AVENTOS Lookbook SK

Hlava prístupná novým konceptom.

AVENTOS Hlava prístupná novým konceptom.

2 AVENTOS HF pre sk ladací v ýk lop: dvojdielne čelo sa sk ladá a v yk lápa nahor AVENTOS HS pre v ýk y vný v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nad korpus AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

3 Sloboda nápadov a pohybu: hľadáte inšpiráciu a chcete zladiť estetiku s funkčnosťou? Spolu s vami chceme otvoriť priestor pre nové koncepcie nábytku. Naše výklopy zaisťujú väčší voľný priestor hornej skrinky v smere nahor pri absolútnej slobode tvorby – a to s vynikajúcim dizajnom s viacerými oceneniami. AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HK- S pre malý v ýk lop: čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HK-XS pre ľahk ý v ýk lop: čelo sa v yk lápa nahor

4

5 Rozprestr ite svoje návrhy do v ýšk y: hornými skr inkami až po strop v y t voríte ďalší úložný pr iestor. Integrovaný obmedzovač uhla ot vorenia znemožňuje nára z do stropu. Systém SERVO -DRIVE v ýk lop jedným zatlačením tlačidla v ysielača jemne a ticho elek tr ick y uzavr ie. Pr idajte ešte inteligentné r iešenie sok la a absolútny komfor t je zaručený. AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor

6 Vo svete interiérového dizajnu, intenzívne hľadajúce čoraz veľkolepejšie, pritom však súčasné riešenia, je program AVENTOS od spoločnosti Blum mojím spojencom pri súčasnom dosahovaní oboch cieľov. A n d r e a F e d e r i c i | D i z a j n é r | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | T a l i a n s k o

7

8

9 Zmenšujúci sa oby tný pr iestor si v yžaduje čo najkreatívnejšie v yužitie dostupného miesta. Home- Of fice je kombináciou zdví hacieho v ýk lopu a prí borní ka integrovaného v oby tnom pr iestore. Jedným hmatom bude po digitálnom stretnutí notebook a písacie potreby preč a vaši záka zníci budú opäť v pohodlí útulnej obý vacej izby. AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

10 Škandinávsk y dizajn nájdete všade po celom svete a sú na to dobré dôvody. V spojení s prak tick ými v ýk lopmi a vhodnou ergonómiou bude kuchyňa vašim záka zní kom pr inášať radosť. Ak siahnete aj po netradičných r iešeniach, ako je kuchynsk ý spotrebič za zdví hacím v ýk lopom na policovom v ýsuve alebo video o varení bežiace na plochej obra zovke integrovanej do čela zdví hacieho v ýk lopu, máte dokonale zrealizovanú individuálnu oá zu luxusu. AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

11

12

13 Spálňa by mala by ť predovšetk ým útočiskom, útulným a pohodlným – nepr iame osvetlenie podporuje tento efek t. Šarmantným r iešením je osvetlená skr iňová stena s v ýk lopmi. Neslúži len na usk ladnenie kní h, je to aj prí jemný zdroj svetla na čítanie. Vďaka prak tickému r iešeniu sok la sú ľahko dostupné aj predmet y na horných policiach. AVENTOS HF pre sk ladací v ýk lop: dvojdielne čelo sa sk ladá a v yk lápa nahor AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HK- S pre malý v ýk lop: čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HK-XS pre ľahk ý v ýk lop: čelo sa v yk lápa nahor

14 Mojou úloha dizajnéra spočíva v posúvaní hraníc mojimi návrhmi a v premýšľaní mimo zaužívaných hraníc. Výklopy AVENTOS sú riešením, ktoré mi pomáha uviesť tieto nápady do života a skombinovať nádhernú estetiku s nenásilným funkčným prvkom. D a v i n i a S u t t o n | D i z a j n é r | A u t o r d e t a i l u D a v i n i a S u t t o n L t d | N o v ý Z é l a n d

15

16 Kuchynská linka s malou svetlou hĺbkou môže ponúknuť viac pr iestoru, ako by sa zdalo na pr v ý pohľad. Malé korpusy zapustené do steny odhalia svoj obrovsk ý potenciál až po ot vorení v ýk lopov nahor. Výk lopy pôsobia vďaka tenk ým čelám mimor iadne elegantne a s mechanick ým ot váraním sa pohodlnejšie používajú. AVENTOS HK-XS pre ľahk ý v ýk lop: čelo sa v yk lápa nahor

17

18

19 Vaši záka zníci sa už tešia z nového neobv yk lého dizajnu. Zakr ivené drevené čelá robia z tejto šatní kovej skr ine netradičné r iešenie. Presah dreveného v ýk y vného v ýk lopu sa môže použiť ako svojská úchy tka. Všetko je tak to neviditeľne uložené, pr itom však kedykoľ vek ľahko dostupné. AVENTOS HS pre v ýk y vný v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nad korpus

20

21 Jednotný dizajn je vždy harmonick ý a relatívne jednoducho realizovateľný. Dôv tipné skombinovanie modulárneho náby tku z rôznych mater iálov je už v yššia úroveň by tovej architek túr y. Svoj osobit ý efek t rozví jajú tieto individuálne r iešenia rôznymi spôsobmi pohybu v ýk lopov v horných a v ysok ých skr inkách. Ideálna prí ležitosť prejaviť svoju kreativitu. AVENTOS HF pre sk ladací v ýk lop: dvojdielne čelo sa sk ladá a v yk lápa nahor AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor

22 Aj ten najkrajší dizajn je bezcenný, ak nie je funkčný. Hodnota riešení AVENTOS pre mňa spočíva v tom, že sa naplno môžem zamerať na tvorbu čistých emócií. A l l a P e t r o v i č e v a | D i z a j n é r k a | D I I N T E R I O R | R u s k o

23

24 Veľ kor ysá ostrovná kuchyňa premení funkčný pr iestor na miesto stretnutí a komunikácie. Vďaka odľahčenej konštrukcii korpusu a sofistikovanej súhre svetla sa kuchyňa doslova vznáša. Závesné horné skr ink y s hliní kov ými rámami a mliečnym sk lom posilňujú pocit beztiaže. Zdví hacie v ýk lopy podporujú dizajn, v kombinácii so stupienkom ot várajú pohodlný prístup do vnútra skr ink y a celkovo v y t várajú ďalší úložný pr iestor. AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

25

26 Sú pre vás príznačné hravé kreatívne tr ik y? Toto senzačné predstavenie uprostred obý vacej izby je všetko iné, len nie bežné. Namiesto k lasickej obý vacej steny tu každý pr vok hrá sám za seba a dot vára osobitú atmosféru. Vďaka asymetr ickému dizajnu sk ladacieho, v ýk y vného i jednoduchého v ýk lopu sa v jednotliv ých kusoch náby tku snúbi dizajn s funkčnosťou. Stupienk y s v ýsuvmi zaisťujú optimálny prístup i ďalší úložný pr iestor. AVENTOS HF pre sk ladací v ýk lop: dvojdielne čelo sa sk ladá a v yk lápa nahor AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HS pre v ýk y vný v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nad korpus

27

28

29 Niet divu, že predávacie ok ienko zažíva znovuzrodenie. Vždy bolo účelné. Vďaka modernému pr iestorovému konceptu sa k lasika stáva vizuálnym vrcholom s novou interpretáciou. Ku všetk ým predmetom uloženým v horných skr inkách sa ľahko dostanete jediným zatlačením s v ýk y vným v ýk lopom – a to s elegantným, 8 mm tenk ým, súvislým mramorov ým čelom. AVENTOS HS pre v ýk y vný v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nad korpus

30 Kvalita výklopov AVENTOS je vysoko nadštandardná a pre mňa sú najlepším riešením na otváranie horných skriniek. Veľmi si cením ergonomicky kvalitné a odolné výrobky a veľmi rád ich používam. G o p a l D w i v e d i | D i z a j n é r | L i v s p a c e | I n d i a

31

32 Niek toré predmet y by mali zostať skr y té za v ýk lopom, avšak iné, ako milované ozdobné alebo zberateľské predmet y, by malo by ť vidieť, ale mali by by ť dobre chránené. Majstrovská sk lenená vitrína s tenk ým tmav ým hliní kov ým rámom ako vizuálnym a súčasne prak tick ým pútačom očí. Mimochodom: vhodným r iešením s v ýk lopmi môžete pre chlpat ých oby vateľov domu v y t vor iť ďalšie útočisko. AVENTOS HK-XS pre ľahk ý v ýk lop: čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

33

34 Hranice dizajnu sa čora z viac stierajú: prek vapte svojich záka zní kov jedinečnými náby tkársk ymi nápadmi. Jedálensk ý stôl môže by ť nara z stredobodom rodiny, predeľovačom miestností a domácou zábavou. Obra zovka ukr y tá v zdví hacom v ýk lope sa vďaka pokosu per fek tne integruje do náby tku, je takmer neviditeľná a objaví sa s elek tr ickou podporou až po ľahkom zatlačení. AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

35

36

37 Pre modernú obý vaciu kuchyňu s integrovaným jedálensk ým kútom sú mimor iadne vhodné št vorcové pr iestor y – skombinujete tak prípravu s pôžitkom. Vďaka závesnej hornej skr inke majú vaši záka zníci prístup z oboch strán a potrebné kuchynské pomôck y sú ľahko dostupné. O zv ýšený komfor t sa postará elek tr ická podpora pohybu SERVO -DRIVE. AVENTOS HS pre v ýk y vný v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nad korpus

38 Návrhári sa snažia zladiť nádhernú estetiku s neočakávaným funkčným prvkom, inšpirujúcim a prinášajúcim výhody našim zákazníkom. Vďaka programu AVENTOS už nie je dôvod na kompromisy medzi dizajnom a funkčnosťou. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | D i z a j n é r k y a d i z a j n é r | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n é z i a

39

40

41 Vy t vor te spojovacie pr vk y umožňujúce spojiť miestnosti. Uzavreté drevené čelá kuchyne sa menia na sk ladací v ýk lop s úzk ymi hliní kov ými rámami a zladene naaranžovaným osvetlením v jedálenskej časti. Tak to sa dizajn harmonick y zladí a aj napr iek tomu je pr ispôsobený príslušnému oby tnému pr iestoru. AVENTOS HF pre sk ladací v ýk lop: dvojdielne čelo sa sk ladá a v yk lápa nahor

42

43 Skr inková stena v spálni elegantne v yr ieši veľa problémov s úložným pr iestorom. Nájdu si tu miesto nielen šat y, topánk y a doplnk y, nečakane a napr iek tomu rozumne sem zabalíte aj domáce k ino. Vďaka širokému sk ladaciemu v ýk lopu s elek tr ickou podporou ot várania stačí ľahké zatlačenie a technika je pr ipravená na útulný večer. AVENTOS HF pre sk ladací v ýk lop: dvojdielne čelo sa sk ladá a v yk lápa nahor

44 Veľ ké okno v stene ponúka denné svetlo a robí kuchyňu prívetivejšou. Ot vorené dvere skr ink y zakr ý vajú v ýhľad a v miestnosti sú neprak tické. To pre v ýk lopy neplatí: pohybujú sa smerom od nás nahor. Zdví hací v ýk lop skr yje aj nevzhľadné kuchynské spotrebiče, ako je kuchynsk ý robot alebo mikrovlnná rúra. Zatlačením sú vďaka SERVO -DRIVE v pohotovosti a po použití rovnako r ýchlo zmiznú. AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

45

46 M a r i n a Č e r k a š i n a | U m e l e c k á r i a d i t e ľ k a a h l a v n á d i z a j n é r k a | E L I O | U k r a j i n a V kuchyni by sa mala snúbiť s funkčnosť, praktickosť a estetika. Systémy výklopov AVENTOS mi pomáhajú: pri varení sa čelá zdvihnú ľahko jedným pohybom ruky. Po zatvorení je v kuchyni poriadok a vyzerá opäť uprataná.

47

48

49 Zlúčením oby tných pr iestorov sa ot várajú nové možnosti dizajnu: charak ter miestnosti v yužite na vir tuózne pohrávanie so št ýlov ým pr vkom hornej skr ink y. V dizajne kuchyne harmonick y pokračujte aj v ďalších oby tných pr iestoroch – závesné horné skr ink y umožňujú bezproblémové prelínanie kuchyne s jedálňou. Ma ximálne si sprí jemnite svoj život a prístup k uloženým veciam. Správny v ýk lop vám v tom pomôže. AVENTOS HS pre v ýk y vný v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nad korpus AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HK- S pre malý v ýk lop: čelo sa v yk lápa nahor AVENTOS HL pre zdví hací v ýk lop: jednodielne čelo sa pohybuje paralelne nahor

50 Rozhodujúce je správne naaranžovanie: nesk ladné, zároveň však citlivé hudobné nástroje sú dobre uložené vo veľ kom sk ladacom v ýk lope, chránené a i tak r ýchlo po ruke. Elegantná konštrukcia s úzk ymi hliní kov ými rámami a správnym osvetlením podčiarkuje dôležitosť milovaného koníčka. AVENTOS HF pre sk ladací v ýk lop: dvojdielne čelo sa sk ladá a v yk lápa nahor AVENTOS HK top pre v ýk lop: jednodielne čelo sa v yk lápa nahor

51

52 Sme rodinná spoločnosť z rakúskeho Vorarlbergu a špecializujeme sa na výrobu výklopov, závesov a výsuvných systémov. Našu cestu začal ozubom do podkov Julius Blum v roku 1952. Dnes dodávame inovatívne kovania zákazníkom vo viac ako 120 krajinách.

53 Veríme, že nápady dokážu pohnúť svetom. Aby ste mohli zrealizovať svoje kreatívne nápady, ponúkame vám inovatívne kovania, inšpiratívne koncepty nábytku a primerané služby. Riadime sa vašimi potrebami, globálnymi trendmi a našou spoločnou víziou zlepšovania kvality života. Poďme spolu vymýšľať pôsobivé nápady.

Julius Blum GmbH Výrobný závod 6973 Höchst, Rakúsko Tel.: +43 5578 705 - 0 Fa x: +43 5578 705 - 44 E-mail: info@blum.com w w w.blum.com Julius Blum GmbH Zastúpenie pre Slovensko Tuhovská 29 831 06 Bratislava Slovak ia Tel.: +421 905 997 977 E-Mail: info.sk@blum.com Cel ý obsah pod l ieha autor sk ým p rávam spol očnos t i Blum. Te chni c ké zmeny a zmeny vo v ýrobnom p rograme v yhradené. Naše p revádzk y v Rakúsku, Poľsku a Číne sú c er t i f i kované, ako je uve dené nižšie. Naša p revádzka v USA je c er t i f i kovaná podľa ISO 9001. Naša p revádzka v Bra zí l i i je c er t i f i kovaná podľa ISO 9001 a ISO 14001. IDNR: 863.384.9 · EP- 537/1 SK-SK /08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy