Katalog i podręcznik 2022-2023_pl

Katalog i podręcznik 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Droga na skróty do internetu Katalog 2022/2023 • KA-150 Kod internetowy Adres URL www.blum.com/configurator Przykład Kod internetowy DQBQ2M Adres URL Przykład Pomoc podczas planowania i zamawiania Adres URL www.blum.com/planningtools Kod QR Przykład Film na temat zastosowania produktu Adres URL www.blum.com/gmSum Pragnąc, żeby mieli Państwo zawsze dostęp do wszystkich i systematycznie aktualizowanych informacji o produktach, powiązaliśmy katalog z naszą stroną internetową. W tylko jednym kroku przejdą Państwo ze strony produktowej w katalogu do naszych E-SERVICES. Kody internetowe przeniosą Państwa bezpośrednio do określonego produktu w konfiguratorze produktów. W szybki i łatwy sposób uzyskają Państwo informacje dotyczące planowania, zestawienia produktów do zamówienia u dystrybutora oraz wiele innych. Do produktów w katalogu są przyporządkowane adresy URL i kody QR. Przekierowują one bezpośrednio do szczegółowych informacji cyfrowych, np. wyszukiwarki wzorów, informacji o montażu, demontażu i regulacji, filmów oraz dyrektyw maszyn. Po wpisaniu kodów internetowych w konfiguratorze produktów Blum otrzymają Państwo, oprócz zestawienia produktów, również informacje na temat dostępnego programu na potrzeby montażu i marketingu. Krótki adres internetowy umożliwi Państwu dostęp do dalszych informacji produktowych, takich jak instrukcje montażu, broszury i informacje techniczne. Za pomocą kodów QR odczytają Państwo informacje dotyczące obróbki oraz montażu, a także specjalistyczne treści na temat produktów Blum. ① Wprowadź kod internetowy lub aktywuj Kod internetowy należy wpisać w konfiguratorze produktów Blum lub kliknąć na niego w katalogu PDF. ② Skonfiguruj rozwiązanie Dzięki zastosowaniu kodów internetowych w konfiguratorze produktów wszystkie najważniejsze filtry będą już wybrane – za pomocą kilku kliknięć wystarczy skonfigurować kompletne rozwiązanie. ③ Wygeneruj zestawienie produktów Na koniec otrzymają Państwo gotowe zestawienie produktów, które jednym kliknięciem można przesłać do sklepu internetowego wybranego dystrybutora.

Systemy szuflad Systemy szuflad Przegląd 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 350 TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 244 SERVO -DRIVE do LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX 358 TIP-ON do LEGRABOX 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION do MERIVOBOX 296 TANDEMBOX antaro 302 Systemy prowadnic Systemy prowadnic Przegląd 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO 434 TIP-ON do MOVENTO 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE do MOVENTO | TANDEM 492 Technologie ruchu Technologie ruchu Przegląd 559 SERVO -DRIVE-rozwiązania pojedyncze 562 Pozostałe produkty Pozostałe produkty Przegląd 573 Rozwiązania szafek SPACE STEP 574 Systemy zamykania CABLOXX 582 Systemy mocowania EXPANDO T 584 Zawieszki do szafek 586 Złącza korpusu 587 E-SERVICES i pomoce montażowe E-SERVICES i pomoce montażowe Przegląd 591 E-SERVICES 592 Maszyny do nawiercania i osadzania okuć MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Urządzenia do montażu BOXFIX 644 Wzorniki 650 Informacje Informacje Przegląd 699 Informacje ogólne 700 Informacje o systemie podnośników 704 Informacje o systemach zawiasów 706 Informacje o systemach szuflad i prowadnic 712 Filie Blum, przedstawicielstwa i dane kontaktowe 720 Indeks numerów artykułów 728 System organizacji wewnętrznej System organizacji wewnętrznej Przegląd 527 AMBIA-LINE do LEGRABOX | MERIVOBOX 528 AMBIA-LINE akcesoria kuchenne 538 ORGA-LINE do TANDEMBOX 540 ORGA-LINE akcesoria kuchenne 554 Systemy zawiasów Systemy zawiasów Przegląd 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – zawiasy Montaż techniką CLIP bez użycia narzędzi 70 BLUMOTION do drzwi 156 TIP-ON do drzwi 170 MODUL – zawiasy Montaż techniką nasuwu 174 System podnośników System podnośników Przegląd 15 AVENTOS HF – front uchylno -składany Wersja standard | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – front uchylno -nachodzący Wersja standard | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – front nad korpusem Wersja standard | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – front uchylny Wersja standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – mały front uchylny Wersja standa | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – mały front uchylny Wersja standa | TIP-ON 58

1 Katalog 2022/2023 • KA-150 Wspieramy na każdym etapie Jaki jest Państwa następny projekt? Bez względu na to, jaki jest Państ wa pomysł, Blum służy wsparciem. Niezależnie od tego, czy są to meble do kuchni, łazienki, salonu czy sypialni – mamy produk t y, k tóre przeniosą Państ wa projek t y na wyższy poziom. Aby tak było, zawsze zastanawiamy się kilka kroków do przodu, jakich aplikacji będą Państ wo potrzebować w przyszłości i jakie wsparcie ułat wi Wam pracę. W t ym katalogu znajdą Państ wo wszystkie produk t y i informacje na temat naszych ser wisów, k tóre zagwarantują sukces realizowanych projek tów.

2 Katalog 2022/2023 • KA-150 REVEGO Dzięk i systemowi k ieszeniowemu w ystarczy jeden ruch ręką, żeby ot wor zyć lub zamknąć stref y funkcyjne w mieszkaniu. SPACE STEP Rozwiązanie coko łowe zapewnia ergonomiczny dostęp do w yższych pó łek we wszystk ich pomieszczeniach. Pomysły Blum na wyższą jakość życia Dom czy mieszkanie, mała czy duża powier zchnia – mamy inspirujące rozwiązania dla różnych pr zestr zeni. Ponadto dzielimy się prak t ycznymi informacjami na temat ergonomii, pr zestr zeni uży tkowej, jakości ruchu i designu. Na blum-inspirations.com znajdą Państ wo wszystko to, co jest potr zebne do realizacji pomysłów na meble – na pr zyk ład odpowiednie ser wisy. Chętnie opowiemy o t ym więcej. Zapraszamy do kontak tu!

3 Blum Inspirations Katalog 2022/2023 • KA-150 Strony ze wskazówkami Design Innowacyjne okucia pomagają zrealizować niebanalne projek t y i umożliwiają podążanie za ak tualnymi trendami. Ergonomia Front y z podnośnikami sprawdzają się w szafce górnej lepiej niż dr zwi, ponieważ nie ograniczają swobody ruchów. Zachęcamy do odkrywania innych rozwiązań, serwisów dostosowanych do realizowanych projektów oraz inspirujących historii Adres URL www.blum.com/i362 SPACE TOWER Pojemna szafa na zapasy zapewnia w ygodny dostęp do pr zechow y wanych w niej produk tów aż z tr zech stron. SPACE TWIN Wąska szafka ot wiera pr zestr zeń dla szy t ych na miarę rozwiązań – nawet w nieoczek iwanych miejscach.

4 Katalog 2022/2023 • KA-150 Dotknij inspiracji: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Strony ze wskazówkami myLEGRABOX 230 Adres URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Podstawa: LEGRABOX pure i LEGRABOX free oferują szerok i w ybór eleganck ich, matow ych kolorów, a tak że w yjątkowo st ylow y war iant ze stali szlachetnej z powłoką odporną na odcisk i palców. LEGRABOX special edit ion Wyjątkowa kolekcja – bok i o nietuzinkow ym w yglądzie na ba zie nowego koloru czarny Carbon mat ora z po łączenie mater iałów – stali szlachetnej z powłoką odporną na odcisk i palców, tłoczenia 3D o w yglądzie karbonu lub powłok i struk turalnej Noble rust. LEGRABOX individual Wyżyny indy widualizacji – swoboda projek towania, czerpana pe łnymi garściami. Dzięk i kombinacji kolorów i mater iałów, nadruku, grawerunku czy tłoczenia Państ wa własnego wzoru powstaną indy widualne meble, k tóre wzbudzą zachw y t k lientów. Nieza l eżnie od tego, c o Pańs t wa insp i r uje – s t wor zy l iśmy nowe możl i wośc i p rojek towania t ak, aby szuf lady s t a ł y się Pańs t wa szuf ladami LEGRABOX.

6 Katalog 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let´s create – jedna platforma, wiele możliwości

7 MERIVOBOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Strony ze wskazówkami MERIVOBOX 256 Adres URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular z rel ingiem MERIVOBOX modular z BOXCOVER MERIVOBOX modular z BOXCAP Plat forma Niewielka ilość elementów pozwala st wor zyć szerok i program produk tów, jednocześnie umożliwiając opt ymalizację procesu produkcyjnego. Uniwersalność i prostota w jednym. Design Proste linie i charak ter yst yczna forma w yróżniają MERIVOBOX. Z t ym systemem st wor zą Państ wo w yjątkowe i niepow tar zalne meble! Nowoczesny minimalizm spot yka się z w yra zist ym designem. Funkcja Cał kowicie nowa koncepcja prowadnic to gwarancja doskonałej p ł ynności ruchu i możliwości dużego obciążenia. Per fekcyjny ruch na lata. Montaż Niezależnie od tego, na jak i war iant zdecydują się Państ wo – obróbka jest zawsze łat wa, a regulacja stała. Niezw yk le łat wo osią gnąć precyzyjne w ynik i.

8 Katalog 2022/2023 • KA-150 Systemy prowadnic Jakość ze stali dla Państwa pomysłów z drewna

9 Systemy prowadnic Katalog 2022/2023 • KA-150 Strony ze wskazówkami Systemy prowadnic 414 Adres URL www.blum.com/i359 MOVENTO – system prowadnic dla najbardziej w ymagających Naszą prowadnicę MOVENTO w yróżnia stabilność i możliwość dużego obciążenia – tera z nawet do 70 kg. Dlatego ten system doskonale sprawdzi się w kuchni, k tórej w yposażenie jest za zw yczaj ciężk ie. TANDEM – uniwersalny system prowadnic System kr y t ych prowadnic TANDEM jest uniwersalnym rozwiązaniem do realizacji pomysłów z drewna. Bardzo szerok i program zapewnia w yjątkowo dużą swobodę w projek towaniu. Do w yboru są różne d ługości, rodzaje i k lasy obciążenia prowadnic, a tak że opcjonalne technologie ruchu dla delikatnego i cichego ot wierania ora z zamykania. TANDEM w częściow ym w ysuwie ze zintegrowanym TIP- ON Prowadnica TANDEM w częściow ym w ysuwie jest dostępna ze zintegrowanym TIP- ON. Tak ie rozwiązanie pozwoli Państ wu zapewnić większą w ygodę swoim k lientom, równocześnie oszczędzi czas montażu. Dzięk i integracji TIP- ON z prowadnicą k lienci zyskują wspomaganie ot wierania – bez dodatkowego nak ładu pracy. Do prowadnic w ystarczy zamontować jedynie reling synchronizacji.

10 Katalog 2022/2023 • KA-150 Sprzedaż Konstruowanie Zamawianie Projek t y mogą Państ wo bez trudu planować, konfigurować ora z zapisy wać online. Pr zygotowując ofer tę dla swoich k lientów, sprawnie st wor zą Państ wo ak tualne zestawienia produk tów. E-SERVICES i pomoce montażowe Dobr y ser wis to tak i, k tór y trafnie odpowiada na Państ wa zapotr zebowanie. Ceniąc sobie r zetelność, oferujemy Państ wu dopasowane do produk tów ser wisy ora z prak t yczne pomoce montażowe w ramach całego procesu produkcyjnego. Wspieramy Państ wa od pomysłu aż po gotow y mebel. Udostępniamy nasze zdjęcia, filmy, broszur y i wiele innych mater iałów w najróżniejszych językach ora z formatach – online w naszej marketingowej bibliotece multimedialnej. Pr zy projek towaniu mebli ora z w ybor ze odpowiednich okuć wspierają Państ wa konfigurator korpusów i konfigurator produk tów. Co więcej, udostępniamy Państ wu dane CAD, k tóre można edy tować w swoim oprogramowaniu konstrukcyjnym. Za pomocą inter fejsu pr ześlą Państ wo wszystk ie zestawienia produk tów z naszych konfiguratorów do sk lepu internetowego w ybranego dystr ybutora. Koncepcja | Planowanie | Ofer ta

11 E-SERVICES i pomoce montażowe Katalog 2022/2023 • KA-150 Dostawa | Montaż Obsługa posprzedażowa Strony ze wskazówkami E-SERVICES 592 Adres URL www.blum.com/i361 Wynik i planowania z konfiguratorów mogą Państ wo pr zenieść cy frowo na MINIPRESS z EASYSTICK. Kor zystając z pomocy montażow ych, tak ich jak matr yce i liniał y produkcja pr zebiegnie sprawnie i precyzyjnie. Odpowiedź na wszystk ie py tania dot yczące montażu i regulacji okuć, w t ym filmy, znajdą Państ wo w aplikacji EASY ASSEMBLY. S łużymy Państ wu pomocą również po dokonaniu zakupu. Pr zedstawiciel Blum wespr ze Państ wa we wszystk ich k westiach dot yczących naszych produk tów i usług. Produkcja

12 Katalog 2022/2023 • KA-150 Jesteśmy przekonani, że to pomysł y poruszają świat. Oferujemy innowacyjne okucia, inspirujące rozwiązania meblowe i dedykowane usługi, aby mogli Państ wo urzeczy wistniać swoje kreat y wne projek t y. Państ wa potrzeby, światowe trendy i wspólna wizja wyższego komfor tu mieszkania są naszą mot y wacją. Realizujmy wspólnie poruszające pomysł y.

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Komfor t mieszkania Pragniemy zapewniać w yższy komfor t i funkcjonalność uży tkowania mebli. Asor tyment Nasza kompleksowa ofer ta produk tów pozwoli Państ wu zrealizować projek t y mebli wed ług ak tualnych trendów. Inspiracje Obser wujemy światowe trendy mieszkaniowe i badamy rozwiązania pr zyszłości, z pr zyjemnością dzieląc się z Państ wem naszymi spostr zeżeniami. Innowacje Jesteśmy w cią g ł ym ruchu – z niesłabnącą ciekawością i mot y wacją rozwijamy nowe produk t y ora z usługi. Usługi Wspieramy Państ wa w codziennej pracy popr zez usługi, ułat wiające procesy pracy. Jakość Nie ustajemy w udoskonalaniu naszych produk tów, usług i siebie samych. Zaufanie Czujemy się odpowiedzialni za relacje, naszych pracowników, spo łeczeńst wo i środowisko. Nasza pr zygoda ma swój początek w roku 1952, k iedy to Julius Blum rozpoczął produkcję haceli do podków. Obecnie w nasze innowacyjne okucia zaopatrujemy k lientów w ponad 120 krajach świata.

14 System podnośników Katalog 2022/2023 • KA-150 1 ▬ szybki, prosty montaż i demontaż dzięki technice CLIP ▬ komfor towa regulacja frontu w 3 wymiarach ▬ bezstopniowa funkcja stop – fronty zatrzymują się na wybranej wysokości ▬ żadnych wystających elementów ▬ ergonomicznie optymalna pozycja uchwytu ▬ BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie ▬ SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie ruchu do szafek górnych ▬ TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania do frontów uchylnych Podnośniki AVENTOS zapewniają wysoki komfor t ruchu frontów górnych. Nawet szerokie fronty można otworzyć bez trudu, zatrzymać na dowolnej wysokości, a dzięki BLUMOTION zamknąć delikatnie i cicho. Symetryczny siłownik AVENTOS HK-XS można stosować zarówno z jednej strony jak i z obydwu. Systemy podnośników do frontów górnych AVENTOS dają wiele możliwości jeszcze większej indywidualizacji szafek – we wszystkich pomieszczeniach. SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie ruchu do AVENTOS HF, HS, HL i HK top. TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania do AVENTOS HK top, HK-S i HK-XS.

15 System podnośników 〉 Przegląd Katalog 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – front uchylno -składany AVENTOS HF – front uchylno-składany 18 Przegląd 19 Wersja standard | SERVO-DRIVE 20 Akcesoria 28 AVENTOS HS – front uchylno -nachodzący AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący 30 Przegląd 31 Wersja standard | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – front nad korpusem AVENTOS HL – front nad korpusem 36 Przegląd 37 Wersja standard | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – front uchylny AVENTOS HK top – front uchylny 42 Przegląd 43 Wersja standard | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Akcesoria 51 AVENTOS HK-S – mały front uchylny AVENTOS HK-S – mały front uchylny 52 Przegląd 53 Wersja standard 54 TIP-ON 54 Akcesoria 57 AVENTOS HK-XS – mały front uchylny AVENTOS HK-XS – mały front uchylny 58 Przegląd 59 Wersja standard 60 TIP-ON 60 Akcesoria 65 AVENTOS – rozwiązania na ucios i z podfrezowaniem AVENTOS – rozwiązania na ucios i z podfrezowaniem 16 Akcesoria Wkręty 66 Wier tło samocentrujące 66 Amor tyzator 66 Wkrętak 67 Bit krzyżakowy 67 System podnośników Rys. Rys. Rys. Rys. Rys. Rys. Rys. Rys.

16 System podnośników 〉 AVENTOS – rozwiązania na ucios i z podfrezowaniem Katalog 2022/2023 • KA-150 Poruszająca różnorodność systemów podnośników do frontów górnych Strony ze wskazówkami AVENTOS – rozwiązania na ucios i z podfrezowaniem Adres URL www.blum.com/mitresrebates Rozwiązania z frontem na ucios Rozwiązania z podfrezowaniem we froncie Fascynująca jakość ruchu podnośników AVENTOS jest dostępna również do frontów na ucios lub z podfrezowaniem. Dokonując prostych zmian pozycji można dalej używać standardowe okucia. Nowe możliwości zastosowania pozwalają zrealizować niebanalne trendy w designie. Fronty uchylne są szczególnie funkcjonalne, ponieważ oferują użytkownikowi pełną swobodę ruchu. Ponadto, fronty wyposażone w podnośniki AVENTOS podczas otwierania zatrzymują się na każdej wysokości i w ten sposób są zawsze w zasięgu ręki. Jeszcze większy komfor t użytkowania można osiągnąć stosując wspomaganie otwierania SERVO-DRIVE lub TIP-ON. System podnośników

17 System podnośników 〉 AVENTOS – rozwiązania na ucios i z podfrezowaniem Katalog 2022/2023 • KA-150 Rozwiązania z frontem na ucios Rozwiązania z podfrezowaniem we froncie AVENTOS HF – front uchylno -składany AVENTOS HS – front uchylno -nachodzący AVENTOS HL – front nad korpusem AVENTOS HK top – front uchylny AVENTOS HF – front uchylno -składany AVENTOS HS – front uchylno -nachodzący AVENTOS HL – front nad korpusem AVENTOS HK top – front uchylny System podnośników

18 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany Katalog 2022/2023 • KA-150 Okucia do dużych dwuczęściowych frontów Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne Dodatkowe korzyści System podnośników Długi okres użytkowania Głównym elementem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuciu trwałość i długi okres użytkowania. AVENTOS HF pozwala bez wysiłku otworzyć każdy front. Nawet ciężkie fronty wymagają tylko niewielkiego nakładu siły. Dzięki bezstopniowej funkcji stop, front zatrzymuje się na wybranej wysokości. Żadnych wystających elementów Wypinany podnośnik teleskopowy to zaleta przy produkcji mebli i montażu kuchni. Bezpieczeństwo dla dłoni Innowacyjna technika zawiasu środkowego CLIP top gwarantuje bezpieczeństwo podczas montażu. Jednakowe półki W zależności od korpusu można zastosować 2 takie same półki. Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że zarówno ciężkie jak i lekkie fronty zamykają się delikatnie i cicho. Zaślepka jest dostępna w kolorach jedwabiście biały, jasnoszary i ciemnoszary. W przypadku AVENTOS HF dwuczęściowy front składa się podczas otwierania. Podnośnik do frontów uchylno-składanych jest idealny do wysokich szafek górnych z dużymi frontami, ponieważ uchwyt jest dostępny w każdej pozycji. AVENTOS HF można stosować także do różnej wysokości frontów. ▬ zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION ▬ otwiera się bez trudu ▬ zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia ▬ oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki ▬ mały program, duże spektrum zastosowania ▬ prosty montaż i regulacja ▬ stabilny, także w przypadku szerokich frontów ▬ długi okres użytkowania ▬ dowolna pozycja uchwytu ▬ żadnych wystających elementów ▬ w opcji: SERVO-DRIVE do AVENTOS, elektryczne wspomaganie ruchu do frontów szafek górnych

19 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Przegląd Katalog 2022/2023 • KA-150 Rozwiązanie Kod internetowy Strona Wersja standard | SERVO -DRIVE Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową DQD8YM 20 Wąskie ramki aluminiowe DQD9NY 24 Akcesoria Ogranicznik kąta otwarcia 21 Zestaw zawiasów 28 Prowadniki 144 Zaślepka na ramię zawiasu 151 Wkręty 66 Wier tło samocentrujące 66 Amor tyzator 66 Wkrętak 67 Bit krzyżakowy 67 Montaż, demontaż i regulacja Montaż, demontaż i regulacja Adres URL www.blum.com/a110 Dyrektywa o maszynach 701 Szczegółowe informacje o dyrektywie maszynowej Adres URL www.blum.com/sd/guideline Piktogramy Ar tykuł na zapytanie System podnośników Rys. Rys. Rys. Rys.

20 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową Kod internetowy DQD8YM Współczynnik mocy LF Wysokość korpusu KH (mm) x waga dolnego i górnego frontu (FG) łącznie z uchwytem (kg) Teoretyczna wys. korp. TKH Wysokość frontu górnego FHo (mm) x 2 + szczeliny W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik! Informacje o zamawianiu Wersja standard SERVO-DRIVE 4 Prowadnik do podnośnika teleskopowego Zalecenie Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art. Wkręty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Do wprasowania 177H3100 Wszystkie prowadniki proste ze stali możliwe z dystansem 0 mm 1 Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do p ły ty wiórowej (609.1x00) na stronę Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę ▬ idealny do wysokich szafek górnych z dzielonym frontem ▬ wysokość korpusu KH 480 –1040 mm ▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm ▬ zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION ▬ mały nakład siły podczas otwierania ▬ bezstopniowa funkcja stop ▬ montaż bez użycia narzędzi ▬ regulacja obu frontów w trzech wymiarach ▬ prosta, bezstopniowa regulacja siłownika ▬ zawias środkowy z funkcją bezpieczeństwa dla ochrony palców 1 Zestaw siłowników Współczynnik mocy LF Wskazówka Nr art. 2600 – 5500 1 szt. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 szt. = LF 13500 – 25900 20F2800.05 Elementy składowe: 1 2 x Symetr yczny siłownik – 8 x Wkręt do p ły ty wiórowej Ø 4 x 35 mm 2 Zestaw podnośników teleskopowych Wysokość korpusu KH (mm) Nr art. 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Elementy składowe: 2 2 x Symetr yczny podnośnik teleskopowy 1 Przy asymetr ycznych frontach teoretyczna wysokość korpusu TKH 3 Zestaw zaślepek Kolor Materiał Nr art. SW | HGR | TGR Tworzywo 20F8020 Elementy składowe: 3a 1 x Zaślepka, lewa 3b 1 x Zaślepka, prawa 3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum IN-G 3 Zestaw zaślepek do SERVO -DRIVE Kolor Materiał Nr art. SW | HGR | TGR Tworzywo 21F8020 Elementy składowe: 3a 1 x Zaślepka, lewa SERVO-DRIVE 3b 1 x Zaślepka, prawa 3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum IN-G 3d 2 x Włącznik SERVO-DRIVE 3e 6 x Dystans Blum, Ø 5 mm 6 Zestaw SERVO -DRIVE Kolor Materiał Nr art. R7037 Tworzywo 21FA000 Elementy składowe: 6a 1 x Jednostka napędu 6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Złącze pinowe 6d 2 x Końcówka ochronna przewodu Od 3 siłowników zalecamy zastosowanie 2 zsynchronizowanych jednostek napędu 7 Zasilacz SERVO -DRIVE 24 W Zestaw językowy1 Język2 Nr art. A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Łącznie z instrukcją montażu Bez przewodu sieciowego 1 Zestaw językowy – Instrukcją montażu 2 Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639 8 Uchwyt zasilacza Kolor Materiał Nr art. WGR Tworzywo Z10NG120 Do zasilacza SERVO-DRIVE 24 W 9 Przewód sieciowy Rynek Nr art. Rynek Nr art. AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Długość 2 m, z w tyczką 1 Bez w tyczki System podnośników

21 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową Kod internetowy DQD8YM Informacje o zamawianiu Alternatywa dla 7 | 8 | 9 – Zasilacz sieciowy SERVO -DRIVE 12 W Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu Zasilacz1 Zestaw językowy2 Język3 Nr art. E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Elementy składowe: – 1 x Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE 12 W Łącznie z przewodem, 1120 mm (możliwość przedłużenia kabel zasilający SERVO-DRIVE do max. 2000 mm) Zasilacz E B K U Inne kombinacje na zapy tanie 1 Szczegółowa lista r ynków znajduje się w rozdziale Informacje 2 Zestaw językowy – Instrukcją montażu 3 Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639 10 CLIP top 120° Puszka Sprężyna Nr art. INSERTA Bez sprężyny 70T5590BTL Wkręty 1 70T5550.TL Nałożenie puszki TO (wymiar stały) 11 mm 3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg 4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg 1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do p ły ty wiórowej (609.1x00) Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950) Alternatywa dla 10 10 CLIP top 120° zawias specjalny do drzwi z dużym nałożeniem frontu Puszka Sprężyna Nr art. INSERTA Bez sprężyny 72T5590BTL Wkręty 1 72T5550.TL Nałożenie puszki TO (wymiar stały) 13 mm 3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg 4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg 1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do p ły ty wiórowej (609.1x00) Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950) 11 Prowadnik do zawiasu CLIP top 120° Zalecenie Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art. Wkręty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Do wprasowania 177H3100 Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnego nałożenia frontu FAo 1 Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do p ły ty wiórowej (609.1x00) na stronę Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę 12 CLIP top -zawias środkowy Puszka Sprężyna Nr art. EXPANDO Bez sprężyny 78Z553ET Wkręty 1 78Z5500T 3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg 4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg 1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do p ły ty wiórowej (609.1x00) Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950) 13 Prowadnik do zawiasu środkowego CLIP top Zalecenie Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art. Wkręty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Do wprasowania 177H3100 Standardowe prowadniki z dystansem 0 mm Do szerokich ramek aluminiowych o szerokości ramy poniżej 57 mm stosować tylko prowadnik krzyżakowy 1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do p ły ty wiórowej (609.1x00) Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950) Akcesoria – Ogranicznik kąta otwarcia Kąt otwarcia OW Kolor Nr art. 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Kabel zasilający SERVO -DRIVE i końcówka ochronna przewodu Kolor Długość (m) Nr art. SZ 8 Z10K800AE Elementy składowe: 6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE 6d 5 x Końcówka ochronna przewodu Do przycięcia Stosowany jako kabel zasilający SERVO-DRIVE – Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu Kolor Materiał Nr art. SZ Tworzywo Z10V100E.01 Elementy składowe: 6c 1 x Złącze pinowe 6d 2 x Końcówka ochronna przewodu Montaż bez użycia narzędzi – Uchwyt przewodu Kolor Materiał Nr art. WS Tworzywo Z10K0009 Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE Kolor Kolor HGR Jasnoszar y WGR Jasnoszar y SW Jedwabiście biały SZ Czarny TGR Ciemnoszar y WS Biały R7037 RAL 7037 ciemnoszar y IN-G Inox szczotkowany Strony ze wskazówkami Przegląd 19 Akcesoria – Zestaw zawiasów 28 Prowadniki 144 Akcesoria – Ogólnie 66 Planowanie – Symetryczny 22 Planowanie – Asymetryczny 23 Planowanie – Dystans Blum 29 Planowanie – Włącznik SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – lista rynków 718 E-SERVICES i pomoce montażowe 590 War tości przybliżone dla wagi frontu FG (kg) 704 Dyrektywa o maszynach 701 Inne informacje techniczne 698 Montaż, demontaż i regulacja Adres URL www.blum.com/a110 System podnośników

FHo Y FAo 22 Katalog 2022/2023 • KA-150 Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową Kod internetowy DQD8YM Planowanie Symetryczny Pozycja wiercenia KH Wysokość korpusu Ogranicznik kąta otwarcia Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Wysokość frontu górnego Obróbka frontu CLIP top 120° TB Odległość puszki F Szczelina FAo Nałożenie frontu górne () CLIP top 120°-zawias specjalny CLIP top -zawias środkowy TB Odległość puszki F Szczelina min. 1.5 mm * 37 mm przy prowadniku krzyżakowym (37/32) Odległość puszki TB MD Nałożenie frontu FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Dystans prowadnika (mm) Odległość puszki TB MD Pozioma szczelina F (mm) między frontami 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Dystans prowadnika (mm) Montaż na wkręty Montaż INSERTA | EXPANDO Wymiary puszki Wymiary zabudowy Wysokość korpusu KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x wkręt do p ły ty Ø 4 x 35 mm Nawiercenie pod kabel zasilający SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie * Głębokość wiercenia 5 mm ** Ot wór alternatywny W przypadku zawiasu specjalnego CLIP top 120° nałożenie frontu FA jest zawsze o 2 mm większe System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Wysokość korpusu KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Nałożenie frontu boczne System podnośników

FHo Y FAo 23 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową Kod internetowy DQD8YM Planowanie Asymetryczny Pozycja wiercenia Teoretyczna wys. korp. TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x wkręt do p ły ty Ø 4 x 35 mm Nawiercenie pod kabel zasilający SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie * Głębokość wiercenia 5 mm ** Ot wór alternatywny Wymiary zabudowy TKH = FHo (mm) x 2 + szczeliny TKH Teoretyczna wys. korp. FHo Wysokość frontu górnego FHu Wysokość frontu dolnego Ogranicznik kąta otwarcia Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Wysokość frontu górnego Większy front musi być u gór y! Obróbka frontu Teoretyczna wys. korp. TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Wysokość frontu górnego FHu Wysokość frontu dolnego FAu Nałożenie frontu dolne SFA Nałożenie frontu boczne CLIP top 120° TB Odległość puszki F Szczelina FAo Nałożenie frontu górne () CLIP top 120°-zawias specjalny CLIP top -zawias środkowy TB Odległość puszki F Szczelina min. 1.5 mm * 37 mm przy prowadniku krzyżakowym (37/32) Odległość puszki TB MD Nałożenie frontu FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Dystans prowadnika (mm) W przypadku zawiasu specjalnego CLIP top 120° nałożenie frontu FA jest zawsze o 2 mm większe Odległość puszki TB MD Pozioma szczelina F (mm) między frontami 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Dystans prowadnika (mm) Montaż na wkręty Montaż INSERTA | EXPANDO Strony ze wskazówkami Przegląd 19 Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe 20 Planowanie – Dystans Blum 29 Planowanie – Włącznik SERVO-DRIVE 29 Dyrektywa o maszynach 701 Montaż, demontaż i regulacja Adres URL www.blum.com/a110 System podnośników

24 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Wąskie ramki aluminiowe Kod internetowy DQD9NY Współczynnik mocy LF Wysokość korpusu KH (mm) x waga dolnego i górnego frontu (FG) łącznie z uchwytem (kg) Teoretyczna wys. korp. TKH Wysokość frontu górnego FHo (mm) x 2 + szczeliny W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik! Informacje o zamawianiu Wersja standard SERVO-DRIVE 1 Zestaw siłowników Współczynnik mocy LF Wskazówka Nr art. 2600 – 5500 1 szt. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Elementy składowe: 1 2 x Symetr yczny siłownik – 8 x Wkręt do p ły ty wiórowej Ø 4 x 35 mm 2 Zestaw podnośników teleskopowych Wysokość korpusu KH (mm) Nr art. 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Elementy składowe: 2 2 x Symetr yczny podnośnik teleskopowy 1 Przy asymetr ycznych frontach teoretyczna wysokość korpusu TKH 3 Zestaw zaślepek Kolor Materiał Nr art. SW | HGR | TGR Tworzywo 20F8020 Elementy składowe: 3a 1 x Zaślepka, lewa 3b 1 x Zaślepka, prawa 3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum IN-G 3 Zestaw zaślepek do SERVO -DRIVE Kolor Materiał Nr art. SW | HGR | TGR Tworzywo 21F8020 Elementy składowe: 3a 1 x Zaślepka, lewa SERVO-DRIVE 3b 1 x Zaślepka, prawa 3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum IN-G 3d 2 x Włącznik SERVO-DRIVE 3e 6 x Dystans Blum, Ø 5 mm 4 Adapter CLIP do podnośnika teleskopowego Rozwiązanie Dystans (mm) Nr art. Lewy | Prawy 0 175H5B00 6 Zestaw SERVO -DRIVE Kolor Materiał Nr art. R7037 Tworzywo 21FA000 Elementy składowe: 6a 1 x Jednostka napędu 6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Złącze pinowe 6d 2 x Końcówka ochronna przewodu 7 Zasilacz SERVO -DRIVE 24 W Zestaw językowy1 Język2 Nr art. A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Łącznie z instrukcją montażu Bez przewodu sieciowego 1 Zestaw językowy – Instrukcją montażu 2 Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639 8 Uchwyt zasilacza Kolor Materiał Nr art. WGR Tworzywo Z10NG120 Do zasilacza SERVO-DRIVE 24 W 9 Przewód sieciowy Rynek Nr art. Rynek Nr art. AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Długość 2 m, z w tyczką 1 Bez w tyczki System podnośników ▬ idealny do wysokich szafek górnych z dzielonym frontem ▬ wysokość korpusu KH 480 –1040 mm ▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm ▬ zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION ▬ mały nakład siły podczas otwierania ▬ bezstopniowa funkcja stop ▬ montaż bez użycia narzędzi ▬ regulacja obu frontów w trzech wymiarach ▬ prosta, bezstopniowa regulacja siłownika ▬ zawias środkowy z funkcją bezpieczeństwa dla ochrony palców

25 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Wąskie ramki aluminiowe Kod internetowy DQD9NY Informacje o zamawianiu Alternatywa dla 7 | 8 | 9 – Zasilacz sieciowy SERVO -DRIVE 12 W Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu Zasilacz1 Zestaw językowy2 Język3 Nr art. E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Elementy składowe: – 1 x Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE 12 W Łącznie z przewodem, 1120 mm (możliwość przedłużenia kabel zasilający SERVO-DRIVE do max. 2000 mm) Zasilacz E B K U Inne kombinacje na zapy tanie 1 Szczegółowa lista r ynków znajduje się w rozdziale Informacje 2 Zestaw językowy – Instrukcją montażu 3 Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639 10 CLIP top zawias 120° do ramek aluminiowych Puszka Sprężyna Nr art. Wkręty Bez sprężyny 72T550A.TL 3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg 4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg Wkręty mocujące w komplecie 11 Prowadnik do zawiasu CLIP top 120° Zalecenie Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art. Wkręty 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Do wprasowania 177H3100 Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnej szczeliny F 1 Do wąskich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę 12 CLIP top -zawias środkowy do ramek aluminiowych Puszka Sprężyna Nr art. Wkręty 1 Bez sprężyny 78Z550AT 3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg 4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg 1 Do wąskich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę 13 Adapter CLIP do zawiasu środkowego Rozwiązanie Dystans (mm) Nr art. Symetryczny 0 175H5A00 Wkręty mocujące w komplecie Akcesoria – Ogranicznik kąta otwarcia Kąt otwarcia OW Kolor Nr art. 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Kabel zasilający SERVO -DRIVE i końcówka ochronna przewodu Kolor Długość (m) Nr art. SZ 8 Z10K800AE Elementy składowe: 6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE 6d 5 x Końcówka ochronna przewodu Do przycięcia Stosowany jako kabel zasilający SERVO-DRIVE – Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu Kolor Materiał Nr art. SZ Tworzywo Z10V100E.01 Elementy składowe: 6c 1 x Złącze pinowe 6d 2 x Końcówka ochronna przewodu Montaż bez użycia narzędzi – Uchwyt przewodu Kolor Materiał Nr art. WS Tworzywo Z10K0009 Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE Kolor Kolor HGR Jasnoszar y WGR Jasnoszar y SW Jedwabiście biały SZ Czarny TGR Ciemnoszar y WS Biały R7037 RAL 7037 ciemnoszar y IN-G Inox szczotkowany Strony ze wskazówkami Przegląd 19 Akcesoria – Zestaw zawiasów 28 Prowadniki 144 Akcesoria – Ogólnie 66 Planowanie – Symetryczny 26 Planowanie – Asymetryczny 27 Planowanie – Dystans Blum 29 Planowanie – Włącznik SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – lista rynków 718 E-SERVICES i pomoce montażowe 590 War tości przybliżone dla wagi frontu FG (kg) 704 Dyrektywa o maszynach 701 Inne informacje techniczne 698 Montaż, demontaż i regulacja Adres URL www.blum.com/a110 System podnośników

FHo Y 26 Katalog 2022/2023 • KA-150 Wąskie ramki aluminiowe Kod internetowy DQD9NY Planowanie Symetryczny Pozycja wiercenia KH Wysokość korpusu Ogranicznik kąta otwarcia Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Wysokość frontu górnego Obróbka frontu Wysokość korpusu KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 CLIP top zawias 120° do ramek aluminiowych CLIP top -zawias środkowy do ramek aluminiowych F Szczelina min. 1.5 mm W przypadku ramy o grubości od 20.5 mm należy wyregulować szczelinę F * Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiar y obróbki Wymiary zabudowy Wysokość korpusu KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x wkręt do p ły ty Ø 4 x 35 mm Nawiercenie pod kabel zasilający SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie * Głębokość wiercenia 5 mm ** Ot wór alternatywny System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Montaż na wkręty (zawias | adapter) System podnośników

FHo Y 27 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Wąskie ramki aluminiowe Kod internetowy DQD9NY Planowanie Asymetryczny Pozycja wiercenia Teoretyczna wys. korp. TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x wkręt do p ły ty Ø 4 x 35 mm Nawiercenie pod kabel zasilający SERVO-DRIVE tylko po lewej stronie * Głębokość wiercenia 5 mm ** Ot wór alternatywny Wymiary zabudowy TKH = FHo (mm) x 2 + szczeliny TKH Teoretyczna wys. korp. FHo Wysokość frontu górnego FHu Wysokość frontu dolnego Ogranicznik kąta otwarcia Y (mm) Bez FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Wysokość frontu górnego Większy front musi być u gór y! Obróbka frontu Teoretyczna wys. korp. TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Wysokość frontu górnego FHu Wysokość frontu dolnego FAu Nałożenie frontu dolne CLIP top zawias 120° do ramek aluminiowych CLIP top -zawias środkowy do ramek aluminiowych F Szczelina min. 1.5 mm W przypadku ramy o grubości od 20.5 mm należy wyregulować szczelinę F * Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiar y obróbki Strony ze wskazówkami Przegląd 19 Informacje o zamawianiu – wąskie ramki aluminiowe 24 Planowanie – Dystans Blum 29 Planowanie – Włącznik SERVO-DRIVE 29 Dyrektywa o maszynach 701 Montaż, demontaż i regulacja Adres URL www.blum.com/a110 Montaż na wkręty (zawias | adapter) System podnośników

28 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Akcesoria Katalog 2022/2023 • KA-150 Zestaw zawiasów – fronty drewniane Informacje o zamawianiu Zestaw zawiasów – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe Informacje o zamawianiu Zestaw zawiasów – wąskie ramki aluminiowe Informacje o zamawianiu ▬ zestaw zawiasów ▬ zestaw zawiasów ▬ zestaw zawiasów Rodzaj mocowania Nr art. INSERTA | Do wprasowania | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Elementy składowe: 2 x CLIP top 120°-zawias bez sprężyny 70T5590BTL 2 x CLIP top-zawias środkowy bez sprężyny 78Z5530T 6 x Prowadnik prosty z mimośrodem 177H3100 Rodzaj mocowania Nr art. Wkręty 1 ☎ 78Z5500T12 Elementy składowe: 2 x CLIP top 120°-zawias bez sprężyny 70T5550.TL 2 x CLIP top-zawias środkowy bez sprężyny 78Z5500T Do szerokich ramek aluminiowych w zawiasie środkowym CLIP top potrzebny jest dodatkowy prowadnik krzyżakowy 6 x Prowadnik prosty z mimośrodem 175H3100 1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do p ły ty wiórowej (609.1x00) Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950) Rodzaj mocowania Nr art. Wkręty ☎ 78Z550AT11 Elementy składowe: 2 x CLIP top 120°-zawias do ramek aluminiowych bez sprężyny 72T550A.TL 2 x CLIP top-zawias środkowy do ramek aluminiowych bez sprężyny 78Z550AT 2 x Prowadnik prosty z mimośrodem 175H5400 2 x Adapter CLIP symetr yczny 175H5A00 2 x Adapter CLIP lewy/prawy 175H5B00 System podnośników

