AVENTOS Lookbook LV

Iedvesmojošas idejas

AVENTOS Iedvesmojošas idejas

2 AVENTOS HF Pacelšanas mehānisms salokāmai fasādei: fasāde salokāma augšup AVENTOS HS Pacelšanas mehānisms paceļamai un aizgāžamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup un aizgāžama virs korpusa AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

3 Kustības un dizaina ideju brīvība Vai meklējat iedvesmu un vēlaties apvienot estētisko ar funkcionālo? Kopā ar jums vēlamies radīt idejas par jaunām mēbeļu koncepcijām. Mūsu pacelšanas sistēmas sienas korpusiem nodrošina, ka fasāde paceļas augšup, kur tā netraucē lietotājam, un vienlaikus nodrošina pilnīgu dizaina brīvību. Esam saņēmuši vairākus apbalvojumus par AVENTOS izcilo dizainu. AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup AVENTOS HK- S Pacelšanas mehānisms ma zai standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: fasāde paceļama augšup AVENTOS HK-XS Pacelšanas mehānisms vieglai standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: fasāde paceļama augšup

4

5 Ļaujiet savai fantāzijai doties brīvā lidojumā: radiet papildu uzglabāšanas vietas ar sienas skapjiem l īdz pat gr iestiem. Iestrādātais at vēruma leņķa ierobežotājs novērš sadursmi ar gr iestiem. Nospiežot bezvadu slēdzi, pacelšanas sistēma aizveras k lusi un bez piepūles, pateicoties SERVO -DRIVE. Papildinot mēbeli ar atjautīgu cokola r isinājumu- absolūts komfor ts ir garantēts. AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup

6 Interjera dizaina pasaulē profesionāļi arvien biežāk meklē risinājumus, kas vienlaikus ir gan funkcionāli, gan fantastiski izskatās. Blum piedāvātais AVENTOS klāsts pārstāv lielisku izvēli, lai sasniegtu abus šos mērķus. A n d r e a F e d e r i č i | d i z a i n e r i s | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | I t ā l i j a

7

8

9 Laikā, kad dzīvojamās telpas k ļūst ar vien ma zākas, maksimāli ēr ti un pēc iespējas radošāk jāizmanto pieeajamā platī ba. Mājas birojos tiek izmantotas ver tikāli paceļamas konstrukcijas un dzīvojamā zonā tiek iek ļauti sienas skapji. Klēpjdatoru un rakstāmpiederumus pēc darba var viegli noslēpt, ļaujot telpai atgr iezties savā ierastajā māj īgajā vidē. AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

10 Tas, ka skandināvu dizains ir populārs visā pasaulē, ir tiešām pamatoti. Šajā vir tuvē apvienoti AVENTOS prak tisk ie pacelšanas mehānismi ar ergonomikas pr incipiem, lai rad ī tu funkcionālas mēbeles un tās būtu parocīgas lietošanā. Ierīces ir paslēptas aiz pacelšanas sistēmas ver tikāli paceļamām fasādēm, kurā, lai nodrošinātu vieglu piek ļuvi tehnikai, iek ļauta arī izvelkamā galer ija, kā arī fasādē iestrādātais platekrāna TV ļauj viegli sekot l īdzi recepti. Nepārprotami izcilā veidā šājā vir tuvē realizētas individuālas lietotāja prasī bas un vēlmes! AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

11

12

13 Guļamistabai jābūt māj īgai un ēr tai vietai ar k lusinātu apgaismojumu, kur atgūt spēkus. Sienas skapis ar iestrādātu apgaismojumu ir atbilstošs r isinājums. Augstie sienas skapji aprī koti ar pecelšanas sistēmām, kas ļauj ēr ti piek ļūt uzglabājamajam saturam, piemēram, grāmatām, kā šajā r isinājumā. Papildus tās aprī kotas ar iestrādātu apgaismojuma r isinājumu. Prak tiskais cokola r isinājums nodrošina ēr tu piek ļuvi augstāk esošajiem pr iekšmetiem. AVENTOS HF Pacelšanas mehānisms salokāmai fasādei: fasāde salokāma augšup AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup AVENTOS HK- S Pacelšanas mehānisms ma zai standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: fasāde paceļama augšup AVENTOS HK-XS Pacelšanas mehānisms vieglai standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: fasāde paceļama augšup

14 Mans, kā dizainera, uzdevums ir atklāt jaunus apvāršņus ar saviem virtuves un vannas istabas dizainiem, kā arī domāt ārpus ierastā. Blum piedāvātais AVENTOS klāsts nodrošina augstas veiktspējas furnitūras risinājumu, lai īstenotu šīs idejas dzīvē – skaista estētika un pārliecinoša funkcionalitāte, kas darbojas bez piepūles. D a v i n i j a S a t o n a | D i z a i n e r e | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | J a u n z ē l a n d e

15

16 Vir tuves mēbelē ar nelielu iekšējā korpusa dziļumu iespējams iegūt vairāk vietas uzglabāšanai nekā varētu šķ ist pirmajā mirk l ī. Nelieli sienā iegremdēti korpusi, tos at verot, atk lāj savu pārsteidzošo iekšējo telpu uzglabāšanai. Pateicoties plānām fasādēm, pacelšanas sistēmas šķ iet īpaši elegantas un mūsu mehāniskā at vēršanas atbalsta sistēma nodrošina ēr tu lietošanu. AVENTOS HK-XS Pacelšanas mehānisms vieglai standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: fasāde paceļama augšup

17

18

19 Šīs ir lielisks veids, kā izmantot mūsu AVENTOS pacelšanas mehānismu standar ta salokāmai fasādei. Liek tas koka fasādes pār vērš šo gaiteni par dizaina r isinājumu. Pārkar i pacelšanas mehānismam paceļamai un aizgāžamai fasādei var izmantot arī kā unikālu rok tur i. Šādi viss tiek noslēpts, taču tam ir viegli piek ļūt. AVENTOS HS Pacelšanas mehānisms paceļamai un aizgāžamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup un aizgāžama virs korpusa

20

21 Vienots dizains rada vienkāršī bas sajūtu un ir viegli īstenojams. Apvienojot dažāda veida korpusus, apdares mater iālus un krāsas, var panāk elegantus dizaina r isinājumus. Aprī kojot tos ar mūsu kustī bas tehnoloģijām, var panāk t patiesi efek tīvus r isinājumus. Laba iespēja izpaust savu radošumu! AVENTOS HF Pacelšanas mehānisms salokāmai fasādei: fasāde salokāma augšup AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup

22 Pat visskaistākajam dizainam nav vērtības, ja tas nav funkcionāls. Manuprāt, AVENTOS risinājumu vērtība ir tajā, ka tie ļauj man pilnībā ļauties tīru emociju radīšanai. A l l a P e t r o v i č e v a | D i z a i n e r e | D I I N T E R I O R | K r i e v i j a

23

24 Plaša vir tuve “salas” formā pār vērš vir tuvi par sociālu telpu izk laidei. Pateicoties izsmalcinātajiem gaismas pielietajiem korpusiem un cokoliem ar spoguļveida virsmu, rodas sajūta, ka “sala” peld. Iekār tie sienas skapji virs “salas” ar alumīnija rāmjiem un matēto stik lu pastipr ina viegluma sajūtu. AVENTOS pacelšanas mehānismi ver tikāli paceļamām fasādēm paspilgtina dizainu, sniedzot vieglu piek ļuvi korpusa iekšienei, kas apvienojumā ar cokola pakāpienu, ļauj maksimāli izmantot uzglabāšanas vietu. AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

25

26 Ma zāk ierasta dzīvojamā telpa. Šī telpa ir pilna ar neparastiem uzglabāšanas r isinājumiem, kur i izceļ telpas noskaņu. Gar laicīgas dzīvojamās istabas sienas vietā katrs elements izceļas pats par sevi un piesaista uzmanī bu. Atsevišķ ie sienas skapji saskaņoti ar asimetr isku dizainu pacelšanas mehānismam salokāmai fasādei, paceļamai un aizgāžamai fasādei un standar ta salokāmai fasādei, bet cokola pakāpiens apakšā nodrošina optimālu piek ļuvi un papildu vietu uzglabāšanai. AVENTOS HF Pacelšanas mehānisms salokāmai fasādei: fasāde salokāma augšup AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup AVENTOS HS Pacelšanas mehānisms paceļamai un aizgāžamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup un aizgāžama virs korpusa

27

28

29 Logs ēdiena pasniegšanai pašlaik piedzīvo atdzimšanu. Tas vienmēr ir bijis prak tisks, bet tagad, pateicoties mūsdienīgai interpretācijai, šis k lasiskais r isinājums no jauna k ļūst populārs. Visi sienas skapī uzglabājamie pr iekšmeti k ļūst pieejami ar vienu pieskār ienu, pateicoties pacelšanas mehānismam paceļamai un aizgāžamai fasādei – eleganci sienas skapim piešķ ir 8 mm plānā vienlaidu marmora fasāde. AVENTOS HS Pacelšanas mehānisms paceļamai un aizgāžamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup un aizgāžama virs korpusa

