Blum Catalogue 2022-2023 SK_V4

13 moving ideas Katalóg 2022/2023 • KA-150 Kvalita bývania Viac pohodlia a funkčnosti pr i každodennom používaní náby tku – práve k tomu chceme pr ispievať. Sor timent Všetko z jedného zdroja: s naším rozmanit ým sor timentom v ýrobkov zrealizujete súčasné i budúce trendy bý vania. Inšpirácia Sledujeme trendy bý vania na celom svete a skúmame r iešenia budúcnosti. Tieto poznatk y vám odovzdávame. Inovácie Sme neustále v pohybe. So zvedavosťou a v ýskumným duchom v y ví jame pre vás nové v ýrobk y a služby. Služby Podporujeme vás v každodennej práci službami pr ispôsobenými vašim postupom. Kvalita Naše v ýrobk y, služby i seba samých naďalej zlepšujeme. Dôvera Preberáme zodpovednosť. Pre naše par tnerské organizácie, pre našich zamestnancov, pre spoločnosť a životné prostredie. Našu cestu začal ozubmi do podkov Julius Blum v roku 1952. V súčasnosti dodávame inovatívne kovania záka zní kom vo viac ako 120 krajinách.

RkJQdWJsaXNoZXIy