Katalóg a pracovná príručka Blum 2022-2023_sk

Katalóg a pracovná príručka 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Vaša skratka do internetu Katalóg 2022/2023 • KA-150 Webový kód Short-URL www.blum.com/configurator Príklad Webový kód DQBQ2M Short-URL Príklad Podpora pri projektovaní a objednávaní Short-URL www.blum.com/planningtools QR-Code Príklad Film o použití Short-URL www.blum.com/gmSum Krátka webová adresa vám umožní prístup k podrobnejším informáciám o výrobku, akými sú návod na montáž, brožúry a technické informácie, s možnosťou tlače. ③ Výstup kusovní ka Nakoniec získate hotový kusovní k výrobkov a jedným kliknutím ho prenesiete do internetovej predajne vybraného predajcu. Aby ste mohli používať komplexné a neustále aktualizované informácie o výrobkoch, náš katalóg sme prepojili s našou ponukou on-line. Naše služby E-SERVICES sú prístupné v jednom kroku zo stránky výrobku v katalógu. Cez webové kódy prejdete priamo na príslušný výrobok Konfigurátore výrobkov. Získate tak rýchle a jednoduché projektovanie informácie, overené kusovníky výrobkov na objednanie priamo u predajcu a veľa iného. V katalógu nájdete krátke adresy URL a QR kódy našich výrobkov. Nasmerujú vás na naše podrobné digitálne informácie, napríklad o výbere konštrukcie, informácie o montáži, demontáži a nastavovaní, filmy o použití alebo na smernicu o strojových zariadeniach. Do Konfigurátora výrobkov Blum zadajte webové kódy a okrem kusovní ka výrobkov získate aj informácie o dostupnom programe, spracovaní a marketingu. Prostredníctvom QR kódu – dokonca aj priamo u zákazní ka – načítajte informácie o spracovaní a podrobný obsah o výrobkoch značky Blum. ① Zadajte alebo kliknite na webový kód Zadajte v Konfigurátore výrobku značky Blum webový kód alebo kliknite na webový kód v PDF. ② Konfigurácia kovania Najdôležitejšie filtre sú už vopred priradené v Konfigurátore výrobkov cez webové kódy – niekoľkými kliknutiami sa nakonfiguruje zostava výrobkov.

Systémy závesov Systémy závesov Prehľad 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – závesy Montáž CLIP bez použitia náradia 70 BLUMOTION pre dvierka 156 TIP-ON pre dvierka 170 MODUL – závesy Montáž nasunutím 174 Zásuvkové systémy Zásuvkové systémy Prehľad 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX 350 TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX 244 SERVO -DRIVE pre LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX 358 TIP-ON pre LEGRABOX 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION pre MERIVOBOX 296 TANDEMBOX antaro 302 Systémy vedení Systémy vedení Prehľad 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO 434 TIP-ON pre MOVENTO 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE pre MOVENTO | TANDEM 492 Systémy vnútorného členenia Systémy vnútorného členenia Prehľad 527 AMBIA-LINE pre LEGRABOX | MERIVOBOX 528 Kuchynskí pomocníci AMBIA-LINE 538 ORGA-LINE pre TANDEMBOX 540 Kuchynskí pomocníci ORGA-LINE 554 Technológie pohybu Technológie pohybu Prehľad 559 Samostatné použitie SERVO -DRIVE 562 E-SERVICES a pomôcky na spracovanie E-SERVICES a pomôcky na spracovanie Prehľad 591 E-SERVICES 592 Vŕtacie a zarážacie stroje MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Montážne zariadenia BOXFIX 644 Šablóny 650 Informácie Informácie Prehľad 699 Všeobecné informácie 700 Informácie o systémoch výklopov 704 Informácie o systémoch závesov 706 Informácie o zásuvkových systémoch a systémoch vedení 712 Dcérske spoločnosti, zastúpenia a kontaktné adresy spoločnosti Blum 720 Register – číslo výrobku 728 Ostatné výrobky Ostatné výrobky Prehľad 573 Použitie pre skrinky SPACE STEP 574 Zamykacie systémy CABLOXX 582 Systémy upevnenia EXPANDO T 584 Závesné kovanie 586 Spojovacie kovanie korpusov 587 Systémy výklopov Systémy výklopov Prehľad 15 AVENTOS HF – skladací výklop Štandard | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – výkyvný výklop Štandard | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – zdvíhací výklop Štandard | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – výklop Štandard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – výklop na malé dvere Štandard | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – výklop na malé dvere Štandard | TIP-ON 58

1 Čo pre vás robíme Katalóg 2022/2023 • KA-150 Aký je váš ďalší projekt? Nech už máte akékoľ vek plány: Blum je toho súčasťou. Či už ide o kúpeľňu, obý vačku alebo spálňu – máme v ýrobky, s k tor ými zrealizujete svoje projek t y na v ysokej úrovni. Aby to tak bolo aj naďalej, vždy premýšľame niekoľ ko krokov dopredu nad t ým, k toré aplikácie budete v budúcnosti potrebovať a aká podpora vám uľahčí prácu. V našom katalógu a pracovnej príručke nájdete všetky v ýrobky a informácie o našich službách zaručujúcich úspech vášho projek tu.

2 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Nápady z firmy Blum zvyšujúce kvalitu bývania Či už ide o dom alebo by t, veľ k ý alebo malý pr iestor – máme inšpiratívne r iešenia pre skr ink y do rôznych oby tných pr iestorov. Posk y tneme vám aj prak tické informácie na témy ergonómie, úložného pr iestoru, k valit y pohybu a dizajnu. Na stránke blum-inspirations.com nájdete všetko potrebné na realizáciu t ýchto nápadov na náby tok – naprí k lad vhodné služby. Radi vám o tom povieme viac. Obráť te sa na nás pr iamo! SPACE STEP Riešenie sok la umožňuje ergonomick ý prístup k v yšším úrovniam v každom oby tnom pr iestore. REVEGO Vďaka systému Pocket sa funkčné zóny oby tných pr iestorov jedným pohybom ruk y odhalia alebo zmiznú.

3 Blum Inspirations Katalóg 2022/2023 • KA-150 Upozornenie na strany Objavujte ďalšie nápady, vhodné služby na ich realizáciu a inšpiratívne príbehy z predaja Short-URL www.blum.com/i362 Dizajn Inovatívne kovania podporujú vašu dizajnovú predstavu a umožňujú realizáciu ak tuálnych náby tkársk ych trendov. Ergonómia Pre horné skr ink y sú v ýk lopy vhodnejšie ako dvere, pretože neobmedzujú voľnosť pohybu. SPACE TOWER Veľ kor ysá skr iňa na zásoby ponúka pohodlný prístup ku všetk ým uloženým veciam. SPACE TWIN Úzka skr inka ot vára pr iestor na r iešenia na mieru aj v neobv yk lých miestach.

4 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Moja perfektne predvedená inšpirácia: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Katalóg 2022/2023 • KA-150 Upozornenie na strany myLEGRABOX 230 Short-URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Zák lad: LEGRABOX pure a LEGRABOX free vám ponúka na v ýber ušľachtilé, matné farby a mimor iadne k valitný var iant z antikoru odolný proti odtlačkom prstov. Nech už je vaša inšp i rác ia akákoľ vek – ponúkame vám vhodné d izajnové r iešenie, k tor ým zo zá suv kového sys tému urobíte svoj LEGRABOX. LEGRABOX special edit ion Neobyčajná kolekcia: s mimor iadnym vzhľadom bokov založeným na novej farbe karbónová čierna matná, ako aj kombináciou mater iálov s antikorom odolným voči odtlačkom prstov, ra zbou 3D a karbónov ým vzhľadom alebo povrchovou úpravou so štruk túrou ušľachtilej hrdze. LEGRABOX individual Špička v individualizácii: v ychutnajte si plnými dúškami svoju t vor ivú slobodu. Kombináciou far ieb a mater iálov, potlačou, laserom alebo ra zbou vašich vlastných dizajnov v y t voríme osobit ý náby tok, k tor ý poteší vašich záka zní kov.

6 Katalóg 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let’s create – zásuvková platforma pre vaše nápady

7 MERIVOBOX Katalóg 2022/2023 • KA-150 Upozornenie na strany MERIVOBOX 256 Short-URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular s rel ingom Plat forma Z neveľ kého počtu dielcov si v y t voríte široké spek trum. Súčasne sa zefek tívni aj v ýroba! Všestranná a predsa jednoduchá. Dizajn Pre MERIVOBOX sú príznačné pr iame línie a jasná reč t varov. Vyrábajte rozmanit ý a osobit ý náby tok! Minimalizmus sa snúbi s príznačným. Funkcia Úplne novo v y vinutá koncepcia koľajnice zaručuje sk velý tichý chod a v ysokú nosnosť. Ľahkosť a zároveň stabilita chodu. Spracovanie Bez ohľadu na var iant, pre k tor ý sa rozhodnete – krok y spracovania zostávajú vždy jednoduché, nastavovanie vždy rovnaké. Úplne jednoducho dosiahnete precízne v ýsledk y. MERIVOBOX modular s BOXCOVER MERIVOBOX modular s BOXCAP

8 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Systémy vedení Kvalita ocele pre vaše nápady z dreva

9 Systémy vedení Katalóg 2022/2023 • KA-150 Upozornenie na strany Systémy vedení 414 Short-URL www.blum.com/i359 TANDEM – náš všestranný systém vedenia Skr y t ý systém vedenia TANDEM je všestranné r iešenie pre vaše nápady z dreva. Vďaka veľmi širokému programu ste pr i návrhu mimor iadne flexibilný. Vyber te si zo širokej ponuk y nominálnych dĺ žok, rôznych t ypov v ýsuvov a tr ied nosnosti, ako aj voliteľných technológií pohybu pre jemné a tiché ot váranie a zat váranie. Čiastočný v ýsuv TANDEM integrovaný s TIP- ON Čiastočný v ýsuv TANDEM sa dodáva integrovaný s TIP- ON. Záka zní kom tak to ponúknete viac pohodlia, hoci sami t ým budete mať menej práce. Vďaka integrácii do vodiacej lišt y môžete záka zní kom ponúknuť podporu ot vorenia – bez zv ýšenia prácnosti spracovania. Na montáž vám v ystačí iba jednodielny synchronizačný hr iadeľ. MOVENTO – rafinovaný systém vedenia Naše vedenie MOVENTO presvedčí svojou stabilitou a v ysokou nosnosťou – po novom až do 70 kg. Systém vedení je preto veľmi vhodný do kuchyne na uloženie ťažk ých objemných vecí, ako sú hrnce alebo panvice.

10 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Market ing Návrh | Projek tovanie | Ponuka Konštrukcia Objednávanie E-SERVICES a pomôcky na spracovanie Dobré služby tam, kde sú potrebné. Ako spoľahliv ý par tner vám ponúkame služby šité presne na mieru pre naše v ýrobk y a prak tické pomôck y na spracovanie vo vašich postupoch. Budeme vás podporovať od vášho nápadu až po hotov ý náby tok. V našej marketingovej mediálnej knižnici vám sprístupníme v rôznych ja zykoch a formátoch naše obrá zk y, videá, brožúr y a veľa iného – všetko cez internet. Svoje projek t y si nakonfigurujete a uložíte cez internet bez väčšej námahy. Ľahko si v y t voríte ak tuálne kusovní k y v ýrobkov do ponuk y pre záka zní ka. Všetk y kusovní k y v ýrobkov prenášajte z našich konfigurátorov do internetovej predajne v ybraného predajcu. Pr i navrhovaní korpusov a v ýbere vhodných kovaní vám pomôže náš Konfigurátor korpusov a v ýrobkov. Získate aj údaje CAD, k toré môžete ďalej použiť vo svojom konštrukčnom sof t vér i.

11 E-SERVICES a pomôcky na spracovanie Katalóg 2022/2023 • KA-150 Výrobné postupy Dodávka | Montáž Popredajné služby Upozornenie na strany E-SERVICES 592 Short-URL www.blum.com/i361 V aplikácii EASY ASSEMBLY nájdete všetk y odpovede na otá zk y súvisiace s montážou a nastavovaním kovaní, vrátane videí. Aj po zakúpení sme osobne po vašom boku. Vaša kontak tná osoba vo firme Blum sa vám bude venovať pr i všetk ých otá zkach na naše v ýrobk y a služby. Výsledk y projek tovania preneste digitálne z konfigurátorov do systému vŕ tačk y MINIPRESS s EASYSTICK- om. Výroba je r ýchla a presná vďaka použitiu pomôcok na spracovanie, ako sú šablóny a montážne prípravk y.

