Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Wonen in een nieuw jasje Interieurontwikkeling in beeld Living Office Thuiswerken in Oslo Jouw stijl, jouw keuken LEGRABOX individueel plannen

2 Blum Inspirations "Wij stellen de behoef ten van de k lant centraal in ons denken."

3 Blum Inspirations Redact ie Vooral in tijden van verander ing r ichten mensen zich graag op bepaalde kernwaarden. Familie, vr ienden, gezelligheid, maar ook k waliteit, duur zaamheid, lange levensduur. Dit alles komt tot uiting in onze levensstijl en de manier waarop wij leven. Thuis kun je je als persoon bijzonder goed ont wikkelen en ontplooien. En dit is waar wij bij Blum bijzonder goed naar k ijken: Welke behoef ten en ideeën inspireren je? Wat heb je nodig om ze mogelijk te maken? Hoe kunnen wij je daarbij helpen? Innovatieve ideeën ontstaan niet in een ivoren toren. Ze ontstaan tijdens gesprekken. Voor meer woonk waliteit en nieuwe impulsen voor zowel par ticulieren als meubelmakers. Ons doel is je te helpen bij het samenstellen van individuele meubels, het optimaal benut ten van woon- en opbergruimte en iedereen te inspireren en te pr ikkelen met verrassende oplossingen. Om dit te bereiken, staan wij niet stil. Beweging is onze dr ijf veer en onze kerncompetentie en uit zich in ons mot to "Moving ideas". Zoals onze producten beweging in het (woon)leven brengen, zo brengen wij samen met betrokken par tners, medewerkers, gebruikers en k lanten alle elementen in beweging voor het grootste welzijn. Kor tom: onze k lanten en gebruikers zijn onze inspiratie. En wat inspireer t jou? Het redactieteam van het maga zine Blum Inspirations

4 Blum Inspirations Je zult verbaasd zijn hoe producten van Blum je leven elke dag gemakkelijker maken. Niet alleen in de keuken, maar in alle ver trekken. Het hoogwaardige en meermaals bekroonde beslag uit Oostenrijk wordt in meubelen over de hele wereld ingebouwd. Blum Inside Klapdeuren Vouwen, zwenken, optillen: De AVENTOS- k lapdeuren bieden voor elke ruimtesituatie de juiste openingsmethode en bewegen zelfs grote en zware k lap - deuren in bovenkasten eenvoudig en traploos. Geleiders Met de hoogwaardige MOVENTO - en TANDEM- geleiders blijven zelfs zwaar belaste houten lades en voorraadlades licht lopen. Scharnieren Scharnieren van Blum zorgen er voor dat kastdeuren elegant opengaan en geruisloos sluiten. De technisch innovatieve systemen van CLIP top bieden veel mogelijkheden qua openingshoek en design. Boxsystemen Blum heef t de per fecte lade voor elke inhoud en elke ruimte: LEGRABOX, MERIVOBOX, TANDEMBOX. Alle boxsystemen kunnen individueel worden geconfigureerd en over tuigen door hun bouw en ont werp. Meer informatie

5 Blum Inspirations Bewegingstechnologieën Blum ondersteunt het bedieningscomfor t van meubels op vier manieren. Mechanisch met BLUMOTION voor gedempt sluiten, TIP- ON voor openen of de combinatie van beide, TIP- ON BLUMOTION. De elek tr ische var iant voor openen en gedempt sluiten is SERVO -DRIVE. Kasttoepassingen Prak tische en creatieve meubelideeën die ma ximale opbergruimte creëren en werkstromen vereenvoudigen door een flexibele planning. Oplossingen van Blum bieden een optimale toegang, zijn belastbaar en zien er gewoon goed uit. Lade-indelingen De flexibele lade-indelingen AMBIA-LINE en ORGA-LINE houden alle lades netjes - van keuken tot badkamer. Het ontwerp kan individueel worden aangepast aan de opbergmeubels en de persoonlijke levensstijl. Pocketsystemen Door nieuwe ruimteconcepten groeien woonruimtes steeds meer naar elkaar toe. Dank zij REVEGO kunnen complete ruimtes indien nodig worden geopend voor gebruik en worden gesloten als ze niet in gebruik zijn - snel, eenvoudig en intuïtief.

6 Blum Inspirations Ruimtewonder 10 Wonen in een nieuw jasje Inter ieuront wikkeling in beeld 16 Weinig kamers, veel ruimte Gezinsleven in de lof t 22 Tips voor meer opbergruimte Orde op een eenvoudige manier 24 All we need is SPACE Slimme kast toepassingen 28 Living Of fice Thuiswerken in Oslo 34 Pret t iger werken Ontspannen in het thuiskantoor 36 Kantoor is overal aanwezig Zo r icht Blum werk plekken in 40 Ware grootsheid komt van binnenuit Micro-Living-woonconcepten Eetcultuur 46 Eerlijk , eenvoudig en creat ief Chefkokk in Chiara van Emr ik een inter view 50 Andere landen, andere keukens Vergelijk ing van internationale keukens 54 Jouw st ijl, jouw keuken LEGRABOX individueel plannen 58 Goed gepland is half gewonnen Zoneplanner online gebruiken

T rends 62 Smar t Home Hoeveel techniek zit er in het meubel? 64 Best Age Generat ion De beste jaren thuis doorbrengen 6 8 Tijd om in beweging te komen Tips van ergotherapeut Klaus Isele 70 Vandaag weten wat morgen belangrijk is Onder zoek met de AgeExplorer® 72 Donkere opper vlakken Designtrend donkere opper vlakken 78 Tips Boeken en blogs Inhoud De wereld van Blum 82 Feiten over Blum Feiten en cijfers 84 Digitale inspirat ie Online-plat form voor consumenten en professionals 87 Impressum

Ruimte-

10 16 28 22 34 24 36 Wonen in een nieuw jasje All we need is SPACE Kantoor is overal aanwezig Weinig kamers, veel ruimte Living Office Tips voor meer opbergruimte Prettiger werken wonder

10 Blum Inspirations Wonen in een nieuw jasje quasi- grensloze wereld die wij, niet in de laatste plaats door de digitaliser ing, hebben geschapen en waar in wij altijd en overal actief kunnen zijn. In open ruimtes vloeien woonruimtes en functies in elkaar over; zij bieden ontelbare inr ichtingsmogelijkheden voor alle levensstijlen. Met hun multifunctionaliteit komen zij ook tegemoet aan het toenemende tekor t aan woonruimte, vooral in metropolen over de hele wereld, omdat het concept van open woonruimtes ook werk t op slechts enkele vierkante meters. Weinig ruimte voor velen In Shanghai kost woonruimte bijvoorbeeld t wee keer zoveel als in München, ter wijl de economische mogelijkheden aanzienlijk beperk ter zijn. Iemand kan zich daar simpelweg minder ruimte veroor loven en moet er creatiever mee omgaan. Een trend die niet alleen in Azië waarneembaar is. "Meer dan de helf t van de wereldbevolk ing woont en werk t De architecte Margarete Schüt te-Lihot zk y ont wierp in 1926 de zogenaamde Frankfur ter keuken, die wordt beschouwd als het oermodel van de moderne inbouwkeuken. Deze keuken was uitdrukkelijk ont worpen voor slechts één persoon: de huisvrouw. Om een ma ximale ef ficiëntie te garanderen, moest deze ruimte net zo prak tisch worden inger icht als een industr iële werk plek. De ruimtelijke indeling was niet alleen ger icht op een optimaal gebruik van de ruimte, maar weerspiegelde ook de toenmalige tijd. Onbeperk t open Ter wijl vroeger, vooral sinds de industr ialisatie, woon- en leefruimtes duidelijk door ruimte en rol werden afgebakend en van elkaar gescheiden, zien wij vandaag de dag duidelijk een trendbreuk. Het verbinden van ruimtes om open woonconcepten te creëren, is een integraal onderdeel van de architectuur geworden, van huizen tot flats. Deze ont wikkeling past in de Hoe wij wonen, is altijd een afspiegeling van onze tijd, cultuur en samenleving. Gisteren waren we nog gericht op het verbeteren van wat reeds bestaat en het tegelijker tijd vasthouden daar van, vandaag staan wij voor nieuwe uitdagingen. De complexiteit en dynamiek van de moderne wereld dwingen ons tot herbezinning, maar bieden tegelijker tijd onvoorstelbare ontwikkelingsmogelijkheden. Hoe gaan wij onze woonruimtes in de toekomst vormgeven?

11 Blum Inspirations

12 Blum Inspirations Waar zijn de meeste Co -Work ing-Spaces? Percentage wereldwijd. Bron: Global Cowork ing Grow th Study 2020. cowork ingresources.org. in steden. Dit resulteer t onvermijdelijk in een beperk te leefruimte die intelligent moet worden inger icht. Wij hebben met name een omgeving nodig die bestand is tegen de dynamiek van de wereld", verk laar t futuroloog Klaus Kofler. In zijn werk houdt Kofler zich met een grote verscheidenheid aan toekomst vraagstukken bezig. Een van die vraagstukken is de ont wikkeling van woonruimte in een moderne wereld die dynamisch verander t. Hoe gaan wij om met deze verander ing, die als vluchtig, complex en verander lijk wordt er varen? Op veel plaatsen vervangt verander ing standvastigheid en creëer t het onzekerheid. En ook andere waarden zijn in beweging: onder zoekers constateren een verschuiving van louter demonstratieve consumptie. De nadruk ligt niet langer op de presentatie van consumptiegoederen, maar zeer sterk op de functionaliteit van die goederen. Dit alles komt ook tot uiting in de omgeving waar in wij wonen. Woon - en werkruimte delen Het goede nieuws is: wat ons wonen en leven betref t, staan ons verschillende oplossingen ter beschikk ing om het beste uit deze ont wikkeling te halen. Weinig woonruimte kan worden gecompenseerd door bijvoorbeeld Co-Living Spaces of Co-Work ing Spaces, ongeacht in welke levensfase iemand zich bevindt. Kofler heef t hier ook over nagedacht. "Samen met par tners uit de houtbouwsector heb - ben wij een interessant concept ont wikkeld voor mensen die vanuit de keuken een kantoor aan huis runnen en blootgesteld zijn aan permanente stor ingen. Wat zou je er van denken als een container met t wee kantoorunits daar werd neergeIndia Verenigde Staten Groot-Br it tannië 5,08 % 10,69 % 18,30 %

13 Blum Inspirations zet waar deze mensen wonen, zodat zij die per uur kunnen huren en van daaruit kunnen werken? Dat zou heel geschik t zijn voor het soor t werk dat wij voor de toekomst nodig hebben." Nieuwe levensmodellen Steeds veranderende levensmodellen vragen ook om flexibiliteit. Een van de grootste sociale groepen zijn alleenstaanden in alle leef tijdsgroepen: jonge digitale nomaden maar ook mensen uit de zogenaamde Silver Societ y. Hun levenspaden volgen niet langer de fasen k inder tijd, jeugd, opleiding, werk, pensioner ing, maar ver tonen veel meer var iatie. Inzicht fasen, heror iëntaties in het pr ivé- en beroepsleven zijn aan de orde vandaag. De woningmark t is er tot dusver niet in geslaagd deze dynamiek van het leven in haar aanbod te integreren. Future Mindset In een dynamisch veranderende wereld hebben wij een passende Future Mindset nodig. "Als wij niet bereid zijn te begr ijpen dat wij vanuit k leine eenheden kunnen interageren met de grote wereld en gevangen blijven in denkruimtes, dat wij bijvoorbeeld in een kantoor moeten zit ten om iets te zeggen te hebben, dan werk t het hele proces niet ", zegt Klaus Kofler. In deze ont wikkeling staan de mensen zeer centraal en hebben zij meer dan ooit de kans om in zeer grote mate zichzelf te zijn. Wat nodig is, is openstaan voor deze nieuwe mogelijkheden. Ruimte als inspirat iebron Vandaag de dag hebben veel meer zaken invloed op onze leef- en werkruimte dan in het ver leden. Hoe kan men dan op woonniveau met deze complexiteit omgaan? Een ruimte moet veel mogelijkheden bieden. Kunnen wij bijvoorbeeld wanden maken die dynamisch bewegen om aan onze behoef ten te voldoen? Verschillende activiteiten en levensgebieden worden gecombineerd in de beschik bare ruimte. Multifunctionele inter ieurs kunnen hierbij van pas komen. De trend naar minimalisme zal een grote rol spelen in openheid, schaarste en dynamisch wonen. Wij zullen leren dat minder meer kan zijn. Onze woonruimte zal toch geborgenheid, huiselijkheid, duur zaamheid en individualiteit uitstralen. Als ons nieuwe identiteitskenmerk zal de woonruimte ons ook op emotioneel niveau verr ijken: als thuis, als uit valsbasis en als referentiepunt waar wij tot rust kunnen komen. •

14 Blum Inspirations "In de toekomst hebben w ij intel l igente oplossingen nod ig voor een ruimte d ie zo dynamisch mogel ijk is en d ie ons in staat stelt onze mindset permanent te veranderen, aan te passen en uit te breiden."

15 Blum Inspirations O V E R Futuroloog Klaus Kofler is medeopr ichter van de Future Design Academy in Dornbirn (Oostenr ijk) en Wupper tal (Duitsland). Met interdisciplinaire onder werpen rond futurologie en toekomstont werp, doelstellingen en strategieën voor het vormgeven van de toekomst is Kofler een veelgevraagd docent, spreker en auteur. © fasching.photo

16 Blum Inspirations

17 Blum Inspirations Toen Hanneke en Wouter door de voordeur stapten, wisten zij het al. Aan de ene kant keek het Neder landse stel uit over het water en de haven, aan de andere kant naar de gevels van de Rot terdamse herenhuizen. Het licht stroomde grenzeloos door het van vloer tot plafond reikende raam tot in de uiterste hoek van de 136 vierkante meter. "Deze luxe om door het hele appar tement te kunnen k ijken heef t ons over tuigd en helemaal enthousiast gemaak t ", zegt Hanneke. De beslissing om te kopen was binnen vijf minuten genomen. Het gebouw Schiecentrale aan de Lloydstraat maak t deel uit van een voormalige elek tr iciteitscentrale en is gerenoveerd door Rober t Winkel van Mei architects and planners. Eigenlijk zochten de freelance pedagoge en de IT- consultant een k lassiek oud gebouw en geen kale industr iële lof t met ruwe betonnen wanden en ventilatiebuizen. Maar toen her innerden zij zich hun eerste appar tement in Gent, België, waar zij samenwoonden: "Daar hebben wij toen, nadat wij er waren ingetrokken, alle deuren ver wijderd, omdat wij zo van de vr ije ruimte hielden! " De lof t bleek een buitenkans te zijn met eindeloze ont werp - vr ijheid. Inter ieuront werper Mar tijn Sorée kanaliseerde de ideeën en concepten van het stel en creëerde met weinig middelen en veel kunstgrepen een eigentijds gezinsappar tement: bijna zonder grenzen, maar vol ver fijnde retraites. Flexibele ruimtes ont werpen met dunne scheidingswanden De eenvoudige panelen van Fins grenen zijn veelzijdig. Zij verdelen het opper vlak en dienen als fotowand, creëren opbergruimte en sommige kunnen zelfs worden F O T O G R A A F P E T E R K O O I J M A N L O C A T I E R O T T E R D A M | N E D E R L A N D T E K S T T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G A R C H I T E C T R O B E R T W I N K E L | M E I A R C H I T E C T S A N D P L A N N E R S Weinig kamers, veel ruimte Hoe kan een jong gezin rust vinden in een lof t, ongestoord werken en tegelijker tijd genieten van het levendige, gedeelde dagelijkse leven? Hanneke en Wouter hebben met hun appar tement aan de Rot terdamse haven een voorbeeld van wonen op maat gecreëerd: met scheidingswanden, overzichtelijke ruimtes en veel netheid.

18 Blum Inspirations weggeschoven: De van vloer tot plafond reikende vouwdeuren naar de k inderruimte lopen bijvoorbeeld op plafondrails en worden overdag volledig teruggek lapt. Verborgen achter de houten panelen met de dakramen in het woongedeelte is de slaapkamer van het stel. De slaapkamer bestaat gedeeltelijk uit naast elkaar geplaatste dressingkasten zonder ramen. De brede gla zen stroken onder het plafond laten voldoende daglicht binnen. Basisconcept voor wonen in lof ts: heldere leefruimtes en vloeiende overgangen In de hele leefruimte is alleen de badkamer in het midden van bakstenen gemaak t. De andere ruimtes zijn open en toch duidelijk qua functionaliteit verdeeld. "Oorspronkelijk wilden wij ons bed bij het raam plaatsen. Gelukk ig heef t de binnenhuisarchitect dat idee uit ons hoofd gepraat ", zegt Hanneke. Nu delen het woongedeelte met de familiebank en de lange eet tafel het voorste raamfront, de hoofdslaapkamers en de k inderslaap - kamers bewegen discreet achter houten kamerschot ten. De t wee keukenblokken vormen de open doorgang naar de beglaasde ingang aan de achter zijde van de lof t. Hier staat zelfs een k lein bureau. Living in a box: waarom er ondanks open ruimtes toch genoeg opbergruimte verborgen is Een lof t vraagt om discipline. Voordat het stel er in trok, heef t het een inventar is gemaak t en r igoureus opgeruimd. "Nu bezit ten wij alleen nog maar dingen die wij echt gebruiken." Gesloten fronten zoals de vouw wand naar het k indergedeelte en de van vloer tot plafond reikende schuifdeuren naar de badkamer en het toilet zorgen voor visuele rust. En veel open ruimte betekent niet tegelijker tijd weinig ruimte voor keukengerei: de t wee inbouwkasten in de keuken zorgen met hun ex tra diepe lades voor netheid. De fietsen en droogtrommel verdwijnen in een stalen box voor de deur van de woning. "Het beste aan wonen in een lof t: je kunt zel f je ruimtes inr ichten."

19 Blum Inspirations

2 0 Blum Inspirations

21 Blum Inspirations Een beetje materiaalwetenschap: samengang van industriële look en geborgenheid Grote tex tielvlakken absorberen lawaai, vooral in grote ruimtes. Hanneke en Wouter hebben echter bewust niet voor gordijnen gekozen. "De relatief lage plafonds voorkomen dat het hier te veel galmt." Bovendien dragen de houten constructie rond het slaapgedeelte en een groot tapijt in de ingang bij tot een aangename sfeer. De onbedek te ventilatiebuizen, de ruwe betonnen wanden en een gegoten bodem in de k leur taupe vormen het nuchtere contrast met de sofa en de warm schijnende koperen lampen. • "Ruwe betonnen wanden en vent i lat iepijpen: w ij houden van ruwheid gecombineerd met de warmte van hout."

2 2 Blum Inspirations T ips voor meer opbergruimte Een open woonruimte vraagt om slimme opbergoplossingen. Ga de strijd aan met rommel en creëer een inspirerende leefomgeving waarin alle voor werpen hun plaats hebben. Onze deskundigen hebben een paar eenvoudige en gemakkelijk uit te voeren tips voor je op een rijtje gezet.

23 Blum Inspirations 0 1 0 4 0 7 0 2 0 5 0 8 0 3 0 6 0 9 Maak een inventaris op Afhankelijk van de groot te van het huishouden en de levensstijl var ieer t de behoef te aan opbergruimte sterk. Een inventar is van het aantal en de aard van de opbergmeubels vergemakkelijk t een toekomstger ichte meubelplanning. Plan met enkele elementen In kasten en ladekasten zijn enkele brede elementen zinvoller dan vele smalle voorraadlades. Hoe minder ruimte zijwanden van lades en meubels innemen, hoe meer opbergruimte er overblijf t. Investeer in voorraadlades In tegenstelling tot legplanken kan bij voorraadlades de volledige diepte van de kast worden gebruik t. Als ze aan de zijkanten gesloten zijn en een hoge laderugwand hebben, kunnen er gemakkelijker goederen in worden gestapeld. Zoek verborgen opbergruimte De ruimte onder de gootsteen blijf t meestal ongebruik t in zowel de keuken als de badkamer. Met een U-vormige voorraadlade kan hier ook ex tra opbergruimte voor k leinere gebruiksvoor werpen worden gecreëerd. Integreer binnenvoorraadlades Bij voorraadlades met hoge fronten vullen k leinere binnenlades de ongebruik te lege ruimte op. Kleine voor werpen die anders zichtbaar op opper vlakken zouden worden geplaatst, kunnen hier worden opgeborgen. Gebruik binnenindelingen Individueel aangepaste binnenindelingen zorgen voor meer orde in de lades en creëren over zicht. Grote en k leine dingen in het leven kunnen zo systematisch worden opgeruimd. Gebruik kleine tussenruimtes Vooral in keukens zijn k leine tussenruimtes vaak niet te vermijden. Met smalle kasten van 20 centimeter wordt ex tra opbergruimte gecreëerd. Bijvoorbeeld voor specer ijen, flessen of snijplanken. Zorg voor een gemakkelijke toegang Diepe lades moeten zo ver mogelijk naar buiten kunnen worden getrokken. Zo kan je gemakkelijker bij de inhoud, wat op zijn beurt meer bruikbare opbergruimte betekent. Voorraadlades kunnen gemakkelijk worden omgebouwd tot een diepte van 65 centimeter. Ga voor ruime kasten In par ticuliere woningen zijn provisiekamers nu een zeldzaamheid. Een ruime voorraadkast kan ze ver vangen. Grote, gesloten kast toepassingen scheppen ook orde in andere ruimtes.

2 5 Blum Inspirations SPACE STEP De intelligente sokkeloplossing SPACE STEP creëer t op t wee manieren meer ruimte: ener zijds kunnen hogere kasten worden gepland, omdat de verborgen helper toegang biedt tot de bovenste compar timenten. Ander zijds kunnen zelden benodigde goederen in de sokkel worden opgeborgen. Prak tisch: dank zij de SPACE STEP kunnen k inderen veilig bij werk bladen of wasbak ken. SPACE TOWER De keuken is de plaats waar de meeste goederen moeten worden opgeborgen. Niet alleen bestek en kookgerei maar ook voorraden worden hier opgeborgen. De kast toepassing SPACE TOWER, die in hoogte, breedte en diepte individueel kan worden aangepast, biedt veel opbergruimte. Individueel uit trek bare lades zorgen voor een goed over zicht en gemakkelijke toegang tot de verste hoeken. SPACE TOWER past ook in andere woonruimtes. SPACE TWIN Ongebruik te tussenruimtes worden dank zij deze k leine kast waardevolle op - bergruimte voor specer ijen of bak platen. De dicht bij de werk- en kookopper vlakken geplaatste SPACE TWIN bespaar t bewegingen en vereenvoudigt processen. Ondanks zijn smalle ont werp is de kast zo stabiel en belastbaar dat hij met zware flessen gevuld kan worden. SPACE CORNER Zelfs voor moeilijk toegankelijke plaatsen is er een oplossing: met SPACE CORNER, die flexibel in hoogte en breedte kan worden aangepast, kan elke hoek worden benut. Dank zij de ergonomische, volledig uit trek bare voorraadlades kun je moeiteloos bij de inhoud, of het nu om bestek of ander keukengerei gaat. Hoge rug- en zijwanden vergroten het opbergvolume en voorkomen dat voor werpen in het meubel vallen. A ll we need is SPACE Zorgvuldig doordachte kast toepassingen compenseren een gebrek aan vloeropper vlak en scheppen orde, vooral in open woonruimtes. Met de ideeën van Blum kun je heel eenvoudig opbergruimte creëren op plaatsen waar je het nooit had ver wacht.

2 6 Blum Inspirations Het grote pluspunt bij Blum: ergonomie en comfor t zijn essentieel voor de kwaliteit van de opbergruimte en dus ook van de meubelen. Onze vier mechanische en elektrische bewegingstechnologieën BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION en TIP-ON zorgen er voor dat voorraadlades en deuren zacht en geruisloos openen en sluiten. De eenvoudige bediening met weinig inspanning maakt het ver wijderen en opbergen van voor werpen een plezier. Meer informatie

27 Blum Inspirations

2 8 Blum Inspirations Living Office Als je veel thuiswerkt, heb je ruimte nodig voor ideeën en rust voor het oog. Het appar tement in het oude gebouw van Johan Tran combineer t daarom Scandinavische en Japanse modellen: de architect uit Oslo beperkte zich tot lichte houtsoor ten en verdeelde het opper vlak in functies met verdiepingshoge schuifdeuren. De keuken, de werkruimte en de woonruimte lopen in elkaar over. Johan kan zich terugtrekken om te werken of de chaos in de keuken een avond lang blokkeren, als dat nodig is. Na de verbouwing voldoet de 51 vierkante meter aan alle behoef ten van de stijlbewuste bewoners. Een plek van kracht, sensueel en objectief tegelijk. F O T O G R A A F I N G E R M A R I E G R I N I L O C A T I E O S L O | N O O R W E G E N T E K S T T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G S T Y L I N G H E G E B A R N H O LT

3 0 Blum Inspirations

31 Blum Inspirations "We hebben met flex i bi l iteit gespeeld. De schui fdeuren geven ons de mogel ijk heid om de ruimtes te combineren." Integrat ie van de werkplek – met verstand en gevoel Het appar tement van Johan Trans in het centrum van Oslo was een t ypisch, ver vallen oud gebouw. Hij woont hier met zijn vr iendin en beiden werken vaak vanuit huis. De eerste gedachte van de ont werper: alles eruit halen en flexibele ruimtes creëren voor wonen, koken en werken volgens de Japanse traditie met schuifdeuren van vloer tot plafond. Het resultaat is een multitalent vol Scandinavisch Skandi- chic: "Als de scheidingswand tussen het kantoor en de woonruimte dicht is, kunnen wij allebei ontspannen werken en 's avonds is er ook een logeerkamer vol pr ivacy", zegt Tran. In de schuifdeuren zijn ver ticale sleuven gefreesd, zodat het daglicht in de woonruimte kan blijven stromen. "Als wij de studeerkamer met vaste wanden hadden gepland, zou deze kamer na het werk nooit zijn gebruik t." Nu gaat de kamer gewoon met de deuren open over in de woonruimte. De werk plek bevorder t, net als de hele woning, de concentratie van Tran met rustige k leuren, plantaardig groen en fijn gedoseerde decoratie. Het zelf ont worpen bureau van beukenfineer wordt aan de wand bevestigd om ruimte te besparen, de lades helpen om alles netjes te houden. Dank zij de constructie blijf t het zicht op de hardhouten vloer met visgraatmotief onbelemmerd: "Ik hou van de k lassieke look", zegt Tran. "Het maak t ook de strakke lijnen losser." Concentreer je op maat werk en laat je eigen creat iviteit de vrije loop Niet alleen het delicate bureau in de studeerkamer is een eigen ont werp, maar ook de eet tafel in de woonruimte. "Het bureau heef t de k lassieke hoogte voor een ontspannen zithouding", zegt Tran. "Maar wij hebben de breedte en lengte aangepast aan de groot te van de ruimte." Ook de wandplank past op de millimeter nauwkeur ig, zodat er geen ruimte wordt verspild. Wie veel moet passen en meten op de vierkante meter, zou het advies van Tran moeten opvolgen: "Gr ijp elke mogelijkheid aan om meubels te bouwen die ruimtelijk goed passen." Wie niet zo ver trouwd is met het ont werpen van meubels, kan bij een meubelmaker ij zijn of haar lievelingshout uit zoeken en daar opbergoplossingen of meubels op maat laten maken. De invester ing is het waard.

32 Blum Inspirations Tover nissen en hoeken weg en creëer tegelijker t ijd openheid In de meeste oude gebouwen zijn de ruimtes reeds vooraf gedefinieerd. Bovendien zijn er veel dode hoeken gecreëerd met muuruitsteeksels en nissen. Johan Tran maak te gebruik van deze miniruimtes en k wam met ef fectieve oplossingen voor elk gat: In de badkamer vond hij ruimte voor een wasmachine en droger, in de keuken was er ruimte voor een kruidenrek van slechts 20 bij 10 centimeter tussen de koelkast en de wand. "Als je hoeken dicht maak t, maak je ook de lijnen in de woningen recht." Ef fect: Alles ziet er schoon en netjes uit. Tran verplaatste ook de slaapkamer naar de voormalige keuken en creëerde een open, veel ruimer opper vlak met de compacte inbouwkeuken, de werkruimte en de woonruimte.

33 Blum Inspirations De gereduceerde materiaalmix straalt rust en een holist isch woongevoel uit Basisregel voor het ont werp: hoe k leiner een woning, hoe rustiger de woning eruit moet zien. Johan Tran beperk te zich tot enkele zeer sobere mater ialen in het hele appar tement, naar Japans model. Daar toe gebruik t hij ze in alle woonzones: keukenmeubilair, schuif- en kastdeuren, tafels en planken zijn gemaak t van beukenmultiplex dat met natuur lijke meubelzeep is behandeld. Hij combineer t deze met koperen details. Zo loopt er een metalen band over de eet tafel en zijn ook de grepen in de keuken van het blinkende mater iaal gemaak t. In de werkruimte zorgt een hanglamp van de ont werper Tom Dixon voor passende accenten. "Als je maar een paar mater ialen gebruik t, creëer je automatisch een vredig gevoel", beschr ijf t Tran zijn concept. Zijn ont werpidee wordt tevens in het hele appar tement herhaald: de ver ticale sleuven zijn niet alleen te vinden in de ruimtescheidende schuifdeuren, maar ook in de wandplank. Decorat ie zorgt voor individuele accenten Johan Tran ver fraait de rustige omgeving met tijdloze designk lassiekers. De eetkamerstoelen uit de jaren zestig kocht hij t weedehands en restaureerde hij zelf. Het daybed van Ole Wanscher is een ont werp uit 1949. Flat teus tex tiel haalt de hardheid uit de strakke lijnen en gezonde kamerplanten zoals de monstera in de werkruimte verbeteren het binnenk limaat omdat de grote bladeren voor veel vocht zorgen. •

Blum Inspirations 3 4 Prettiger werken Opbergruimte Een opgeruimd bureau zorgt ook voor orde in het hoofd. Als er voldoende zinvol verdeelde opbergruimte is, zijn kantoorar tikelen snel bij de hand en even snel weer uit het zicht verdwenen. Ambiance Een van de grootste voordelen van een kantoor aan huis is de individuele inr ichting. Met behulp van planten, foto's en andere decoratieve voor werpen kan een aangename werksfeer worden gecreëerd. Dynamiek Langdur ig in dezelfde houding zit ten kan leiden tot spanning in de nek en de rug. Door veelvuldig van houding te veranderen of staand te werken kunnen k lachten worden voorkomen. Er vindt een omslag plaats in de werkcultuur. Mensen werken steeds meer vanuit huis en het aspect evenwicht tussen werk en privéleven heef t aan belang gewonnen. Opdat thuiswerken doeltref fend verloopt en de afbakening naar het einde van de dag succesvol loopt, moeten enkele punten in acht worden genomen.

3 5 Blum Inspirations Ergonomie De tafel en stoel moeten op de juiste hoogte worden gezet. De boven- en onderarm moeten een rechte hoek vormen. Een open zithoek van meer dan 90° tussen dijbeen en bovenlichaam is optimaal. Pauze Werken achter een beeldscherm moet regelmatig worden onderbroken voor bewegingspauzes. Wandelen in de open lucht is bijzonder heilzaam. Staand telefoneren heef t ook een positief ef fect op de lichaamshouding en de bloedsomloop. Licht Daglicht is vaak niet voldoende voor een adequate ver lichting van de werk plek. Een aanvullende lichtbron, bijv. een daglicht- of ledmonitor lamp, beschermt de ogen tegen vermoeidheid. Kleur Blauw licht verstoor t het slaap - -waakr itme. Dit geldt zowel voor laat werken op een beeldscherm als voor het k ijken naar het scherm van een smar tphone. Door de nachtmodus in te schakelen, zijn de ogen minder gespannen. Speciale werk plek br illen hebben een blauwlicht filter. Lucht Door regelmatig de ramen te openen, blijf t het zuurstofgehalte op de werk plek op een hoog peil. Op die manier kunnen de f ysieke en mentale prestaties aanzienlijk worden verhoogd. Stilte Geconcentreerd en productief werken vereist stilte. Een kantoor aan huis moet daarom zo goed mogelijk tegen lawaai worden beschermd. Als er geen apar te ruimte beschikbaar is, kan een visuele scheidingswand of een kamerscherm helpen.

3 6 Blum Inspirations Flexibele werkplek Als het kantoor aan huis in het woongedeelte is geïntegreerd, mag het niet permanent zichtbaar zijn. Met het pocketsysteem REVEGO kunnen afzonder lijke zones of zelfs hele r ijen meubelen aan het zicht worden ont trokken. Om te werken, worden de deuren met lichtjes aandrukken geopend en in de pockets aan de zijkant geschoven. Als het werk erop zit, wordt alles weer gesloten zodat de ruimte zijn huiselijke karak ter terugkr ijgt. Kantoor is overal aanwezig Slechts weinigen kunnen een hele ruimte vrijmaken voor hun thuiskantoor. Het ruimteprobleem kan echter op elegante wijze worden opgelost met ruimtebesparende meubels. Hier volgen drie ideeën van Blum.

37 Blum Inspirations Thuiskantoor op wieltjes Zelfs in de k leinste woning is er plaats voor een mobiele kantoorkast die gemakkelijk overal naar toe kan worden verplaatst. Deze dooront wikkeling van een staand bureau heef t voorraadlades die om en om opengaan, zodat het bureau niet kan omvallen. De bovenste plank kan opzij worden geschoven, zodat je deze niet hoef t te ver wijderen voordat je de laptop gebruik t. • Hulde aan klapdeuren Klapdeuren zoals de AVENTOS HK top zijn per fect voor gebruik in de werkruimte. Doordat ze naar boven opengaan, beperken ze de bewegingsvr ijheid niet. De gepatenteerde openingshoek begrenzer van Blum zorgt er voor dat de k lapdeur het plafond niet kan raken. Het beslag over tuigt door zijn functionele en compacte vorm. Met zijn minimalistische ont werp heef t de k lapdeur al verschillende pr ijzen gewonnen. Meer informatie

R E V E G O – T h u i s w e r k o p l o s s i n g i n g e s l o t e n t o e s t a n d

After work

4 0 Blum Inspirations Ware grootsheid komt van binnenuit De kwaliteit van het leven is geen kwestie van vierkante meters. Dit wordt bewezen door het zogenaamde concept Micro Living. Het betekent niet alleen leven in de kleinste ruimtes. Het is een holistische benadering die begint bij de gebouwschil en naadloos overgaat in het interieur. Een geslaagd voorbeeld hier van is het microwoningconcept van Rhomberg Bau in Dornbirn in Oostenrijk, waarbij Blum een adviserende rol heef t gespeeld. F O T O G R A A F D I E T M A R W A L S E R L O C A T I E D O R N B I R N | O O S T E N R I J K

41 Blum Inspirations “Onze moderne manier van wonen speelt in op dr ie g rote uitdag ingen tegel ijk: g rondte - kor t, bouwkosten en betaal bare huisvest ing." Mar tin Summer, directeur Rhomberg Bau Meer informatie

42 Blum Inspirations Wonen in de k leinste ruimte met het grootste comfor t: een appar tement in het project DAVID heef t een woonoppervlak te van ongeveer 33 vierkante meter. Het is volledig gemeubileerd en combineer t hoogwaardige mater ialen met een tijdloos, zeer functioneel ont werp. Alles wat geen plaats heef t in de pr ivéruimtes is te vinden in gedeelde ruimtes – sleutelwoord Co-Living: lounge met k itchenet te en boekenhoek, fietsenstalling, werkplaats, wasruimte en buitenruimtes met verhoogde bedden, barbecueplaats en zitjes. Jong en oud samen Het concept is geschik t voor alle levensfasen. Ter wijl studenten en young professionals lange tijd de belangr ijkste doelgroepen waren voor deze 1-kamerap - par tementen, neemt op veel plaatsen het aantal ouderen toe dat deze woonvorm op pr ijs stelt. Niet alleen in Oostenr ijk. Het verschil zit alleen in de aangeboden ser vices, die de appar tementen ex tra aantrek kelijk maken. Deze var iëren van gratis wifi, het delen van auto’s of fietsen en schoonmaakdiensten tot zogenaamde ser viceflats, waar in oudere bewoners gebruik kunnen maken van aanvullende dienst ver leningen, zoals verpleging. Een rage op de kor te termijn of een trend op de lange termijn? Tegen 2035 zal het mark taandeel van eenpersoonshuishoudens alleen al in Duitsland naar ver wachting 44% bedragen. Een trend die veel micro-appar tementen zal opleveren. De belangr ijkste reden is dat steeds meer mensen in de stad willen wonen en flexibel willen zijn. Gemeubileerde woningen met kor te huurcontracten zijn gemaak t voor digitale nomaden. Verstedelijking en woningnood In Groot-Br it tannië en de VS is het concept van Micro-Living al lang ingeburgerd. en mooi voorbeeld is het modulaire Carmel Place in de New Yorkse wijk Manhattan. In de Japanse metropool Tok io is de vraag naar betaalbare woningen al tientallen jaren groot. De eerste micro-appartementen werden er al in 1970 gebouwd, in de Nakagin Capsule Tower, die er zelfs vandaag nog futur istisch uit ziet, zij het een beetje gedateerd. Ont werp doordacht tot in het kleinste detail Als je veel functies in een k leine ruimte wilt inpassen, is een hoge mate van creativiteit vereist. Elke vierkante meter moet optimaal worden benut. Tegelijker tijd zijn ont werp, hoge k waliteit en comfor t erg belangr ijk. Aan deze eisen kan worden voldaan met op maat gemaak te, idealiter verdiepingshoge inbouwen en multifunctionele meubels. In het project DAVID in Dornbirn vallen vooral de ver fijnde ruimte-indeling en de slimme opbergop - lossingen in alle woonruimtes op. Gebruikers van de micro-appar tementen melden dat de beschik bare ruimte hierdoor veel groter aanvoelt dan deze in werkelijkheid

4 3 Blum Inspirations is. Tegelijker tijd inspireer t deze vorm van leven om terug te gaan tot de essentie. Minder kan meer zijn op vele gebieden van het leven. Samen in plaats van eenzaam Ongeacht leef tijd of levensfase: alleen leven hoef t niet te betekenen dat je in een sociaal isolement leef t. De bewoners kunnen zich in hun pr ivé-appar tementen terugtrekken, maar zijn niet eenzaam. Micro Living voor ziet namelijk in de behoef te aan gezelligheid en communicatie op afroep, bij wijze van spreken, in de gemeenschappelijke ruimtes. Daarom is het idee van gemeenschap een centraal kenmerk van Micro-Living-woningen. • "De micro -appar tementen scoren met hun sl imme indel ing, verfijnd meubilai r en focus op het essent iële." Mar tin Summer, directeur Rhomberg Bau

Eetcult

58 54 50 46 Andere landen, andere keukens Eerlijk, eenvoudig en creatief Jouw stijl, jouw keuken Goed gepland is half gewonnen uur

4 6 Blum Inspirations F O T O G R A A F J U A N W Y N S L O C A T I E S I N T - N I K L A A S | B E L G I Ë Wat betekent eetcultuur voor jou? Traditie speelt voor mij een zeer grote rol in de eetcultuur. Je kunt exper imenteren, var iëren of combineren, maar je moet nooit vergeten waar je vandaan komt. Tegelijker tijd heef t de plaats waar je woont altijd zijn weerslag op je kookkunst en je genot. Zo smaken traditionele gerechten - ook al houdt iemand zich aan de recepten en worden deze altijd op dezelfde manier bereidt - in elke streek, in elk land anders. Het is dus niet altijd gemakkelijk, maar wel belangr ijk om het als deel van de cultuur te bewaren. Hoe krijg je inspirat ie voor nieuwe recepten? Inspiratie voor gerechten en recepten is iets waar ik eigenlijk de hele dag mee bezig ben. Het kan een foto zijn, een reis, een bepaald gerecht in een restaurant, een gesprek. Ik kan ook uren praten met mijn goede vr iend Wouter Van Tichelen over eten, recepten en ideeën. Hij had vroeger een restaurant met een Michelinster en is nu chefkok in het Botanic Sanctuar y in Ant werpen. Ik zou dan graag alle ideeën die in me opkomen meteen uitproberen. Ben je een ambachtsvrouw of kunstenares? Als ik kook, voel ik me als een ambachtsvrouw. Als ik bak, voel ik me meer een kunstenares. Het laatste vereist meer ver fijning, denk werk en over weging. Dat kan natuur lijk ook het geval zijn met koken, als je k ijk t naar wat sterrenkoks allemaal maken. Maar dat is niet mijn stijl. Ik hou van k lassieke, traditionele, maar ook gezonde gerechten die goed in elkaar zit ten. Heb je een favoriet ingrediënt? Dat is een moeilijke vraag! Als ik moet k iezen, k ies ik kruiden. Naar mijn mening worden deze nog steeds totaal onderschat. Mijn advies: gebruik verse kruiden om je gerechten net dat ietsje meer te geven. Zelfs als je niet graag kook t of denk t dat je het niet kan: ga gewoon aan de gang en gebruik kruiden. Gebruik meer peper, zout en vooral kruiden! Eerlijk, eenvoudig en creatief Als je niet genoeg tijd neemt om te koken en goed te eten, mis je iets in je leven. Daar van is de Belgische chefkokkin Chiara van Emrik over tuigd. Herinneringen uit haar kindertijd inspireren haar culinaire werk evenzeer als vreemde landen en hun keukens.

47 Blum Inspirations

4 8 Blum Inspirations "Eten en dr inken zijn niet alleen f unct ioneel, ze hebben een enorme invloed op w ie we zijn en hoe we ons voelen." Waar gaat de trend in koken heen? De meeste mensen staan tegenwoordig meer open voor exotische, buitenlandse smaken en gelukk ig wordt er steeds meer nadruk gelegd op authenticiteit, bijvoorbeeld met Chinese gerechten die in de westerse wereld populair zijn. Hummus en muhammara-var iaties uit het Midden- - Oosten zijn ook een trend, maar onze bloemkool en knolselder ij beleven ook een revival. De k waliteit, de regionaliteit en de duur zaamheid van de producten spelen een steeds belangr ijkere rol. Vegetar iërs hoeven niet langer alleen maar op een blaadje sla te knabbelen. Er is hier een steeds groter aanbod. Dit geldt ook voor niet-alcoholische dranken. Digitalisering in de keuken: blog versus kookboek – wat is er de laatste jaren veranderd? Internet is een enorme bron van inspiratie voor koken, maar het ver vangt naar mijn mening geen goed kook boek. Het in mijn hand houden en er doorheen bladeren is het mooiste wat er is voor mij. Ik denk dat dit ook geldt voor de jonge generaties. Ik vind het niet erg als er een paar vlekken op het boek terechtkomen tijdens het koken, zolang ik ze maar zelf gemaak t heb, natuur lijk. Hoe ziet de keuken van de toekomst eruit? Aan welke eisen moet deze keuken voldoen? Wat ik denk dat altijd belangr ijk zal blijven, is voldoende bewegingsruimte en voldoende werkopper vlak. Opbergruimte en vooral voorraadlades zijn ook een must. Plan grote, brede lades met voldoende diepte, zelfs lelijke keukenmachines, wafelijzers of mixers kunnen er in worden verborgen. Mijn tip: bewaar snijplanken en bak platen ver ticaal in voorraadlades. Op deze manier blijf t de keuken netjes en de oven vr ij om te bakken. Wat kun je niet missen in je eigen keuken? Ik kan heus iets koken zonder een Kitchenaid of Thermomix, maar ik zou ze erg missen. Het verstandige ant woord op de vraag is: goede messen en snijplanken. In mijn keuken heb ik minder nodig van het volgende: afleiding. In mijn keuken heb ik meer nodig van het volgende: tijd. •

49 Blum Inspirations O V E R Nadat ze de kans had gekregen om over de schouder van de Belgische topkok Marc Paesbrugghe mee te k ijken in het befaamde restaurant Sir Anthony Van Dijck, wist Chiara van Emr ik duidelijk dat koken haar passie voor het leven zou worden. Na haar opleiding werk te ze samen met Roger van Damme, een van de beste patissiers ter wereld, en in 2011 werd zij de eerste vrouwelijke chefkokk in op het kook plat form Njam! In de showroom van de Belgische meubelleverancier Van Hoecke toont ze consumenten wat belangr ijk is bij het toekomstger icht inr ichten van een keuken en het optimaal indelen van lades. Ingrediënten voor 4 personen • ½ kg aardappels • ½ kg verse spina zie • 4 k ippenborst filets • Enkele plak jes spek • Een groot stuk roquefor t • Olijfolie • Rozemar ijn • Knoflook • Nootmuskaat Snel bereid met een handvol simpele ingrediënten en een pr ima alternatief voor de k lassieke gevulde k ip: rollades van malse k ipfilet filets met spek en roquefor t gaan per fect samen met rozemar ijnaardappeltjes uit de oven. Zo ga je te werk: Ver warm de oven voor op 200 °C. Snijd de aardappels in k leine stuk jes, meng ze met wat knoflook, olijfolie en veel verse rozemar ijn. Breng het geheel op smaak met zout en peper en zet ongeveer een uur in de oven. Was de spina zie, kruid met peper, zout en nootmuskaat en sauteer kor t. Snijd de k ipfilets open, breng op smaak met zout en peper en bedek de k ipfilets met spek. Verdeel er spina zie en roquefor t over. Rol de filets ver volgens zo strak mogelijk op en wikkel ze eerst in vershoudfolie en ver volgens in aluminiumfolie. Leg de rolletjes een paar minuten in kokend water, haal de pan van het vuur en laat ze even intrekken. Ver wijder de folie, snijd de roulades in plak jes en ser veer met de krokante rozemar ijnaardappeltjes. Smakelijk eten! Fijne kiprollade op rozemarijnaardappelen

Blum Inspirations 5 0 Meer informatie

51 Blum Inspirations Andere landen, andere keukens Over de hele wereld geven verschillende culturen vorm aan onze manier van wonen. Elk continent, elk land verrast met individuele oplossingen voor typische uitdagingen. Deze verschillen zijn bijzonder duidelijk te zien in de keukens van de wereld. Internationaal behoef tenonderzoek naar keuken- en meubelgebruik is dan ook een elementaire discipline bij Blum. Tot dusver zijn 681 gebruikswaarnemingen uitgevoerd in 33 landen. De resultaten helpen bij het ontwikkelen van op maat gemaakte producten en ser vices voor alle markten.

52 Blum Inspirations Bakken of stomen Er is één apparaat waar Europeanen tevergeefs naar zoeken in een Chinese keuken: de oven. In China worden stoomkokers van bamboe of roest vr ij staal (inox) gebruik t. In een Noord-Amer ikaanse keuken daarentegen worden zeer grote ovens geïnstalleerd omdat er met Thanksgiving plaats moet zijn voor een hele kalkoen. Minimum of maximum In China zijn keukens vaak minimalistisch van ont werp, omdat er meestal maar weinig woonruimte beschik baar is. In andere landen, bijvoorbeeld in Zuid-Afr ika, zijn keukens tot 50 vierkante meter niet ongebruikelijk. Hier zijn de keukens de belangr ijkste ontmoetingsplaats voor familie en vr ienden. Dr y & Wet Kitchen In Azië wordt veel met olie gekook t, wat voor vuil en geur tjes zorgt. Daarom heb - ben sommige huishoudens t wee apar te keukens. Genodigden kr ijgen de "Dr y Kitchen" te zien, het eigenlijke koken en braden gebeur t in de "Wet Kitchen". Af wassen met de hand of de machine In veel landen, bijvoorbeeld in Finland of Rusland, wordt de vaat vaak met de hand afgewassen. Hier is er een kast in de keuken, vaak direct boven de spoelbak, met een afdruiprek waar de vaat uit het zicht droogt. Vers of uit voorraad Ter wijl men in Azië meestal vers koopt op de mark t, slaan Europeanen graag een voorraad in. Dit resulteer t in verschillende eisen aan opbergruimtes in keukens. De meest royale voorraadkasten zijn te vinden in Australië en Nieuw-Zeeland, waar waarschijnlijk minder wordt gewinkeld door de grote afstanden die er moeten worden afgelegd. Kimchi of crushed ice Kimchi is een Koreaans nationaal gerecht. Het wordt zoveel gegeten dat het de moeite loont een speciale koelkast aan te schaf fen. Vr ijstaande XXL koelkasten met ijs- en waterdispensers zijn weer kenmerkend voor de VS. Gasfornuis, grill of elek trisch fornuis In Azië en Frankr ijk worden de voordelen van een gasfornuis gewaardeerd, ter wijl Duitsers de voorkeur geven aan een elek tr isch fornuis met een gemakkelijk te reinigen keramische of inductiekook plaat. In Ghana worden sommige gerechten, ondanks het bestaan van moderne keukens, traditioneel buiten op een houtskoolgr ill bereid. Masala of merlot In de Indiase keuken worden talloze specer ijen gebruik t en daarom is er een speciale bewaarbak (masala dabba). In Frankr ijk daarentegen worden wijnen bij voorkeur hor izontaal bewaard, in een wijnkast (armoire à vin) vlak naast de prak tische baguet tevoorraadlade. "A l leen als w ij weten wat de gebrui kers w i l len, kunnen w ij geschi kte oplossingen ontw i kkelen voor keukenmeubels – en voor al le markten over de hele wereld." Sandra Boehler, behoef tenonder zoekster bij Julius Blum GmbH

5 3 Blum Inspirations uu r per dag i n de keu ken s t aa n? k i lometer a fleg gen t ijden s de leven sduu r va n een keu ken (ongeveer 20 jaa r)? k i log ram eten s wa ren opbergen? Wist je dat w ij gemiddeld ... 250 1.500 2

5 4 Blum Inspirations De inr ichting zegt veel over de persoonlijkheid van de bewoners. Een individuele touch wordt zichtbaar als die persoonlijkheid de ruimte kr ijgt. Het boxsysteem LEGRABOX van Blum biedt een bijzonder hoge mate van vr ijheid. Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant van de lades kan worden aangepast. Als de lades open zijn, is te zien hoeveel aandacht er aan detail is besteed. Er kunnen

5 5 Blum Inspirations pelementen van de omliggende ruimte opnemen of door een bewust contrast geraf fineerde accenten plaatsen. echte unieke ont werpen worden samengesteld uit een verscheidenheid aan k leuren, mater ialen, pr ints en gravures. Dank zij de dubbelwandige zijkanten van LEGRABOX kan het inter ieur van de lade de ont werJouw stijl, jouw keuken

5 6 Blum Inspirations Subt iel gevoel Met een gla zen inzetstuk in de ladezijwand ziet een lade die aan de zijkant gesloten is, er niet zo massief uit. LEGRABOX free laat de inhoud doorschijnen. Individueel ont werp Bedruk te ladezijwanden zijn een ont werpelement dat voor visuele verrassingen zorgt - een van de opties van de LEGRABOX individual.

57 Blum Inspirations Kleuraccenten toevoegen Dank zij de slimme t weedelige constructie kunnen de voorraadlades binnen en buiten verschillend worden vormgegeven. De trendy k leur noble rust van de LEGRABOX special edition komt hier helemaal tot zijn recht. Elegant combineren Donkere fronten en opper vlakken harmoniëren met op k leur afgestemde ladezijwanden en lichte hout tinten – hier met LEGRABOX individual. •

5 8 Blum Inspirations Goed gepland is half gewonnen Ken je de zoneplanner van Blum? Hiermee bepaal je je persoonlijke behoef te aan opbergruimte en kun je je op je planningsgesprek met je keukenbouwer of meubelmaker voorbereiden. Zodat alles zijn plaats heef t, de opbergruimte optimaal benut wordt en je workflow niet vastloopt. Daar hoef je geen professional voor te zijn.

5 9 Blum Inspirations Stap 2 P L A N N E N Star t de zoneplanner online en ga stap voor stap door de verschillende onderwerpen: voorraad aanleggen, opbergen, af wassen, voorbereiden, koken en bakken. Heb je aan alles gedacht? Tijdens elke stap kun je zelf afzonder lijke etenswaren toevoegen en de hoeveelheid er van opgeven. Stap 1 D E F I N I Ë R E N Welke etenswaren, kookgerei, ser viesgoed en bestek wil je opbergen? Bedenk welke etenswaren het hoogst (olijfoliefles) of het grootst (keukenmachine) zijn wat je binnen handbereik wilt hebben bij het koken of hoe je je ser vies opbergt en snel bij de hand hebt bij het dekken van de tafel. Stap 3 U I T V O E R E N Met één k lik kun je je persoonlijke lijst met etenswaren met bijpassende kast toepassingen en suggesties voor de binneninr ichting van de meubels afdrukken of rechtstreeks naar je keukenbouwer of meubelmaker sturen. Dit is hoe planning slaagt, samen met de producent. Meer informatie

Trends

62 70 64 72 68 78 Tijd om in beweging te komen Tips Smar t Home Vandaag weten wat morgen belangrijk is Best Age Generation Donkere oppervlakken

62 Blum Inspirations Smart Home De digitale revolutie heef t een eindeloos spectrum van mogelijkheden geopend op het gebied van geautomatiseerde huizen en dit is nog maar het begin van een spannende reis naar een slimme toekomst. Wij van Blum zijn erbij.

6 3 Blum Inspirations Dat smar t home-technologieën nog niet in elk huishouden worden gebruik t, is in de eerste plaats te wijten aan dr ie factoren: het gebrek aan interactie tussen de verschillende systemen, het gebrek aan transparantie in het leverancierslandschap en de bezorgdheid van de gebruikers over gegevensbeveiliging. Dit geldt met name voor Duitsland. In de VS en Groot-Br it tannië is deze scepsis minder wijdverspreid. Desalniet temin worden voor het jaar 2025 alleen al in Duitsland ongeveer 18,5 miljoen slimme huishoudens voorspeld. Bovenaan de popular iteitslijst staan slimme ver lichtingssystemen, gevolgd door net werk beveiligingscamera's en deurbellen, en slimme huishoudap - paraten die via een app kunnen worden bediend. Wat is de motivatie hierachter? Volgens een onder zoek van Statista r icht 72% van de Smar t Home- gebruikers zich op meer comfor t en een hogere levensk waliteit. Voor 65% is het veiligheidsaspect het doorslaggevende argument. Een beter energiebeheer – en daarmee een grotere energie-ef ficiëntie - is ook een belangr ijke factor. Last but not least stelt slim Ambient Assisted Living (levensk waliteit door leef tijdsger ichte assistentiesystemen) ouderen en zorgbehoevenden in staat om alleen binnen hun eigen vier muren te leven. Welke trends tekenen zich af? Een gemeenschappelijke radiostandaard moet er voor zorgen dat alle apparaten in de toekomst compatibel zijn met het systeem. Ook de afhankelijkheid van een WLAN-verbinding zal binnen afzienbare tijd komen te ver vallen: De apparaten zullen ook of fline kunnen worden bediend, d.w.z. zonder toegang tot de cloud van de respectieve aanbieder. Een andere trend zijn spraakgestuurde slimme displays die de bediening vereenvoudigen. Kunnen beslagoplossingen slim zijn? Bij Blum houden wij ons al vele jaren bezig met het onder werp "smar t home” om de toekomstige ont wikkelingen en woontrends te kunnen ondersteunen. Wij geloven namelijk dat de meubels van de toekomst plaats bieden aan slimme apparaten. Wij werken al aan de infrastructuur voor energievoor ziening rechtstreeks in meubels - via de meest gebruikelijke inter face USB-C - en onder zoeken onder werpen zoals het spraakgestuurde gebruik van meubels. •

6 4 Blum Inspirations Aging in Place is de moderne interpretatie van een traditionele manier van leven: ouder worden tussen de eigen vier muren, een begrijpelijke wens voor de beste jaren. De huidige generatie Best Agers begint deze levensfase met energie, stelt hoge eisen aan kwaliteit en comfor t en is verrassend technisch onderlegd. De beste voor waarden voor succesvol Aging in Place. Best Age Generation

RkJQdWJsaXNoZXIy