AVENTOS Lookbook SL

Odprti za nove koncepte.

AVENTOS Odprti za nove koncepte.

2 AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata: dvodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica zaniha nad korpus AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

3 Svobodni za ideje in gibanje: Iščete navdih in želite združiti estetiko s funkcionalnostjo? Skupaj z vami želimo ustvariti prostor za nove pohištvene koncepte. Naša dvižna vrata v viseči omarici poskrbijo za dovolj prostora v višini glave in hkrati nudijo popolno svobodo oblikovanja – in to z izjemnim, večkrat nagrajenim dizajnom. AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HK- S za majhna pok lopna dvižna vrata: sprednja stranica se odpre navzgor AVENTOS HK-XS za lahka pok lopna dvižna vrata: sprednja stranica se odpre navzgor

4

5 Svoje zamisli dvignite na višjo raven: z visečimi omar icami do stropa pr idobite dodaten shranjevalni prostor. Zaradi vgrajenega omejevalnika odpiralnega kota dotik s stropom ni mogoč. Enkrat pr itisnite daljinsko stikalo in dvižna vrata se elek tr ično zaprejo, nežno in tiho s sistemom SERVO -DRIVE. K temu dodajte še inteligentno rešitev za podstavek in popolno udobje je zagotovljeno. AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor

6 V svetu notranjega oblikovanja, v katerem vse bolj iščemo rešitve, ki so hkrati spektakularne in funkcionalne, je pri doseganju obeh ciljev moj zaveznik program AVENTOS podjetja Blum. A n d r e a F e d e r i c i | o b l i k o v a l e c | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | I t a l i j a

7

8

9 Vse manjši bivalni prostor potrebujejo najboljšo možno in ust varjalno uporabo ra zpoložljivega prostora. Domača pisarna je kombinacija visok ih dvižnih vrat in komode, vk ljučene v stanovanjsk i del. Po vir tualnem sestanku z enim samim pr ijemom izginejo prenosni računalnik in pisalne potrebščine, uporabnik i pa se lahko znova udobno namestijo v dnevni sobi. AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

10 Skandinavsk i dizajn najdemo po vsem svetu, za kar obstajajo dobr i ra zlogi. Kuhinja bo vaše stranke dolga leta ra zveseljevala s kombinacijo prak tičnih dvižnih vrat in ustrezno ergonomičnostjo. Če temu dodamo še izjemne rešit ve, kot je shranjevanje kuhinjskega aparata za dvižnimi vrati z izvlečno polico ali predvajanje videoposnetka o kuhanju na zaslonu,vgrajenem v sprednjo stranico dvižnih vrat, je oa za dobrega počutja za posameznika popolna. AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

11

12

13 Kot zatočišče mora biti spalnica predvsem udobna in pr ijetna – k temu učinku pr ispeva posredna osvetlitev. Simpatično rešitev za to predstavlja osvetljena stenska omara z dvižnimi vrati. Ni namenjena le shranjevanju knjig, temveč tudi kot pr ijeten vir svetlobe za branje. S prak tično rešit vijo za podstavek imate zlahka pr i rok i tudi predmete v zgornjih predalih. AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata: dvodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HK- S za majhna pok lopna dvižna vrata: sprednja stranica se odpre navzgor AVENTOS HK-XS za lahka pok lopna dvižna vrata: sprednja stranica se odpre navzgor

14 V vlogi oblikovalke s svojimi načrti kuhinj in kopalnic premikam meje in razmišljam izven okvirov. Globlji izvleki AVENTOS nudijo rešitev, s katero lahko te ideje laže uresničim in čudovito estetiko združim z zlahka funkcionalnim elementom. D a v i n i a S u t t o n | o b l i k o v a l k a | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | N o v a Z e l a n d i j a

15

16 Vrstna kuhinja z manjšo notranjo globino nudi več prostora, kot je videti na pr vi pogled. Manjši, v steno vgrajeni korpusi s pok lopnimi dvižnimi vrati ra zkr ijejo svoj velik potencial, šele ko jih odprete. Dvižna vrata so s tank imi sprednjimi stranicami videti še posebej elegantna, njihova uporaba pa je zaradi mehanske odpiralne opore še udobnejša. AVENTOS HK-XS za lahka pok lopna dvižna vrata: sprednja stranica se odpre navzgor

17

18

19 Vaše stranke se veselijo novega, nenavadnega dizajna. Zaradi valovitih lesenih sprednjih stranic predstavlja ta garderoba posebno rešitev. Seganje nihajnih dvižnih vrat čez rob lahko uporabljate kot enkraten ročaj. Tako je vse nevidno spravljeno, vendar vedno zlahka dostopno. AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica zaniha nad korpus

20

21 Enovit dizajn je vedno harmoničen in ra zmeroma enostaven za izvedbo. Toda mojstrsko kombiniranje modularnega pohišt va iz ra zličnih mater ialov je visoka umetnost opremljanja. Posamezne rešit ve ra zvijejo svoj poseben učinek z ra zličnimi vrstami gibanja dvižnih vrat v visečih omar icah in visok ih omarah. Idealna pr iložnost, da daste svoji ust varjalnosti prosto pot. AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata: dvodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor

22 Tudi najlepši dizajn ni nič vreden, če ni funkcionalen. Vrednost rešitev AVENTOS vidim v tem, da se lahko popolnoma posvetim vzbujanju čistih čustev. A l l a P e t r o v i c h e v a | o b l i k o v a l k a | D I I N T E R I O R | R u s i j a

23

24 V prostorni kuhinji z otokom se funkcionalni prostor prelevi v prostor za srečanje in komunikacijo. Zaradi lahkega dizajna korpusov in prefinjene igre svetlobe se zdi, da kuhinja lebdi. Spuščene viseče omar ice z aluminijastimi ok virji in mlečnim stek lom okrepijo občutek breztežnosti. Dizajn podpirajo dvižna vrata, k i v kombinaciji s stopnico podstavka omogočajo udoben dostop v notranjost omare in na vse strani ust varjajo dodaten sk ladiščni prostor. AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

25

26 Ali je ust varjalno poigravanje vaš zaščitni znak? Ta vznemir ljiva izvedba sredi dnevne sobe je vse prej kot običajna. Namesto k lasične stene v dnevni sobi deluje vsak element samostojno in ust varja posebno vzdušje. Zaradi asimetr ičnih dvodelnih, nihajnih in pok lopnih dvižnih vrat združujejo posamezni kosi pohišt va dizajn s funkcionalnostjo. Stopnice podstavka z izvlek i pod njimi zagotavljajo optimalen dostop in dodaten shranjevalni prostor. AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata: dvodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica zaniha nad korpus

27

28

29 Zato ni presenetljivo, da je odpr tina med prostoroma trenutno znova ak tualna. Vseskozi je bila smotrna. Pr i sodobnem konceptu prostora se k lasični element prelevi v na novo interpretiran vizualni poudarek. Z rahlim dotikom so vsi predmeti v visečih omar icah z nihajnimi dvižnimi vrati dosegljivi – in to z elegantno, 8 mm tanko, neprek injeno marmornato sprednjo stranico. AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica zaniha nad korpus

30 Kakovost dvižnih vrat AVENTOS je daleč nadstandardna in po mojem mnenju so najboljša rešitev za odpiranje visečih omaric. Zelo cenim ergonomično dobre izdelke z dolgo življenjsko dobo in jih zelo rad uporabljam. G o p a l D w i v e d i | o b l i k o v a l e c | L i v s p a c e | I n d i j a

31

32 Nekater i predmeti morajo ostati skr iti za dvižnimi vrati, drugi pa morajo biti vidni, a tudi dobro zaščiteni, na pr imer najljubši okrasni ali zbirateljsk i predmeti. Plemenita stek lena vitr ina s tank im, temnim aluminijastim ok virjem je pr ivlačna za oči in hkrati prak tična. Sicer pa: za hišne kosmatince se z ustrezno rešit vijo dvižnih vrat ust var ite dodaten kotiček za počitek. AVENTOS HK-XS za lahka pok lopna dvižna vrata: sprednja stranica se odpre navzgor AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

33

34 Meje oblikovanja so vse bolj zabr isane – presenetite svoje stranke z edinst venimi idejami za pohišt vo. Jedilna miza je lahko hkrati osrednjim prostor za družino, ločuje prostore in se uporablja za domačo zabavo. Zaslon, k i je skr it v dvižnih vratih, je zaradi zajere popolnoma vdelan v pohišt vo, zato je skorajda neviden in se pr ikaže šele z elek tr ično podporo, ko se je rahlo dotaknemo. AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

35

36

37 Kvadratni prostor i so še posebej pr imerni za sodobno kuhinjo z vstavljeno jedilnico – tako lahko združite pr ipravljanje hrane in uživanje v njej. Zaradi spuščene viseče omar ice imajo uporabnik i dostop do st var i z obeh strani, potrebni pr ipomočk i pa so takoj pr i rok i. Dodatno udobje zagotavlja elek tr ična podpora pr i gibanju SERVO -DRIVE. AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica zaniha nad korpus

38 Oblikovalci skušamo združiti čudovito estetiko z nepričakovanim funkcionalnim elementom, ki naše stranke navdušuje in jim prinaša korist. Kompromisi med dizajnom in funkcionalnostjo s programom AVENTOS niso več potrebni. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | o b l i k o v a l k e i n o b l i k o v a l c i | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n e z i j a

39

40

41 Ust var ite povezovalne elemente, k i omogočajo združevanje prostorov. Zapr te lesene sprednje stranice v kuhinji se spremenijo v dvodelna dvižna vrata z ozk im aluminijastim ok virjem in ustrezno osvetlit vijo v jedilnici. Na ta način je dizajn usk lajen in hkrati pr ilagojen posameznemu bivalnemu prostoru. AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata: dvodelna sprednja stranica se zloži navzgor

42

43 Stenska omara v spalnici elegantno reši številne težave s shranjevalnim prostorom. Tukaj ne najdemo le oblačil, čevljev in dodatkov; zakaj ne bi tukaj – nepr ičakovano in hkrati smiselno – imeli tudi domačega k ina? Zaradi širok ih pok lopnih dvižnih vrat z odpiralno oporo zadošča le rahel dotik in oprema za pr ijeten večer je že pr ipravljena. AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata: dvodelna sprednja stranica se zloži navzgor

44 Veliko stensko okno zagotavlja dnevno svetlobo in z njim je kuhinja pr ija znejša. Odpr ta vrata omare zastirajo pogled in so v napoto v prostoru, kar pa ne velja za dvižna vrata: odmaknejo se navzgor in skr ijejo. Za dvižnimi vrati se skr ijejo tudi kuhinjsk i aparati, kot sta kuhinjsk i robot ali mikrovalovna pečica. S sistemom SERVO -DRIVE zadošča rahel dotik in že so pr ipravljeni, po uporabi pa prav tako hitro skr ijejo. AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | u m e t n i š k i v o d j a i n g l a v n a o b l i k o v a l k a | E L I O | U k r a j i n a V kuhinji morajo biti združene funkcionalnost, praktičnost in estetika. K temu pripomorejo sistemi dvižnih vrat AVENTOS: Pri kuhanju lahko sprednje stranice zlahka dvignete z gibom roke. Ko jih zaprete, je kuhinja spet videti urejena in čista.

47

48

49 Z združevanjem stanovanjsk ih delov se odpirajo nove možnosti oblikovanja: izkor istite značaj prostora in se kot vir tuoz poigrajte z visečo omar ico kot stilnim elementom. Dizajn kuhinje usk lajeno nadaljujte v drugih bivalnih prostor ih – s spuščenimi visečimi omar icami se lahko kuhinja nemoteno preliva v jedilnico. Čim bolj udobno bivanje in dostop do spravljenih predmetov si zagotovite z ustreznimi dvižnimi vrati. AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica zaniha nad korpus AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HK- S za majhna pok lopna dvižna vrata: sprednja stranica se odpre navzgor AVENTOS HL za dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se dvigne vzporedno navzgor

50 Pomembna je pravilna izvedba: velika, a hkrati občutljiva glasbila lahko dobro spravite za velik imi pok lopnimi dvižnimi vrati, k jer so zaščitena in hkrati hitro pr i rok i. Plemenito oblikovanje z ozk imi aluminijastimi ok virji in pr ilegajoča se osvetlitev poudarjata pomen ljubljenega hobija. AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata: dvodelna sprednja stranica se zloži navzgor AVENTOS HK top za pok lopna dvižna vrata: enodelna sprednja stranica se zloži navzgor

51

52 Smo družinsko podjetje iz Vorarlberga v Avstriji in smo specializirani za proizvodnjo dvižnih vrat, odmičnih spon in izvlečnih sistemov. Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

53 Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija boljša kakovost gibanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.

Julius Blum GmbH Tovarna okovja 6973 Höchst, Austr ia Tel.: +43 5578 705 - 0 Faks: +43 5578 705 - 44 E-pošta: info@blum.com w w w.blum.com Blum si p r i dr žuje av tor sko p rav i c o na c el otno vseb ino. Pr i dr žujemo si p rav i c o do tehni čnih in p rogramsk ih sp rememb. Naše l okac i je v Avs t r i j i, Pol j sk i in K i t aj sk i so c er t i f i c i rane, kot je nave deno v nada l jevanju. Naša l okac i ja v ZDA je c er t i f i c i rana po s t andar du ISO 9001. Naša l okac i ja v Bra zi l i j i je c er t i f i c i rana po s t andar d ih ISO 9001 in ISO 14001. IDNR: 139.969.0 · EP- 537/1 SL-AL /08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy