Katalog i podręcznik 2022-2023_pl

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Komfor t mieszkania Pragniemy zapewniać w yższy komfor t i funkcjonalność uży tkowania mebli. Asor tyment Nasza kompleksowa ofer ta produk tów pozwoli Państ wu zrealizować projek t y mebli wed ług ak tualnych trendów. Inspiracje Obser wujemy światowe trendy mieszkaniowe i badamy rozwiązania pr zyszłości, z pr zyjemnością dzieląc się z Państ wem naszymi spostr zeżeniami. Innowacje Jesteśmy w cią g ł ym ruchu – z niesłabnącą ciekawością i mot y wacją rozwijamy nowe produk t y ora z usługi. Usługi Wspieramy Państ wa w codziennej pracy popr zez usługi, ułat wiające procesy pracy. Jakość Nie ustajemy w udoskonalaniu naszych produk tów, usług i siebie samych. Zaufanie Czujemy się odpowiedzialni za relacje, naszych pracowników, spo łeczeńst wo i środowisko. Nasza pr zygoda ma swój początek w roku 1952, k iedy to Julius Blum rozpoczął produkcję haceli do podków. Obecnie w nasze innowacyjne okucia zaopatrujemy k lientów w ponad 120 krajach świata.

RkJQdWJsaXNoZXIy