Katalog i podręcznik 2022-2023_pl

10 Katalog 2022/2023 • KA-150 Sprzedaż Konstruowanie Zamawianie Projek t y mogą Państ wo bez trudu planować, konfigurować ora z zapisy wać online. Pr zygotowując ofer tę dla swoich k lientów, sprawnie st wor zą Państ wo ak tualne zestawienia produk tów. E-SERVICES i pomoce montażowe Dobr y ser wis to tak i, k tór y trafnie odpowiada na Państ wa zapotr zebowanie. Ceniąc sobie r zetelność, oferujemy Państ wu dopasowane do produk tów ser wisy ora z prak t yczne pomoce montażowe w ramach całego procesu produkcyjnego. Wspieramy Państ wa od pomysłu aż po gotow y mebel. Udostępniamy nasze zdjęcia, filmy, broszur y i wiele innych mater iałów w najróżniejszych językach ora z formatach – online w naszej marketingowej bibliotece multimedialnej. Pr zy projek towaniu mebli ora z w ybor ze odpowiednich okuć wspierają Państ wa konfigurator korpusów i konfigurator produk tów. Co więcej, udostępniamy Państ wu dane CAD, k tóre można edy tować w swoim oprogramowaniu konstrukcyjnym. Za pomocą inter fejsu pr ześlą Państ wo wszystk ie zestawienia produk tów z naszych konfiguratorów do sk lepu internetowego w ybranego dystr ybutora. Koncepcja | Planowanie | Ofer ta

RkJQdWJsaXNoZXIy