AVENTOS Lookbook LT

Išlaisvinkite mintis naujoms idėjoms.

AVENTOS Išlaisvinkite mintis naujoms idėjoms.

2 AVENTOS HF Pakėlimo sistema dviejų dalių fasadams: fasadas susilenk ia ir pasikelia aukšt yn AVENTOS HS Virš spintelės fasadą užverčianti pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ir užsiverčia virš spintelės AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

3 Laisvė idėjoms ir judėjimui: Ieškote įkvėpimo ir norite suderinti estetiką su funkcionalumu? Sukurkite naujų baldų idėjų. Mūsų pakėlimo sistemos užtikrina, kad fasadas pasikeltų aukštyn ir netrukdytų naudotojui, ir tuo pačiu suteiktų absoliučią dizaino laisvę projektuojant baldus. AVENTOS pakėlimo sistemos jau yra pelniusios dizaino apdovanojimus. AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HK- S Pakėlimo sistema spintelėms su nedideliu vidiniu gyliu: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HK-XS Pakėlimo sistema spintelėms su labai nedideliu vidiniu gyliu: fasadas pasisuka aukšt yn

4

5 Sieninės spintelės gali sukur ti daug vietos daik tams laik y ti ik i pat lubų. Integruotas atidar ymo kampo r ibotuvas apsaugo nuo fasado atsitrenk imo į lubas. SERVO -DRIVE dėka pakėlimo sistema užsidaro švelniai ir lengvai – vieno mygtuko paspaudimu. Tobulam patogumui kar tu naudok ite ir mūsų cokolinį laiptelį. AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn

6 Interjero dizaino profesionalai vis dažniau ieško funkcionalių ir gražių sprendimų, Blum AVENTOS asortimentas yra puikus pasirinkimas atitinkantis abu poreikius. A n d r e a F e d e r i c i | D i z a i n e r i s | I t a l i j a

7

8

9 Gy venamasis plotas mažėja, todėl ypač svarbu racionaliai ir kūr ybiškai išnaudoti erdvę. Šiame svetainės baldų komplek te yra integruota nedidelė erdvė namų ofisui. Po darbo, kompiuterį ir k itus reikmenis galima lengvai paslėpti, todėl kambar ys atrodys t vark ingas ir jaukus. AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

10 Be abejonės, skandinaviškas dizainas yra populiarus visame pasaulyje. Ši vir tuvė sujungia mūsų prak tiškas pakėlimo sistemas ir ergonomiškumą, todėl naudotis tok ia vir tuve bus malonu metų metus. Buitiniai pr ietaisai yra paslėpti už pakeliamo fasado, taip pat naudojama ištrauk iama lent yna, suteik ianti dar daugiau patogumo, o integruotas ekranas leidžia lengvai laik y tis recepto. Tikrai puik i, individuali vir tuvė! AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

11

12

13 Miegamasis turėtų būti poilsio vieta, jauk i ir patogi, su diskretišku apšvietimu, kur io pakak tų knygos skait ymui. Šis sieninis sprendimas su integruotu apšvietimu suteik ia viską ko reik ia. Įvair ios pakėlimo sistemos leidžia laik y ti knygas ir k itus reikalingus daik tus, tai taip pat ir apšvietimo sprendimas. Naudojant cokolinį laiptelį net ir aukštai laikomi daik tai bus lengvai pasiek iami. AVENTOS HF Pakėlimo sistema dviejų dalių fasadams: fasadas susilenk ia ir pasikelia aukšt yn AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HK- S Pakėlimo sistema spintelėms su nedideliu vidiniu gyliu: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HK-XS Pakėlimo sistema spintelėms su labai nedideliu vidiniu gyliu: fasadas pasisuka aukšt yn

14 Mano, kaip dizainerės, vaidmuo yra peržengti projektuojamų virtuvių ir vonios kambarių dizaino ribas. Blum AVENTOS asortimentas tai – neprilygstami sprendimai, padedantys įgyvendinti šias idėjas, tai estetikos ir funkcionalumo derinys. D a v i n i a S u t t o n | D i z a i n e r ė | N a u j o j i Z e l a n d i j a

15

16 Net ir nedidelio vidinio gylio spintelės gali suteik ti daug vietos daik tų laik ymui. Atidar ius į sieną įleistos spintelės fasadą, atsk leidžiama netikėta vidinė erdvė. Plonų fasadų dėka pakėlimo sistemos atrodo ypač elegantiškos, o mūsų mechaninė atidar ymo sistema užtikr ina lengvą naudojimąsi. AVENTOS HK-XS Pakėlimo sistema spintelėms su labai nedideliu vidiniu gyliu: fasadas pasisuka aukšt yn

17

18

19 Puikus AVENTOS sistemų panaudojimas. Dizainer io sprendimas – dinamiškos formos mediniai fasadai pr ieškambar yje. Pakėlimo sistemų fasadus galima atidar y ti ne tik su rankenėlėmis, bet ir keliant paėmus už fasado užlaidos. Viskas paslėpta, bet lengvai pasiek iama. AVENTOS HS Virš spintelės fasadą užverčianti pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ir užsiverčia virš spintelės

20

21 Sistemingas dizainas suteik ia paprastumo pojūtį ir jį lengva įgy vendinti, tačiau der inant sk ir tingus produk tus, apdailą ir spalvas, bus sukur tas unikalesnis dizainas. Sprendimai naudojami su mūsų judėjimo technologijomis tampa dar veiksmingesni. Puik i galimybė pasimėgauti kūr yba. AVENTOS HF Pakėlimo sistema dviejų dalių fasadams: fasadas susilenk ia ir pasikelia aukšt yn AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn

22 Net pats gražiausias dizainas yra bevertis, jei jis nėra funkcionalus. Man AVENTOS sprendimai leidžia susikoncentruoti į emocijos kūrimą. A l l a P e t r o v i c h e v a | D i z a i n e r ė | R u s i j a

23

24 Erdvi vir tuvė su sala paverčia funkcionalų kambarį erdve pramogoms ir bendravimui. Dėl modernaus apšvietimo ir veidrodinių cokolių vir tuvės sala atrodo tarsi „ plauk tų“. Virš salos pakabintos spintelės su aliuminio profilio fasadais ir matiniu stik lu sustipr ina nesvarumo jausmą. AVENTOS sistemos leidžia kur ti išsk ir tinį dizainą, suteikdamos lengvą pr ieigą pr ie spintelių tur inio, o naudojant kar tu su cokoliniu laipteliu sukur ia daugiau vietos daik tų laik ymui. AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

25

26 Neįprasta gy venamoji erdvė. Šiame kambar yje gausu nepakar tojamų daik tų laik ymo sprendimų, sukur iančių dizaino valdomas funkcijas. Vietoj nuobodžios svetainės sienos k iek vienas elementas stovi atsk irai, taip sukur iant akcentą. Pakabinamos spintelės dera tarpusav yje, o žemiau esantis cokolinis laiptelis suteik ia optimalią pr ieigą ir papildomą saugojimo vietą. AVENTOS HF Pakėlimo sistema dviejų dalių fasadams: fasadas susilenk ia ir pasikelia aukšt yn AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HS Virš spintelės fasadą užverčianti pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ir užsiverčia virš spintelės

27

28

29 Pakėlimo sistemų populiarumas. Tai visada buvo prak tiškos sistemos, ir dabar, šiuolaik inės interpretacijos dėka, šie k lasik iniai sprendimai tampa nepr ilygstami r inkos lyder iai. Spinteles galima at ver ti vienu pr isilietimu, pakėlimo sistema su elegantišku 8 mm stor io marmur iniu fasadu suteik ia baldui unikalumą. AVENTOS HS Virš spintelės fasadą užverčianti pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ir užsiverčia virš spintelės

30 AVENTOS pakėlimo sistemų kokybė yra aukštesnė nei kiti rinkos pasiūlymai, todėl tai ir yra mėgstamiausias sprendimas. Man patinka gaminių ergonomiškumas ir ilgaamžiškumas, visada juos naudoju savo kūriamuose balduose. G o p a l D w i v e d i | D i z a i n e r i s | I n d i j a

31

32 Kai kur ie daik tai tur i būti paslėpti už pakėlimo sistemų fasadų, pageidautina, kad būtų matomi k iti dekorat y vūs ar ver tingi daik tai, tačiau juos taip pat reik ia apsaugoti. Stik linis fasadas su siaurais, tamsiais aliuminio profilio rėmeliais yra gražus bei prak tiškas sprendimas. Beje, pūkuotiems šeimos nar iams taip pat galite sukur ti papildomą atsitrauk imo-pasislėpimo erdvę naudodami tinkamą pakėlimo sistemą. AVENTOS HK-XS Pakėlimo sistema spintelėms su labai nedideliu vidiniu gyliu: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

33

34 Dizainas tampa vis drąsesnis! Nustebink ite savo k lientus unikaliomis baldų idėjomis. Šis valgomojo stalas atsk ir ia kambarį į dvi zonas, o taip pat yra šeimos susibūr imo vieta. Televizor ius yra paslėptas vidinėje fasado pusėje, kampu nupjautų br iaunų dėka uždar y tas fasadas puik iai pasislepia baldo korpuse. Visiškai nepastebimas, kai nenaudojamas, lengvai atidaromas ir uždaromas. AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

35

36

37 Kvadratinius kambar ius ypač lengva išplanuoti kaip at viro tipo vir tuvę su papildoma zona vidur yje. Pakabinama spintelė suteik ia pr ieigą iš abiejų pusių, o tur inys visada lengvai pasiek iamas. Dar patogiau naudotis jei kar tu įrengta SERVO -DRIVE, elek troninė atidar ymo sistema. AVENTOS HS Virš spintelės fasadą užverčianti pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ir užsiverčia virš spintelės

38 Kaip dizaineriai, mes visada stengiamės suderinti estetiką su netikėtu funkcionalumu, kuris džiugintų ir duotų naudos mūsų klientams. Blum AVENTOS asortimentas suteikia aukštos kokybės furnitūros sprendimus, taip galime įgyvendinti savo idėjas. Nereikia ieškoti kompromisų tarp dizaino ir funkcionalumo! A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | D i z a i n e r i a i | I n d o n e z i j a

39

40

41 Kurk ime baldų sprendimus, kur ie leistų sujungti erdves. Dviejų dalių mediniai vir tuvės zonos fasadai dera su siauro aliuminio profilio rėmeliais ir matiniu stik lu, taip pat sukur tas tinkamas apšvietimas. Harmoningai sujungtas dizainas – viskas vienoje erdvėje. AVENTOS HF Pakėlimo sistema dviejų dalių fasadams: fasadas susilenk ia ir pasikelia aukšt yn

42

43 Sieninė spinta miegamajame suteik ia daug vietos daik tams laik y ti. Bet tai nebūtinai tur i būti spinta tik drabužiams, batams ar aksesuarams, rask ite vietos namų k ino teatrui – netikėta, bet patogi idėja! Platus dviejų dalių fasadas su elek tronine atidar ymo sistema, at ver ia erdvę jauk iems vakarams pr iešais televizor ių. AVENTOS HF Pakėlimo sistema dviejų dalių fasadams: fasadas susilenk ia ir pasikelia aukšt yn

44 Didelis langas sukur ia šviesią ir erdvią vir tuvę. Šonu at ver iamos durelės užstotų erdvę, pakėlimo sistemos yra kur kas prak tiškesnis sprendimas, jos tiesiog pak yla aukšt yn. Pakėlimo sistemos taip pat padeda paslėpti vir tuvės pr ietaisus, tok ius kaip vir tuvinis kombainas ar mikrobangų krosnelė. SERVO -DRIVE dėka pr ietaisai yra pr ieinami naudoti vos paspaudus ir atidar ius fasadą. AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | K ū r y b o s s k y r i a u s v a d o v ė i r v y r i a u s i o j i d i z a i n e r ė | U k r a i n a Virtuvės sprendimai turėtų jungti funkcionalumą, praktiškumą ir, žinoma, estetiką. AVENTOS pakėlimo mechanizmai suteikia laisvę. Gaminant maistą patogu pakelti fasadą paprastu judesiu – viskas lengvai pasiekiama. Uždarius fasadus virtuvė atrodo neapkrauta ir tvarkinga.

47

48

49 Bendra svetainės ir vir tuvės erdvė yra populiarus sprendimas šiuolaik iniuose namuose. Sieniniai baldai leidžia sujungti sk ir tingus erdvės elementus. Pakabinamos nuo lubų spintelės harmoningai sulieja vir tuvės ir valgomojo zonas. Lengva pasiek ti spintelių tur inį naudojant tinkamą AVENTOS pakėlimo sistemą. AVENTOS HS Virš spintelės fasadą užverčianti pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ir užsiverčia virš spintelės AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HK- S Pakėlimo sistema spintelėms su nedideliu vidiniu gyliu: fasadas pasisuka aukšt yn AVENTOS HL Lygiagretaus pakėlimo sistema: fasadas pasikelia ver tikaliai

50 Didelių gabar itų ir subtilūs muzikos instrumentai yra saugūs didelėje spintelėje su dviejų dalių pakeliamu fasadu – gerai apsaugota ir lengvai pasiek iama. Elegantiškas dizainas su siaurais aliuminio profilio fasadais ir tinkamas apšvietimas pabrėžia šio pomėgio svarbą. AVENTOS HF Pakėlimo sistema dviejų dalių fasadams: fasadas susilenk ia ir pasikelia aukšt yn AVENTOS HK top Pakėlimo sistema dideliems at ver iamiems fasadams: fasadas pasisuka aukšt yn

51

52 Esame šeimos įmonė iš Vorarlberg (Austrija), gaminame aukščiausios kokybės stalčių, lankstų ir pakėlimo sistemas. Julius Blum verslą pradėjo 1952 m. gamindamas pasagų smeiges. Šiandien mes tiekiame novatorišką furnitūrą klientams iš daugiau nei 120 šalių.

53 Tikime, kad mūsų idėjos gali įkvėpti kitus. Mes siūlome Jums novatorišką furnitūrą, įkvepiančias baldų koncepcijas ir paslaugas – paverskite savo kūrybines vizijas realybe. Mus motyvuoja Jūsų poreikiai, tarptautinės tendencijos ir mūsų bendra geresnio gyvenimo vizija. Dirbkime kartu – kurkime idėjas.

Julius Blum GmbH Beschlägefabr ik 6973 Höchst, Austr ia Tel.: +43 5578 705 - 0 Fa x: +43 5578 705 - 44 E-Mail: info@blum.com w w w.blum.com UAB Blulita Savanor ių pr. 124 03153 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 265 35 32 Faks.: +370 5 265 35 32 El. paštas: info@blulita.lt w w w.e.blulita.lt Vi so tur ini o tei sės p r i k lauso Blum. Pa si l iekame tei sę techiniams pakei t imams p rogamoje. Esame ser t i f i kuot i Aus t r i j oje, Lenk i j oje i r K ini j oje. Esame ser t i f i kuot i JAV paga l ISO 9001. Esame ser t i f i kuot i Bra zi l i j oje paga l ISO 9001 i r ISO 14001. IDNR: 408.494.3 · EP- 537/1 LT- LT/08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy