AVENTOS Lookbook PL

Uchyl. Otwórz. Odkryj na nowo.

AVENTOS Uchyl. Otwórz. Odkryj na nowo.

2 AVENTOS HF do frontów sk ładanych: dwuczęściow y front sk ładany do gór y AVENTOS HS do frontów uchylno-nachodzących: jednoczęściow y front zachodzący na korpus AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

3 Nieograniczone pomysły. Nieograniczony ruch. Poszukują Państwo inspiracji, chcąc połączyć walory estetyczne z funkcjonalnością? Wspólnie z Państwem pragniemy kreować pomysły na nowe koncepcje mebli. Nasze podnośniki do frontów górnych zapewniają wolną przestrzeń nad głową i równocześnie dają pełną swobodę projektowania - wszystko to w doskonałym, wielokrotnie wyróżnianym designie. AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HK- S do mał ych frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HK-XS do lekk ich frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i

4

5 W zakresie designu mogą Państ wo sięgać w yżej. Z szafkami górnymi do sufitu st wor zą Państ wo dodatkową pr zestr zeń uży tkową. Zintegrowany ogranicznik kąta ot warcia zapobiega kolizji z sufitem. Wystarczy nacisnąć na włącznik, a front zamknie się delikatnie i cicho dzięk i elek tr ycznemu wspomaganiu ruchu SERVO -DRIVE. Dodając do tego dopracowane rozwiązanie coko łowe, absolutny komfor t jest gwarantowany. AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i

6 W świecie projektowania wnętrz, gdzie coraz częściej pożądane są rozwiązania, zarówno spektakularne, jak i funkcjonalne, program AVENTOS firmy Blum to mój sprzymierzeniec, pozwalający osiągnąć oba te założenia. A n d r e a F e d e r i c i | P r o j e k t a n t | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | W ł o c h y

7

8

9 Cora z mniejsze wnętr za w ymuszają opt ymalne i kreat y wne w ykor zystanie pr zestr zeni. Domowe biuro powstało z po łączenia frontu nad korpusem i blatu, wkomponowując się w otoczenie. Jeden ruch ręką i laptop ora z pr zybor y biurowe znikają po zakończonej telekonferencji za frontem i Państ wa k lienci mogą zrelaksować się w salonie. AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

10 St yl skandynawsk i jest popularny na cał ym świecie i nie bez powodu. Ta kuchnia łączy w sobie nasze prak t yczne systemy podnośników z pe łną ergonomią, dzięk i czemu będzie cieszyć Państ wa k lientów pr zez lata. Gdy dodamy do tego jeszcze nietuzinkowe rozwiązania - pr zyk ładowo schowany za frontem robot kuchenny z szufladą tackową czy ekran zintegrowany z frontem, na k tór ym możemy odt war zać filmy kulinarne - wówczas będzie to per fekcyjne i najbardziej indy widaulne wnętr ze. AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

11

12

13 Domowy azyl - sypialnia - powinna być przede wszystkim przy tulna i wygodna - dyskretne oświetlenie wzmocni taki efek t. Ciekawym rozwiązaniem jest podświetlana meblościanka z frontami górnymi. Służy nie t ylko jako regał na książki, ale również stanowi przyjemne źródło światła do czy tania. Prak t yczne rozwiązanie cokołowe pozwala bez trudu sięgnąć przedmiot y schowane na wyższych półkach AVENTOS HF do frontów sk ładanych: dwuczęściow y front sk ładany do gór y AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HK- S do mał ych frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HK-XS do lekk ich frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i

14 Moją rolą projektantki jest przesuwanie granic i nieszablonowe myślenie w swoich projektach. Program podnośników AVENTOS firmy Blum to rozwiązanie, które pomaga mi tchnąć życie w moje pomysły oraz połączyć estetykę z komfortowym, funkcjonalnym elementem. D a v i n i a S u t t o n | P r o j e k t a n t k a | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | N o w a Z e l a n d i a