29 System podnośników 〉 AVENTOS HF – front uchylno-składany 〉 Planowanie Katalog 2022/2023 • KA-150 Planowanie Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO -DRIVE) Umieścić dystans Blum (nie naklejać) Zalecenie do ramek aluminiowych Należy przewidzieć ot wór na dystans Blum w boku korpusu Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową * Od dolnej krawędzi korpusu w przypadku wystających frontów Włącznik SERVO -DRIVE Strony ze wskazówkami Przegląd 19 Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe 20 Informacje o zamawianiu – wąskie ramki aluminiowe 24 E-SERVICES i pomoce montażowe 590 Dyrektywa o maszynach 701 Inne informacje techniczne 698 Montaż, demontaż i regulacja Adres URL www.blum.com/a110 System podnośników

30 System podnośników 〉 AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący Katalog 2022/2023 • KA-150 Czy front unoszony ponad korpus może poruszać się delikatniej? Jakość ruchu i warianty realizacji Dodatkowe korzyści System podnośników Długi okres użytkowania Głównym elementem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuciu trwałość i długi okres użytkowania. Żadnych wystających elementów Wypinany podnośnik teleskopowy to zaleta przy produkcji mebli i montażu kuchni. AVENTOS HS oferuje komfor t ruchu, który zachwyca. Nawet ciężkie fronty można otworzyć bez trudu. Wystarczy nacisnąć na front, a SERVO-DRIVE go otworzy. Do zamknięcia frontu z hamowaniem wystarczy nacisnąć na przycisk. AVENTOS HS można zrealizować również z EXPANDO T do cienkich frontów o grubości od 8 mm. Zaślepka jest dostępna w kolorach jedwabiście biały, jasnoszary i ciemnoszary. Listwy ozdobne Korpusy z listwą ozdobną można bez problemu łączyć z AVENTOS HS. To otwiera dodatkowe możliwości w projektowaniu mebli. AVENTOS HS unosi front ponad korpus i jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych frontów. To też odpowiednie rozwiązanie do szafek z górną listwą ozdobną. ▬ zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION ▬ otwiera się bez trudu ▬ zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia ▬ oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki ▬ odpowiedni dla szafek z górną listwą ozdobną ▬ mały program, duże spektrum zastosowania ▬ prosty montaż i regulacja ▬ stabilny, także w przypadku szerokich frontów ▬ długi okres użytkowania ▬ żadnych wystających elementów ▬ w opcji: SERVO-DRIVE do AVENTOS, elektryczne wspomaganie ruchu do frontów szafek górnych

31 System podnośników 〉 AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący 〉 Przegląd Katalog 2022/2023 • KA-150 Rozwiązanie Kod internetowy Strona Wersja standard | SERVO -DRIVE Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe DQDADA 32 Akcesoria Wkręty 66 Wier tło samocentrujące 66 Amor tyzator 66 Wkrętak 67 Bit krzyżakowy 67 Montaż, demontaż i regulacja Montaż, demontaż i regulacja Adres URL www.blum.com/a120 Dyrektywa o maszynach 701 Szczegółowe informacje o dyrektywie maszynowej Adres URL www.blum.com/sd/guideline Piktogramy Ar tykuł na zapytanie System podnośników Rys. Rys. Rys.

32 System podnośników 〉 AVENTOS HS – front uchylno-nachodzący 〉 Wersja standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe Kod internetowy DQDADA Siłownik Do wyboru właściwego siłownika należy znać wysokość korpusu KH i wagę frontu FG łącznie z uchwytem Przykład Wysokość korpusu KH = 600 mm Waga frontu FG = 10 kg Wybór siłownika = 20S2E00.05 KH = 602 mm → 600 mm KH = 603 mm → 605 mm W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik! Informacje o zamawianiu Wersja standard SERVO-DRIVE 1 Zestaw siłowników Wysokość korpusu KH 350 – 525 mm Nr art. 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Nr art. 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Waga frontu łącznie z uchwytem (kg) KH (mm) Waga frontu łącznie z uchwytem (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Wysokość korpusu KH 526 – 675 mm Nr art. 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Nr art. 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Waga frontu łącznie z uchwytem (kg) KH (mm) Waga frontu łącznie z uchwytem (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Wysokość korpusu KH 676 – 800 mm Nr art. 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Nr art. 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Waga frontu łącznie z uchwytem (kg) KH (mm) Waga frontu łącznie z uchwytem (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Elementy składowe: 1 2 x Symetr yczny siłownik – 10 x Wkręt do p ły ty wiórowej Ø 4 x 35 mm KH Wysokość korpusu 3 Zestaw zaślepek Kolor Materiał Nr art. SW | HGR | TGR Tworzywo 20S8020 Elementy składowe: 3a 1 x Zaślepka, lewa 3b 1 x Zaślepka, prawa 3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum IN-G 3 Zestaw zaślepek do SERVO -DRIVE Kolor Materiał Nr art. SW | HGR | TGR Tworzywo 21S8020 Elementy składowe: 3a 1 x Zaślepka, lewa SERVO-DRIVE 3b 1 x Zaślepka, prawa 3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum IN-G 3d 2 x Włącznik SERVO-DRIVE 3e 4 x Dystans Blum, Ø 5 mm ▬ idealny do dużych, pojedynczych frontów ▬ wysokość korpusu KH 350 – 800 mm ▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm ▬ zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION ▬ mały nakład siły podczas otwierania ▬ komfor towy, płynny ruch dzięki bezstopniowej funkcji stop ▬ montaż bez użycia narzędzi ▬ regulacja frontu w trzech wymiarach ▬ prosta, bezstopniowa regulacja siłownika 2 Zestaw podnośników Kolor Materiał Nr art. NI Stal 20S3500.06 Elementy składowe: 2a 1 x Podnośnik lewy 2b 1 x Podnośnik prawy 2c 2 x Zaślepka do stabilizacji poprzecznej 2 Zestaw podnośników do SERVO -DRIVE Kolor Materiał Nr art. NI Stal 21S3500.01 Elementy składowe: 2a 1 x Podnośnik SERVO-DRIVE lewy 2b 1 x Podnośnik SERVO-DRIVE prawy 2c 2 x Zaślepka do stabilizacji poprzecznej System podnośników

RkJQdWJsaXNoZXIy