30 Kvalitāte, kāda piemīt AVENTOS pacelšanas sistēmām sienas skapjiem, pārspēj citu tirgū pieejamo piedāvājumu līmeni, padarot to par iecienītāko risinājumu. Man patīk šo izstrādājumu ergonomiskums un izturība, un es vienmēr tos izmantoju savās mēbelēs. G o p a l s D v i v e d i | D i z a i n e r i s | L i v s p a c e | I n d i j a

31

32 Kamēr vieni pr iekšmeti paliek paslēpti aiz pacelšanas sistēmas, otr i , piemēram, īpaši izceļami – tiek izlik ti apskatei. Taču arī tos vajag pasargāt. Stik la vitrīna ar šaur iem tumša alumīnija rāmjiem ir gan optisks, gan prak tisks r isinājums. Starp citu – arī mājsaimniecī bas četrkājainajiem mī luļiem varat rad ī t papildu atpūtas vietu, izmantojot piemērotu pacelšanas sistēmas r isinājumu. AVENTOS HK-XS Pacelšanas mehānisms vieglai standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: fasāde paceļama augšup AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

33

34 Dizaina iespējas k ļūst ar vien aizraujošākas! Pārsteidziet savus k lientus ar unikālām idejām par mēbelēm. Šis ēdamistabas galds ir ģimenes pulcēšanās zona, telpas atdal ī tājs un pārsteidzošā kār tā – vienlaikus arī mājas izk laides centrs. Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamām fasādēm slēpj televizora ekrānu, kas, pateicoties gropei, ideāli iek ļaujas mēbelē. Kad to neizmanto, tas ir teju neredzams, bet tas parādās, viegli pieskaroties elek troniskajam slēdzim. AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

35

36

37 Kvadrāt veida telpas ir sevišķ i labi izmantojamas kā mūsdienīgas at vēr ta plānojuma vir tuves ar iek ļautu zonu maltīšu baud īšanai, lai neviens ēdiena gatavošanas laikā netik tu apdal ī ts, palaižot garām jautros mirk ļus. Iekār tajam sienas korpusam var piek ļūt no abām pusēm, kā arī tā saturs ir viegli aizsniedzams. At vēršanas atbalsta sistēma ar elek tronisko at vēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu SERVO -DRIVE nodrošina vēl augstāku komfor ta pakāpi. AVENTOS HS Pacelšanas mehānisms paceļamai un aizgāžamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup un aizgāžama virs korpusa

38 Mēs – dizaineri – vienmēr tiecamies apvienot skaistu estētiku ar negaidītu funkcionālu elementu, kas aizraus mūsu klientus un sniegs viņiem ieguvumu. Blum piedāvātais AVENTOS klāsts nodrošina augstas veiktspējas furnitūras risinājumu, lai īstenotu mūsu idejas dzīvē. Nav nepieciešamības meklēt kompromisus starp dizainu un funkcionalitāti! A d j a n t o S ā l ī m s , M e d l e i n a L i s a , E n ī Č i s n o j o , R i k i j s G u n a K u s u m a | D i z a i n e r i | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n ē z i j a

39

40

41 Izveidojiet savienojošos elementus, kas ļauj telpas daļām saplūst kopā. Stabilas koka fasādes vir tuves zonā atrodas blakus pacelšanas mehānismiem salokāmai fasādei ar šaur iem alumīnija rāmjiem un matētu stik lu, papildināti ar piemērotu apgaismojumu ēšanas zonai. Šādi jūs harmonisk i apvienojat dizainu, lai tas viss iederētos at tiecīgajā dzīvojamā telpā. AVENTOS HF Pacelšanas mehānisms salokāmai fasādei: fasāde salokāma augšup

42

43 Sienas skapis guļamistabā var nodrošināt daudz papildu uzglabāšanas vietas dizainiskā veidā. Tai nav jābūt vienkārši uzlabāšanas vietai apģērbam, apaviem un piederumiem; atrast tajā vietu mājas k inozālei varētu būt kas negaid ī ts, - bet kādēļ gan ne? Pateicoties platajam pacelšanas mehānismam salokāmai fasādei ar elek tronisku at vēršanas un aizvēršanas atbalsta sistēmu, vajadzīgs tikai viegls pieskār iens, lai sagatavotu visu māj īgam vakaram mājās. AVENTOS HF Pacelšanas mehānisms salokāmai fasādei: fasāde salokāma augšup

