AVENTOS Lookbook SR

Oslobodite svoj um za nove koncepte.

AVENTOS Oslobodite svoj um za nove koncepte.

2 AVENTOS HF za front koji se dvodelno prek lapa nagore: dvodelni front se prek lapa nagore AVENTOS HS za front sa visokookretnim prek lopom: jednodelni front podiže se iznad korpusa AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

3 Sloboda za ideje i kretanje: Da li tražite inspiraciju i želite da spojite estetiku i funkcionalnost? Zajedno sa vama želimo da stvorimo prostor za nove koncepte nameštaja. Naši preklopni frontovi osiguravaju prostor za glavu u gornjem elementu i istovremeno apsolutnu slobodu oblikovanja – i to izvanrednim, nagrađivanim dizajnom. AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše AVENTOS HK- S za mali front koji se prek lapa nagore: front se prek lapa nagore AVENTOS HK-XS za lagani front koji se prek lapa nagore: front se prek lapa nagore

4

5 Prošir ite vaš dizajn po visini: gornjim elementima do plafona st varate dodatni prostor za odlaganje. Sa integr isanim graničnikom ugla ot varanja, sudar sa plafonom je nemoguć. Jednim dodirom na radio prek idač i prek lopni front se elek tr ično nežno i tiho zat vara zahvaljujući SERVO -DRIVE. Zatim tu je inteligentno rešenje za postolje i zagarantovan je apsolutni komfor. AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše

6 U svetu arhitekture enterijera, koji sve više traži spektakularna i funkcionalna rešenja, program AVENTOS kompanije Blum moj je saveznik u postizanju oba cilja podjednako. A n d r e a F e d e r i c i | D i z a j n e r | A n d r e a F e d e r i c i C o n s u l t i n g S R L | I t a l i j a

7

8

9 Stambeni prostor koji se smanjuje zahteva da iskor iste raspoloživi prostor na najbolji mogući i kreativan način. Kućna kancelar ija je kombinacija prek lopnog fronta koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore i pomo ne stone ploče integr isane u dnevni boravak. Jednim zahvatom ruke, laptop i pr ibor za pisanje nestaju nakon digitalnog sastanka i vaši kupci se ponovo osećaju udobno u dnevnoj sobi. AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

10 Skandinavsk i dizajn možete pronaći širom sveta i za to postoje dobr i ra zlozi. U vezi sa prak tičnim prek lopnim frontovima i odgovarajućom ergonomijom, vaši kupci će godinama uživati u svojoj kuhinji. Ako nakon toga postavite neobična rešenja, poput uređaja za pr ipremu hrane iza fronta koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore sa policom na izvlačenje ili video zapisa o kuvanju koji se pr ika zuje na ravnom ekranu integr isanom u frontu koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore, tada će individualna oa za blagostanja biti savršeno sprovedena. AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

11

12

13 Kao mesto za lično povlačenje, spavaća soba pre svega treba da bude pr ijatna i udobna – indirek tno osvetljenje podržava efekat. Šarmantno rešenje za ovo je osvetljeni orman na zidu sa prek lopnim frontovima. Ne kor isti se samo za odlaganje knjiga, već i kao pr ijatan izvor svetlosti za čitanje. Uz prak tično rešenje postolja, predmeti u gornjim odeljcima takođe su lako dostupni. AVENTOS HF za front koji se dvodelno prek lapa nagore: dvodelni front se prek lapa nagore AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše AVENTOS HK- S za mali front koji se prek lapa nagore: front se prek lapa nagore AVENTOS HK-XS za lagani front koji se prek lapa nagore: front se prek lapa nagore

14 Moja uloga kao dizajnerke je da svojim dizajnom pomeram granice i da razmišljam izvan okvira. AVENTOS preklopni frontovi su rešenje koje mi pomaže da ove ideje oživim i spojim lepu estetiku sa elementom koji funkcioniše bez napora. D a v i n i a S u t t o n | D i z a j n e r k a | D e t a i l B y D a v i n i a S u t t o n L t d | N o v i Z e l a n d

15

16 Kuhinjsk i red sa malo čiste dubine može ponuditi više prostora nego što je vidljivo na pr vi pogled. Mali korpusi utonuli u zid otkr ivaju svoj velik i potencijal tek kada su ot voreni i sa frontovima koji se prek lapaju nagore. Zahvaljujući tank im frontovima, prek lopni frontovi izgledaju posebno elegantno, a mehanička pomo pr ilikom ot varanja čini ih pr ijatnijim za upotrebu. AVENTOS HK-XS za lagani front koji se prek lapa nagore: front se prek lapa nagore

17

18

19 Vaši kupci se raduju novom, neobičnom dizajnu. Zakr ivljeni dr veni frontovi čine ovaj garderober izvanrednim rešenjem. Istureni frontovi sa visokookretnim prek lopom mogu se kor istiti kao jedinst vena ručka. Sve je nevidljivo složeno, ali lako dostupno u bilo kom trenutku. AVENTOS HS za front sa visokookretnim prek lopom: jednodelni front podiže se iznad korpusa

20

21 Jedinst veni dizajn je uvek sk ladan i relativno jednostavan za implementaciju. Ali vešto kombinovanje modularnog nameštaja od ra zličitih mater ijala visok je nivo umetnosti opremanja. Individualna rešenja otkr ivaju svoj posebni efekat kroz ra zličite vrste kretanja prek lopnih frontova u gornjim elementima i visok im ormar ima. Idealna pr ilika da proživite svoju kreativnost. AVENTOS HF za front koji se dvodelno prek lapa nagore: dvodelni front se prek lapa nagore AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše

22 Čak i najlepši dizajn je bez vrednosti ako nije funkcionalan. Vrednost AVENTOS rešenja za mene je u tome što se mogu u potpunosti posvetiti stvaranju čistih emocija. A l l a P e t r o v i c h e v a | D i z a j n e r k a | D I I N T E R I O R | R u s i j a

23

24 Prostrana ostr vska kuhinja pret vara funkcionalnu sobu u mesto susreta i komunikacije. Zahvaljujući pr ijatnom dizajnu korpusa i sofisticiranoj igr i svetlosti, čini se da kuhinja lebdi. Viseći gornji elementi sa aluminijumsk im ok vir ima i matiranim stak lom pojačavaju osećaj bestežinskog stanja. Frontovi koji se paralelno sa korpusom prek lapaju nagore podržavaju dizajn, pružaju udoban pr istup unutrašnjosti ormana u kombinaciji sa stepenastim postoljem i okolo st varaju dodatni prostor za odlaganje. AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

25

26 Karak ter išu vas st varalačk i tr ikovi? Ovaj senzacionalni scenar io usred dnevne sobe je sve samo ne uobičajen. Umesto k lasičnog zida dnevne sobe, svak i element radi za sebe i st vara posebnu atmosferu. Pojedinačni komadi nameštaja kombinuju dizajn i funkcionalnost zahvaljujući asimetr ičnom dizajnu frontova koji se dvodelno prek lapaju nagore, visokookretnim prek lopnim frontovima i frontovima koje se prek lapaju nagore. Stepenasto postolje kao element na izvlačenje postavljen ispod osigurava optimalan pr istup i dodatni prostor za odlaganje. AVENTOS HF za front koji se dvodelno prek lapa nagore: dvodelni front se prek lapa nagore AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše AVENTOS HS za front sa visokookretnim prek lopom: jednodelni front podiže se iznad korpusa

27

28

29 Nije ni čudo što kuhinjsk i zidni prola z trenutno oživljava. Oduvek je bio kor istan. Zahvaljujući modernom konceptu sobe, k lasika postaje vizuelni vrhunac sa novom interpretacijom. Do svih predmeta smeštenih u gornjim elementima može se doći pomo u fronta sa visokookretnim prek lopom - i to elegantnim, 8 mm tank im, neprek idnim mermernim frontom. AVENTOS HS za front sa visokookretnim prek lopom: jednodelni front podiže se iznad korpusa

30 Kvalitet AVENTOS preklopnih frontova je znatno iznad standarda i oni su za mene najbolje rešenje za otvaranje gornjih elemenata. Veoma cenim ergonomski dobre i izdržljive proizvode i zaista uživam u njihovoj upotrebi. G o p a l D w i v e d i | D i z a j n e r | L i v s p a c e | I n d i j a

31

32 Nek i predmeti treba da ostanu skr iveni iza prek lopnih frontova, drugi poput voljenih ukrasnih ili kolekcionarsk ih predmeta treba da budu vidljivi, ali i dobro zaštićeni. Plemenita stak lena vitr ina sa usk im, tamnim aluminijumsk im ok virom kao vizuelnim i istovremeno prak tičnim elementom upada u oči. Osim toga: za dlakave uku ane možete st vor iti dodatno mesto za povlačenje pomo u odgovaraju ih rešenja prek lopnih frontova. AVENTOS HK-XS za lagani front koji se prek lapa nagore: front se prek lapa nagore AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

33

34 Granice dizajna postaju sve više i više nejasne: iznenadite vaše kupce jedinst venim idejama za nameštaj. Trpezar ijsk i sto može istovremeno biti porodični centar, sobna pregrada i mesto kućne zabave. Ekran sakr iven u frontu koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore savršeno se integr iše u nameštaj zahvaljujući zakošenju, gotovo je nevidljiv i pojavljuje se samo kad ga lagano dodirnete pomo u elek tr ične podrške. AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

35

36

37 Kvadratne sobe su posebno pogodne za modernu kuhinju / dnevnu sobu sa integr isanom trpezar ijom – tako kombinujete pr ipremanje hrane i uživanje. Zahvaljujući vise em gornjem elementu, vaši kupci imaju pr istup sa obe strane i potreban pr ibor je lako dostupan. Za dodatni komfor br ine SERVO -DRIVE elek tr ična pomo pr i kretanju. AVENTOS HS za front sa visokookretnim prek lopom: jednodelni front podiže se iznad korpusa

38 Dizajneri nastoje da kombinuju lepu estetiku sa neočekivanim funkcionalnim elementom koji nadahnjuje i donosi korist našim kupcima. Zahvaljujući AVENTOS programu, više nema razloga za kompromis između dizajna i funkcionalnosti. A d i a n t o S a l i m , M a d e l i n e L i s , A n g i e T j i s n o y o , R i c k y G u n a K u s u m a | D i z a j n e r k e i d i z a j n e r i | I n s i g n i o S t u d i o | I n d o n e z i j a

39

40

41 St vor ite povezane elemente koji omogućavaju spajanje prostora. Zat voreni dr veni frontovi kuhinje pret varaju se u frontove koji se dvodelno prek lapaju nagore sa usk im aluminijumsk im ok vir ima i odgovarajućim osvetljenjem u trpezar iji. Tako se dizajn harmonično uk lapa i još uvek je pr ilagođen odgovarajućem životnom prostoru. AVENTOS HF za front koji se dvodelno prek lapa nagore: dvodelni front se prek lapa nagore

42

43 Zidni plakar u spavaćoj sobi elegantno rešava mnoge probleme sa prostorom za odlaganje. Ali ovde ne pronala ze svoje mesto samo odeća, obuća i pr ibor, kućni bioskop je tu neoček ivano upakovan, a opet ra zumno. Zahvaljujući širokom frontu koji se dvodelno prek lapa nagore sa elek tr ičnom podrškom za ot varanje, dovoljan je lagan dodir i oprema je spremna za pr ijatno veče. AVENTOS HF za front koji se dvodelno prek lapa nagore: dvodelni front se prek lapa nagore

44 Velik i prozorsk i front nudi dnevno svetlo i čini kuhinju pr ijatnijom. Ot vorena vrata elemenata zak lanjaju pogled i neprak tična su u sobi, a ne sa prek lopnim frontovima: oni se odmiču prema gore. Front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore takođe skr iva neugledne kuhinjske uređaje kao što su kuhinjsk i štednjak ili mikrotalasna pećnica. Zahvaljujući SERVO -DRIVE, oni su spremni na dodir i jednako br zo nestaju nakon upotrebe. AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

45

46 M a r y n a C h e r k a s h y n a | U m e t n i č k a d i r e k t o r k a i g l a v n a d i z a j n e r k a | E L I O | U k r a j i n a Kuhinja treba da kombinuje funkcionalnost, praktičnost i estetiku. AVENTOS sistemi preklopnih frontova mi pomažu: pri kuvanju, frontovi se lako podižu jednim pokretom ruke. Jednom zatvorena, kuhinja ponovo izgleda uredno i uredno.

47

48

49 Zahvaljuju i stapanju stambenih površina ot varaju se nove mogućnosti dizajna: kor istite karak ter sobe da biste se na vir tuozan način poigrali stilom gornjeg elementa. Harmonično nastavite dizajn kuhinje u ostalim stambenim oblastima – vise i gornji elementi omogućavaju kuhinji da se nepr imetno stopi u trpezar iju. Učinite život i pr istup odloženim predmetima što ugodnijim, odgovarajući prek lopni front će vam pomoći. AVENTOS HS za front sa visokookretnim prek lopom: jednodelni front podiže se iznad korpusa AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše AVENTOS HK- S za mali front koji se prek lapa nagore: front se prek lapa nagore AVENTOS HL za front koji se paralelno sa korpusom prek lapa nagore: jednodelni front koji se paralelno sa korpusom pomera nagore

50 Sve zavisi od pravog scenar ija: gloma zni, ali istovremeno osetljivi muzičk i instrumenti dobro se čuvaju iza velikog fronta koji se dvodelno prek lapa nagore, istovremeno zaštićeni, a opet br zo pr i ruci. Plemeniti dizajn sa usk im aluminijumsk im ok vir ima i odgovaraju im osvetljenjem podvlači status voljenog hobija. AVENTOS HF za front koji se dvodelno prek lapa nagore: dvodelni front se prek lapa nagore AVENTOS HK top za front koji se prek lapa nagore: jednodelni front se prek lapa naviše

51

52 Mi smo porodična kompanija iz Vorarlberga u Austriji i specijalizovali smo se za proizvodnju sistema preklopnih frontova, šarki i elemenata na izvlačenje. Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomo u konjskih potkovica. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

53 Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.

Julius Blum GmbH Fabr ika okova A- 6973 Höchst, Austr ia Tel.: +43 5578 705 - 0 Faks: +43 5578 705 - 44 E-mail: info@blum.com w w w.blum.com Cel okupan Blum sadr žaj je pod l ožan zakonu o kop i ranju (Copyr i ght). Zadr žano p ravo na tehni č ke izmene i izmene p rograma. Naše l okac i je u Aus t r i j i, Pol j skoj i K ini su ser t i f i kovane kao što je nave deno u danjem teks tu. Naša l okac i ja u SAD je ser t i f i kovana u sk ladu sa ISO 9001. Naša l okac i ja u Bra zi lu je ser t i f i kovana u sk ladu sa ISO 9001 i ISO 14001. IDNR: 658.837.5 · EP- 537/1 SR-AL /08. 21

RkJQdWJsaXNoZXIy