Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

87 Blum Inspirations trọng hoạt động bảo vệ môi trường và cố gắng giảm nhu cầu năng lượng. Chúng tôi đầu tư vào các quy trình hiệu quả hơn và vào cơ sở hạ tầng k ỹ thuật. Chúng tôi giảm thiểu việc sử dụng đất bằng cách thực hiện các khái niệm xây dựng và kho bãi thông minh. Hoạt động k inh doanh cốt lõi của chúng tôi là hướng tới sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và bền vững.” Đoàn kết là sức mạnh Để đạt được các mục tiêu về môi trường và năng lượng, điều quan trọng là mọi nhân viên Blum phải chia sẻ – cả trong công việc và trên đường đi làm. Nhờ chương trình phương thức di chuyển ra mắt vào năm 2021, một tỷ lệ đáng kể nhân viên ở Vorarlberg đã và đang sử dụng các lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường cho ô tô của mình. Tính bền vững trong số liệu Sau đây là c ác số l iệu nổi bật t rong k há i niệm bền vững của Blum: 32% c ác chuyến hàng được gử i bằng t àu hỏa từ Vorar l berg ra thế giớ i, Blum sử dụng 70% năng lượng từ c ác nguồn t à i nguyên phi hóa thạch và tổng số lượng đ iện t iết k iệm được hàng năm từ b iện pháp thu hồi nhiệt là 15. 200 me gawat t giờ. “Chúng tôi c ó những mục t iêu đầy tham vọng mà chúng tôi muốn thực hiện vào năm 2030. Chúng tôi đang đều đặn giảm mức phát thải và thúc đẩy v iệc sử dụng năng lượng t á i t ạo. Chúng tôi cũng đang nâng c ao nhận thức của nhân v iên về c ác vấn đề về môi t rường và năng lượng cũng như hỗ t rợ c ác dự án bảo tồn đa dạng s inh học – t ại t ất c ả c ác c ơ sở của chúng tôi. Ngay c ả những bước t iến nhỏ cũng đưa chúng t a đến gần hơn vớ i mục “Điều quan t rọng và động lực của chúng ta là bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tươ ng lai.” Trích dẫn từ chính sách năng lượng và môi trường của Blum t iêu của mình và mọi ngườ i đều đang c ố gắng.” • Tìm hiểu thêm

RkJQdWJsaXNoZXIy