44 Šī lielā loga fasāde nodrošina gaismas pielietu telpu, radot plašuma sajūtu. Korpusu dur vis aizsegtu skatu un izvir zī tos telpā, pacelšanas sistēmas ir daudz prak tiskāks r isinājums – tās vienkārši paceļamas augšup, kur netraucē lietotājam. Pacelšanas sistēmas var izmantot, lai slēptu nepievilcīgas vir tuves ierīces, piemēram, vir tuves kombainus vai mikroviļņu krāsnis. Pateicoties SERVO -DRIVE, vajadzīgs tikai viens pieskār iens un ierīces ir gatavas izmantošanai un pa zūd tik pat ātr i, kad darbs ir pabeigts. AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

45

46 M a r i n a Č e r k a š i n a | M ā k s l a s d i r e k t o r e u n g a l v e n ā d i z a i n e r e | E L I O | U k r a i n a Virtuves risinājumiem jāapvieno funkcionalitāte, praktiskums un, protams, estētiskais. AVENTOS pacelšanas mehānismi augšējiem korpusiem sniedz šo brīvību. Gatavojot ir ērti pacelt fasādi ar vienkāršu kustību – viss ir pa rokai. Kad fasādes ir aizvērtas, virtuve atkal izskatās glīti un kārtīgi.

47

48

49 Dzīvojamo zonu apvienošana ir populārs r isinājums mūsdienu darbīgajos mājok ļos. Sienas skapji ir lielisks veids, kā savienot dažādus telpas elementus. Vir tuves zona harmonisk i pār iet ēšanas zonā, kuras robežas iezīmē iekār ti korpusi. Piek ļuve korpusiem ir viegla ar piemērotu AVENTOS pacelšanas sistēmu. AVENTOS HS Pacelšanas mehānisms paceļamai un aizgāžamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup un aizgāžama virs korpusa AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup AVENTOS HK- S Pacelšanas mehānisms ma zai standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: fasāde paceļama augšup AVENTOS HL Pacelšanas mehānisms ver tikāli paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup paralēli korpusam

50 Visa pamatā ir plānošana: lieli, bet vienlaikus arī smalk i mūzikas instrumenti atrodas labās rokās, ja tie ievietoti lielā pacelšanas mehānismā salokāmām fasādēm – vienlaikus aizsargāti un tiem viegli piek ļūt. Elegantais dizains ar šaur iem alumīnija rāmjiem, kā arī piemērots apgaismojums izceļ šī iemī ļotā vaļaspr ieka nozīmīgumu. AVENTOS HF Pacelšanas mehānisms salokāmai fasādei: fasāde salokāma augšup AVENTOS HK top Pacelšanas mehānisms standar ta 90 grādos paceļamai fasādei: viendaļ īgā fasāde paceļama augšup

51

52 Esam ģimenes uzņēmums no Forarlbergas Austrijā, un mēs specializējamies pacelšanas, viru un izvelkamo sistēmu ražošanā. Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

53 Mēs uzskatām, ka idejas var likt pasaulei griezties. Piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un atbilstošus pakalpojumus, lai jūs varētu pārvērst savu radošo redzējumu realitātē. Mūs motivē jūsu vajadzības, starptautiskas tendences un mūsu kopīgais redzējums par uzlabotu dzīves kvalitāti. Strādāsim kopā, lai raisītu jaunas idejas.

Julius Blum GmbH Mēbeļu furnitūras ražošana 6973 Höchst, Austr ija Tālr.: +43 5578 705 - 0 Fakss: +43 5578 705 - 44 E-pasts: info@blum.com w w w.blum.com SIA AM Furnitūra Rīga, LV 1026 Ķ īšezera iela 9 Tālr.: +371 67496001 Fakss: +371 67496009 E-pasts: amfurnitura@amf.lv w w w.eamf.lv Vi sa i saturoša i informāc i ja i autor t iesī ba s p ie der BLUM. Saglabājam t iesī bas uz tehni skām izma iņām un izma iņām p rogrammā. Mūsu dar b ī ba s v iet a s Aus t r i jā, Pol i jā un Ķ īnā i r ser t i f i c ēt a s at b i l s toši t ālāk norād ī t ajam. Mūsu dar b ī ba s v iet a ASV i r ser t i f i c ēt a at b i l s toši ISO 9001. Mūsu dar b ī ba s v iet a Bra zī l i jā i r ser t i f i c ēt a at b i l s toši ISO 9001 un ISO 14001. IDNR: 843.517.8 · EP- 537/1 LV- LV/08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy