Blums Katalog och arbetshandbok 2022-2023_sv

Katalog och arbetshandbok 2022/2023 www.blum.com

① ② ③ Din genväg till internet Katalog 2022/2023 • KA-150 Short-URL www.blum.com/configurator Exempel Short-URL Exempel Planerings- och beställningshjälp Short-URL www.blum.com/planningtools Exempel Film med monteringssituationer Short-URL www.blum.com/gmSum För att du som kund alltid ska kunna hitta komplett och aktuell produktinformation har vi länkat vår katalog med våra online-tjänster. Med ett enda steg från produktsidan i katalogen kommer du åt alla våra tjänster i E-SERVICES. Via alla webbkoder tar du dig direkt till önskad produkt i Produktkonfiguratorn. Snabbt och enkelt får du fram planeringsinformation, testade beslagsar tikellistor för beställning hos din åter försäljare och mycket annat. I katalogen finns short-URL:s och QR-koder till alla produkter. Detta leder dig direkt till vår detaljerade, digitala information såsom Designselektorn, information om montering, demontering och justering, funktionsfilmer eller maskindirektiven. Ange en webbkod i Blums produktkonfigurator och få förutom ar tikellistor även information om tillgängligt sor timent, bearbetning och marknadsföring. Webbadressen leder dig vidare till produktinformation, monteringsanvisningar för utskrif t, broschyrer samt teknisk information. Hämta grundlig information via QR-koderna om till exempel bearbetning av Blum-produkter – även på plats ute hos kund. ② Planera beslagen Med webbkoderna är de viktigaste filtren redan inlagda i Produktkonfiguratorn – med bara några få klick konfigurerar du hela applikationen. ③ Beslagslista skapas I slutet får du en komplet t ar tikellista som du smidigt skickar över till din åter försäljares webbshop. Webbkod Webbkod DQBQ2M QR-kod ① Ange webbkod eller klicka Ange webbkoden i produktkonfiguratorn från Blum eller klicka på webbkoden i PDF-dokumentet.

Gångjärnssystem Gångjärnssystem Översikt 69 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – gångjärn Verktygslös CLIP-montering 70 BLUMOTION för luckor 156 TIP-ON för luckor 170 MODUL – gångjärn Montering 174 Boxsystem Boxsystem Översikt 189 TANDEMBOX plus 348 LEGRABOX 190 TIP-ON BLUMOTION för TANDEMBOX 350 TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX 244 SERVO -DRIVE för LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX 358 TIP-ON för LEGRABOX 250 MERIVOBOX 256 METABOX 390 TIP-ON BLUMOTION för MERIVOBOX 296 TANDEMBOX antaro 302 Skensystem Skensystem Översikt 415 MOVENTO 416 TIP-ON BLUMOTION för MOVENTO 434 TIP-ON för MOVENTO 440 TANDEM 446 SERVO -DRIVE för MOVENTO | TANDEM 492 Inredningssystem Inredningssystem Översikt 527 AMBIA-LINE för LEGRABOX | MERIVOBOX 528 AMBIA-LINE-kökshjälpredorna 538 ORGA-LINE för TANDEMBOX 540 ORGA-LINE-kökshjälpredorna 554 Öppnings- och dämpningsfunktioner Öppnings- och dämpningsfunktioner Översikt 559 SERVO -DRIVE för enstaka skåp 562 Övriga produkter Övriga produkter Översikt 573 Skåpslösningar SPACE STEP 574 Låssystem CABLOXX 582 Monteringssystem EXPANDO T 584 Skåpupphängningsbeslag 586 Sammansättningsbeslag 587 E-SERVICES och monteringshjälpmedel E-SERVICES och monteringshjälpmedel Översikt 591 E-SERVICES 592 Borr- och beslagsmonteringsmaskiner MINIPRESS top | MINIPRESS 604 Monteringsverktyg BOXFIX 644 Mallar 650 Information Information Översikt 699 Allmän information 700 Information om klaffbeslagssystem 704 Information om gångjärnssystem 706 Information om Box- och skensystem 712 Blums dotterbolag, återförsäljare och kontakter 720 Art.nr register 728 Klaf fbeslagssystem Klaffbeslagssystem Översikt 15 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront Standard | SERVO-DRIVE 18 AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front Standard | SERVO-DRIVE 30 AVENTOS HL – lyftklaff för vertikal front Standard | SERVO-DRIVE 36 AVENTOS HK top – klaffbeslag för överhängd lucka Standard | SERVO-DRIVE | TIP-ON 42 AVENTOS HK-S – klaffbeslag för små överhängda luckor Standard | TIP-ON 52 AVENTOS HK-XS – klaffbeslag för små överhängda luckor Standard | TIP-ON 58

1 Vad kan vi erbjuda dig? Katalog 2022/2023 • KA-150 Projekt på gång? Oavset t vad du har för planer: vi hoppas du låter Blum vara en del av dem. Kök eller bad, vardagsrum eller sovrum – vi har produk terna du behöver för at t genomföra dina projek t på bästa sät t. Som din pålitliga par tner försöker vi tänka et t par steg längre, vad kommer du at t behöva i framtiden och vilken suppor t krävs för at t underlät ta dit t arbete. I denna katalog och arbetshandbok hit tar du alla våra produk ter samt information om våra tjänster för framgångsrika projek t.

2 Katalog 2022/2023 • KA-150 Idéer från Blum för harmoniska hem Hus eller lägenhet, stor eller liten y ta – vi har inspirerande skåpslösningar för många olika delar av hemmet. Dessutom förser vi dig gärna med prak tiska tips kr ing ergonomi, för var ingsutr ymme, användar vänliga funk tioner och design. På blum-inspirations.com hit tar du allt du behöver för at t kunna för verk liga dina möbelidéer – till exempel lämpliga tjänster. Vi berät tar gärna mer – prata bara med oss! REVEGO Pocketsystemet gör at t funk tionella bostadsy tor kan dyka upp eller försvinna i en handvändning. SPACE STEP Sockellösningen möjliggör åtkomst även till det som för varas högre upp och passar i hela hemmet.

3 Blum Inspirations Katalog 2022/2023 • KA-150 Sidhänvisning Upptäck fler idéer, lämpliga tjänster och inspirerande reportage Short-URL www.blum.com/i362 Design Innovativa beslag för verk ligar dina designidéer och förenk lar för nya möbeltrender. Ergonomi Klaf fbeslag är mer lämpliga än luckor i väggskåpen ef tersom de inte begränsar rörelsefr iheten. SPACE TOWER Med et t generöst förrådsskåp skapas smidig åtkomst till allt innehåll. SPACE TWIN Smala skåp öppnar upp för måt tanpassade lösningar, även på lite mer ovanliga ställen.

4 Katalog 2022/2023 • KA-150 Förverkligande av mina idéer: myLEGRABOX

5 myLEGRABOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Sidhänvisning myLEGRABOX 230 Short-URL www.blum.com/i357 LEGRABOX pure/ free Grundut förandet: LEGRABOX pure och LEGRABOX free erbjuder et t ur val av eleganta, mat ta färger samt en speciell var iant i rost fr it t stål antifingerpr int. LEGRABOX special edit ion Specialkollek tionen: med ex traordinär t utseende på lådsidorna tack vare nya färgen carbonsvar t mat t samt en mater ialmix med rost fr it t stål antifingerpr int, 3D-präglad carbonlook eller noble rust-struk tur. LEGRABOX individual Toppsk ik tet: njut till fullo av din kreativa fr ihet. Med en blandning av färger och mater ial, tr yck, lasergrav yr och präglingar ef ter egen design skapas individuella möbler som imponerar. Vad som än insp i rerar d i g – v i er b juder en lämp l i g desi gnl ösning som gör Boxsys temet t i l l d in egen LEGRABOX.

6 Katalog 2022/2023 • KA-150 MERIVOBOX Let´s create – box-plattformen för dina idéer

7 MERIVOBOX Katalog 2022/2023 • KA-150 Sidhänvisning MERIVOBOX 256 Short-URL www.blum.com/i355 MERIVOBOX modular me d rel ing Plat t form Med bara några få komponenter skapar du et t bret t sor timent. Och samtidigt blir du ännu mer ef fek tiv i produk tionen! Mångsidigt och ändå så enkelt. Design MERIVOBOX kännetecknas av raka linjer och et t helt eget formspråk. Skapa var ierade och unika möbler! Minimalistisk t möter karak ter istisk t. Funk t ion Det helt nyut veck lade skenkonceptet garanterar utmärk ta rullegenskaper med hög bär förmåga. Smidigt och samtidigt stabilt. Bearbetning Oavset t vilken var iant du väljer – de få bearbetningsstegen är alltid enk la och juster ingen är alltid densamma. Producera exak ta resultat helt enkelt. MERIVOBOX modular me d BOXCOVER MERIVOBOX modular me d BOXCAP

8 Katalog 2022/2023 • KA-150 Skensystem Kvalitetsprodukter av stål för dina idéer i trä

9 Skensystem Katalog 2022/2023 • KA-150 Sidhänvisning Skensystem 414 Short-URL www.blum.com/i359 MOVENTO – det geniala skensystemet Vår MOVENTO -skena imponerar med sin stabilitet och sin höga bär förmåga – nu upp till 70 kg. Det gör at t skensystemet passar utmärk t i köket där man of ta för varar tungt innehåll som porslin, gr y tor och stek pannor. TANDEM – det mångsidiga skensystemet Vår t dolda skensystem TANDEM för trälådor är den mångsidiga lösningen för alla dina designidéer. Tack vare det breda sor timentet får du en flexibel formgivning. Välj mellan et t bret t spek trum av nominella längder, olika t yper av utdrag och bär förmåga samt lämplig öppnings- och dämpningsfunk tion för mjuk och t yst öppning och stängning. TANDEM - delutdrag med integrerad TIP- ON TANDEM- delutdrag finns med integrerad TIP- ON. Det ger kunden en bät tre funk tion och mindre arbete för montören. Tack vare integrer ingen i skenan får användaren en öppningsfunk tion utan y t ter ligare bearbetningssteg. Vid monter ingen krävs endast en synkroniser ingsstång.

10 Katalog 2022/2023 • KA-150 Skissförslag | Planering | Of fer t Konstruk t ion Beställning E-SERVICES & monteringshjälpmedel Bra ser vice finns där du behöver den. Blum är din pålitliga par tner längs hela processen – med skräddarsydda tjänster och prak tiska monter ingshjälpmedel anpassade för våra produk ter. Vi hjälper dig från idé till färdig möbel. I vår t Marketing-mediatek hit tar du bilder, videos, broschyrer och mycket annat på många olika språk och i olika format. Planera, konfigurera och spara smidigt dina projek t online. Enkelt skapas uppdaterade beslagslistor som under lag för dina kundof fer ter. Skåp - och Produk tkonfiguratorn under lät tar din möbelplaner ing och presenterar passande beslag. Du får CAD- data som kan vidarebearbetas i dit t konstruk tionsprogram. Via gränssnit t för du smidigt över dina ar tikellistor från våra planer ingsverk t yg direk t till din åter försäljares webbshop. Marknadsföring

11 E-SERVICES och monteringshjälpmedel Katalog 2022/2023 • KA-150 Tillverkning Leverans| Montering Af ter- sales ser vices Sidhänvisning E-SERVICES 592 Short-URL www.blum.com/i361 Över för planer ingsresultatet digitalt från konfiguratorn till MINIPRESS med EASYSTICK. Med monter ingshjälpmedel som mallar och monter ingsverk t yg kan du tillverka snabbt och exak t. I EASY ASSEMBLY-appen hit tar du svar på alla dina frågor kr ing monter ing och juster ing av våra beslag, ink lusive illustrativa filmk lipp. Vi finns vid din sida även ef ter köpet. Din kontak tperson på Blum svarar på alla dina frågor om våra produk ter och tjänster.

12 Katalog 2022/2023 • KA-150 Vi tror at t idéer kan förändra världen. Med innovativa beslag, inspirerande möbelkoncept och anpassade tjänster ger vi dig förutsät tningar at t omsät ta dina kreativa idéer till verklighet. Vi motiveras av dina behov, internationella trender och vår gemensamma vision om bät tre livsk valitet. Låt oss tillsammans skapa moving ideas.

13 moving ideas Katalog 2022/2023 • KA-150 Livskvalitet Vi vill at t du ska få omge dig med användar vänliga och funk tionella möbler. Sor timent Allt från samma ställe: et t bret t sor timent hjälper dig at t möta både dagens och framtidens trender. Inspiration At t se globala trender och ut veck la morgondagens lösningar inspirerar oss. Vi delar gärna med oss av våra idéer. Innovation Vi vill ut veck las. Med ny fikenhet och pionjäranda skapar vi produk ter och tjänster för dig. Services Med skräddarsydda tjänster, anpassade ef ter dina processer, stöt tar vi dig i dit t dagliga arbete. Kvalitet At t förbät tra våra produk ter, tjänster och oss själva är en ständigt pågående process. För troende Vi tar stor t ansvar för våra par tnerskap, våra medarbetare, samhället och miljön. 1952 star tade Julius Blum sin firma som då sålde hästskobroddar. Idag levererar vi innovativa beslag till kunder i fler än 120 länder.

14 Klaffbeslagssystem Katalog 2022/2023 • KA-150 1 ▬ Snabb och enkel montering och demontering genom CLIP-teknik ▬ Enkel justering av fronterna i sid-, djup- och höjdled ▬ Steglöst stopp – fronten stannar alltid i önskad position ▬ Inga delar är i vägen ▬ Ergonomisk handtagsposition ▬ BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning ▬ Med SERVO-DRIVE, vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion för väggskåp ▬ Med TIP-ON, vår elektriska öppningsfunktion för överhängda luckor Den symmetriska lyf tmekanismen hos AVENTOS HK-XS kan monteras på antingen en eller två sidor. AVENTOS-klaffbeslagssystemet erbjuder oändliga möjligheter att på ett personligt sätt designa skåpen i hela hemmet. SERVO-DRIVE, den elektriska öppnings- och stängningsfunktionen för AVENTOS HF, HS, HL och HK top. TIP-ON, den mekaniska öppningsfunktionen för AVENTOS HK top, HK-S och HK-XS. AVENTOS-klaffbeslagen gör väggskåpen lättillgängliga och användarvänliga. Alla klaffar öppnas med lätthet, kan ställas i önskat läge och stängs alltid mjukt och tyst – tack vare BLUMOTION.

15 Klaffbeslagssystem 〉 Översikt Katalog 2022/2023 • KA-150 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront AVENTOS HF – lyf tklaf f för vikfront 18 Översikt 19 Standard | SERVO-DRIVE 20 Tillbehör 28 AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front AVENTOS HS – lyf tklaf f för vinklad front 30 Översikt 31 Standard | SERVO-DRIVE 32 AVENTOS HL – lyftklaff för vertikal front AVENTOS HL – lyf tklaf f för ver tikal front 36 Översikt 37 Standard | SERVO-DRIVE 38 AVENTOS HK top – klaffbeslag för överhängd lucka AVENTOS HK top – klaf fbeslag för överhängd lucka 42 Översikt 43 Standard | SERVO-DRIVE 44 TIP-ON 48 Tillbehör 51 AVENTOS HK-S – klaffbeslag för små överhängda luckor AVENTOS HK-S – klaf fbeslag för små överhängda luckor 52 Översikt 53 Standard 54 TIP-ON 54 Tillbehör 57 AVENTOS HK-XS – klaffbeslag för små överhängda luckor AVENTOS HK-XS – klaf fbeslag för små överhängda luckor 58 Översikt 59 Standard 60 TIP-ON 60 Tillbehör 65 AVENTOS – gerade och falsade monteringssituationer AVENTOS – gerade och falsade monteringssituationer 16 Tillbehör Skruvar 66 Centreringsborr 66 Dämpare 66 Skruvmejslar 67 Krysspår-bits 67 Klaf fbeslagssystem Symbolbild Symbolbild Symbolbild Symbolbild Symbolbild Symbolbild Symbolbild Symbolbild

16 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS – gerade och falsade monteringssituationer Katalog 2022/2023 • KA-150 Funktionella klaffsystem Sidhänvisning AVENTOS – gerade och falsade monteringssituationer Short-URL www.blum.com/mitresrebates Gerade monteringssituationer Falsade monteringssituationer Klaf fbeslagssystem Upptäck den imponerande funktionen hos AVENTOS-klaffbeslagen som även kan realiseras som gerade eller falsade monteringssituationer. Det är väldigt smidigt ef tersom standardbeslagen for tfarande kan användas genom att man endast flyttar något på monteringspositionerna. Tack vare dessa nya monteringssätt kan du enkelt följa de mest spektakulära möbeltrenderna. Det är särskilt praktiskt och bekvämt med klaffbeslag ef tersom inga luckor är i vägen och hindrar köksarbetet. AVENTOS-klaffarna stannar alltid i önskad position och förblir därmed enkla att nå när du vill stänga igen. Dessutom kan du uppgradera dina klaffbeslag till en ny nivå med öppningsfunktionerna SERVO-DRIVE eller TIP-ON.

17 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS – gerade och falsade monteringssituationer Katalog 2022/2023 • KA-150 Gerade monteringssituationer Falsade monteringssituationer AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front AVENTOS HL – lyftklaff för vertikal front AVENTOS HK top – klaffbeslag för överhängd lucka AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front AVENTOS HL – lyftklaff för vertikal front AVENTOS HK top – klaffbeslag för överhängd lucka Klaf fbeslagssystem

18 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront Katalog 2022/2023 • KA-150 Klaffbeslag för stora, tvådelade fronter Öppna och stäng – enkelt och bekvämt Ytterligare fördelar som övertygar Klaf fbeslagssystem Lång livslängd Kärnan i lyf tmekanismen är ett robust och hållbar t fjäderpaket. Som garanterar en lång livslängd. Med AVENTOS HF-beslaget öppnar du dina klaffar enkelt och bekvämt. Även vid tunga fronter krävs mycket liten rörelsekraf t. Med steglöst stopp stannar fronten i önskad position. Inga delar är i vägen Avtagbar teleskoparm – en stor fördel både vid tillverkning och montering av köket. Integrerad klämsäkerhet Det innovativa CLIP top-mellangångjärnet garanterar klämsäkerheten. Samma djup på alla hyllor Om det är möjligt beroende på skåpshöjden kan två fasta mellanbottnar monteras. Tack vare integrerad BLUMOTION stänger du mjukt och tyst oberoende av om fronten är lätt eller tung. Täckkåporna finns i färgerna sidenvit, ljusgrå och mörkgrå. Med AVENTOS HF viks den tvådelade fronten på mitten och lyf ts uppåt. Per fekt för höga väggskåp, ef tersom handtaget förblir enkelt att nå. Med AVENTOS HF kan man även planera för olika höga fronter. ▬ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ▬ Öppnas enkelt och bekvämt ▬ Stannar i önskad position ▬ Lättillgängligt skåpsinnehåll ▬ Överskådligt sor timent, många användningsområden ▬ Enkel montering och justering ▬ Stabil, även med breda fronter ▬ Lång livslängd ▬ Valfri handtagsposition ▬ Inga delar är i vägen ▬ Tillval: SERVO-DRIVE för AVENTOS, vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion för väggskåp

19 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Översikt Katalog 2022/2023 • KA-150 Användningsområden Webbkod Sida Standard | SERVO -DRIVE Träfronter och breda aluramar DQD8YM 20 Smala aluramar DQD9NY 24 Tillbehör Öppningsvinkelbegränsare 21 Gångjärnssatser 28 Monteringsplat tor 144 Täckbricka för gångjärnsarm 151 Skruvar 66 Centreringsborr 66 Dämpare 66 Skruvmejslar 67 Krysspår-bits 67 Montering, demontering och justering Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a110 Maskinriktlinjer 701 Detaljerad information om maskindirektivet Short-URL www.blum.com/sd/guideline Symboler Ar tikel endast på för frågan Klaf fbeslagssystem Symbolbild Symbolbild Symbolbild Symbolbild

20 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Träfronter och breda aluramar Webbkod DQD8YM Prestationsfaktor LF Skåphöjd KH (mm) x frontvikt FG, undre och övre, inkl. handtag (kg) Teoretisk skåphöjd TKH Fronthöjd övre FHo (mm) x 2 + fog Vid gränsfall rekommenderar vi den kraf tigare lyf tmekanismen! Beställningsinformation Standard SERVO-DRIVE 4 Monteringsplatta för teleskoparm Rekommendation Monteringssätt Distans (mm) Art.nr. Skruvning 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Inpressning 177H3100 Möjligt med alla raka monteringsplat tor av stål med 0 mm distans 1 Vid träfronter används 2 spånplat teskruvar (609.1x00) per sida Vid breda aluramar används 2 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) per sida ▬ Idealisk för höga väggskåp med delade fronter ▬ Skåphöjd KH 480 –1040 mm ▬ Skåpbredd KB upp till 1800 mm ▬ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ▬ Enkelt at t öppna ▬ Steglöst stopp ▬ Verktygslös montering ▬ Frontjustering i sid-, djup- och höjdled ▬ Enkel, steglös inställning av lyf tmekanismen ▬ Mellangångjärn med klämsäkerhet 1 Lyftmekanism-sats Prestationsfaktor LF Anvisning Art.nr. 2600 – 5500 1 st. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 3 st. = LF 13500 – 25900 20F2800.05 Bestående av: 1 2 x Ly f tmekanism symmetrisk – 8 x Spånplat teskruvar Ø 4 x 35 mm 2 Teleskoparm-sats Skåphöjd KH (mm) Art.nr. 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Bestående av: 2 2 x Teleskoparm symmetrisk 1 Vid asymmetriska fronter, teoretisk skåphöjd TKH 3 Sats med täckkåpor och täckbrickor Färg Material Art.nr. SW | HGR | TGR Syntet 20F8020 Bestående av: 3a 1 x Täckkåpa vänster 3b 1 x Täckkåpa höger 3c 2 x Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G 3 Sats med täckkåpor+täckbrickor, SERVO -DRIVE Färg Material Art.nr. SW | HGR | TGR Syntet 21F8020 Bestående av: 3a 1 x SERVO-DRIVE-täckkåpa vänster 3b 1 x Täckkåpa höger 3c 2 x Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G 3d 2 x SERVO-DRIVE-sändare 3e 6 x Blum-distansdämpare, Ø 5 mm 6 SERVO -DRIVE-sats Färg Material Art.nr. R7037 Syntet 21FA000 Bestående av: 6a 1 x Drivenhet 6b 1 x SERVO-DRIVE-fördelarkabel, 1500 mm 6c 1 x Kabelkoppling 6d 2 x Skydd för kabeländar Från 3 ly f tmekanismer rekommenderar vi 2 synkroniserade drivenheter 7 SERVO -DRIVE-transformator 24 W Språkpaket1 Språk2 Art.nr. A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Inkl. bruks- och monteringsanvisningar Utan nätkabel 1 Språkpaket – Bruks- och monteringsanvisningar 2 Språkkoder enl. ISO-639 8 Transformatorhållare Färg Material Art.nr. WGR Syntet Z10NG120 För SERVO-DRIVE-transformator 24 W 9 Nätkabel Land Art.nr. Land Art.nr. AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Längd 2 m, inkl. kontakt 1 Utan kontakt Klaf fbeslagssystem

21 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Träfronter och breda aluramar Webbkod DQD8YM Beställningsinformation Alternativ till 7 | 8 | 9 – SERVO -DRIVE-nätadapter 12 W Anpassad endast för en drivenhet Nätadapter1 Språkpaket2 Språk3 Art.nr. E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Bestående av: – 1 x SERVO-DRIVE-nätadapter 12 W Inkl. kabel, 1120 mm (med SERVO-DRIVE-fördelarkabel max. förlängningsbar till 2000 mm) Nätadapter E B K U Fler kombinationer på begäran 1 För en detaljerad landslista, se ”Informationskapitlet ” 2 Språkpaket – Bruks- och monteringsanvisningar 3 Språkkoder enl. ISO-639 10 CLIP top 120°- gångjärn Gryta Fjäder Art.nr. INSERTA Utan fjäder 70T5590BTL Skruvning 1 70T5550.TL Gryttäckning TO (fixmått) 11 mm 3 gångjärn från skåpbredd KB 1200 mm eller från 12 kg front vikt FG 4 gångjärn vid skåpbredd KB 1800 mm eller från 20 kg front vikt FG 1 Vid träfronter används spånplat teskruvar (609.1x00) Vid breda aluramar används plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) Alternativ till 10 10 CLIP top 120°-specialgångjärn för större fronttäckning Gryta Fjäder Art.nr. INSERTA Utan fjäder 72T5590BTL Skruvning 1 72T5550.TL Gryttäckning TO (fixmått) 13 mm 3 gångjärn från skåpbredd KB 1200 mm eller från 12 kg front vikt FG 4 gångjärn vid skåpbredd KB 1800 mm eller från 20 kg front vikt FG 1 Vid träfronter används spånplat teskruvar (609.1x00) Vid breda aluramar används plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) 11 Monteringsplattor för CLIP top 120°- gångjärn Rekommendation Monteringssätt Distans (mm) Art.nr. Skruvning 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Inpressning 177H3100 Standardmonteringsplat tor, distans påverkar front täckningen upptill FAo 1 Vid träfronter används 2 spånplat teskruvar (609.1x00) per sida Vid breda aluramar används 2 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) per sida 12 CLIP top -mellangångjärn Gryta Fjäder Art.nr. EXPANDO Utan fjäder 78Z553ET Skruvning 1 78Z5500T 3 gångjärn från skåpbredd KB 1200 mm eller från 12 kg front vikt FG 4 gångjärn vid skåpbredd KB 1800 mm eller från 20 kg front vikt FG 1 Vid träfronter används spånplat teskruvar (609.1x00) Vid breda aluramar används plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) 13 Monteringsplattor för CLIP top -mellangångjärn Rekommendation Monteringssätt Distans (mm) Art.nr. Skruvning 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Inpressning 177H3100 Standardmonteringsplat tor med 0 mm distans För breda aluramar under 57 mm rambredd används endast kr yssmonteringsplat tor 37/32 1 Vid träfronter används spånplat teskruvar (609.1x00) Vid breda aluramar används plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) Tillbehör – Öppningsvinkelbegränsare Öppningsvinkel OW Färg Art.nr. 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – SERVO -DRIVE-fördelarkabel och skydd för kabeländar Färg Längd (m) Art.nr. SZ 8 Z10K800AE Bestående av: 6b 1 x SERVO-DRIVE-fördelarkabel 6d 5 x Skydd för kabeländar För kapning Används som SERVO-DRIVE-fördelarkabel – Kabelkoppling och skydd för kabeländar Färg Material Art.nr. SZ Syntet Z10V100E.01 Bestående av: 6c 1 x Kabelkoppling 6d 2 x Skydd för kabeländar Verktygslös montering – Kabelhållare Färg Material Art.nr. WS Syntet Z10K0009 T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel Färg Färg HGR Ljusgrå WGR Grå SW Sidenvit SZ Svar t TGR Mörkgrå WS Vit R7037 RAL 7037 grå IN-G Inmold rost frit t stål borstat Sidhänvisning Översikt 19 Tillbehör – Gångjärnssats 28 Monteringsplat tor 144 Tillbehör – Allmänt 66 Planering – Symmetrisk 22 Planering – Asymmetrisk 23 Planering – Blum-distansdämpare 29 Planering – SERVO-DRIVE-sändare 29 SERVO-DRIVE uno – landslista 718 E-SERVICES och monteringshjälpmedel 590 Riktvärden för frontvikter FG (kg) 704 Maskinriktlinjer 701 Yt terligare teknisk information 698 Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a110 Klaf fbeslagssystem

FHo Y FAo 22 Katalog 2022/2023 • KA-150 Planering Symmetrisk Borrposition KH Skåphöjd Frontbearbetning CLIP top 120°- gångjärn TB Gr y tavstånd F Fog FAo Front täckning upptill () CLIP top 120°-specialgångjärn CLIP top -mellangångjärn TB Gr y tavstånd F Fog min. 1.5 mm Grytavstånd TB MD Fronttäckning FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Monteringsplat tans distans (mm) Grytavstånd TB MD Horisontell fog F (mm) mellan fronterna 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Monteringsplat tans distans (mm) Skruvmontering INSERTA- | EXPANDO -montering Grytans mått Skåphöjd KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x spånplat teskruvar Ø 4 x 35 mm Borrning för SERVO-DRIVE-fördelarkabel endast till vänster * Borrdjup 5 mm ** Alternativborrning Vid CLIP top 120°-specialgångjärn är front täckningen FA alltid 2 mm större Webbkod DQD8YM * 37 mm med kr yssmonteringsplat tor (37/32) Öppningsvinkelbegränsare Y (mm) Utan FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Fronthöjd övre Platsbehov Träfronter och breda aluramar Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Skåphöjd KH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 70 68 550 –1040 47 45 SFA Sidofront täckning Klaf fbeslagssystem

FHo Y FAo 23 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Träfronter och breda aluramar Webbkod DQD8YM Planering Asymmetrisk Borrposition Teoretisk skåphöjd TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x spånplat teskruvar Ø 4 x 35 mm Borrning för SERVO-DRIVE-fördelarkabel endast till vänster * Borrdjup 5 mm ** Alternativborrning Platsbehov TKH = FHo (mm) x 2 + fog TKH Teoretisk skåphöjd FHo Fronthöjd övre FHu Fronthöjd undre Öppningsvinkelbegränsare Y (mm) Utan FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Fronthöjd övre Den större fronten måste placeras upptill! Frontbearbetning Teoretisk skåphöjd TKH (mm) X (mm) 177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100 175H5400 | 177H5400E 480 – 549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68 550 –1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45 FHo Fronthöjd övre FHu Fronthöjd undre FAu Front täckning ner till SFA Sidofront täckning CLIP top 120°- gångjärn TB Gr y tavstånd F Fog FAo Front täckning upptill () CLIP top 120°-specialgångjärn CLIP top -mellangångjärn TB Gr y tavstånd F Fog min. 1.5 mm * 37 mm med kr yssmonteringsplat tor (37/32) Grytavstånd TB MD Fronttäckning FA (mm) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 4 5 6 3 3 4 5 6 6 3 4 5 6 9 3 4 5 6 MD Monteringsplat tans distans (mm) Vid CLIP top 120°-specialgångjärn är front täckningen FA alltid 2 mm större Grytavstånd TB MD Horisontell fog F (mm) mellan fronterna 3 4 5 6 0 6 5 4 3 3 6 9 MD Monteringsplat tans distans (mm) Skruvmontering INSERTA- | EXPANDO -montering Sidhänvisning Översikt 19 Beställningsinformation – träfronter och breda aluramar 20 Planering – Blum-distansdämpare 29 Planering – SERVO-DRIVE-sändare 29 Maskinriktlinjer 701 Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a110 Klaf fbeslagssystem

24 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Smala aluramar Webbkod DQD9NY Prestationsfaktor LF Skåphöjd KH (mm) x frontvikt FG, undre och övre, inkl. handtag (kg) Teoretisk skåphöjd TKH Fronthöjd övre FHo (mm) x 2 + fog Vid gränsfall rekommenderar vi den kraf tigare lyf tmekanismen! Beställningsinformation Standard SERVO-DRIVE 1 Lyftmekanism-sats Prestationsfaktor LF Anvisning Art.nr. 2600 – 5500 1 st. = LF 960 –2650 20F2200.05 5350 –10150 20F2500.05 9000 –17250 20F2800.05 Bestående av: 1 2 x Ly f tmekanism symmetrisk – 8 x Spånplat teskruvar Ø 4 x 35 mm 2 Teleskoparm-sats Skåphöjd KH (mm) Art.nr. 480 – 570 1 20F3200.01 560 –710 1 20F3500.01 700 –900 1 20F3800.01 760 –1040 1 20F3900.01 Bestående av: 2 2 x Teleskoparm symmetrisk 1 Vid asymmetriska fronter, teoretisk skåphöjd TKH 3 Sats med täckkåpor och täckbrickor Färg Material Art.nr. SW | HGR | TGR Syntet 20F8020 Bestående av: 3a 1 x Täckkåpa vänster 3b 1 x Täckkåpa höger 3c 2 x Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G 3 Sats med täckkåpor+täckbrickor, SERVO -DRIVE Färg Material Art.nr. SW | HGR | TGR Syntet 21F8020 Bestående av: 3a 1 x SERVO-DRIVE-täckkåpa vänster 3b 1 x Täckkåpa höger 3c 2 x Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G 3d 2 x SERVO-DRIVE-sändare 3e 6 x Blum-distansdämpare, Ø 5 mm 4 CLIP-adapterplatta för teleskoparm Utförande Distans (mm) Art.nr. Vänster | Höger 0 175H5B00 6 SERVO -DRIVE-sats Färg Material Art.nr. R7037 Syntet 21FA000 Bestående av: 6a 1 x Drivenhet 6b 1 x SERVO-DRIVE-fördelarkabel, 1500 mm 6c 1 x Kabelkoppling 6d 2 x Skydd för kabeländar 7 SERVO -DRIVE-transformator 24 W Språkpaket1 Språk2 Art.nr. A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Inkl. bruks- och monteringsanvisningar Utan nätkabel 1 Språkpaket – Bruks- och monteringsanvisningar 2 Språkkoder enl. ISO-639 8 Transformatorhållare Färg Material Art.nr. WGR Syntet Z10NG120 För SERVO-DRIVE-transformator 24 W 9 Nätkabel Land Art.nr. Land Art.nr. AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Längd 2 m, inkl. kontakt 1 Utan kontakt Klaf fbeslagssystem ▬ Idealisk för höga väggskåp med delade fronter ▬ Skåphöjd KH 480 –1040 mm ▬ Skåpbredd KB upp till 1800 mm ▬ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ▬ Enkelt at t öppna ▬ Steglöst stopp ▬ Verktygslös montering ▬ Frontjustering i sid-, djup- och höjdled ▬ Enkel, steglös inställning av lyf tmekanismen ▬ Mellangångjärn med klämsäkerhet

25 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Smala aluramar Webbkod DQD9NY Beställningsinformation Alternativ till 7 | 8 | 9 – SERVO -DRIVE-nätadapter 12 W Anpassad endast för en drivenhet Nätadapter1 Språkpaket2 Språk3 Art.nr. E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Bestående av: – 1 x SERVO-DRIVE-nätadapter 12 W Inkl. kabel, 1120 mm (med SERVO-DRIVE-fördelarkabel max. förlängningsbar till 2000 mm) Nätadapter E B K U Fler kombinationer på begäran 1 För en detaljerad landslista, se ”Informationskapitlet ” 2 Språkpaket – Bruks- och monteringsanvisningar 3 Språkkoder enl. ISO-639 10 CLIP top 120°- gångjärn för aluramar Gryta Fjäder Art.nr. Skruvning Utan fjäder 72T550A.TL 3 gångjärn från skåpbredd KB 1200 mm eller från 12 kg front vikt FG 4 gångjärn vid skåpbredd KB 1800 mm eller från 20 kg front vikt FG Monteringsskruvar ingår 11 Monteringsplattor för CLIP top 120°- gångjärn Rekommendation Monteringssätt Distans (mm) Art.nr. Skruvning 1 0 175H3100 EXPANDO 177H3100E Inpressning 177H3100 Standardmonteringsplat tor, distans beroende på önskad fog F upptill 1 Vid smala aluramar används 2 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) per sida 12 CLIP top -mellangångjärn för aluramar Gryta Fjäder Art.nr. Skruvning 1 Utan fjäder 78Z550AT 3 gångjärn från skåpbredd KB 1200 mm eller från 12 kg front vikt FG 4 gångjärn vid skåpbredd KB 1800 mm eller från 20 kg front vikt FG 1 Vid smala aluramar används 2 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) per sida 13 CLIP-adapterplatta för mellangångjärn Utförande Distans (mm) Art.nr. Symmetrisk 0 175H5A00 Monteringsskruvar ingår Tillbehör – Öppningsvinkelbegränsare Öppningsvinkel OW Färg Art.nr. 104° TGR 20F7051 83° R7037 20F7011 – SERVO -DRIVE-fördelarkabel och skydd för kabeländar Färg Längd (m) Art.nr. SZ 8 Z10K800AE Bestående av: 6b 1 x SERVO-DRIVE-fördelarkabel 6d 5 x Skydd för kabeländar För kapning Används som SERVO-DRIVE-fördelarkabel – Kabelkoppling och skydd för kabeländar Färg Material Art.nr. SZ Syntet Z10V100E.01 Bestående av: 6c 1 x Kabelkoppling 6d 2 x Skydd för kabeländar Verktygslös montering – Kabelhållare Färg Material Art.nr. WS Syntet Z10K0009 T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel Färg Färg HGR Ljusgrå WGR Grå SW Sidenvit SZ Svar t TGR Mörkgrå WS Vit R7037 RAL 7037 grå IN-G Inmold rost frit t stål borstat Sidhänvisning Översikt 19 Tillbehör – Gångjärnssats 28 Monteringsplat tor 144 Tillbehör – Allmänt 66 Planering – Symmetrisk 26 Planering – Asymmetrisk 27 Planering – Blum-distansdämpare 29 Planering – SERVO-DRIVE-sändare 29 SERVO-DRIVE uno – landslista 718 E-SERVICES och monteringshjälpmedel 590 Riktvärden för frontvikter FG (kg) 704 Maskinriktlinjer 701 Yt terligare teknisk information 698 Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a110 Klaf fbeslagssystem

FHo Y 26 Katalog 2022/2023 • KA-150 Planering Symmetrisk Borrposition KH Skåphöjd Frontbearbetning Skåphöjd KH (mm) X (mm) 480 – 549 54 550 –1040 31 F Fog min. 1.5 mm Från 20.5 mm ramtjocklek måste fogen F justeras Skruvmontering (gångjärn | adapterplatta) * Vid förändring av materialtjocklek måste bearbetningsmåt ten anpassas Skåphöjd KH (mm) H (mm) 480 – 549 KH x 0.3 – 28 550 –1040 KH x 0.3 – 57 4 x spånplat teskruvar Ø 4 x 35 mm Borrning för SERVO-DRIVE-fördelarkabel endast till vänster * Borrdjup 5 mm ** Alternativborrning Webbkod DQD9NY Öppningsvinkelbegränsare Y (mm) Utan FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Fronthöjd övre Platsbehov Smala aluramar CLIP top 120°- gångjärn för aluramar CLIP top -mellangångjärn för aluramar Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Klaf fbeslagssystem

FHo Y 27 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Smala aluramar Webbkod DQD9NY Planering Asymmetrisk Borrposition Teoretisk skåphöjd TKH (mm) H (mm) 480 – 549 TKH x 0.3 – 28 550 –1040 TKH x 0.3 – 57 4 x spånplat teskruvar Ø 4 x 35 mm Borrning för SERVO-DRIVE-fördelarkabel endast till vänster * Borrdjup 5 mm ** Alternativborrning Platsbehov TKH = FHo (mm) x 2 + fog TKH Teoretisk skåphöjd FHo Fronthöjd övre FHu Fronthöjd undre Öppningsvinkelbegränsare Y (mm) Utan FHo x 0.44 + 38 104° FHo x 0.24 + 34 83° 0 FHo Fronthöjd övre Den större fronten måste placeras upptill! Frontbearbetning Teoretisk skåphöjd TKH (mm) X (mm) 480 – 549 FHo / 2 + 54 550 –1040 FHo / 2 + 31 FHo Fronthöjd övre FHu Fronthöjd undre FAu Front täckning ner till CLIP top 120°- gångjärn för aluramar CLIP top -mellangångjärn för aluramar F Fog min. 1.5 mm Från 20.5 mm ramtjocklek måste fogen F justeras Skruvmontering (gångjärn | adapterplatta) * Vid förändring av materialtjocklek måste bearbetningsmåt ten anpassas Sidhänvisning Översikt 19 Betällningsinformation – smala aluramar 24 Planering – Blum-distansdämpare 29 Planering – SERVO-DRIVE-sändare 29 Maskinriktlinjer 701 Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a110 Klaf fbeslagssystem

28 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Tillbehör Katalog 2022/2023 • KA-150 Gångjärnssats – träfronter Beställningsinformation Gångjärnssats – träfronter och breda aluramar Beställningsinformation Gångjärnssats – smala aluramar Beställningsinformation ▬ Gångjärnssatser ▬ Gångjärnssatser ▬ Gångjärnssatser Monteringssätt Art.nr. INSERTA | Inpressning | EXPANDO ☎ 78Z5530T11 Bestående av: 2 x CLIP top 120°-gångjärn utan fjäder 70T5590BTL 2 x CLIP top-mellangångjärn utan fjäder 78Z5530T 6 x Rak excenter-monteringsplat ta 177H3100 Monteringssätt Art.nr. Skruvning 1 ☎ 78Z5500T12 Bestående av: 2 x CLIP top 120°-gångjärn utan fjäder 70T5550.TL 2 x CLIP top-mellangångjärn utan fjäder 78Z5500T För breda aluramar och CLIP top-mellangångjärn krävs det en extra kr yssmonteringsplat ta 6 x Rak excenter-monteringsplat ta 175H3100 1 Vid träfronter används spånplat teskruvar (609.1x00) Vid breda aluramar används plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) Monteringssätt Art.nr. Skruvning ☎ 78Z550AT11 Bestående av: 2 x CLIP top 120°-gångjärn för alu-ramar utan fjäder 72T550A.TL 2 x CLIP top-mellangångjärn-alu utan fjäder 78Z550AT 2 x Rak excenter-monteringsplat ta 175H5400 2 x CLIP-adapterplat ta symmetrisk 175H5A00 2 x CLIP-adapterplat ta vänster/höger 175H5B00 Klaf fbeslagssystem

29 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront 〉 Planering Katalog 2022/2023 • KA-150 Planering Blum- distansdämpare (endast tills. med SERVO -DRIVE) Montera Blum-distansdämpare (limmas ej) Rekommendation för aluramar Borra för Blum-distansdämparna i skåpssidan Vid montering i fronten måste en provmontering ut föras * Även om underkanten på fronten sticker ut nedanför skåpet, ska man mäta från skåpets underkant SERVO -DRIVE-sändare Sidhänvisning Översikt 19 Beställningsinformation – träfronter och breda aluramar 20 Betällningsinformation – smala aluramar 24 E-SERVICES och monteringshjälpmedel 590 Maskinriktlinjer 701 Yt terligare teknisk information 698 Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a110 Klaf fbeslagssystem

30 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front Katalog 2022/2023 • KA-150 Kan en lyftklaff för vinklad front öppnas smidigare? Användarvänliga funktioner i olika design Ytterligare fördelar som övertygar Klaf fbeslagssystem Lång livslängd Kärnan i lyf tmekanismen är ett robust och hållbar t fjäderpaket. Som garanterar en lång livslängd. Inga delar är i vägen Avtagbar lyf tarmsats – en stor fördel både vid tillverkningen och monteringen av köket. AVENTOS HS har en imponerande funktion. Även tunga fronter öppnas som av sig själva. En liten knuff på fronten och SERVO-DRIVE öppnar klaffen. För dämpad stängning räcker det med ett tryck på sändaren. AVENTOS HS kan även monteras med EXPANDO T för tunna fronter från 8 mm. Täckkåporna finns i färgerna sidenvit, ljusgrå och mörkgrå. Krönlister och passbitar AVENTOS HS är anpassad för skåp med krönlister. Det ger en extra stor frihet vid designen av dina möbler. Med AVENTOS HS svängs fronten upp över skåpet och passar där för utmärkt för större fronter. Lyf tklaffen för vinklade fronter är även anpassad för skåp med krönlister. ▬ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ▬ Öppnas enkelt och bekvämt ▬ Stannar i önskad position ▬ Lättillgängligt skåpsinnehåll ▬ Anpassad för väggskåp med krönlister ▬ Överskådligt sor timent, många användningsområden ▬ Enkel montering och justering ▬ Stabil, även med breda fronter ▬ Lång livslängd ▬ Inga delar är i vägen ▬ Tillval: SERVO-DRIVE för AVENTOS, vår elektriska öppnings- och stängningsfunktion för väggskåp

31 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front 〉 Översikt Katalog 2022/2023 • KA-150 Användningsområden Webbkod Sida Standard | SERVO -DRIVE Träfronter, breda och smala aluramar DQDADA 32 Tillbehör Skruvar 66 Centreringsborr 66 Dämpare 66 Skruvmejslar 67 Krysspår-bits 67 Montering, demontering och justering Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a120 Maskinriktlinjer 701 Detaljerad information om maskindirektivet Short-URL www.blum.com/sd/guideline Symboler Ar tikel endast på för frågan Klaf fbeslagssystem Symbolbild Symbolbild Symbolbild

32 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Träfronter, breda och smala aluramar Webbkod DQDADA Lyftmekanism För at t kunna välja rät t lyf tmekanism behöver du veta skåphöjden KH och frontvikten FG inkl. handtag Exempel Skåphöjd KH = 600 mm Frontvikt FG = 10 kg Val av lyf tmekanism = 20S2E00.05 KH = 602 mm → 600 mm KH = 603 mm → 605 mm Vid gränsfall rekommenderar vi den kraf tigare lyf tmekanismen! Beställningsinformation Standard SERVO-DRIVE 1 Lyftmekanism-sats Skåphöjd KH 350 – 525 mm Art.nr. 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 Art.nr. 20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 KH (mm) Frontvikt inkl. handtag (kg) KH (mm) Frontvikt inkl. handtag (kg) 350 2.00 – 5.00 4.50 –9.50 9.25 –10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.00 355 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 –13.25 360 2.00 – 4.75 4.50 –9.50 9.25 –10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 365 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 –13.50 370 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 375 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –13.75 380 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.25 470 2.50 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 –14.00 385 2.00 – 4.75 4.50 –9.25 9.00 –11.50 475 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.00 390 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.50 480 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 395 2.00 – 4.75 4.50 –9.00 8.75 –11.75 485 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.25 400 2.00 – 4.75 4.25 –9.00 8.75 –12.00 490 2.50 – 4.25 3.75 – 8.00 7.75 –14.50 405 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.00 495 2.50 – 4.25 3.75 –7.75 7.50 –14.50 410 2.25 – 4.50 4.25 –9.00 8.75 –12.25 500 2.50 – 4.25 3.50 –7.75 7.50 –14.75 415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 505 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.50 510 2.50 – 4.00 3.50 –7.75 7.50 –14.75 425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 515 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –14.75 430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –12.75 520 2.50 – 4.00 3.50 –7.50 7.25 –15.00 435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 –13.00 525 2.50 – 4.00 3.25 –7.50 7.25 –15.00 Skåphöjd KH 526 – 675 mm Art.nr. 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 Art.nr. 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 KH (mm) Frontvikt inkl. handtag (kg) KH (mm) Frontvikt inkl. handtag (kg) 526 3.00 – 6.75 6.25 –13.00 12.00 –16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 530 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 535 3.00 – 6.75 6.25 –12.75 11.75 –16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 540 3.00 – 6.50 6.00 –12.75 11.75 –17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 545 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 550 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 –11.50 10.25 –18.75 555 3.00 – 6.50 6.00 –12.50 11.50 –17.50 635 3.00 – 5.50 5.25 –11.50 10.25 –18.75 560 3.00 – 6.50 6.00 –12.25 11.25 –17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 565 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –18.75 570 3.00 – 6.25 5.75 –12.25 11.25 –17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 575 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 580 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 11.00 –18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 –11.25 10.00 –19.00 585 3.00 – 6.25 5.75 –12.00 10.75 –18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 590 3.00 – 6.00 5.50 –12.00 10.75 –18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 595 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 –11.00 09.75 –19.00 600 3.00 – 6.00 5.50 –11.75 10.50 –18.50 Skåphöjd KH 676 – 800 mm Art.nr. 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 Art.nr. 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05 KH (mm) Frontvikt inkl. handtag (kg) KH (mm) Frontvikt inkl. handtag (kg) 676 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 740 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.75 –20.75 680 3.50 – 8.00 7.00 –13.50 13.00 –21.50 745 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 685 3.50 – 8.00 7.00 –13.25 12.75 –21.50 750 3.50 –7.25 6.50 –12.75 11.50 –20.50 690 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.75 –21.50 755 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.50 695 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 760 3.75 –7.25 6.50 –12.75 11.25 –20.25 700 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.50 –21.50 765 3.75 –7.25 6.50 –12.50 11.00 –20.25 705 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.50 770 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 710 3.50 –7.75 6.75 –13.25 12.25 –21.25 775 3.75 –7.00 6.25 –12.50 11.00 –20.25 715 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 780 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.25 720 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.25 785 4.00 –7.00 6.25 –12.50 10.75 –20.00 725 3.50 –7.50 6.75 –13.00 12.00 –21.00 790 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.75 –20.00 730 3.50 –7.50 6.75 –13.00 11.75 –21.00 795 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 735 3.50 –7.50 6.50 –13.00 11.75 –20.75 800 4.00 –7.00 6.00 –12.25 10.50 –20.00 Bestående av: 1 2 x Ly f tmekanism symmetrisk – 10 x Spånplat teskruvar Ø 4 x 35 mm KH Skåphöjd 2 Lyftarmsats Färg Material Art.nr. NI Stål 20S3500.06 Bestående av: 2a 1 x Ly f tarmsats höger 2b 1 x Ly f tarmsats vänster 2c 2 x Täckhylsa för t värstabilisering 2 Lyftarmsats för SERVO -DRIVE Färg Material Art.nr. NI Stål 21S3500.01 Bestående av: 2a 1 x SERVO-DRIVE-ly f tarmsats vänster 2b 1 x SERVO-DRIVE-ly f tarm höger 2c 2 x Täckhylsa för t värstabilisering 3 Sats med täckkåpor och täckbrickor Färg Material Art.nr. SW | HGR | TGR Syntet 20S8020 Bestående av: 3a 1 x Täckkåpa vänster 3b 1 x Täckkåpa höger 3c 2 x Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G 3 Sats med täckkåpor+täckbrickor, SERVO -DRIVE Färg Material Art.nr. SW | HGR | TGR Syntet 21S8020 Bestående av: 3a 1 x SERVO-DRIVE-täckkåpa vänster 3b 1 x Täckkåpa höger 3c 2 x Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G 3d 2 x SERVO-DRIVE-sändare 3e 4 x Blum-distansdämpare, Ø 5 mm Klaf fbeslagssystem ▬ Idealisk för hela fronter ▬ Skåphöjd KH 350 – 800 mm ▬ Skåpbredd KB upp till 1800 mm ▬ Stänger mjukt och tyst, tack vare BLUMOTION ▬ Enkelt at t öppna ▬ Användarkomfor t med steglöst stopp ▬ Verktygslös montering ▬ Frontjustering i sid-, djup- och höjdled ▬ Enkel, steglös inställning av lyf tmekanismen

33 Klaffbeslagssystem 〉 AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front 〉 Standard | SERVO-DRIVE Katalog 2022/2023 • KA-150 Träfronter, breda och smala aluramar Webbkod DQDADA Beställningsinformation 4 Frontbeslagssats Utförande Monteringssätt Art.nr. Träfronter och breda aluramar 1 Skruvning 20S4200 Smala aluramar 20S4200A 1 Vid träfronter används 4 spånplat teskruvar (609.1x00) per sida Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950) per sida 4 Frontbeslag Utförande Monteringssätt Art.nr. Tunna fronter EXPANDO T 20S42T1 EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidhänvisning 5 Tvärstabiliseringsstång rund Längd (mm) Diameter (mm) Art.nr. 1061 Ø 16.0 20Q1061UN För kapning Mått Invändig skåpbredd LW – 129 mm Invändig skåpbredd LW – 164 mm – Förbindningsdels-sats för tvärstabilisering Från invändig skåpbredd LW 1190 mm Material Diameter (mm) Art.nr. Aluminium Ø 16.0 20Q153ZN Bestående av: – 1 x Förbindningsdel – 1 x Fäste – 2 x Täckhylsa för t värstabilisering Mått för 5 Invändig skåpbredd LW / 2 – 147 mm Invändig skåpbredd LW / 2 – 165 mm 6 SERVO -DRIVE-sats Färg Material Art.nr. R7037 Syntet 21FA000 Bestående av: 6a 1 x Drivenhet 6b 1 x SERVO-DRIVE-fördelarkabel, 1500 mm 6c 1 x Kabelkoppling 6d 2 x Skydd för kabeländar Vid t vå eller flera skåp med gemensam front rekommenderas en SERVO-DRIVE-drivenhet per skåp! 7 SERVO -DRIVE-transformator 24 W Språkpaket1 Språk2 Art.nr. A DE | EN | FR | IT | NL Z10NE030A B DA | EN | FI | NO | SV Z10NE030B C EL | EN | HR | SL | SR | TR Z10NE030C D EN | ES | FR | IT | PT Z10NE030D E CS | HU | PL | SK Z10NE030E F BG | ET | LT | LV | RU Z10NE030F G EN | ES | FR Z10NE030G H EN | ZH Z10NE030H J JA Z10NE030J Inkl. bruks- och monteringsanvisningar Utan nätkabel 1 Språkpaket – Bruks- och monteringsanvisningar 2 Språkkoder enl. ISO-639 8 Transformatorhållare Färg Material Art.nr. WGR Syntet Z10NG120 För SERVO-DRIVE-transformator 24 W Färg Färg HGR Ljusgrå R7037 RAL 7037 grå SW Sidenvit WGR Grå TGR Mörkgrå SZ Svar t NI Förnicklad WS Vit IN-G Inmold rost frit t stål borstat 9 Nätkabel Land Art.nr. Land Art.nr. AR Z10M200A JP Z10M200J GB Z10M200B AU Z10M200K CH | LI Z10M200C CL Z10M200L DK Z10M200D CN Z10M200N Europa Z10M200E BR Z10M200S.01 Europa 1 Z10M200E.OS TW Z10M200T IN Z10M200H US | CA Z10M200U IL Z10M200I ZA Z10M200Z Längd 2 m, inkl. kontakt 1 Utan kontakt Alternativ till 7 | 8 | 9 – SERVO -DRIVE-nätadapter 12 W Anpassad endast för en drivenhet Nätadapter1 Språkpaket2 Språk3 Art.nr. E A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30EAF B DA | EN | FI | NO | SV ☎Z10NA30EBF C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎Z10NA30ECF D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA30EDF E CS | HU | PL | SK ☎Z10NA30EEF F BG | ET | LT | LV | RU ☎Z10NA30EFF B A DE | EN | FR | IT | NL ☎Z10NA30BAF K D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA30KDF U G EN | ES | FR ☎ Z10NA30UGF Bestående av: – 1 x SERVO-DRIVE-nätadapter 12 W Inkl. kabel, 1120 mm (med SERVO-DRIVE-fördelarkabel max. förlängningsbar till 2000 mm) Nätadapter E B K U Fler kombinationer på begäran 1 För en detaljerad landslista, se ”Informationskapitlet ” 2 Språkpaket – Bruks- och monteringsanvisningar 3 Språkkoder enl. ISO-639 Tillbehör – SERVO -DRIVE-fördelarkabel och skydd för kabeländar Färg Längd (m) Art.nr. SZ 8 Z10K800AE Bestående av: 6b 1 x SERVO-DRIVE-fördelarkabel 6d 5 x Skydd för kabeländar För kapning Används som SERVO-DRIVE-fördelarkabel – Kabelkoppling och skydd för kabeländar Färg Material Art.nr. SZ Syntet Z10V100E.01 Bestående av: 6c 1 x Kabelkoppling 6d 2 x Skydd för kabeländar Verktygslös montering – Kabelhållare Färg Material Art.nr. WS Syntet Z10K0009 T.ex. för fixering av SERVO-DRIVE-fördelarkabel Sidhänvisning Översikt 31 Monteringssystem för tunna fronter – EXPANDO T 584 Monteringsrekommendationer och ansvarsbegränsning – EXPANDO T 585 Tillbehör – Allmänt 66 Planering 34 Planering – Blum-distansdämpare 35 Planering – SERVO-DRIVE-sändare 35 SERVO-DRIVE uno – landslista 718 E-SERVICES och monteringshjälpmedel 590 Riktvärden för frontvikter FG (kg) 704 Maskinriktlinjer 701 Yt terligare teknisk information 698 Montering, demontering och justering Short-URL www.blum.com/a120 Klaf fbeslagssystem

RkJQdWJsaXNoZXIy