15

16 Niewielk i aneks kuchenny kr yje w sobie więcej pr zestr zeni, niż mog łoby się w ydawać na pier wszy r zut oka. Małe szafk i ścienne ujawniają swój duży potencjał dopiero po uchyleniu frontów. Cienk ie front y szafek górnych prezentują się bardzo elegancko, a mechaniczne wspomaganie ot wierania zapewnia komfor towe uży tkowanie. AVENTOS HK-XS do lekk ich frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i

17

18

19 Państ wa k lientów zachw yci z pewnością now y, nietuzinkow y design. Szafa w pr zedpokoju z zaoblonymi frontami drewnianymi to niecodzienne rozwiązanie. Wyd łużona krawędź frontów uchylnonachodzących może posłużyć jako or yginalne uchw y t y. W ten sposób wszystko mamy schowane, a mimo to zawsze pod ręką. AVENTOS HS do frontów uchylno-nachodzących: jednoczęściow y front zachodzący na korpus

20

21 Spójny design zapewnia harmonię i można go zrealizować stosunkowo łat wo. Ale umiejętne po łączenie mebli modułow ych z różnych mater iałów to w yższa szko ła w tajemniczenia w projek towaniu wnętr z. Indy widualne rozwiązania, obejmujące różne technologie ruchów sk ładają się na w yjątkową całość. Doskonała oka zja, by popuścić wodze kreat y wności. AVENTOS HF do frontów sk ładanych: dwuczęściow y front sk ładany do gór y AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i

22 Nawet najpiękniejszy design wart jest niewiele, jeżeli nie towarzyszy mu funkcjonalność. Rozwiązania AVENTOS mają dla mnie tę zaletę, że mogę się w pełni skupić się na wzbudzaniu emocji. A l l a P e t r o v i c h e v a | P r o j e k t a n t k a | D I I N T E R I O R | R o s j a

23

24 Pr zestronna kuchnia z w yspą zamienia funkcjonalne pomieszczenie w miejsce do spotkań i rozmów. Dzięk i w yrafinowanym, w ype łnionym światłem szafkom i lustr zanym coko łom w yspa w ydaje się unosić w powietr zu. Wiszące szafk i ścienne nad w yspą z aluminiową ramą i matow ym szk łem potęgują wrażenie nieważkości. Podnośnik i AVENTOS podkreślają design, zapewniając łat w y dostęp do wnętr za szafek. Po łączenie ich ze stopniem coko łow ym dodatkowo maksymalizuje pr zestr zeń do pr zechow y wania. AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

25

26 Zabawa designem to Państ wa znak rozpoznawczy? Ta efek towna aranżacja na środku salonu bynajmniej nie jest t ypowa. W miejsce k lasycznej meblościank i zastosowano tutaj niezależne element y, z k tór ych każdy buduje w yjątkową atmosferę, Meble z asymetr ycznym frontem uchylno-sk ładanym, frontem uchylno-nachodzącym ora z frontem uchylnym łączą design z funkcjonalnością. Stopnie coko łowe z umieszczonymi pod nimi szufladami zapewniają opt ymalny dostęp do w yższych poziomów i dodatkową pr zestr zeń uży tkową. AVENTOS HF do frontów sk ładanych: dwuczęściow y front sk ładany do gór y AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HS do frontów uchylno-nachodzących: jednoczęściow y front zachodzący na korpus

27

28

29 Ok ienko do ser wowania pr zeży wa obecnie renesans. Zawsze było prak t yczne, a tera z, dzięk i nowoczesnej interpretacji, to k lasyczne rozwiązanie zyskuje na popularności. Dzięk i podnośnikowi w ystarczy jedno naciśnięcie frontu szafk i górnej, aby uzyskać dostęp do całej jej zawar tości. Elegancji rozwiązaniu dodaje marmurow y front o grubości zaledwie 8 mm. AVENTOS HS do frontów uchylno-nachodzących: jednoczęściow y front zachodzący na korpus

30 Jakość podnośników AVENTOS znacznie wykracza poza standardy i dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie do szafek górnych. Bardzo cenię sobie ergonomiczne oraz trwałe produkty i chętnie z nich korzystam. G o p a l D w i v e d i | P r o j e k t a n t | L i v s p a c e | I n d i e

31

32 Niek tóre r zeczy powinny pozostać schowane za frontem górnym, inne - tak ie jak ulubione dekoracje czy pr zedmiot y kolekcjonersk ie - należy eksponować, nie zapominając o ich ochronie. Elegancka witr yna ze szk ła z wąsk imi, ciemnymi ramkami aluminiow ymi jest równie efek towna, co prak t yczna. Dodatkowo za sprawą odpowiedniego rozwiązania z podnośnik iem st wor zą Państ wo włochat ym mieszkańcom dodatkow y a zyl. AVENTOS HK-XS do lekk ich frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

33

34 Projek t y stają sie cora z bardziej odważne! Może war to zaskoczyć swoich k lientów w yjątkow ymi meblami. Ten stó ł w jadalni jest jednocześnie miejscem spotkań rodzinnych, separatorem pomieszczeń i, o dziwo, domow ym centrum rozr y wk i. W froncie nad korpusem ukr y t y jest ekran telewizyjny. Front frezowany pod kątem 45 stopni doskonale integruje się z meblem. Standardowo ekran jest niewidoczny, pojawia się po lekk im naciśnięciu powier zchni frontu. AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

35

36

37 Kwadratowe pomieszczenia doskonale nadają się na nowoczesną kuchnię ze strefą jadalnianą - pozwalając po łączyć pr zygotow y wanie posi ł ków z integracją z gośćmi. Podwieszana szafka górna zapewnia dostęp do jej wnętr za z obu stron, dzięk i czemu potr zebne r zeczy są zawsze pod ręką. O dodatkow y komfor t dba elek tr yczne wspomaganie ruchu SERVO -DRIVE. AVENTOS HS do frontów uchylno-nachodzących: jednoczęściow y front zachodzący na korpus

38 Jako projektanci, zawsze staramy się łączyć piękną estetykę z zaskakującym elementem funkcjonalnym, który wzbudzi zachwyt i przyniesie korzyści naszym klientom. Dzięki programowi AVENTOS nie trzeba już iść na kompromis w zakresie designu i funkcjonalności. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | P r o j e k t a n t k i i p r o j e k t a n c i | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n e z j a

39

40

41 St wór zcie Państ wo element y łączące, za sprawą k tór ych pr zestr zenie będą się pr zenikał y. Front y z litego drewna w części kuchennej pr zechodzą w front y uchylno-sk ładane z wąsk imi ramkami aluminiow ymi i szk łem matow ym, z odpowiednim oświetleniem stref y jadalnej. W ten sposób design harmonijnie się komponuje, pozostając dopasowany do danej pr zestr zeni mieszkalnej. AVENTOS HF do frontów sk ładanych: dwuczęściow y front sk ładany do gór y

42

43 Szafa w zabudowie w sypialni pozwala w eleganck i sposób rozwiązać wiele problemów z pr zestr zenią uży tkową. Ale swoje miejsce mają tutaj nie t ylko odzież, obuwie i dodatk i. W ten nieoczek iwany, a jednak jak najbardziej funkcjonalny sposób schowają Państ wo k ino domowe. Dzięk i szerok iemu frontowi uchylno-sk ładanemu z elek tr ycznym wspomaganiem ot wierania w ystarczy lekk ie naciśnięcie powier zchni frontu i już możemy rozpocząć pr zyjemny wieczór filmow y. AVENTOS HF do frontów sk ładanych: dwuczęściow y front sk ładany do gór y

44 Pr zez obszerne okno do kuchni wpada dużo światła dziennego, sprawiając, że kuchnia jest pr zy tulniejsza. Dr zwi szafek zasłoni ł yby widok i stanowi ł y nieprak t yczną pr zeszkodę w pomieszczeniu. Podnośnik i są o wiele bardziej prak t ycznym rozwiązaniem, bo unoszą front y ku gór ze. Front nad korpusem pozwala dodatkowo schować mało estet yczne spr zęt y kuchenne, tak ie jak ekspres do kaw y czy mikrofalówka. Ale w ystarczy t ylko lekko nacisnąć na jego powier zchnię i z pomocą SERVO -DRIVE spr zęt y są gotowe do pracy. Do tego równie szybko znikają za frontem, gdy nie są już potr zebne. AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | D y r e k t o r a r t y s t y c z n a i g ł ó w n a p r o j e k t a n t k a | E L I O | U k r a i n a Rozwiązania kuchenne powinny łączyć w sobie funkcjonalność, praktyczność i oczywiście estetykę. Systemy podnośników do frontów górnych AVENTOS pomagają w tym. Podczas gotowania fronty można lekko podnieść jednym ruchem ręki. Po zamknięciu kuchnia znowu wygląda czysto i schludnie.

47

48

49 Pr zenikanie się stref mieszkalnych ot wiera nowe możliwości w zakresie projek towania. Szafk i ścienne to świetny sposób na po łączenie różnych pr zestr zeni. Część kuchenna harmonijnie pr zechodzi w jadalnię, a granice w yznaczają podwieszane szafk i. Zadbajcie Państ wo o najw yższą w ygodę mieszkania i kor zystania z szafek - pomoże w t ym odpowiedni podnośnik. AVENTOS HS do frontów uchylno-nachodzących: jednoczęściow y front zachodzący na korpus AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HK- S do mał ych frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i AVENTOS HL do frontów nad korpusem: jednoczęściow y front unosi się równolegle do szafk i

50 Odpowiednie kulisy to podstawa. Gabar y towe, ale równocześnie delikatne instrument y muzyczne mają swoje miejsce za dużym frontem uchylno-sk ładanym - bezpiecznie schowane, a jednocześnie pięknie w yeksponowane. Eleganck i projek t z wąsk imi ramkami aluminiow ymi ora z odpowiednie oświetlenie podkreślają znaczenie, k tóre ma dla nas hobby. AVENTOS HF do frontów sk ładanych: dwuczęściow y front sk ładany do gór y AVENTOS HK top do frontów uchylnych: front unosi się prostopadle do szafk i

51

52 Jesteśmy firmą rodzinną z Vorarlbergu w Austrii, która specjalizuje się w produkcji podnośników do frontów górnych, zawiasów oraz systemów szuflad. Naszą przygodę rozpoczął w roku 1952 Julius Blum od wytwarzania haceli do podków. Obecnie w nasze innowacyjne okucia zaopatrujemy klientów w ponad 120 krajach świata.

53 Wierzymy, że to pomysły poruszają świat. Oferujemy Państwu innowacyjne okucia, inspirujące rozwiązania mebli i dedykowane usługi, abyście mogli urzeczywistnić swoje kreatywne koncepcje. Motywują nas Państwa potrzeby, międzynarodowe trendy i wspólna wizja lepszej jakości życia. Twórzmy razem poruszające pomysły.

Julius Blum GmbH Fabr yka okuć 6973 Höchst, Austr ia tel.: +43 5578 705 - 0 faks: +43 5578 705 - 44 e-mail: info@blum.com w w w.blum.com Blum Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 16 62- 020 Jasin k /Swar zędza tel.: +48 61 895 1900 e-mail: info.pl@blum.com w w w.blum.com Wszys t k ie t reśc i pod l egają p rawu autor sk iemu Blum. Zmiany techni czne i p rogramowe za s t r zeżone. Nasze zak ł ady w Aus t r i i, Pol sc e i Chinach są c er t y f i kowane zgodnie z poniższymi normami. Nasz zak ł ad w USA jes t c er t y f i kowany zgodnie z ISO 9001. Nasz zak ł ad w Bra zy l i i jes t c er t y f i kowany zgodnie z ISO 9001 ora z ISO 14001. IDNR: 265.779.9 · EP- 537/1 PL-PL /08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy