní stůl může bý t nejen centrem veškerého dění a místem, kde se schá zí celá rodina. Může však také posloužit jako příčka, k terá odděluje prostor y, a zároveň se může stát domácím zábavním střediskem. Obra zovka, ukr y tá ve zdvihacím v ýk lopu, je v náby tku per fek tně zabudována dí k y pokosu. Stala se tak téměř neviditelnou a člověk si jí všimne, až když sem zlehka ťukne a elek tr ická technologie obra zovku odhalí. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

35

36

37 Čt vercové prostor y jsou obzvlášť vhodné pro moderní kuchyň, propojenou s obý vacím pokojem, s integrovaným jídelním koutem – jedině tak vznikne úžasná vzájemná kombinace příprav y pochoutek a sk vělého požitku. Vaši záka zníci mají sk vělý přístup do zavěšené horní skříňk y z obou stran a potřebné pomůck y tak jsou vždy hned po ruce. Ještě více komfor tu nabízí elek tr ick ý způsob ot vírání a zavírání SERVO -DRIVE. AVENTOS HS pro v ýk y vný v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nad korpus.

38 Designéři se snaží skloubit vše, co je krásné a estetické, s neočekávanými prvky funkcionality. Zákazník má být nadšen a ještě mít z takové kombinace užitek. Díky programu AVENTOS již není žádný důvod činit kompromisy mezi designem a funkčností. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | d e s i g n é r k y a d e i g n é ř i | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n é s i e

39

40

41 Vy t vořme vhodné pr vk y, se k ter ými zajistíme vzájemné sloučení a propojení místností. Uzavřená dřevěná čela v kuchyni ať se změní na sk ládací v ýk lopy s úzk ými alurámečk y, kde scenér ii podtrhne vhodná hra světla v prostoru jídelny. Tak se design harmonick y včlení do prostoru dané místnosti a zdejšímu prostoru se dokonale př izpůsobí. AVENTOS HF pro sk ládací v ýk lop: dvoudí lné čelo se sk ládá směrem nahoru.

42

43 Skříňová stěna v ložnici elegantně v yřeší spoustu problémů s úložným prostorem. Ale své místo v ní najdou nejen šat y, bot y a doplňk y. Objevíte zde také zcela nečekaně domácí k ino. Tak komu by se něco takového nelí bilo? Dí k y širokému sk ládacímu v ýk lopu s elek tr ickou technologií ot vírání stačí zlehka ťuknout a v ýbava pro fajn večer bude př ipravena. AVENTOS HF pro sk ládací v ýk lop: dvoudí lné čelo se sk ládá směrem nahoru.

44 Velik ým oknem sem promiká jasné denní světlo. V kuchyni je tak mnohem útulněji a pří jemněji. Otevřená dví řka skříněk zakr ý vají v ýhled a neprak tick y ční do prostoru. S v ýk lopy je to ale jinak: t y se pohybují čí lk y vzhůru, pr yč z dosahu uživatele. Zdvihací v ýk lop kromě toho skr yje nepěkně v ypadající spotřebiče, jako jsou třeba kuchyňsk ý robot nebo mikrovlnná trouba. Zlehka sem ťukněte a hned budete mít své kuchyňské pomůck y po ruce dí k y SERVO -DRIVE. Po odvedené práci pak spotřebiče zase r ychle zmizí. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | u m ě l e c k á ř e d i t e l k a a v e d o u c í d e s i g n é r k a | E L I O | U k r a j i n a Kuchyň by měla být místem, kde se snoubí funkce, účelnost i estetika v jednom. Mně přitom pomáhají systémy výklopů AVENTOS: když se tu vaří, stačí jeden pohyb ruky a čela se zlehka zvednou nahoru. Když jsou zavřená, vypadá kuchyň zase pěkně uklizená a útulně uspořádaná.

47

48

49 Tím, jak se místnosti vzájemně propojují, vznikají nové možnosti uspořádání a designu: v yužijte charak ter daného prostoru a vir tuózní hra na horní skříňku coby st ylov ý pr vek může začít. Nechte design kuchyně harmonick y vplynout i do dalších místností – kuchyň se zavěšenými horními skříňkami plynule přejde do jídelny. Zař iď te si bydlení a přístup k uloženým předmětům co možná nejpří jemněji. Vhodný v ýk lop vám s tím v ýborně pomůže. AVENTOS HS pro v ýk y vný v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nad korpus. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HK- S pro malý prost ý v ýk lop: čelo se v yk lápí nahoru. AVENTOS HL pro zdvihací v ýk lop: jednodí lné čelo se paralelně zvedá nahoru.

50 Záleží na správném zinscenování: nesk ladné, ale zároveň citlivé a choulostivé hudební nástroje budou dobře uloženy ve velkém sk ládacím v ýk lopu. Zároveň zde budou dobře chráněny a ještě r ychle po ruce. Ušlechtilý design s úzk ými alurámečk y a vhodným osvětlením podtrhne, jak vznešený koníček máte. AVENTOS HF pro sk ládací v ýk lop: dvoudí lné čelo se sk ládá směrem nahoru. AVENTOS HK top pro prost ý v ýk lop: jednodí lné čelo se v yk lápí nahoru.

51

52 Jsme rodinná firma z regionu Vorarlberg v Rakousku. Specializujeme se na výrobu systémů výklopů, závěsů a výsuvů. Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy vyráběl ozuby, které sloužily jako ochrana pro koně před sklouznutím. Instalovaly se na koňské podkovy. Dnes dodáváme inovativní kování zákazníkům ve více než 120 zemích.

53 Věříme, že skvělé nápady hýbou světem! Abyste mohli uskutečnit své kreativní nápady, nabízíme vám inovativní kování, inspirativní řešení nábytku, a rovněž vhodné služby. Pohání nás vaše potřeby, celosvětové trendy i naše společná vize vyšší kvality bydlení. Pojďme společně realizovat vynikající nápady.

Julius Blum GmbH Výrobce kování 6973 Höchst, Rakousko tel.: +43 5578 705 - 0 fa x: +43 5578 705 - 44 e-mail: info@blum.com w w w.blum.com Blum, s.r.o. Kolbenova 19 CZ – 190 00 Praha 9 tel.: +420 281090161 e-mail: posta.cz@blum.com w w w.blum.com Vešker ý obsah pod l éhá autor sk ým p rávům f i rmy Blum. Techni c ké změny a změny ve v ýrobním sor t imentu j sou v yhra zeny. Naše s tře d i ska a závody v Rakousku, Pol sku a v Číně mají c er t i f i kát y jak ní že uve deno. Náš v ýrobní závod v USA má c er t i f i kát ISO 9001. Náš v ýrobní závod v Bra zí l i i má c er t i f i kát y ISO 9001 a ISO 14001. IDNR: 616.824.8 · EP- 537/1 CS - CZ /08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy