Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Tam dom Twój, gdzie serce Twoje Czym dla pracowników Blum jest dom? Morze spokoju Wyspa kuchenna sercem mieszkania Budynki z historią Remonty i renowacje w duchu zrównoważonego rozwoju

2 Blum Inspirations „Pomagamy naszym k lientom w tworzeniu w ygodnej i praktycznej przestrzeni do życia – w 120 krajach na cał ym świecie.“

3 Blum Inspirations Niera z to detale sprawiają, że dane miejsce zaczynamy na zy wać naszym domem. To dzięk i t ym mał ym r zeczom, k tóre zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i pr zy wo łują wspomnienia o blisk ich, rodzinie ora z pr zyjacio łach, czujemy się w danej pr zestr zeni bezpiecznie i w yjątkowo. Bardzo r zadko są to jednak pr zedmiot y mater ialne. To raczej pewne war tości i emocje, k tóre kształ tują obra z naszego domu. W najnowszym w ydaniu maga zynu Blum Inspirations pracownicy Blum z całego świata opowiadają, gdzie czują się „ jak w domu”. Wszystko sprowadza się do war tości. W firmie Blum k ierujemy się jakością, zaufaniem, innowacjami. To one mot y wują nas do działania. Zrównoważony rozwój to dla nas nie t ylko trend, lecz zobowiązanie. Można patr zeć na niego z różnych perspek t y w i ak t y wnie go kształ tować – nie t ylko na poziomie pr zedsiębiorst wa, ale też indy widualnie. W najnowszym numer ze zebraliśmy dla Państ wa inspirujące projek t y, k tóre są tego dowodem. A jaka jest Państ wa recepta na dom w duchu idei zrównoważonego rozwoju? Redakcja Maga zynu Blum Inspirations Wstęp

4 Blum Inspirations Czasami możemy nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo produkty Blum ułatwiają nam codzienne życie. Nie tylko w kuchni, ale też w innych pomieszczeniach w naszym domu. Wysokiej jakości okucia z Austrii, wielokrotnie nagradzane za wzornictwo, są stosowane w meblach na całym świecie. Blum Inside

5 Blum Inspirations Systemy podnośników Systemy podnośników AVENTOS do frontów górnych zapewniają odpowiedni rodzaj ot wierania w każdej sy tuacji. Nawet duże i ciężk ie front y poruszają się z niezw yk łą lekkością, zatr zymując się w w ybranej pozycji. Systemy zawiasów Zawiasy Blum sprawiają, że front y ot wierają się lekko i p ł ynnie, a ich zamykanie jest ciche i niew ymagające w ysi ł ku. Innowacyjny system CLIP top daje ogromne możliwości w zakresie kątów ot warcia i wzornict wa. Systemy prowadnic Wysokiej jakości prowadnice MOVENTO i TANDEM gwarantują p ł ynny ruch nawet w pr zypadku mocno obciążonych drewnianych szuflad. Systemy szuflad Na każdą oka zję. Blum w swojej ofercie posiada szuflady idealne dla każdej zawar tości i każdego wnętr za – LEGRABOX, MERIVOBOX i TANDEMBOX. Wszystk ie te systemy szuflad można skonfigurować odpowiednio do swoich potr zeb i cieszyć się nie t ylko niezawodnym działaniem, ale również designem. Technologie ruchu Blum zwiększa komfor t uży tkowania mebli na czter y sposoby. Mechanicznie: za pomocą BLUMOTION, zapewniając ciche zamykanie, TIP- ON popr zez ot wieranie po naciśnięciu na front i TIP- ON BLUMOTION, czyli kombinacji t ych dwóch rozwiązań. Jak również elektr ycznie: za sprawą SERVO -DRIVE czyli elek tr ycznego wspomagania ruchu do ot wierania i bezw ysi ł kowego zamykania z cichym domyk iem. Systemy organizacji wewnętrznej Regulowane systemy organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE i ORGA-LINE zapewniają porządek w szufladach – od kuchni po łazienkę. Ich układ można dopasować indywidualnie do przechowywanej zawartości oraz swojego stylu życia. Systemy kieszeniowe Od pewnego czasu obser wuje się tendencję do łączenia powier zchni mieszkalnych np. kuchni z salonem, czy domowego biura z pokojem dziennym. REVEGO umożliwia ot wieranie cał ych pr zestr zeni w ra zie potr zeby i zamykanie ich ponownie, gdy nie są uży wane. Szybko, łat wo, intuicyjnie. Rozwiązania szafek Prak t yczne i kreat y wne pomysł y na meble, k tóre zapewnia pe łną uniwersalność, pozwalając w ygenerować maksymalną pr zestr zeń do pr zechow y wania ora z usprawnić pr zebieg pracy. Rozwiązania Blum gwarantują łat w y dostęp do wnętr za mebli, są w y tr zymałe, pr zystosowane do dużych obciążeń i co równie ważne – doskonale się prezentują. Dowiedz się więcej

6 Blum Inspirations Przepis na przest rzeń 10 Tam dom Twój, gdzie serce Twoje Czym dla pracowników Blum jest dom? 16 Przyszłość miejskiego budownict wa Koncepcja domu pasy wnego 22 Modny akcent w przestrzeni domowej Trend na garderoby t ypu walk-in 24 Porządek w szafie i głowie Wska zówk i dot yczące spr zątania 26 Dobra organizacja to podstawa Systemy organizacji wewnętr znej do szuflad Kultura jedzenia 34 Radość z pieczenia Doskonałe pieczy wo z Austr ii 38 Zdrowe odży wianie Ak tualne trendy ży wieniowe 40 Morze spokoju Wyspa kuchenna sercem mieszkania 46 Ściana doskonał a? Kuchnia ukr y ta za dużymi frontami 50 Urban gardening Oa zy zieleni w mieście

T rendy 54 Z pasji do drewna Górsk i domek z mar zeń 60 Ot war tość na nowe trendy Niebanalne rozwiązania z MERIVOBOX 64 Budynki z historią Remont y i renowacje w duchu zrównoważonego rozwoju 70 Nowoczesny, przy tulny, ekologiczny Dom rodzinny w górach 76 Godne uwagi Książk i i wiele innych inspiracji Spis treści Św iat Blum 8 0 Fak t y Blum Liczby i fak t y 82 Opt ymalna w ygoda dla komfor tu życia Dział badania potr zeb w akcji 86 Świadomość i zrównoważony rozwój Budowanie wspólnej pr zyszłości 8 8 Showroom z panoramą miasta Wszędzie u siebie 91 Stopka redakcyjna

Przepis prze

Modny akcent w przestrzeni domowej Tam dom Twój, gdzie serce Twoje Porządek w szafie i głowie Przyszłość miejskiego budownictwa Dobra organizacja to podstawa na strzeń

10 Blum Inspirations Pochodzenie, ojczyzna, dom. Te hasła kr yją w sobie wiele w ymiarów i miejsc. Pochodzenia i ojczyzny nie w ybieramy, ale dom dla siebie możemy t wor zyć wielokrotnie na różnych etapach swojego życia. Pr zez wszystk ie te lata ojczyzna pozostaje stał ym punk tem na mapie, do k tórego można wrócić. Bezpieczna przystań Dom i ojczyzna od zawsze mają jednak g łębszy w ymiar. Konflik t y geopolit yczne czy zmiany środowiskowe czasami zmuszają, by szukać miejsca do życia gdzieś indziej. Wojny, pr zesiedlenia, zmiany k limat yczne. Zjawiska te pr zybierają na sile i tr zeba im stawić czo ła. Z wrażliwością i szczerą kulturą ot war t ych ramion. „ Każdy może do łożyć coś od siebie, również firmy. W centrali Blum w Vorar lbergu pracują obecnie pr zedstawiciele 69 nacji. „ Nasi prak t ykanci mówią w dwunastu różnych językach ojczyst ych", w yjaśnia Franz Ha, specjalista ds. HR. „ Jesteśmy z tego naprawdę dumni”. Stałość i zmienność W odróżnieniu do pochodzenia i ojczyzny dom jest zmienną. Zmienia się wra z z nami. Od pier wszej pr zeprowadzk i, okresu spędzonego za granicą i lat ak t y wności zawodowej popr zez założenie rodziny aż po jesień życia. Każda ekcy tująca zmiana w yznacza parametr y dla nowego domu. Niek tór zy mają to szczęście, że mogą st wor zyć dom, k tór y na pr zyk ład wpisuje się w ich pracę. Tam dom Twój, gdzie serce Twoje Elastyczność, mobilność oraz digitalizacja sprawiają, że słowo dom nabiera nowego znaczenia. Możliwości stają się nieograniczone. Wykraczają poza miasta, kraje, czy kontynenty. A nawet rzeczywistość. Do naszych drzwi puka metaverse, czyli metaświat, otwierając praktycznie nieograniczone możliwości rzeczywistości wir tualnej. Czy to już czas, by zdefiniować na nowo koncepcję domu?

11 Blum Inspirations

12 Blum Inspirations „Poby t w USA uśw iadomi ł nam, że ludzie mają różne war tości i pr ior y tet y w zależności od tego, skąd pochodzą.“ Nadine Röck, koordynator spr zedaży i Pascal Röck, manager projek tów spr zedażow ych, Blum Austr ia Dom z dala od domu Pot wierdzają to pracownicy Blum, k tór zy ze względów zawodow ych znaleźli now y dom daleko od miejsca urodzenia i kraju ojczystego - lub do nich wrócili. Tak było w pr zypadku Nadine i Pascala Röck. „ Za swój dom uważamy zarówno Vorar lberg w Austr ii, jak i Karolinę Pó łnocną w USA. Mieszkaliśmy w obu miejscach pr zez d ługi czas i czujemy się z nimi mocno związani. Z jednej strony cieszymy się, że znowu jesteśmy blisko naszej rodziny w Austr ii, ale też tęsknimy za pr zyjació łmi w USA”, zdradza Pascal. Bardzo często ludzie i relacje z nimi odgr y wają większą role dla poczucia „ bycia u siebie” niż miejsca na mapie. Coś więcej niż cz ter y ściany Co jeszcze pozwala poczuć się nam jak w domu? Dla Lukasa Reumillera są to poczucie bezpieczeńst wa, pr zynależności i dobrostan. „To wszystko jest zasługą g łównie osób z mojego otoczenia – mojej rodziny i pr zyjació ł, mojej dziewczyny ora z kolegów z pracy.“ Duże znaczenie ma dla niego również jakość pr zestr zeni do życia. „Duże okna, k tóre wprowadzają światło do wnętr za. Widok na mor ze budynków w Szanghaju. Duży stó ł jadalniany, pr zy k tór ym regularnie spot ykamy się z pr zyjació łmi. I mój pies Mister, k tór y wita mnie po d ługim dniu pracy“. Podczas gdy Lukas Reumiller pr zeprowadzi ł się z Austr ii do Chin, Jing Wang obrał pr zeciwny k ierunek i pracuje obecnie w dziale spr zedaży w centrali Blum w Austr ii. „ Moje mieszkanie jest pe łne pamiątek, roślin i zdjęć z mojej ojczyzny. Pielęgnuję też niek tóre zw yczaje. Wszystk im t ym, k tór zy nie czują się do końca jak u siebie, mogę poradzić jedno – sięgajcie często po pr zepisy z kraju ojczystego i znajdźcie wokó ł siebie mi ł ych sąsiadów. To pozwoli Wam zapuścić kor zenie.“ Przeszkody i w yzwania Czasami zanim na dobre zadomowimy się w now ym miejscu, tr zeba pokonać sporo w yzwań. Wszyscy, z k tór ymi rozmawialiśmy, są zgodni, że opanowanie języka jest k luczowe, by poczuć się jak w domu. „ Nie t ylko sam język, ale też sposoby komunikacji różnią się w zależności od kraju“, st wierdza Inácio Tiago Guimarães Lacerda, k tór y pr zeprowadzi ł się z São Paulo w Bra zylii do centrali firmy w Höchst. Wynika to z różnic

13 Blum Inspirations Dom na cał ym św iecie Rodzina Blum w liczbach języków na www.blum.com pracowników na świecie różnych nacji 69 30 9400 kulturow ych, w yjaśnia Stéphane Billod- -Girard. „Ten aspek t pr zyspar za najwięcej trudności, a ścieżka nauk i by wa w yboista. Między Francją, gdzie się urodzi ł, a USA istnieje wiele różnic spo łecznych i kulturow ych, a co za t ym idzie dużo potencjalnych pułapek. Nadal się uczymy, ale potrafimy już patr zeć z humorem na gaf y, k tóre zdar za nam się pope łnić." Jak w domu Znalezienie nowego domu to z wielu powodów ekscy tująca pr zygoda na każdym etapie życia. Z pewną dozą opt ymizmu, dobr ym planem i k ilkoma cennymi wskazówkami od doświadczonych oby wateli świata z pewnością będzie to łat wiejsze. „ Byliśmy już częścią rodziny Blum i w now ym miejscu pr zyjęto nas z ot war t ymi ramionami, dlatego było nam łat wiej się zaak limat yzować“, opowiada Pascal Röck o swoich początkach w USA. Stéphane Billod-Girard dodaje: „ Jesteśmy dumni, że możemy czuć się jak w domu po obu stronach Atlant yku. Nigdy nie w yr zekniemy się swojego pochodzenia, ale mieliśmy odwagę, by podążać za mar zeniami. Dzięk i temu udało się nam st wor zyć nową, małą ojczyznę, k tóra bardzo nam odpowiada.“ •

14 Blum Inspirations © JAMES LE „W Szanghaju poczujesz k l imat kosmopol itycznego miasta i chi ńsk iej kultur y w pig u łce. Można tu spot kać ludzi z ca łego św iata. Czuję się jak w domu zarówno tutaj, jak i w Vorarl berg u.“ Lukas Reumiller, koordynator projek tów spr zedażow ych i marketingow ych, Blum Chiny „Dom to miejsce, w któr ym odnajduję bezpieczeńst wo i spokój. Peł na mi łości przest rzeń, w której mogę być sobą.” Jing Wang, handlowiec, Blum Austr ia

15 Blum Inspirations „Gdy moja córka w ita mnie po d ług im dniu pracy, mam poczucie, że jestem u siebie.“ Inácio Tiago Guimarães Lacerda, inżynier jakości, Blum Austr ia „Przeprowadzka to niełat wa przygoda. A le w g rupie si ła. Stąd moja rada: t rzymajcie się razem, ale bąd źcie też ot warci na to, co nowe. Dzięk i temu będziecie w ieść speł nione ż ycie również za g ranicą.” Stéphane Billod-Girard, manager ds. obsługi k lientów, Blum USA

16 Blum Inspirations Przyszłość miejsk iego budownictwa Wyprzedzając swoje czasy, wielokrotnie nagradzani architekci Felicity Bernstein i Marc Bernstein-Hussmann już w latach 90-tych minionego stulecia opracowali wizję budownictwa przyszłości. Różne przystanki w podróży po całym świecie – Niemcy, Irlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia – pozwoliły stworzyć im fundamenty własnej pracy: ekologia, zrównoważony rozwój, modułowy design, budownictwo pasywne dla wszystkich, jakość przed ilością – aż po najdrobniejszy szczegół i na całe życie. Odwiedziliśmy ich w domu w Melbourne. F O T O G R A F M A T T C I M M A N U E L B O S S E M I E J S C E M E L B O U R N E I A U S T R A L I A A R C H I T E K C I M E L B O U R N E D E S I G N S T U D I O S

18 Blum Inspirations

19 Blum Inspirations Na trójkątnej dział ce między linią kolejową a ulicą stoi Hüt t 01, czyli nowoczesna stodo ła, k tóra pr zycią ga wzrok swoją ciemną fasadą. Projek t cer t y fikowanego, pasy wnego domu st wor zyło wielokrotnie nagradzane studio projek towe Bernsteinów – Melbourne Design Studio. Łączy on funkcjonalnie zaprojek towane pr zestr zenie z najnowszymi technologiami: od ekologicznego ogródka i ak waponik i, pr zez konstrukcję CLT i budownict wo pasy wne, aż po zielony dach ora z (prawie) niezależną instalację elek tr yczną z fotowoltaiką i maga zynem energii. Lepiej zamiast więcej Architek t i właściciel Marc Bernstein- -Hussmann jest entuzjastą nowinek technologicznych. „ Zrównoważonym budownict wem i technologiami zainteresowaliśmy się już dawno temu. Obecnie należymy do eksper tów w tej dziedzinie. Uważamy, że domy niskoenerget yczne i pasy wne to pr zyszłość budownict wa.” Te koncepcje procentują zdrow ym środo- wisk iem do życia w wielorak i sposób. Naturalne mater iał y oznaczają otoczenie wolne od substancji szkodliw ych, system went ylacji z rekuperacją ciep ła oczyszcza powietr ze, a nowoczesne okna tr zyszybowe zapewniają maksymalną izolację akust yczną. „St wor zyliśmy pr zy tulny, a jednocześnie pr zestronny dom dla całej rodziny na niewielu metrach k wadratow ych.” Dobre życie Sposób, w jak i minimalist yczna kuchnia łączy się z ogrodem zio łow ym, k tór y jest też miejscem do medy tacji, dodaje po łożonemu w centrum miasta domowi specjalnego uroku. Woda z oczka wodnego zasila pionową rabatę z zio łami umieszczoną na mur ze z cegie ł pochodzących z recyk lingu. Wewnątr z budynku zastosowano specjalną siatkę, k tóra pozwala stale odkr y wać nowe perspek t yw y. „Po d ługim dniu pracy każdy z nas ma swoje ulubione miejsce relaksu. W pokojach dzieci siatk i zapewniają dodatkową pr zestr zeń do gier i zabaw.“ Jakość w każdym szczególe Ur ządzając wnętr ze, Bernsteinowie postawili na doskonałą jakość i ponadczasow y design. Wykor zystali wiele produk tów Blum do st wor zenia opt ymalnej pr zestr zeni do pr zechow y wania. W w ykonanej na zamówienie kuchni system st ylow ych szuflad LEGRABOX zapewnia miejsce na „Dom dający ukojenie jest k luczem d la zachowania równowag i w życiu, a nasze mieszkanie to doskonała oaza w środku miejsk iej d żungl i.“

2 0 Blum Inspirations naczynia i zapasy. „Uwielbiam to, jak zorganizowane są szuflady. Do tego mater iał, z k tór ych są w ykonane, nie w ydziela toksycznych oparów. Z tego powodu system LEGRABOX jest idealnym elementem zdrowego domu.“ Pojemne szuflady zabudowane pod siedzeniami niezw yk le ułat wiają spr zątanie. A wszelk ie instalacje techniczne znikają za zamknięt ymi frontami w yposażonymi w zawiasy CLIP top BLUMOTION w st ylow ym kolor ze czarny ony x. Dom w Australii Bernsteinowie czuli się w Australii jak w domu, już zanim w ybudowali Hüt t 01. „Poznawanie różnych krajów, kultur i międzynarodowej architek tur y było dla nas cudownym doświadczeniem. Ale to w Australii się zakochaliśmy. Czujemy się „Neut ralność k l imat ycza i życie peł nią życia: nasza regenerat y wna architektura to celebracja doskonałej jakości z pozy t y wnym wpł y wem na środow isko.“

21 Blum Inspirations tu doskonale, cieszymy się spokojnym tr ybem życia ora z zdrową równowagą między kar ierą a domem – Australijczycy są w t ym mistr zami“, podsumowuje Felicit y Bernstein. Jednocześnie para architektów dostr zeg ła duży potencjał w obszar ze ekologicznego budownict wa. „W Australii dzielimy się naszym doświadczeniem w tej dziedzinie. Łączymy niemiecką precyzję z australijsk im st ylem życia, projek tując w ten sposób lepsze domy dla naszej planet y i pr zyszł ych pokoleń.“ • Kilka fak tów o Hüt t 01 • Rok budow y: 2021 • Dom pasy wny k lasy premium • 180 m2 • 133 × LEGRABOX, brunatnoczarny • 301 × CLIP top BLUMOTION, czarny ony x hutt.com.au melbournedesignstudios.com.au

2 2 Blum Inspirations

23 Blum Inspirations reszt y pomieszczenia mogą odseparować kotar y lub ściank i działowe. St ylowa zabawa światłem i kolorem Kolor y mogą zmienić charak ter garderoby. Jasna kolor yst yka buduje wrażenie pr zestronności. War to pamiętać również o oświetleniu. Odpowiednie - wp ł y wa na dobre samopoczucie. Jeżeli nie ma bezpośredniego dostępu do światła dziennego, powinniśmy zadbać o dobre oświetlenie szafek, pó łek i szuflad. Oświetlenie pośrednie, pr zyk ładowo w formie taśm LED- ow ych, będzie doskonał ym rozwiązaniem. Detale robią różnicę Garderobę powinniśmy zaplanować równie starannie, co inne pomieszczenia. Pr zyjemność ma sprawiać nie t ylko samo pr zechow y wanie kolekcji ubrań, ale i dobór out fitu. Zaplanujmy miejsce na duże lustro, miejsce do siedzenia i dy wan. • Ile mam par butów? Dobr y plan to k lucz do udanej szaf y garderobianej. Planowanie war to zacząć od inwentar yzacji. Ustalmy, jak ie i ile r zeczy mamy do schowania.. Jeżeli sporo ubrań ma trafić na wieszaki, pamiętajmy, że mają one różne d ługości, dlatego drążek na ubrania należy zaplanować na odpowiedniej w ysokości. Kreat y wna przestrzeń do przechow ywania Po skończonej inwentar yzacji nadchodzi czas na dobór odpowiednich mebli. Pamiętajmy, żeby tak zaplanować pr zestr zeń, aby móc w ygodnie się ubierać i rozbierać. Rzeczy, k tóre mocno się kur zą, tak ie jak skór zane torebk i, war to schować za frontami górnymi. W pr zypadku szuflad pomyślmy o odpowiednich systemach organizacji wewnętr znej, żeby pouk ładać pask i, krawat y, apaszk i czy biżuter ię. War to też pr zygotować szk ic z podstawow ymi w ymiarami. Pr zestr zeń od Modny akcent w przestrzeni domowej Własna garderoba była marzeniem wielu już zanim na ekrany trafił kultowy serial „Seks w wielkim mieście”. To ponadczasowy trend we wnętrzarstwie i doskonałe rozwiązanie w zakresie przestrzeni do przechowywania. Nie musi być to od razu cały pokój garderobiany rodem z Nowego Jorku. W modową oazę można przekształcić również niezagospodarowane dotąd wnęki czy skosy pod dachem. Konkluzja Wykor zystajmy to, co najlepsze w naszym domu. Popr zez staranne planowanie i dzięk i odpowiedniemu systemowi organizacji możemy zamienić niew ykor zystaną pr zestr zeń w prak t yczne miejsce do pr zechow y wania. Zainspiruj się ciekaw ymi rozwiązaniami Blum do garderoby i pr zestr zeni do pr zechow y wania.

24 Blum Inspirations Porządek w szafie i głowie Eksperci w dziedzinie porządku i organizacji znają wiele sposobów, jak uporządkować różne przestrzenie życia. Nie można przy tym zapominać, że porządek to coś bardzo subiektywnego. By długofalowo zapewnić skuteczność, proces musi być w zgodny z naturą danej osoby, twierdzi Karolin Walch. Jako trener porządku pomaga uporządkować i usystematyzować chaos, a ponadto wnieść świeżą energię w życie. „Moim celem jest , żeby ludzie czuli się dobrze zarówno w swoich cz terech ścianach, jak i swojej skórze“, mówi Karolin Walch. Pospr zątanie i pewien poziom upor ządkowania pozwalają odnaleźć potr zebny ku temu spokój. Jeżeli zaczynasz swoją pr zygodę z por ządkowaniem, ważne, żeby nie zawieszać sobie popr zeczk i zby t w ysoko. Lepiej postawić na strategię mał ych kroków i najpier w pozbyć się niepotr zebnego balastu. Może war to zacząć od szaf y na ubrania?

2 5 Blum Inspirations 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Celebracja zmian pór roku Ten mał y r y tuał to doskonała oka zja do por ządkowania szaf y i sposób, aby zaoszczędzić w niej miejsce. To też znak dla nas, że czas pr zestawić swój wewnętr zny zegar na nadchodzącą porę roku. Stref y tematyczne Odpowiedni strój na każdą okazję. Zawar tość garderoby można podzielić na stref y pr zeznaczone na różne ubrania – odzież roboczą, odzież spor tową, odzież rekreacyjną itp. Ułat wi to sprawdzenie, co jest czym i pomoże zaoszczędzić czas. Raz i dwa Zamknięte systemy pr zechow y wania wizualnie por ządkują wnętr ze. Są zaplanowane opt ymalnie, gdy do w yjęcia i ponownie schowania ich zawar tości w ystarczą dwa krok i. Podział według kategorii Części garderoby tego samego rodzaju powinny trafić w jedno miejsce. W zależności od dostępnej pr zestr zeni można być pr zy t ym mniej lub bardziej szczegó łow ym. Wieszaki zamiast półek Ubrania, k tóre nie łat wo w yprasować, powinny trafić na wieszak. Pogrupowane wed ług rodzaju (odzież wier zchnia, spodnie itd.) lub koloru ułat wi codzienne kompletowanie garderoby. Zasada rotacji Stosując odpowiednią metodę sk ładania bielizny i skarpetek, można je w ycią gać z szuflady zawsze w t ym samym miejscu, a w innym nape łniać świeżo w ypranymi. Techniki składania Istnieje wiele ciekaw ych technik sk ładania odzieży, dzięk i czemu można pr zechow y wać ją w pionie, zamiast uk ładać jedne na drugich. To ułat wia pr zegląd zawar tości szaf y i gwarantuje w ygodne w yjmowanie. Cenne dodatki Dodatk i war to posor tować wed ług kategor ii – dzięk i temu szybko znajdziemy te, k tór ych właśnie szukamy. Torebk i czy but y to często cenne naby tk i, k tóre mogą mieć walor y dekoracyjne. Jeśli odpowiednio zaplanujemy miejsce do ich pr zechow y wania, będą cieszyć już zanim je założymy na siebie. Inwentaryzacja Pozbycie się nieuży wanych r zeczy ograniczy zasoby i ułat wi por ządkowanie. W pr zypadku ubrań, do szaf y powinny trafić t ylko tak ie części garderoby, k tóre dobr ze nam leżą i k tóre lubimy.

2 6 Blum Inspirations Oszczędność czasu i przestrzeni Z systemem organizacji wewnętr znej AMBIA-LINE b ł yskawicznie skompletujemy odzież i dodatk i. St ylowe ramy wersji drewnopodobnej można dopasować do wielkości zawar tości. To sposób na eleganck ie dope łnienie systemów szuflad Blum. Gdy czas rano goni, star t w nowy dzień ułatwią szuflady, które zapewnią dobr y przegląd zawar tości. Dopasowane systemy organizacji, takie jak AMBIA-LINE i ORGA-LINE, będą dodatkową pomocą. Dobra organizacja to podstawa

27 Blum Inspirations Jak na w ymiar W odróżnieniu od standardowych wkładów zestawy organizacji wewnętrznej ORGA-LINE można indywidualnie regulować. Ubrania biznesowe czy inna zawar tość – uniwersalne list wy poprzeczne sprostają każdemu wymaganiu. Wnętrze szaf y będzie estet yczne i uporządkowane. Diabe ł tk wi w szczególe Małe pr zedmiot y w ymagają szczególnie dobrej organizacji. Ramy AMBIA-LINE w szlachetnej wersji ze stali są per fekcyjnie zgrane kolor yst ycznie z systemami szuflad LEGRABOX i MERIVOBOX. Magnet yczne zaczepy i nóżk i ant ypoślizgowe ułat wiają ich ustawienie. Jeśli w międzyczasie zmienią się nasze potr zeby, ramy można w k ilku prost ych krokach zorganizować na nowo. Dowiedz się więcej

2 8 Blum Inspirations Wykorzystany każdy cent ymetr Korpus, front i system organizacji z drewna t wor zą eleganck ie kulisy. Ramy AMBIA-LINE pasują niczym robione na w ymiar.

2 9 Blum Inspirations Na całej szerokości Dzięk i uniwersalnym wk ładom z pr zegródkami ORGA-LINE wszystko będzie zawsze opt ymalnie zorganizowane niezależnie od tego, co pr zechowujemy w szufladach. Gotowi do star tu Szuflady w przedpokoju są niezwykle praktyczne. Jeśli dodatkowo o porządek w ich wnętrzu zadba system AMBIA-LINE, zawsze wszystko będzie miało swoje miejsce.

O R G A - L I N E . P o z w o l i z o r g a n i z o w a ć k a ż d ą p a s j ę .

Jak na dłoni

Kultura

46 48 40 38 34 Zdrowe odżywianie Radość z pieczenia Morze spokoju Ściana doskonała? Urban gardening jedzenia

3 4 Blum Inspirations F O T O G R A F © B A C K E N M I T C H R I S T I N A M I E J S C E S A L Z B U R G | A U S T R I A Radość z pieczenia W należącej do Christiny Bauer kawiarence odwiedzający mogą posmakować doskonałych wypieków, zaopatrzyć się w profesjonalne akcesoria do pieczenia i wziąć udział w interesujących wydarzeniach poświęconych największej pasji Christiny, czyli pieczeniu. Ta bizneswomen, autorka książek oraz blogerka kulinarna pozostała wierna swoim korzeniom i stworzyła pod Salzburgiem w Austrii (analogową ) oazę dla samorealizacji, opracowując indywidualną koncepcję sklepu.

3 6 Blum Inspirations Dlaczego zdradzasz swoje sekret y kulinarne w internecie? Zależy mi na t ym, by poka zać, jak łat wo można w yczarować własnymi rękami coś specjalnego z niewielu sk ładników, wiedząc zawsze, co jest w środku. Każdy potrafi piec! Już na pier wszy rzut oka widać, że t woj sklep powstał z pasji. Co było dla ciebie szczególnie ważne przy jego t worzeniu? Chciałam st wor zyć miejsce, w k tór ym można poczuć się dobr ze i w spokoju, pr zy filiżance kaw y ora z mał ym co nieco buszować w poszuk iwaniu inspiracji. Rozglądając się po sk lepie, st wierdzam, że to wnętr ze z moich mar zeń. Dok ładnie tak to sobie w yobrażałam. Jakie aspek t y był y najważniejsze podczas planowania? Oczy wiście najważniejsza była pr zestronna i w ygodna kuchnia. W końcu to tu powstaje wiele now ych pomysłów, książek, maga zynów i filmów. Zdecydował aś się na wiele różnych produk tów Blum. Organizacja i prze - chow y wanie muszą być dla ciebie ważne? Pr zestr zeni do pr zechow y wania nigdy nie jest za dużo, a pr zy tak iej ilości akcesor iów dobr y system organizacji jest na wagę złota. Dzięk i niemu „chaos“, k tórego nie sposób uniknąć podczas pieczenia, znika w rekordow ym tempie, a akcesor ia do pieczenia wracają na swoje miejsce. Któr y świat pieczenia jest ci bliższy – analogow y czy cy frow y? Próbuję zachować zdrowe proporcje między jednym a drugim. Bez mediów spo łecznościow ych „Pieczenie z Chr istiną“ nie byłoby t ym, czym jest dzisiaj. Internet pozwala dotr zeć i zainspirować wększe grono osób. Ale bezpośredni kontak t pozostaje dla mnie najważniejszy. Pomaga mi dowiedzieć się, czego oczekują ludzie i gdzie mogę się polepszyć, w k tór ym k ierunku rozwijać. Informacje zwrotne, k tóre C H R I S T I N A B A U E R Blogerka kulinarna, autorka i domatorka - zasoby energii Chr istiny Bauer są niew yczerpane. W gospodarst wie Bramlhof pod Salzburgiem/Austr ia, k tóre jest w rękach jej rodziny od roku 1532, żyje z mężem, dziećmi, zwier zętami i gośćmi z całego świata. Z pasji do pieczenia uczyni ła zawód. Na Instagramie ją i jej blog kulinarny śledzi 124 000 osób. W 2018 roku otr zymała w yróżnienie organizacji rolniczej Copa dla rolniczek. backenmitchrist ina. at Dowiedz się więcej

37 Blum Inspirations otr zymuję – zarówno drogą analogową, jak i cy frową – są niezw yk le cenne. Gdzie jest t wój dom w „prawdziw ym życiu“? Mój dom to gospodarst wo Bramlhof w Gör iach – to miejsce, gdzie ładuję akumulator y, spędzam czas z rodziną i mogę się zrelaksować. Praca w gospodarst wie jest jednocześnie moim hobby. Ale czuję się również jak w domu w świecie moich w ypieków. Nie każdy ma taką możliwość. To duży dar od losu, k tór y bardzo doceniam. • Mleko i jajko w ymieszać tr zepaczką. Dodać mąkę i drożdże, a następnie sól, cuk ier i masło w temperatur ze pokojowej. Ugnieść wszystko na jednolitą masę i pod pr zykr yciem odstawić na ok. 30 minut do w yrośnięcia. Z ciasta uformować osiem równych pasków i zapleść je w warkocz. Posmarować roztr zepanym jajk iem, posypać cukrem i piec pr zez ok. 25 minut w piekarniku z termoobiegiem rozgr zanym do 170 stopni. WSK AZÓWK A: Warkocz doskonale nadaje się do zamrożenia! 250 ml letniego mleka 1 jajko 7 g soli 10 0 g cukru 650 g mąki pszennej, t yp 70 0 42 g świeżych drożdży (= 1 kostka) lub 2 opakowania suchych drożdży, 7 g każde 10 0 g masł a w temperaturze pokojowej 1 jajko do posmarowania Cukier do posypania Sonntagszopf (niedzielna chał ka)

3 8 Blum Inspirations Zdrowe odży wianie Weganie Weganie rezygnują z wszelk ich produk tów pochodzenia zwier zęcego. Czyli oprócz r yb i mięsa również z jajek, mleka, miodu i produk tów zawierających żelat ynę. Potr zeby ży wieniowe zaspakajają war zy wami, owocami, zbożami, or zechami i nasionami. Klimatarianie Z myślą o zmniejszeniu śladu węglowego k limatar ianie dbają, by produkcja i transpor t produk tów, k tóre jedzą, powodował y możliwie najmniejszą emisję ga zów cieplarnianych. Dlatego sięgają g łównie po w yroby regionalne i unikają plastikow ych opakowań. Wegetarianie Wegetar ianie odży wiają się w yłącznie lub g łównie produk tami pochodzenia roślinnego. Unikają mięsa, r yb i drobiu. Lak towegetar ianie spoży wają dodatkowo produk t y mleczne, owo-lacto-wegetar ianie natomiast jajka. Pescowegetar ianie jedzą r yby, podczas gdy fleksitar ianie od czasu do czasu sięgają po coś mięsnego. Nawyki żywieniowe na całym świecie zmieniają się na lepsze – zarówno dla ekosystemu, jak i dla ludzi. Rośnie świadomość emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez naszą dietę. Coraz więcej osób dba o zdrowie i dobre samopoczucie. Malejące spożycie mięsa oraz dieta czysto warzywna to główne tendencje, które można zaobser wować. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przeglądem.

3 9 Blum Inspirations Clean eating Zwolennicy diet y clean eating odży wiają się możliwie naturalnie. Ze swojej diet y w ykreślają gotowe produk t y i fast foody. Pr zy czym dot yczy to wszystk ich pr zet wor zonych ar t ykułów spoży wczych – czyli również chleba, oleju i tłuszczów, soli, cukru itd. Typowe dla tej diet y są posi ł k i podawane w misach (bowl). Paleotarianie A może powrót do epok i kamienia łupanego? W tej diecie dozwolone jest wszystko to, co człowiek pier wotny był w stanie upolować lub zebrać. Zboża i rośliny strączkowe są tu tematem tabu, ponieważ nie był y w tedy jeszcze uprawiane. W r ygor yst ycznym war iancie tej diet y nie można spoży wać również produk tów mlecznych. Ketotarianie Dieta ketogeniczna jest formą diet y niskowęglowodanowej. W menu ketotar ian próżno szukać ar t ykułów spoży wczych z w ysoką zawar tością węglowodanów. W zamian spożywają często duże ilości tłuszczów. W w yniku niedoboru węglowodanów metabolizm pr zechodzi w stan ketozy, w k tórej tłuszcze są odpowiednio pr zekształ cane i w ykor zyst y wane jako źród ło energii. Dobro zwierząt i środowiska w liczbach Udział wegan w % – tendencja wzrostowa Źródło: Statista Global Consumer Survey 2021 Indie 13,4 % Chiny 4,8 % USA 4,0 % Niemcy 3,2 % Bra zylia 1,5 %

4 0 Blum Inspirations Morze spokoju Każdy z nas marzy o swoim miejscu na ziemi, otoczeniu, w któr ym będzie czuć się dobrze oraz bezpiecznie. O wspólnej przestrzeni, która każdego dnia będzie zbliżać do siebie domowników. Otwar ta kuchnia może być odpowiedzią na stworzenie takiego miejsca, w któr ym wszelkie granice się zacierają. Tak jak w minimalnistycznym domu Tue S. Andersena na wschodnim wybrzeżu Jutlandii. F O T O G R A F I D A S C H M I D T M I E J S C E S N A P T U N I D A N I A A R C H I T E K T K E N N E T H A R B O E T E K S T T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G

42 Blum Inspirations Dom na w ybr zeżu w Snaptun sprawia wrażenie, jak by pochylał się w stronę w ydmy, niemal znikając za ży wop łotem. „Często pr zep ł y waliśmy obok tego miejsca i mar zyłem o t ym, żeby tu zamieszkać“, zdradza Tue S. Andersen. „Dostęp do mor za jest dla mnie bardzo ważny. Działa na mnie kojąco.“ Gdy Tue w ypowiada te słowa, stoi na tarasie z drewna dębowego, spoglądając w k ierunku wschodnim, na mor ze, na małą w yspę Hjarnø. Znajdujące się za nim w ysok ie okna sięgające od pod łogi po sufit są rozsunięte na bok i. Długi, w ykonany samodzielnie stó ł z olejowanym na czarno blatem sosnow ym otoczony jest w ystarczającą ilością kr zese ł na spontaniczną imprezę. Dom leży na pochył ym terenie, dlatego Tue zastosował elewację o różnej w ysokości. Gra różnymi w ysokościami znajduje swoją kont ynuację wewnątr z budynku. Jednocześnie w zależności od por y dnia i pozycji słońca na niebie zmienia się atmosfera we wnętr zach. Pr zez panoramiczne okna po obu stronach domu do stref y dziennej i jadalnianej z imponującą w yspą kuchenną wpada dużo światła. Spójna całość Tue pomalował ścianę za r zędem mebli kuchennych na ciemny odcień szarości. W ten sposób pr zeniósł intensy wną bar wę duńsk iej pr zyrody do wewnątr z, a równocześnie st wor zył g łębię i atmosferę pr zy tulności w ot war tej pr zestr zeni z w ysok im sufitem. Olśniewająca biel frontów szafek kuchennych ma t ym samym godną oprawę. Blat w ykonano z w y tr zymałej p ł y t y k warcy towej, k tóra wieńczy w yspę kuchenną z pomalowanego na czarno dębu. Blat niczym kaskada wodospadu schodzi w dó ł aż do pod łogi. Tera z wzrok może udać się w odkr y wczą podróż, pr zechodząc od ogó łu do szczegó łu. Wówczas można pr zyk ładowo zauważyć, że plecionka na kr zesłach ma dok ładnie tak i sam odcień szarości, jak ściana w kuchni. Ora z że desk i pod łogowe z sękami i niespokojnym usłojeniem są w pr zyjemny sposób niedoskonałe. „Początkowo chciałem je zwrócić”, opowiada Tue. „ Ale montażysta mnie pr zekonał. Ta rust ykalność stanowi doskonał y kontrast dla naszych industr ialnych sufitów.” Minimalizm w prak t yce Cała rodzina ma poczucie, jak by całe dnie spędzała na świeżym powietr zu. W domu nie ma r zeczy zbędnych, k tóre pr zesłaniał yby widok, co dodaje lekkości. Niepr zeczy tana korespondencja, Dom nad morzem Dom Tue S. Andersena od piaszczystej plaży w jutlandzk im Snaptun dzieli t ylko nisk i ży wop łot.

4 3 Blum Inspirations garderoba i zabawk i dzieci – wszystko ma swoje stałe miejsce za frontami szaf ora z w szufladach. Szerok i kor y tar z prowadzi do biura. Po jednej jego stronie, na całej d ługości pod oknami cią gnie się drewniany blat. Ma on niemal g łębokość zw yk łego biurka, a zamknięte szafk i pod spodem kr yją różne dokument y i pr zybor y biurowe. Na t ym „wielofunkcyjnym” blacie może pracować jednocześnie nawet tr zech członków rodziny. W sposób t ypow y dla całego domu – indy widualnie lub wspólnie, w zaciszu i zawsze z widok iem na mor ze. • Ponadczasow y design z wizją Dobre meble są jak pr zyjaźnie - na całe życie. Tak jest w pr zypadku kr zese ł projek tu Hansa Wegnera. „Dla nas ważne są meble, które będą służyć przez lata i które są w ykonane z dobr ych mater iałów.“

4 4 Blum Inspirations Mocna więź Parapet zdobią pater y i inne skarby znalezione na pchlim targu. Do domu trafiają t ylko te r zeczy, k tóre mają war tość emocjonalną lub są pr zydatne. Nieograniczony widok i ot war t y umysł Wzd łuż obu d łuższych boków bungalow ma panoramiczne okna. Na dębow ych tarasach domownicy o każdej por ze dnia znajdą zacienione miejsce.

4 5 Blum Inspirations „Czujemy się jak na w iecznych wakacjach – po powrocie do domu możemy w peł ni się zrelaksować.“

4 6 Blum Inspirations Ściana doskonała? Doskonałe rozwiązanie do zamkniecia dużych przestrzeni Innowacyjne rozwiązania ot wierają nowe, kreat y wne możliwości projek towania wnętr z – zarówno w kuchni, jak też w innych pomieszczeniach. Najpier w praca, a potem pe łny relaks – z systemem k ieszeniow ym REVEGO. Zamknięt y, czy ot war t y – stonowany, eleganck i design będzie ozdobą każdej pr zestr zeni. Pot wierdza to pr zyznana w 2022 roku nagroda Red Dot Design Award, k tóra nie jest jedynym, otr zymanym w yróżnieniem.

47 Blum Inspirations Dowiedz się więcej Przemyślana koncepcja Tym, co w yróżnia REVEGO, jest fak t, iż cała strona techniczna rozwiązania jest zintegrowana w wąsk im korpusie. W tak zwanych k ieszeniach cał kowicie chowają się duże front y. Większą część prac montażow ych można zrealizować już w zak ładzie stolarsk im. Do k lienta w ystarczy potem pr zewieźć gotow y do zamontowania system dr zwi wsuwanych. To wszystko sprawia, że montaż REVEGO na miejscu realizacji jest sprawny i szybk i.

4 8 Blum Inspirations Nowa perspekty wa

49 Blum Inspirations I n n o w a c y j n y s y s t e m k i e s z e n i o w y R E V E G O p o z w a l a o t w o r z y ć i z a m k n ą ć r ó ż n e s t r e f y m i e s z k a n i a .

5 0 Blum Inspirations Urban gardening Zielono mi W centrach miast niczym gr zyby po deszczu w yrastają z ziemi nowe tereny zielone. Za zieleniają się dachy wiat pr zystankow ych, t wor ząc oa zy w asfaltowej dżungli miejsk iej i miejsca by towania poży tecznych owadów. Na dachach domów w yrastają wspólne spo łeczne gr ządk i i zielone w yspy. Supermarket y testują green farming i uprawiają zio ła ora z war zy wa bezpośrednio w swoich budynkach lub na ich dachach. Więcej zieleni ma zbawienny wp ł y w na k limat miast, ponieważ pozwala obniżyć odczuwalną temperaturę i poprawia samopoczucie nas wszystk ich.

51 Blum Inspirations Dla każdego coś zielonego Zielona architek tura od Mediolanu po Singapur, czy pionowe ogrody architek ta Fernando Or tiz Monaster io wzd łuż autostrad wokó ł Mexico Cit y są imponujące, ale każdy z nas może st wor zyć swoje zielone miejsce na ziemi – we własnym ogrodzie, na balkonie, czy też parapecie. Koncepcja urban gardening to kor zyści nie t ylko dla t ych, k tór zy chociaż w niewielk im w ymiar ze chcą być samow ystarczalni, ale też szansa dla zaniedbanych i nieuży wanych powier zchni w obszarach Zielone miasto Inspirujące pr zyk łady z całego świata Ogród miejski z sałatami i ziołami w dawnym bunkrze przeciwlotniczym Londyn „Prinzessinnengär ten“ to mobilny ogród warzywny na 6 000 m2 powierzchni, która dotychczas była nieuży tkiem Berl in 1 000 pr ywatnych i społecznych ogródków na terenie dawnej fabr yki Detroit Zielone porady • Wybier zmy niemody fikowane nasiona z ekologicznej produkcji • Postawmy na donice z drenażem i ot worem w dnie • Użyjmy ziemi bez zawar tości tor fu, herbicydów i pest ycydów. • Ogórk i, pomidor y, truskawk i i zio ła to murowany sukces nawet dla początkujących miejsk ich. Ten trend podbija nie t ylko media spo łecznościowe, ale odnaleźć go można również w licznych poradnikach poświęconych ogrodnict wu. Zapraszamy na stronę 77, aby dowiedzieć się więcej o „Urban Farmers“. •

Trendy

54 60 64 70 76 Budynki z historią Z pasji do drewna Nowoczesny, przytulny, zrównoważony Otwar tość na nowe trendy Godne uwagi

5 4 Blum Inspirations Z pasji do drewna Trend, któr y powraca niczym bumerang. Wraz z rosnącą potrzebą bliskości natur y do łask wraca drewno. Czym kierują się klienci przy wyborze tego materiału, a jaka jest motywacja w codziennej pracy projektantów i montażystów? Clément Goudet z pracowni drewna Monts et Mer veilles zna odpowiedź na to py tanie. F O T O G R A F T H I B A U T B L A I S M I E J S C E M O N T G E N È V R E I F R A N C J A P R O J E K T W N Ę T R Z A A T E L I E R M O N T S E T M E R V E I L L E S

5 6 Blum Inspirations

57 Blum Inspirations „Lak ierowane na w ysok i poł ysk meble to już histor ia. Obecnie k l ienci w ybierają matowe, naturalne pow ierzchnie.“ Rozmawiając o trendach wnętr zarsk ich nie sposób nie wspomnieć o drewnie. Surowiec ten już dawno pozbył się łatk i rust ykalnego charak teru i ur zeka wieloma walorami. Projek tantom drewno ot wiera ogromne perspek t y w y – zarówno we wnętr zach budynków, jak i na zewnątr z. Element y w yposażenia i meble z drewna budują pr zy tulną atmosferę, k tórą natomiast cenią sobie domownicy. Drewno po- zy t y wnie wp ł y wa na k limat pomieszczenia, jest pr zyjemne w dot yku, ponadczasowe i sprawdza się w różnych st ylach. Surowiec z charak terem Drewno jest uważane za bardzo wszechstronny i tr wał y mater iał. Ten odnawialny surowiec skutecznie wiąże szkodliw y CO2 i może być poddany recyclingowi, a potem ponownie w ykor zystany. „Praca ze star ym drewnem, k tóre pr zez lata było w ystawione na działanie warunków atmosfer ycznych i promieni słonecznych, ma swój niepow tar zalny urok “, st wierdza Clément Goudet z Monts et Mer veilles, renomowanej francusk iej pracowni wnętr zarsk iej, specjalizującej się w drewnie. Firma z siedzibą u podnóża francusk ich Alp zdobyła renomę projek tując i ur ządzając eksk luzy wne chat y ora z domk i górsk ie. Drewno we wspó łczesnym w ydaniu Pracownia świadomie stawia na stare drewno z widocznym usłojeniem. „W po łączeniu z nowoczesną linią i wspó ł czesnymi mater iałami t wor zymy wizualny balans między nowoczesnością a histor ią“, w yjaśnia Goudet. Do wszystk ich projektów w ykor zyst y wane są surowce niepr zet wor zone. Nie dot yczy to t ylko samego drewna, ale też stali, tekst yliów, we łny i kamienia. Pracownia stara się możliwie zachow y wać surow y, pier wotny charak ter mater iałów. Dlatego drewno jest poddawane obróbce t ylko w niewielk im stopniu, a jego naturalne linie i nieregularność eksponowane. Zrównoważony rozwój Drewno jest dobierane do projek tu i oczek iwań k lientów. Monts et Mer veilles pracuje jednak g łównie z regionalnym drewnem modr zewiow ym. Jest ono cenione pr zez stolar zy i k lientów ze względu na swoje naturalne walor y ora z odporność na wilgoć, pleść i szkodnik i.

5 8 Blum Inspirations „Pr zyk ładamy dużą wagę do tego, skąd jest surowiec i stawiamy na lokalny r ynek. Cer t y fikowane drewno pochodzi z lasów po łożonych w promieniu 10 k ilometrów”. Mi łość do drewna i rzemiosł a Drewno jest centralnym punk tem pracy kreat y wnej dla Clémenta Goudet. „O drewnie mogę w ypowiadać się t ylko w samych super lat y wach. Jest bardzo pr zyjemne w dot yku, łat we w obróbce i z innymi mater iałami może t wor zyć ponadczasow y design.“ Dla Clémenta ważny jest jeszcze jeden aspek t - pr zyjemności z pracy. Czuć ją na każdym etapie realizowanych projek tów i jest gwarancją najw yższej jakości ora z zadowolenia k lientów. Luksus w czystej postaci Clément Goudet i jego zespó ł czerpią inspiracje z podróży, targów ora z pr zede wszystk im natur y. A co potem? „W naszą pracę wplatamy potr zeby i życzenia naszych za zw yczaj bardzo w ymagających k lientów, dbając pr zy t ym o harmonię wnętr z i uwzględniając istniejące obiek t y. Czasami sam proces planowania zajmuje nawet dwa lata, a opt ymalny efek t końcow y jest rezultatem ścisłej wspó ł pracy. Czy może być coś piękniejszego niż meble z drewna pochodzącego z lasu, k tór y rośnie niejako zara z za naszymi dr zwiami? Nasi k lienci cenią sobie tak ie detale i dlatego często pozostawiają nam wolną rękę.“ Technika i innowacje A propos detali – Monts et Mer veilles stosuje niemal w yłącznie okucia Blum. „ Jestem zagor zał ym fanem produk tów Blum“, zdradza Goudet. Cenię sobie ich jakość i niezawodność. „Obecnie najczęściej w ykor zystujemy zawiasy w kolor ze czarny ony x z indy widualnymi zaślepkami, ponieważ wpisują się one w ak tualne trendy we wzornict wie. Mogę pokusić się o st wierdzenie, że stało się to naszym znak iem rozpoznawczym. Bardzo dużą popularnością w naszych projektach cieszy się również system szuflad LEGRABOX ze swoimi prost ymi, wąsk imi bokami.“ Projek tant jest pod wrażeniem procesu powstawania innowacji ora z prac badawczo-rozwojow ych w Blum, k tóre miał oka zje obser wować osobiście podczas wizy t y w zak ładzie w Austr ii. „Chcemy być pier wszymi, k tór zy kor zystają z najnowszych produk tów i innowacji Blum.“ •

5 9 Blum Inspirations O F I R M I E Atelier Monts et Mer veilles to marka znana nie t ylko we Francji. Jest rozpoznawalna również w stolicach designu tak ich jak Londyn czy Mediolan. Ta specjalizująca się w drewnie pracownia projek tuje i w yposaża wnętr za. 11- osobow y zespó ł t wor zą w yk walifikowani i doświadczeni projek tanci ora z stolar ze pod k ierownict wem Clément Goudeta. Jest on stolar zem z zawodu, k tór y w pr zeszłości pracował dla międzynarodow ych biur architek tonicznych, a od ponad dziesięciu lat realizuje własne projek t y pod k lucz w segmencie premium. „Pozysk iwanie mater iałów na lokalnym r y nku nie jest najważniejszym k r y ter ium, ale opow iada się za t ym coraz w ięcej k l ientów.“

6 0 Blum Inspirations Otwartość na nowe trendy Gdy w jednym miejscu spotykają się zaawansowana technika, wysokiej jakości materiały i doskonały design, można być pewnym, że powstanie harmonijna całość. Te cechy charakter yzują system szuflad MERIVOBOX. Dzięki innowacyjnej konstrukcji modułowej jest on kompatybilny z każdym trendem wnętrzarskim. Wyraziste linie i wymowny design to korzyść dla każdego pomieszczenia. Nie bez powodu system MERIVOBOX otrzymał już pięć różnych wyróżnień, w tym prestiżową iF Design Award.

61 Blum Inspirations

62 Blum Inspirations Wygodniejsza praca Domowe biuro musi być funkcjonalne, ale jednocześnie pr zyjemne dla oka. MERIVOBOX modular z BOXCAP zachw yca na całej linii. Wszystko pod ręką Prak t yczna i estet yczna - szuflada MERIVOBOX w kolorze szar ym indium to st ylowe miejsce na akcesor ia kuchenne pod p ł y tą do gotowania.

6 3 Blum Inspirations Intr ygująca gra światł a Gra światła wp ł y wa na atmosferę pomieszczenia. MERIVOBOX modular z BOXCOVER jest pięknym tego pr zyk ładem. Strefa wellness w domu W ła zience szuflada MERIVOBOX w kolor ze jedwabiście biał ym mat jest atrakcyjnym akcentem i dowodem na wszechstronność zastosowania w ramach całego domu.

6 5 Blum Inspirations Zaby tkow y budynek gospodarczy w sercu Dornbirn, k tór y niegdyś był miejscem na wóz i siano, jest obecnie niepow tar zalnym domem rodzinnym z duszą. „Tera z budynek może pr zez jak iś czas pe łnić inną funkcję niż tę, do k tórej pier wotnie go wzniesiono. Taka metamor foza była możliwa dzięk i solidnym podstawom“, zdradza Julia Kick. „Do minimum ograniczyliśmy ingerencję w substancję budynku, by możliwie najlepiej zachować jego pier wotny charak ter.“ Modelow y przykł ad zrównoważonego rozwoju Julia Kick mówi o swojej „ stodole”, jak o star ym, dobr ym pr zyjacielu. Jest gorącą zwolenniczką ochrony konser watorsk iej. Bez niej stodo ła już dawno zostałaby rozebrana, ustępując miejsca wspó ł czesnym br yłom bez w yra zu. „Renowacja istniejących budynków jest dla mnie ważnym punk tem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Uważam, że obiek t z lat 60 jest niezw yk le cenny. Obecnie oszczędF O T O G R A F A N G E L A L A M P R E C H T M I E J S C E D O R N B I R N | A U S T R I A A R C H I T E K T J U L I A K I C K A R C H I T E K T E N Budynk i z historią Praca z istniejącą strukturą budynku wymaga nieszbalonowego myślenia. To ulubiona dyscyplina Julii Kick. Pier wszy samodzielny i wielokrotnie wyróżniony projekt ugruntował jej pozycję na młodej scenie architektonicznej Vorarlbergu. W wywiadzie zdradza nam, jak przebiegała renowacja XIX-wiecznego budynku gospodarczego Josefa Weissa.

6 6 Blum Inspirations ności szuka się często na każdym kroku, a to oznacza, że większość z w ybudowanych dzisiaj budynków nie będzie miała drugiego życia.“ Mi łość od pier wszego wejrzenia Julia Kick zwróci ła uwagę na dawną stodo łę już na samym początku swojej kar ier y. „ Bardzo szybko st wierdzi łam, że mogę zrobić z tego budynku coś w yjątkowego“, opowiada Julia Kick. Konstrukcja budynku była odsłonięta i i to pr zekonało architek tkę. Nic nie stało na pr zeszkodzie, by rozpocząć projek t. „ Na początku zdefiniowaliśmy pewne założenia w yjściowe: odpowiednią pr zestr zeń dla nowego biura architek tonicznego, zachowanie elewacji i ponowne w ykor zystanie pod łóg. Poza t ym koniecznie chciałam zachować w ysok ie pr zejście, pr zez k tóre wcześniej wjeżdżał y wozy z sianem. Obecnie w t ym

67 Blum Inspirations miejscu są ogromne, pr zeszk lone dr zwi. Wykonano je na zamówienie i dzięk i nim można cał kowicie ot wor zyć obszar wejścia do budynku.“ Rzemiosło i wiedza Julia Kick wiąże wiele pozy t y wnych wspomnień z etapem budow y. „ Bardzo dużo r zeczy zrobiliśmy sami, ale wiele w ynieśliśmy też ze wspó ł pracy z r zemieślnikami, specjalistami w dziedzinie fizyk i budowli czy ochrony pr zeciwpożarowej.“ Dzięk i ochronie konser watorsk iej na swojej drodze spotkaliśmy dużo więcej ot wart ych dr zwi niż ma to miejsce w pr zypadku now ych budynków, dla k tór ych obowiązują surowe regulacje. „To sprawi ło, że cał y projek t był bardziej elast yczny. Podchodziliśmy indy widualnie do każdego zakamarka i byliśmy w stanie spontanicznie reagować na k westie, k tóre pojawiał y się „Budujemy na lata, d latego konst rukcja budy nków pow inna być tr wała i dawać moż l iwość zmiany.“

6 8 Blum Inspirations „Renowacja jest dla mnie ważną cześcią zrównoważonego rozwoju.“ dopiero już na samym etapie realizacji.“ Pomimo tego, że niek tóre instalacje pozostał y w budynku częściowo na widoku, świetnie kompunują się z całością. „ Kierowałam się tu pragmat ycznym podejściem. Wszędzie tam, gdzie zabudowa byłaby zby t uciążliwa, instalacje są odkr y te. Nie jestem zwolenniczką kalor y ferów, włączników światła i innych elementów w yposażenia st ylizowanych na stare. Nie są autent yczne, a do tego znacznie podnoszą koszt y inwest ycji. Dlaczego ot warcie nie poka zy wać, co jest stare, a co nowe? To buduje prawdziw y charak ter wnętr za.“ Przyszłość w historii Po zakończeniu projek tu remontu „ stodoł y” i po w yróżnieniach, k tóre za niego dostała, architek tka otr zymała wiele zapy tań o renowację histor ycznych budynków. „To zdecydowanie jeden z naszych podstawow ych obszarów działalności, k tór y jest jednak bardzo w ymagający. Do tego potr zebni są odpowiedni inwestor zy i zespó ł “, podkreśla Julia Kick. Powinniśmy mieć świadomość jednego – zmodernizowany dom nigdy nie będzie now ym budynk iem. „ Jeśli inwestor zy tego nie rozumieją, radzę im, żeby w ybudowali coś zera.“ Klienci Julii Kick mają bardzo rozwiniętą świadomość potr zeby zrównoważonego rozwoju, regionalnych mater iałów i nowoczesnych systemów ogr zewania. „Temat y tak ie, jak inteligentny dom są natomiast mniej popularne wśród moich k lientów. Wręcz pr zeciwnie. „Gadżet y“, k tóre z biegiem czasu mogą ulec awar ii, oznaczają za zw yczaj w yższe koszt y utr zymania. Wiele osób chce oszczędzić sobie stresu i niepotr zebnych nak ładów.“

RkJQdWJsaXNoZXIy