12 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Veríme, že nápady dokážu pohnúť svetom. Aby ste mohli zrealizovať svoje kreatívne nápady, ponúkame vám inovatívne kovania, inšpiratívne koncept y náby tku a primerané služby. Riadime sa vašimi potrebami, globálnymi trendmi a našou spoločnou víziou zlepšovania k valit y života. Poďme spolu v ymýšľať pôsobivé nápady.

13 moving ideas Katalóg 2022/2023 • KA-150 Kvalita bývania Viac pohodlia a funkčnosti pr i každodennom používaní náby tku – práve k tomu chceme pr ispievať. Sor timent Všetko z jedného zdroja: s naším rozmanit ým sor timentom v ýrobkov zrealizujete súčasné i budúce trendy bý vania. Inšpirácia Sledujeme trendy bý vania na celom svete a skúmame r iešenia budúcnosti. Tieto poznatk y vám odovzdávame. Inovácie Sme neustále v pohybe. So zvedavosťou a v ýskumným duchom v y ví jame pre vás nové v ýrobk y a služby. Služby Podporujeme vás v každodennej práci službami pr ispôsobenými vašim postupom. Kvalita Naše v ýrobk y, služby i seba samých naďalej zlepšujeme. Dôvera Preberáme zodpovednosť. Pre naše par tnerské organizácie, pre našich zamestnancov, pre spoločnosť a životné prostredie. Našu cestu začal ozubmi do podkov Julius Blum v roku 1952. V súčasnosti dodávame inovatívne kovania záka zní kom vo viac ako 120 krajinách.

14 Systémy výklopov Katalóg 2022/2023 • KA-150 1 ▬ Rýchla, jednoduchá montáž a demontáž vďaka technike CLIP ▬ Pohodlné nastavenie čela v troch smeroch ▬ Plynulá zarážka – čelo ostane stáť v ktorejkoľvek želanej pozícii ▬ Bez prečnievajúcich častí ▬ Ergonomicky optimálna poloha úchytky ▬ BLUMOTION – jemné a tiché dovieranie ▬ So SERVO-DRIVE, elektrickou podporou otvorenia na horné skrinky ▬ S TIP-ON, mechanickou podporou otvorenia pre výklopy Symetrický zdvíhací mechanizmus AVENTOS HK-XS umožňuje jednostranné i obojstranné použitie. Systém výklopov AVENTOS ponúka veľa možností pre individuálnejšiu prezentáciu skriniek – do všetkých obytných priestorov. SERVO-DRIVE, elektrická podpora pohybu pre AVENTOS HF, HS, HL a HK top. TIP-ON – mechanická podpora otvárania pre AVENTOS HK top, HK-S a HK-XS. AVENTOS-kovania pre výklopy prinášajú vysoké pohodlie pohybu v horných skrinkách. Dokonca aj široké výklopy sa dajú jednoducho otvoriť, zastaviť v ľubovoľnej polohe a vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho zavierajú.

15 Systémy výklopov 〉 Prehľad Katalóg 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – skladací výklop AVENTOS HF – skladací výklop 18 Prehľad 19 Štandard | SERVO-DRIVE 20 Príslušenstvo 28 AVENTOS HS – výkyvný výklop AVENTOS HS – výkyvný výklop 30 Prehľad 31 Štandard | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – zdvíhací výklop AVENTOS HL – zdvíhací výklop 36 Prehľad 37 Štandard | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – výklop AVENTOS HK top – výklop 42 Prehľad 43 Štandard | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Príslušenstvo 51 AVENTOS HK-S – výklop na malé dvere AVENTOS HK-S – výklop na malé dvere 52 Prehľad 53 Štandard 54 TIP-ON 54 Príslušenstvo 57 AVENTOS HK-XS – výklop na malé dvere AVENTOS HK-XS – výklop na malé dvere 58 Prehľad 59 Štandard 60 TIP-ON 60 Príslušenstvo 65 AVENTOS – aplikácie s pokosom a polodrážkou AVENTOS – aplikácie s pokosom a polodrážkou 16 Príslušenstvo Skrutky 66 Centrovací vr ták 66 Doraz 66 Skrutkovač 67 Krížový bit 67 Systémy výklopov Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok

16 Systémy výklopov 〉 AVENTOS – aplikácie s pokosom a polodrážkou Katalóg 2022/2023 • KA-150 Rozmanitosť pohybu výklopov Upozornenie na strany AVENTOS – aplikácie s pokosom a polodrážkou Short-URL www.blum.com/mitresrebates Aplikácie s pokosom Aplikácie s polodrážkou Systémy výklopov Fascinujúca kvalita pohybu kovaní AVENTOS už existuje aj pre dvierka výklopov, ktoré majú pokos alebo polodrážku. Sú pritom mimoriadne praktické: štandardné kovania sa dajú jednoduchými zmenami polohy aj naďalej používať. Vďaka novým možnostiam použitia môžete optimálne zrealizovať výnimočné konštrukčné nápady. Výklopy sú pritom mimoriadne komfor tné, pretože vždy zachovávajú voľnosť pohybu a voľný priestor pre používateľa nábytku. Okrem toho výklopy AVENTOS zostávajú po otvorení stáť v ľubovoľnej polohe a sú tak vždy pripravené na uzavretie. Komfor t ďalej zvyšuje podpora otvárania SERVO-DRIVE alebo TIP-ON.

17 Systémy výklopov 〉 AVENTOS – aplikácie s pokosom a polodrážkou Katalóg 2022/2023 • KA-150 Aplikácie s pokosom Aplikácie s polodrážkou AVENTOS HF – skladací výklop AVENTOS HS – výkyvný výklop AVENTOS HL – zdvíhací výklop AVENTOS HK top – výklop AVENTOS HF – skladací výklop AVENTOS HS – výkyvný výklop AVENTOS HL – zdvíhací výklop AVENTOS HK top – výklop Systémy výklopov

18 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop Katalóg 2022/2023 • KA-150 Výklopové kovanie pre veľké dvojdielne čelá Otváranie a zatváranie – ľahké a pohodlné Ďalšie výhody, ktoré vás i vašich zákazníkov presvedčia Systémy výklopov Dlhá životnosť Základným prvkom zdvíhacieho mechanizmu je robustná zostava pružín. Výsledok: dlhá životnosť. So systémom AVENTOS HF sa výklopy otvárajú bez námahy. Dokonca aj ťažké čelá sa dajú otvoriť iba s vynaložením malej sily. Vďaka plynulej zarážke čelá ostávajú stáť v ktorejkoľvek želanej pozícii. Bez prečnievajúcich častí Snímateľný teleskop – výhoda pri výrobe nábytku a pri montáži kuchýň. Vrátane ochrany prstov Stredový záves CLIP top s inovatívnou technikou, ktorá zaručuje ochranu a bezpečnosť vašich prstov. Možnosť použitia rovnakých políc V závislosti od výšky korpusu sa dajú použiť dve rovnaké police. Vďaka integrovanému BLUMOTION sa ťažké aj ľahké čelá zatvárajú jemne a ticho. Dodávame krytky vo farbách Hodvábna biela, Svetlosivá a Tmavosivá. V prípade AVENTOS HF sa dvojdielne čelo pri otvorení zloží v strede. Skladací výklop je ideálny na vyššie horné skrinky s veľkými čelami, pretože úchytka je dobre dosiahnuteľná v každej polohe. S AVENTOS HF je možná aj rôzna výška čiel. ▬ Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviera ▬ Ľahučko sa otvára ▬ Zastaví sa v každej želanej pozícii ▬ Ponúka dobrý prístup do vnútra korpusu ▬ Malý program, veľká rôznorodosť použitia ▬ Jednoduchá montáž a nastavenie ▬ Stabilný aj pri širokých čelách ▬ Dlhá životnosť ▬ Voliteľná pozícia úchytky ▬ Bez prečnievajúcich častí ▬ Doplnkové vybavenie: SERVO-DRIVE na AVENTOS, elektrická podpora pohybu dvierok horných skriniek

19 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Prehľad Katalóg 2022/2023 • KA-150 Použitie Webový kód Strana Štandard | SERVO -DRIVE Drevené čelá a široké hliní kové rámy DQD8YM 20 Úzke hliní kové rámy DQD9NY 24 Príslušenstvo Obmedzovač uhla otvorenia 21 Súprava závesov 28 Montážne podložky 144 Krytka ramienka závesu 151 Skrutky 66 Centrovací vr ták 66 Doraz 66 Skrutkovač 67 Krížový bit 67 Montáž, demontáž a nastavenie Montáž, demontáž a nastavenie Short-URL www.blum.com/a110 Strojárska smernica 701 Podrobné informácie o strojárskej smernici Short-URL www.blum.com/sd/guideline Piktogramy Výrobok iba na zvláštnu objednávku Systémy výklopov Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok

20 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Katalóg 2022/2023 • KA-150 Drevené čelá a široké hliníkové rámy Webový kód DQD8YM Faktor výkonu LF Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela FG dolu a hore vrátane úchytky (kg) Teoretická výška korpusu TKH Výška horného čela FHo (mm) x 2 + medzera V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus! Štandard SERVO -DRIVE Informácie o objednávaní 2 Súprava teleskopov Výška korpusu KH (mm) Č. výrobku 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Pozostáva z: 2 2 x Symetrický teleskop 1 V prípade asymetrických čiel teoretická výška korpusu TKH 7 Transformátor SERVO -DRIVE 24 W Jazykový balík Č. výrobku Jazykový balík Č. výrobku A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Vrátane návodu na montáž a obsluhu Bez sieťového kábla Jazykový balík – návodu na montáž a obsluhu A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Označenia jazykov podľa ISO-639 9 Sieťový kábel Trh Č. výrobku Trh Č. výrobku AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Európa Z10M200E BR Z10M200S.01 Európa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky ¹ Bez zástrčky ▬ Ideálne na vysoké horné skrinky s delenými čelami ▬ Výšky korpusu KH 480 –1040 mm ▬ Šírky korpusu KB do 1800 mm ▬ Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviera ▬ Malé ovládacie sily ▬ Plynulá zarážka ▬ Montáž bez použitia náradia ▬ Nastavenie oboch čiel v troch smeroch ▬ Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho mechanizmu ▬ Stredový záves vrátane ochrany prstov 1 Súprava zdvíhacích mechanizmov Faktor výkonu LF Upozornenie Č. výrobku 2600 – 5500 1 ks. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 ks. = LF 13500 – 25900 20F2800.05 Pozostáva z: 1 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus – 8 x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm 3 Súprava krytiek Farba Materiál Č. výrobku SW | HGR | TGR Plast 20F8020 Pozostáva z: 3a 1 x Kr y tka vľavo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Kr y tka s vyhĺbeným logom Blum IN-G 3 Súprava krytiek na SERVO -DRIVE Farba Materiál Č. výrobku SW | HGR | TGR Plast 21F8020 Pozostáva z: 3a 1 x SERVO-DRIVE kr y tka vľavo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Kr y tka s vyhĺbeným logom Blum IN-G 3d 2 x Vysielač SERVO-DRIVE 3e 6 x Dištančný doraz Blum, Ø 5 mm 4 Montážna podložka na teleskop Odporúčanie Druh upevnenia Zvýšenie (mm) Č. výrobku Skrutky 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zarazenie 177H3100 Všetky priame oceľové montážne podložky sú so zvýšením 0 mm 1 Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany Na široké hliní kové rámy používajte 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany 6 Súprava SERVO -DRIVE Farba Materiál Č. výrobku R7037 Plast 21FA000 Pozostáva z: 6a 1 x Pohonná ser vo jednotka 6b 1 x Rozvodný kábel SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Svorka 6d 2 x Káblová koncovka Pri viac ako 3 zdvíhacích mechanizmoch odporúčame použiť 2 synchronizované pohonné ser vo jednotky 8 Držiak transformátora Farba Materiál Č. výrobku WGR Plast Z10NG120 Pre transformátor SERVO-DRIVE 24 W Systémy výklopov

21 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Katalóg 2022/2023 • KA-150 Drevené čelá a široké hliníkové rámy Webový kód DQD8YM Informácie o objednávaní Alternatíva k 7 | 8 | 9 – Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO -DRIVE 12 W Vhodný len pre jednu pohonnú servo jednotku Zástrčka Jazykový balík Č. výrobku Zástrčka Jazyko - vý balík Č. výrobku E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎Z10NA30KDF E D ☎Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Zástrčka ¹ E B K U Pozostáva z: – 1 x Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO-DRIVE 12 W Vrátane kábla, 1120 mm (s rozvodným káblom SERVO-DRIVE predĺžiteľným na max. 2000 mm) Ďalšie kombinácie na objednávku ¹ Podrobný zoznam krajín – pozri kapitolu Informácie Príslušenstvo Farba Farba HGR Svetlosivá WGR Sivobiela SW Hodvábna biela S Čierna TGR Tmavosivá W Biela R7037 RAL 7037 prachová sivá IN-G Brúsená nerezová – odliatok Upozornenie na strany Prehľad – AVENTOS HF 19 Príslušenstvo – súprava závesov 28 Montážne podložky 144 Príslušenstvo – všeobecné 66 Projektovanie – symetrické čelá 22 Projektovanie – asymetrické čelá 23 Projektovanie – dištančný doraz Blum 29 Vysielač SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín 718 Prehľad – pomôcky na spracovanie 591 Orientačné hodnoty hmotnosti čela FG (kg) 704 Strojárska smernica 701 Ďalšie technické informácie 698 Montáž, demontáž a nastavenie Short-URL www.blum.com/a110 10 Záves CLIP top 120° Miska Pero Č. výrobku INSERTA Bez pera 70T5590BTL Skrutky 1 70T5550.TL Presah misky TO (fixný rozmer) 11 mm 3 závesy od šírky korpusu KB 1200 mm resp. od hmotnosti čela FG 12 kg 4 závesy pri šírke korpusu KB 1800 mm resp. od hmotnosti čela FG 20 kg 1 Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00) Na široké hliní kové rámy používajte skrutky do plechu (660.0950) Alternatíva k 10 10 CLIP top 120° špeciálny záves na väčšie presahy čela Miska Pero Č. výrobku INSERTA Bez pera 72T5590BTL Skrutky 1 72T5550.TL Presah misky TO (fixný rozmer) 13 mm 3 závesy od šírky korpusu KB 1200 mm resp. od hmotnosti čela FG 12 kg 4 závesy pri šírke korpusu KB 1800 mm resp. od hmotnosti čela FG 20 kg 1 Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00) Na široké hliní kové rámy používajte skrutky do plechu (660.0950) 11 Montážna podložka na záves CLIP top 120° Odporúčanie Druh upevnenia Zvýšenie (mm) Č. výrobku Skrutky 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zarazenie 177H3100 Štandardné montážne podložky, odstup závisí od presahu čela hore FAo 1 Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany Na široké hliní kové rámy používajte 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany 12 Stredový záves CLIP top Miska Pero Č. výrobku EXPANDO Bez pera 78Z553ET Skrutky 1 78Z5500T 3 závesy od šírky korpusu KB 1200 mm resp. od hmotnosti čela FG 12 kg 4 závesy pri šírke korpusu KB 1800 mm resp. od hmotnosti čela FG 20 kg 1 Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00) Na široké hliní kové rámy používajte skrutky do plechu (660.0950) 13 Montážna podložka na stredový záves CLIP top Odporúčanie Druh upevnenia Zvýšenie (mm) Č. výrobku Skrutky 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zarazenie 177H3100 Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm Pre široké hliní kové rámy so šírkou rámu do 57 mm používajte iba krížové montážne podložky 1 Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00) Na široké hliní kové rámy používajte skrutky do plechu (660.0950) – Obmedzovač uhla otvorenia Uhol otvorenia OW Farba Č. výrobku 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Rozvodný kábel SERVO -DRIVE a káblová koncovka Farba Dĺžka (m) Č. výrobku S 8 Z10K800AE Pozostáva z: 6b 1 x Rozvodný kábel SERVO-DRIVE 6d 5 x Káblová koncovka Na skrátenie Môže sa použiť ako rozvodný kábel SERVO-DRIVE – Svorka a káblová koncovka Farba Materiál Č. výrobku S Plast Z10V100E.01 Pozostáva z: 6c 1 x Svorka 6d 2 x Káblová koncovka Montáž bez použitia náradia – Držiak kábla Farba Materiál Č. výrobku W Plast Z10K0009 Napr. na upevnenie rozvodného kábla SERVO-DRIVE Systémy výklopov

FHo Y FAo 22 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Drevené čelá a široké hliníkové rámy Webový kód DQD8YM Projektovanie Symetrický Miesto vŕtania Výška korpusu KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x skrutky do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 35 mm Vŕ taný ot vor na rozvodný kábel SERVO-DRIVE iba vľavo * Hĺbka vŕ tania 5 mm ** Alternatívny vŕ taný ot vor Priestorové požiadavky KH Výška korpusu Obmedzovač uhla otvorenia Y (mm) Nie FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška horného čela Spracovanie čela Výška korpusu KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Bočný presah čela Záves CLIP top 120° TB Odstup misky F Medzera FAo Presah čela hore () CLIP top 120°-špeciálny záves Stredový záves CLIP top TB Odstup misky F Medzera min. 1.5 mm * 37 mm s krížovými mont. podložkami (37/32) Odstup misky TB MD Presah čela FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm) Odstup misky TB MD Vodorovná medzera F (mm) medzi čelami 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm) Montáž naskrutkovaním Montáž INSERTA | EXPANDO Rozmery misky So špeciálnym závesom CLIP top 120° je presah čela FA vždy väčší o 2 mm Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Systémy výklopov

FHo Y FAo 23 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Drevené čelá a široké hliníkové rámy Webový kód DQD8YM Projektovanie Asymetrický Miesto vŕtania Teoretická výška korpusu TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x skrutky do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 35 mm Vŕ taný ot vor na rozvodný kábel SERVO-DRIVE iba vľavo * Hĺbka vŕ tania 5 mm ** Alternatívny vŕ taný ot vor Priestorové požiadavky TKH = FHo (mm) x 2 + medzier TKH Teoretická výška korpusu FHo Výška horného čela FHu Výška dolného čela Spracovanie čela Teoretická výška korpusu TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Výška horného čela FHu Výška dolného čela FAu Presah čela SFA Bočný presah čela Záves CLIP top 120° TB Odstup misky F Medzera FAo Presah čela hore () CLIP top 120°-špeciálny záves Stredový záves CLIP top TB Odstup misky F Medzera min. 1.5 mm * 37 mm s krížovými mont. podložkami (37/32) Odstup misky TB MD Presah čela FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm) So špeciálnym závesom CLIP top 120° je presah čela FA vždy väčší o 2 mm Odstup misky TB MD Vodorovná medzera F (mm) medzi čelami 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm) Montáž naskrutkovaním Montáž INSERTA | EXPANDO Upozornenie na strany Prehľad – AVENTOS HF 19 Informácie o objednávaní – drevené čelá a široké hliní kové rámy 20 Projektovanie – dištančný doraz Blum 29 Vysielač SERVO-DRIVE 29 Strojárska smernica 701 Montáž, demontáž a nastavenie Short-URL www.blum.com/a110 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Obmedzovač uhla otvorenia Y (mm) Nie FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška horného čela Musí by ť väčšia ako výška dolného čela! Systémy výklopov

24 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Katalóg 2022/2023 • KA-150 Úzke hliníkové rámy Webový kód DQD9NY Faktor výkonu LF Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela FG dolu a hore vrátane úchytky (kg) Teoretická výška korpusu TKH Výška horného čela FHo (mm) x 2 + medzera V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus! Štandard SERVO -DRIVE Informácie o objednávaní 2 Súprava teleskopov Výška korpusu KH (mm) Č. výrobku 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Pozostáva z: 2 2 x Symetrický teleskop 1 V prípade asymetrických čiel teoretická výška korpusu TKH 7 Transformátor SERVO -DRIVE 24 W Jazykový balík Č. výrobku Jazykový balík Č. výrobku A Z10NE030A F Z10NE030F B Z10NE030B G Z10NE030G C Z10NE030C H Z10NE030H D Z10NE030D J Z10NE030J E Z10NE030E Vrátane návodu na montáž a obsluhu Bez sieťového kábla Jazykový balík – návodu na montáž a obsluhu A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH D EN | ES | FR | IT | PT J JA E CS | HU | PL | SK Označenia jazykov podľa ISO-639 9 Sieťový kábel Trh Č. výrobku Trh Č. výrobku AR Z10M200A JP Z10M200J UK Z10M200B AU Z10M200K CH Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Európa Z10M200E BR Z10M200S.01 Európa ¹ Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky ¹ Bez zástrčky ▬ Ideálne na vysoké horné skrinky s delenými čelami ▬ Výšky korpusu KH 480 –1040 mm ▬ Šírky korpusu KB do 1800 mm ▬ Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviera ▬ Malé ovládacie sily ▬ Plynulá zarážka ▬ Montáž bez použitia náradia ▬ Nastavenie oboch čiel v troch smeroch ▬ Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho mechanizmu ▬ Stredový záves vrátane ochrany prstov 1 Súprava zdvíhacích mechanizmov Faktor výkonu LF Upozornenie Č. výrobku 2600 – 5500 1 ks. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Pozostáva z: 1 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus – 8 x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm 3 Súprava krytiek Farba Materiál Č. výrobku SW | HGR | TGR Plast 20F8020 Pozostáva z: 3a 1 x Kr y tka vľavo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Kr y tka s vyhĺbeným logom Blum IN-G 3 Súprava krytiek na SERVO -DRIVE Farba Materiál Č. výrobku SW | HGR | TGR Plast 21F8020 Pozostáva z: 3a 1 x SERVO-DRIVE kr y tka vľavo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Kr y tka s vyhĺbeným logom Blum IN-G 3d 2 x Vysielač SERVO-DRIVE 3e 6 x Dištančný doraz Blum, Ø 5 mm 4 Adaptačná podložka CLIP na teleskop Vyhotovenie Zvýšenie (mm) Č. výrobku Ľavé | Pravé 0 175H5B00 6 Súprava SERVO -DRIVE Farba Materiál Č. výrobku R7037 Plast 21FA000 Pozostáva z: 6a 1 x Pohonná ser vo jednotka 6b 1 x Rozvodný kábel SERVO-DRIVE, 1500 mm 6c 1 x Svorka 6d 2 x Káblová koncovka 8 Držiak transformátora Farba Materiál Č. výrobku WGR Plast Z10NG120 Pre transformátor SERVO-DRIVE 24 W Systémy výklopov

25 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Katalóg 2022/2023 • KA-150 Úzke hliníkové rámy Webový kód DQD9NY Informácie o objednávaní Alternatíva k 7 | 8 | 9 – Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO -DRIVE 12 W Vhodný len pre jednu pohonnú servo jednotku Zástrčka Jazykový balík Č. výrobku Zástrčka Jazyko - vý balík Č. výrobku E A ☎Z10NA30EAF E F ☎Z10NA30EFF E B ☎Z10NA30EBF B A ☎Z10NA30BAF E C ☎Z10NA30ECF K D ☎Z10NA30KDF E D ☎Z10NA30EDF U G ☎Z10NA30UGF E E ☎Z10NA30EEF Zástrčka ¹ E B K U Pozostáva z: – 1 x Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO-DRIVE 12 W Vrátane kábla, 1120 mm (s rozvodným káblom SERVO-DRIVE predĺžiteľným na max. 2000 mm) Ďalšie kombinácie na objednávku ¹ Podrobný zoznam krajín – pozri kapitolu Informácie Príslušenstvo Farba Farba HGR Svetlosivá WGR Sivobiela SW Hodvábna biela S Čierna TGR Tmavosivá W Biela R7037 RAL 7037 prachová sivá IN-G Brúsená nerezová – odliatok Upozornenie na strany Prehľad – AVENTOS HF 19 Príslušenstvo – súprava závesov 28 Montážne podložky 144 Príslušenstvo – všeobecné 66 Projektovanie – symetrické čelá 26 Projektovanie – asymetrické čelá 27 Projektovanie – dištančný doraz Blum 29 Vysielač SERVO-DRIVE 29 SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín 718 Prehľad – pomôcky na spracovanie 591 Orientačné hodnoty hmotnosti čela FG (kg) 704 Strojárska smernica 701 Ďalšie technické informácie 698 Montáž, demontáž a nastavenie Short-URL www.blum.com/a110 10 Záves na hliníkové rámy CLIP top 120° Pero Miska Č. výrobku Bez pera Skrutky 72T550A.TL 3 závesy od šírky korpusu KB 1200 mm resp. od hmotnosti čela FG 12 kg 4 závesy pri šírke korpusu KB 1800 mm resp. od hmotnosti čela FG 20 kg Upevňovacie skrutky sú pribalené 11 Montážna podložka na záves CLIP top 120° Odporúčanie Druh upevnenia Zvýšenie (mm) Č. výrobku Skrutky 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Zarazenie 177H3100 Štandardné montážne podložky, odstup v závislosti od medzer y F hore 1 Na úzke hliní kové rámy použite 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany 12 Stredový záves CLIP top na hliníkový rám Miska Pero Č. výrobku Skrutky 1 Bez pera 78Z550AT 3 závesy od šírky korpusu KB 1200 mm resp. od hmotnosti čela FG 12 kg 4 závesy pri šírke korpusu KB 1800 mm resp. od hmotnosti čela FG 20 kg 1 Na úzke hliní kové rámy použite 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany 13 Adaptačná podložka CLIP na stredový záves Vyhotovenie Zvýšenie (mm) Č. výrobku Symetrický 0 175H5A00 Upevňovacie skrutky sú pribalené – Obmedzovač uhla otvorenia Uhol otvorenia OW Farba Č. výrobku 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – Rozvodný kábel SERVO -DRIVE a káblová koncovka Farba Dĺžka (m) Č. výrobku S 8 Z10K800AE Pozostáva z: 6b 1 x Rozvodný kábel SERVO-DRIVE 6d 5 x Káblová koncovka Na skrátenie Môže sa použiť ako rozvodný kábel SERVO-DRIVE – Svorka a káblová koncovka Farba Materiál Č. výrobku S Plast Z10V100E.01 Pozostáva z: 6c 1 x Svorka 6d 2 x Káblová koncovka Montáž bez použitia náradia – Držiak kábla Farba Materiál Č. výrobku W Plast Z10K0009 Napr. na upevnenie rozvodného kábla SERVO-DRIVE Systémy výklopov

FHo Y 26 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Úzke hliníkové rámy Webový kód DQD9NY Projektovanie Symetrický Miesto vŕtania Výška korpusu KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x skrutky do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 35 mm Vŕ taný ot vor na rozvodný kábel SERVO-DRIVE iba vľavo * Hĺbka vŕ tania 5 mm ** Alternatívny vŕ taný ot vor Priestorové požiadavky KH Výška korpusu Obmedzovač uhla otvorenia Y (mm) Nie FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška horného čela Spracovanie čela Výška korpusu KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 Stredový záves CLIP top na hliníkový rám F Medzera min. 1.5 mm Od hrúbky rámu 20.5 mm sa musí nastaviť medzera F Montáž naskrutkovaním (záves | adaptačná podložka) * Pri zmene hrúbky materiálu je potrebné prispôsobiť aj rozmer y opracovania Záves na hliníkové rámy CLIP top 120° Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Systémy výklopov

FHo Y 27 Katalóg 2022/2023 • KA-150 Úzke hliníkové rámy Webový kód DQD9NY Projektovanie Asymetrický Miesto vŕtania Teoretická výška korpusu TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x skrutky do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 35 mm Vŕ taný ot vor na rozvodný kábel SERVO-DRIVE iba vľavo * Hĺbka vŕ tania 5 mm ** Alternatívny vŕ taný ot vor Priestorové požiadavky TKH = FHo (mm) x 2 + medzier TKH Teoretická výška korpusu FHo Výška horného čela FHu Výška dolného čela Spracovanie čela Teoretická výška korpusu TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Výška horného čela FHu Výška dolného čela FAu Presah čela Stredový záves CLIP top na hliníkový rám F Medzera min. 1.5 mm Od hrúbky rámu 20.5 mm sa musí nastaviť medzera F Montáž naskrutkovaním (záves | adaptačná podložka) * Pri zmene hrúbky materiálu je potrebné prispôsobiť aj rozmer y opracovania Upozornenie na strany Prehľad – AVENTOS HF 19 Informácie o objednávaní – úzke hliní kové rámy 24 Projektovanie – dištančný doraz Blum 29 Vysielač SERVO-DRIVE 29 Strojárska smernica 701 Montáž, demontáž a nastavenie Short-URL www.blum.com/a110 Záves na hliníkové rámy CLIP top 120° Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Obmedzovač uhla otvorenia Y (mm) Nie FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Výška horného čela Musí by ť väčšia ako výška dolného čela! Systémy výklopov

28 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Príslušenstvo Katalóg 2022/2023 • KA-150 Súprava závesov – drevené čelá Informácie o objednávaní Druh upevnenia Č. výrobku INSERTA | Zarazenie | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Pozostáva z: 2 x Záves CLIP top 120° bez pera 70T5590BTL 2 x Stredový záves CLIP top bez pera 78Z5530T 6 x Priama montážna podložka s excentrom 177H3100 Súprava závesov – drevené čelá a široké hliníkové rámy Informácie o objednávaní Druh upevnenia Č. výrobku Skrutky 1 ☎ 78Z5500T12 Pozostáva z: 2 x Záves CLIP top 120° bez pera 70T5550.TL 2 x Stredový záves CLIP top bez pera 78Z5500T Pomocný záves CLIP top pre široké hliní kové rámy si vyžaduje prídavnú krížovú montážnu podložku 6 x Priama montážna podložka s excentrom 175H3100 1 Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00) Na široké hliní kové rámy používajte skrutky do plechu (660.0950) Súprava závesov – úzke hliníkové rámy Informácie o objednávaní Druh upevnenia Č. výrobku Skrutky ☎ 78Z550AT11 Pozostáva z: 2 x Záves CLIP top 120° na hliní kový rám bez pera 72T550A.TL 2 x Stredový záves CLIP top na hliní kový rám bez pera 78Z550AT 2 x Priama montážna podložka s excentrom 175H5400 2 x Adaptačná podložka CLIP symetrická 175H5A00 2 x Adaptačná podložka CLIP ľavá /pravá 175H5B00 Systémy výklopov ▬ Súprava závesov ▬ Súprava závesov ▬ Súprava závesov

29 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HF – skladací výklop 〉 Projektovanie Katalóg 2022/2023 • KA-150 Projektovanie Dištančný doraz Blum (len so SERVO -DRIVE) Nasaď te dištančný doraz Blum (nezaglejiť ) Odporúčanie na hliníkové rámy Vyvŕ tajte ot vor na dištančný doraz Blum v boku korpusu Pri upevňovaní na čelo je najpr v potrebná skúšobná montáž * Od spodnej hrany korpusu u čiel presahujúcich nadol Vysielač SERVO -DRIVE Upozornenie na strany Prehľad – AVENTOS HF 19 Informácie o objednávaní – drevené čelá a široké hliní kové rámy 20 Informácie o objednávaní – úzke hliní kové rámy 24 Prehľad – pomôcky na spracovanie 591 Strojárska smernica 701 Ďalšie technické informácie 698 Montáž, demontáž a nastavenie Short-URL www.blum.com/a110 Systémy výklopov

30 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HS – výkyvný výklop Katalóg 2022/2023 • KA-150 Môže sa výkyvný výklop pohybovať ešte jemnejšie? Komfort pohybu a sloboda návrhu Ďalšie výhody, ktoré vás i vašich zákazníkov presvedčia Systémy výklopov Dlhá životnosť Základným prvkom zdvíhacieho mechanizmu je robustná zostava pružín. Výsledok: dlhá životnosť. Bez prečnievajúcich častí Snímateľná zostava ramien – výhoda pri výrobe nábytku a pri montáži kuchýň. AVENTOS HS ponúka komfor tný pohyb, ktorý nadchýňa. Dokonca aj ťažké čelá sa malou ovládacou silou dajú ľahko a bez námahy otvoriť. Jednoduché zatlačenie na čelo a SERVO-DRIVE už podporuje otvorenie výklopu. Na tlmené zatvorenie stačí stlačiť tlačidlo. AVENTOS HS možno zrealizovať aj s EXPANDO T s tenkými čelami od 8 mm. Dodávame krytky vo farbách Hodvábna biela, Svetlosivá a Tmavosivá. Obvodové lišty a rampy Korpusy s obvodovými lištami a rampami možno bez problémov kombinovať s AVENTOS HS. Otvárajú sa tak nové priestory pri tvorbe a projektovaní nábytku. AVENTOS HS vyklápa čelo nad korpus a predstavuje ideálnu voľbu pre veľké čelá. Výkyvný výklop je tou správnou voľbou aj pre skrinky s obvodovými lištami. ▬ Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviera ▬ Ľahučko sa otvára ▬ Zastaví sa v každej želanej pozícii ▬ Ponúka dobrý prístup do vnútra korpusu ▬ Vhodný na horné skrinky s obvodovými lištami alebo rampami ▬ Malý program, veľká rôznorodosť použitia ▬ Jednoduchá montáž a nastavenie ▬ Stabilný aj pri širokých čelách ▬ Dlhá životnosť ▬ Bez prečnievajúcich častí ▬ Doplnkové vybavenie: SERVO-DRIVE na AVENTOS, elektrická podpora pohybu dvierok horných skriniek

31 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HS – výkyvný výklop 〉 Prehľad Katalóg 2022/2023 • KA-150 Použitie Webový kód Strana Štandard | SERVO -DRIVE Drevené čelá, široké a úzke hliní kové rámy DQDADA 32 Príslušenstvo Skrutky 66 Centrovací vr ták 66 Doraz 66 Skrutkovač 67 Krížový bit 67 Montáž, demontáž a nastavenie Montáž, demontáž a nastavenie Short-URL www.blum.com/a120 Strojárska smernica 701 Podrobné informácie o strojárskej smernici Short-URL www.blum.com/sd/guideline Piktogramy Výrobok iba na zvláštnu objednávku Systémy výklopov Symbolický obrázok Symbolický obrázok Symbolický obrázok

32 Systémy výklopov 〉 AVENTOS HS – výkyvný výklop 〉 Štandard | SERVO-DRIVE Katalóg 2022/2023 • KA-150 Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámy Webový kód DQDADA Zdvíhací mechanizmus Na výber správneho zdvíhacieho mechanizmu potrebujete výšku korpusu KH a hmotnosť čela FG vrátane úchytky Príklad Výška korpusu KH = 600 mm Hmotnosť čela FG = 10 kg Výber zdvíhacieho mechanizmu = 20S2E00.05 KH = 602 mm –> 600 mm KH = 603 mm –> 605 mm V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus! Štandard SERVO -DRIVE Informácie o objednávaní 1 Súprava zdvíhacích mechanizmov Výška korpusu KH 350 – 525 mm Č. výrobku 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Č. výrobku 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg) KH (mm) Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Výška korpusu KH 526 – 675 mm Č. výrobku 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Č. výrobku 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg) KH (mm) Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Výška korpusu KH 676 – 800 mm Č. výrobku 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Č. výrobku 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg) KH (mm) Hmotnosť čela vrátane úchytky (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Pozostáva z: 1 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus – 10 x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm KH Výška korpusu ▬ Ideálny na veľkoplošné, jednodielne čelá ▬ Výšky korpusu KH 350 – 800 mm ▬ Šírky korpusu KB do 1800 mm ▬ Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviera ▬ Malé ovládacie sily ▬ Vyvážený komfor t pohybu s plynulým dobehom ▬ Montáž bez použitia náradia ▬ Nastavenie čela v troch smeroch ▬ Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho mechanizmu 2 Súprava zostavy ramien Farba Materiál Č. výrobku NI Oceľ 20S3500.06 Pozostáva z: 2a 1 x Zostava ramien ľavá 2b 1 x Zostava ramien pravá 2c 2 x Kr y tka priečnej stabilizácie 2 Súprava zostavy ramien na SERVO -DRIVE Farba Materiál Č. výrobku NI Oceľ 21S3500.01 Pozostáva z: 2a 1 x Zostava ramien SERVO-DRIVE ľavá 2b 1 x Zostava ramien SERVO-DRIVE pravá 2c 2 x Kr y tka priečnej stabilizácie 3 Súprava krytiek Farba Materiál Č. výrobku SW | HGR | TGR Plast 20S8020 Pozostáva z: 3a 1 x Kr y tka vľavo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Kr y tka s vyhĺbeným logom Blum IN-G 3 Súprava krytiek na SERVO -DRIVE Farba Materiál Č. výrobku SW | HGR | TGR Plast 21S8020 Pozostáva z: 3a 1 x SERVO-DRIVE kr y tka vľavo 3b 1 x Kr y tka vpravo 3c 2 x Kr y tka s vyhĺbeným logom Blum IN-G 3d 2 x Vysielač SERVO-DRIVE 3e 4 x Dištančný doraz Blum, Ø 5 mm Systémy výklopov

RkJQdWJsaXNoZXIy