Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Nový pohled na bydlení Zaměřeno na vylepšení bydlení Domácí kancelář Práce z domova v Oslu Váš styl, vaše kuchyně Individuální plánování zásuvek LEGRABOX

2 Blum Inspirations „Naše nápady řeší potřeby zákazní ků.“

3 Blum Inspirations Úvod Především v době změn se lidé rádi vracejí k zák ladním hodnotám. Rodina, přátelé, soudržnost, ale také k valita, udržitelnost, dlouhověkost. To vše ovlivňuje náš životní st yl i naše bydlení. Doma se můžete jako osobnost dobře rozví jet a realizovat. A tomu věnujeme ve společnosti Blum pozornost: jaké potřeby a nápady vás pohánějí vpřed? Co potřebujete k jejich realizaci? Jak vám př i tom můžeme pomoci? Inovativní nápady se nerodí ve věži ze slonoviny. Vznikají v rozhovorech. Pro v yšší k valitu bydlení a nové nápady pro konečné spotřebitele i v ýrobce náby tku. Naším cí lem je pomáhat realizovat individuální náby tek, optimálně v yužít oby tné a úložné prostor y a každého inspirovat zajímav ými řešeními. Nestojíme na místě. Kvalitní pohyb je naší hnací silou i hlavní kompetencí a je obsažen v našich „moving ideas“: Stejně jako naše v ýrobk y př inášejí pohyb do náby tku, i my společně s našimi par tner y, zaměstnanci, uživateli a záka zní k y posouváme užitek na ma ximum. Zkrátka: naši záka zníci a uživatelé jsou nám inspirací. A co inspiruje vás? váš redakční t ým časopisu Blum Inspirations

4 Blum Inspirations Budete překvapeni, jak vám výrobky Blum každý den usnadňují život: nejen v kuchyni, ale všude v by tě. Vysoce kvalitní a oceňované kování vyráběné v Rakousku se montuje do náby tku po celém světě. Blum Inside Systémy výklopů Skládací, otočné, zvedací: systém v ýklopů AVENTOS nabízí to pravé otevírání pro každou situaci v místnosti a dokáže snadno a plynule pohybovat i velk ými a těžk ými v ýk lopy v horních skříňkách. Vodicí systémy Dí k y velmi k valitním vodicím systémům MOVENTO a TANDEM se hladce pohybují i velmi zatížené v ýsuv y a zásuvk y ze dřeva. Systémy závěsů Závěsy Blum zajišťují elegantní otevírání a tiché zavírání dveří skříněk. Technick y inovativní systémy CLIP top nabízejí širokou škálu sor timentu, pokud jde o úhel otevření a oblast v yužití. Box systémy Firma Blum má per fek tní zásuvku pro každý obsah a každou místnost: LEGRABOX, MERIVOBOX, TANDEMBOX. Všechny box systémy je možné individuálně konfigurovat a zaujmou svou konstrukcí a designem. Více informací

5 Blum Inspirations Technologie pohybu Společnost Blum umožňuje použití náby tku čt yřmi způsoby: mechanick ý systém BLUMOTION pro tlumené zavírání, systém TIP- ON pro otevírání nebo kombinace obou TIP- ON BLUMOTION. Elek tr ická ver ze pro otevírání a tlumené zavírání má ná zev SERVO -DRIVE. Využití skříněk Prak tické a kreativní nápady pro náby tek, k teré v y t vářejí ma ximální úložný prostor a zjednodušují pracovní činnosti dí k y flexibilnímu plánování. Řešení společnosti Blum nabízejí optimální přístup, mají velkou nosnost a v ypadají jednoduše sk věle. Systémy vnitřního členění Díky flexibilním systémům vnitřního členění AMBIA-LINE a ORGA-LINE je pořádek ve všech zásuvkách – od kuchyně až po koupelnu. Provedení a uspořádání lze individuálně přizpůsobit uskladněným věcem a osobnímu životnímu stylu. Pocketsystem Dí k y nov ým koncepcím místností se oby tné prostor y stále více propojují. Systém REVEGO umožňuje v případě potřeby otevřít veškeré prostor y pro použití a skr ý t je, když se nepoužívají – r ychle, snadno a intuitivně.

6 Blum Inspirations Kouzel né pokoje 10 Nov ý pohled na bydlení Zaměřeno na v ylepšení bydlení 16 Málo místností, spousta místa ‎ Rodinný život v lof tu 22 Tipy pro více úložného prostoru Snadné uspořádání 24 All we need is SPACE Chy tré v yužití skříněk 28 Domácí kancelář Práce z domova v Oslu 34 Hezčí pracovní prostředí Uvolnění v domácí kancelář i 36 Kancelář je všude Tak zař izuje pracovní prostor Blum 40 Opravdová velikost přichází zevnitř Koncepce mikrobydlení Kultura st ravování 46 Poct ivě, jednoduše a kreat ivně Šéfkuchařka Chiara van Emr ik v rozhovoru 50 Jiné země, jiné kuchyně Mezinárodní srovnání kuchyní 54 Váš st yl, vaše kuchyně Individuální plánování zásuvek LEGRABOX 58 S dobr ým plánováním je napůl v yhráno Použití online plánovače zón

T rendy 62 Chy trá domácnost Kolik technologií je v náby tku? 64 Generace Best Age Trávení nejlepších let doma 6 8 Čas na pohyb Tipy od ergoterapeuta Klause Isele 70 Vědět už dnes, co bude zítra důležité Výzkum s použitím obleku AgeExplorer® 72 Tmavé povrchy Tmavé povrchy jako designov ý trend 78 Tipy Knihy a blogy Obsah Svět společnost i Blum 82 Fak ta o společnost i Blum Čísla a fak ta 84 Digitální inspirace Online plat forma pro koncové záka zní k y a profesionály 87 Tiráž

Kouzelné

10 16 28 22 34 24 36 Nový pohled na bydlení All we need is SPACE Kancelář je všude Málo místností, hodně místa Domácí kancelář Tipy pro více úložného prostoru Hezčí pracovní prostředí pokoje

10 Blum Inspirations Nov ý pohled na bydlení ř ili v neposlední řadě dí k y digitalizaci a ve k terém můžeme bý t ak tivní kdykoli a odkudkoli. V otevřených prostorech se oby tné a funkční části vzájemně prolínají a nabízejí nesčetné možnosti provedení a uspořádání pro všechny životní st yly. Dí k y své multifunkčnosti reagují také na rostoucí nedostatek oby tného prostoru, zejména v metropolích po celém světě, protože koncepce otevřeného oby tného prostoru funguje i na pouhých několika metrech čt verečních. Málo místa pro mnoho lidí Napří k lad v Šanghaji je cena oby tných prostorů dvakrát v yšší než v Mnichově, př ičemž hospodářské v ýsledk y jsou v ýra zně horší. Lidé si zkrátka nemohou dovolit velkou plochu, a musí si poradit kreativně. Tento trend lze pozorovat nejen v asijském regionu. „Více než polovina lidí na světě žije a pracuje ve městech. To nev yhnutelně vede k omezenému oby tnému prostoru, k ter ý musí bý t Architek tka Margarete Schüt te-Lihot zk y navrhla v roce 1926 tak zvanou frank fur tskou kuchyni, k terá je považována za archet yp moderní vestavěné kuchyně. Byla v ýslovně navržena pouze pro jednu osobu: hospodyni. Pro zajištění ma ximální efek tivit y, měl bý t tento prostor v ybaven prak tick y stejně jako průmyslové pracoviště. Př i plánování prostoru bylo cí lem optimální v yužití místa a kromě toho se zde odráželo i tehdejší chápání rolí. Otevřenost bez hranic Zatímco dříve byly prostor y pro běžný život a bydlení i jejich role jasně v ymezené, a zejména od dob industr ializace také vzájemně oddělené, dnes pozorujeme jednoznačnou změnu trendu. Propojování místností v rámci koncepcí otevřeného oby tného prostoru se stalo nedí lnou součástí architek tur y od domů až po by t y. Tento v ý voj zapadá do světa prak tick y bez hranic, k ter ý jsme v y t voTo, jak bydlíme, je vždy odrazem naší doby, kultur y a společnosti. Zatímco včera jsme se orientovali na zlepšování a zároveň udržování toho, co již existuje, dnes čelíme novým výzvám. Složitost a dynamika moderního světa nás nutí k přehodnocování, ale zároveň nabízí netušené možnosti rozvoje. Jaké bude v budoucnu provedení a uspořádání našich oby tných prostor?

11 Blum Inspirations

12 Blum Inspirations Kde je nejv íce sd í lených pracovních prostorů? Procentní podíl je uveden v rámci celého světa. Zdroj: Global Cowork ing Grow th Study 2020. cowork ingresources.org. navržen a uspořádán chy tře. Především potřebujeme prostředí, k teré obstojí v dynamice světa,“ v ysvětluje futurolog Klaus Kofler. V rámci své práce se Klaus Kofler zabý vá širokou škálou otá zek budoucnosti. Patří sem i v ý voj bydlení v moderním světě, k ter ý se dynamick y mění. Jak reagovat na tuto změnu, k terá je vnímána jako nestálá, složitá a nejednoznačná? Na mnoha místech změna nahra zuje stabilitu a v y volává nejistotu. I další hodnoty se mění: výzkumníci pozorují odklon od čistě demonstrativního konzumní ho přístupu. Důra z již není k laden na prezentaci spotřební ho zboží, ale tím více na jeho funkčnost. To vše se projevuje i v oblasti bydlení. Oddělení oby tných a pracovních prostor Dobrá zpráva je, že co se t ýče života a bydlení, nabízíme různá řešení, jak tento v ý voj co nejlépe v yužít. Malá oby tná plocha může bý t napří k lad v y vážena společným bydlením nebo sdí lenými pracovními prostor y, a to bez ohledu na životní fá zi, k terou člověk ak tuálně prochá zí. Klaus Kofler o tom také přemýšlel. „Společně s par tner y z oblasti dřevostaveb jsme v y vinuli zajímavou koncepci pro lidi, k teří mají domácí kanceláře v kuchyni a jsou v ystaveni tr valému rušení. Co kdyby tam, kde tito lidé bydlí, stál kontejner se dvěma kancelářemi, k teré by si mohli na určitou dobu pronajmout a pracovat v nich? Velmi bychom se tím př iblížili způsobu práce, jak ý budeme v budoucnu potřebovat.“ Nové modely bydlení Stále více se měnící modely bydlení v yžadují také flexibilitu. Jednou z nejpočetnějších sociálních skupin jsou svobodní lidé napříč všemi věkov ými kategoriemi: mladí digitální nomádi i lidé z tzv. stří brné společnosti. Jejich životní dráhy již nejsou Indie USA Velká Br itánie 5,08 % 10,69 % 18,30 %

13 Blum Inspirations posloupností fází „dětst ví a mládí – vzdělávání – práce – důchod“, ale jsou mnohem rozmanitější. Fáze poznávání či přeorientování v soukromém i profesním životě jsou na denním pořádku. Trh s bydlením zatím nedokázal svou nabídkou na tuto dynamiku života reagovat. Uvažování o budoucnost i V dynamick y se měnícím světě potřebujeme odpovídající způsob uvažování o budoucnosti. „Pokud nejsme př ipraveni pochopit, že s velk ým světem můžeme komunikovat i z malých jednotek, a zůstáváme uvězněni ve stávajících vzorcích uvažování, napří k lad že člověk musí sedět v kancelář i, aby se mohl účastnit dění, pak celá ta hra nedává smysl,“ ří ká Klaus Kofler. V rámci tohoto v ý voje jsou v samém středu zájmu lidé a více než kdy jindy mají možnost do značné mír y bý t sami sebou. Těmto nov ým možnostem je třeba se otevřít. Prostor y jako zdroj inspirace Dnes je životní a pracovní prostor ovlivněn z mnohem více stran než v minulosti. Jak se tedy v ypořádat s tak to složitou situací v oblasti bydlení? Místnost musí nabízet různé možnosti. Můžeme například v y t voř it pohyblivé stěny, k teré flexibilně plní naše požadavk y? V prostoru, k ter ý je k dispozici, se kombinují různé životní činnosti. Pomáhají nám v tom multifunkční inter iér y. Trend minimalismu bude hrát velkou roli v otevřenosti, zmenšování prostoru a dynamickém způsobu života. Naučíme se, že méně může bý t více. Náš oby tný prostor však v sobě bude obsahovat bezpečí, útulnost, udržitelnost a individualitu. Jako součást naší identit y nás obohatí i na emoční úrovni: jako domov, zák ladna a v ýchozí bod, kde si můžeme odpočinout. •

14 Blum Inspirations "V budoucnu budeme pot řebovat intel igentní řešení pro co nejdynamičtější prostor, kter ý nám umožní tr vale měnit, př i způsobovat a rozši řovat naše myšlení."

15 Blum Inspirations A B O U T Futurolog Klaus Kofler je spoluzak ladatelem Future Design Academy v Dornbirnu (Rakousko) a Wupper talu (Německo). S interdisciplinárními témat y v oblasti futurologie a designu budoucnosti, cí li a strategiemi pro ut váření budoucnosti je Klaus Kofler v yhledávaným lek torem, řeční kem a autorem. © fasching.photo

16 Blum Inspirations

17 Blum Inspirations Když Hanneke a Wouter prošli dveřmi by tu, měli v podstatě hned jasno. Na jedné straně se tento holandsk ý pár díval na vodu a přístav, na druhé na fasády rot terdamsk ých městsk ých domů. Světlo neomezeně proudilo oknem v průčelí od podlahy až po strop i do toho poslední ho koutu na ploše 136 metrů čt verečních. „Tento luxus, kdy vidíme skr z celý by t, nás přesvědčil a zcela nadchnul,“ říká Hanneke. Rozhodnutí o koupi padlo během pěti minut. Budova Schiecentrale v ulici Lloydstraat je součástí bý valé elek trárny a její renovaci provedl Rober t Winkel ze společnosti Mei architects and planners. Pedagožka na volné noze a konzultant v oblasti informačních technologií si vlastně přáli k lasickou starou zástavbu – a ne holý průmyslov ý lof t s hrubými betonov ými zdmi a ventilačním potrubím. Pak si ale vzpomněli na svůj pr vní společný by t v belgickém Gentu: „Po nastěhování jsme tam nechali odstranit všechny dveře – protože jsme tuhle velkor ysost milovali! “ S lof tem měli šťastnou ruku a získali nekonečný tvůrčí prostor. Interiérový designér Mar tijn Sorée se řídil návrhy a nápady této dvojice, a s minimem prostředků a spoustou tr iků v y t voř il moderní rodinný by t: téměř bez hranic, ale plný možností stáhnout se do soukromí. Návrh flexibilních prostor s tenk ými příčkami Hladká prkna z finské borovice jsou všestranně v yužitelná: rozdělují půdor ys a slouží jako stěna pro obra zy, v y t vářejí úložný prostor a něk teré lze dokonce částečně odsunout. Napří k lad sk ládaná dví řka od podlahy ke stropu vedoucí do dětské zóny se pohybují po stropních kolejničkách a přes den jsou úplně F O T O G R A F P E T E R K O O I J M A N M Í S T O R O T T E R D A M | N I Z O Z E M S K O T E X T T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G A R C H I T E K T R O B E R T W I N K E L | M E I A R C H I T E C T S A N D P L A N N E R S Málo místností, hodně místa Jak může mladá rodina odpočívat, nerušeně pracovat a zároveň si užívat čilého společného každodenního života v lof tu? By t Hanneke a Woutera u rot terdamského přístavu je pří kladem bydlení na míru: s přepážkami, jasně rozdělenými zónami a velkou láskou k pořádku.

18 Blum Inspirations sk lopená. Ložnice dvojice se skr ý vá v oby tné části za dřevěnými panely se světlí k y. Zčásti je v yplněna šatními skříněmi stojícími vedle sebe a obejde se bez oken – široké prosk lené pásy pod stropem propouštějí dostatek denní ho světla. Základní recept na bydlení v lof tu: jasně rozdělené oby tné zóny a plynulé přechody V celém oby tném prostoru byla v yzděna pouze koupelna uprostřed. Ostatní prostor y jsou otevřené – a přesto mají jasně oddělené funkce. „Původně jsme chtěli mít postel u okna. Naštěstí nás inter iérov ý designér přemluvil, ať to neděláme,“ ří ká Hanneke. Obý vací část s rodinnou pohovkou a dlouhým jídelním stolem propojují okna v předním průčelí. Ložnice pro rodiče a děti mají své soukromí za dřevěnými příčkami. Obě části kuchyňské link y t voří otevřený průchod do prosk leného vstupní ho prostoru v zadní části lof tu. Je zde i malý psací stůl. Living in a box: proč je zde i přes volné plochy dostatek úložného prostoru Lof t trénuje disciplínu. Před nastěhováním dvojice provedla inventuru a důkladně zredukovala množst ví sv ých věcí. „ Nyní vlastníme jen věci, k teré opravdu používáme.“ Uzavřené plochy, napří k lad sk ládací stěna do dětské zóny nebo posuvné dveře od podlahy ke stropu vedoucí do koupelny a na toaletu, zajišťují vizuální k lid. A hodně volného prostoru neznamená zároveň málo místa na nádobí: dvě vestavné skříňk y v kuchyni pomáhají udržovat pořádek dí k y mimořádně hlubok ým zásuvkám. Jízdní kola a sušička se skr yjí v ocelovém boxu před dveřmi by tu. „To nejlepší na byd lení v lof tu: mů žete si v y t voř it sv ůj vlastní půdor ys.“

19 Blum Inspirations

2 0 Blum Inspirations

21 Blum Inspirations Trocha nauk y o materiálech: tak to se snoubí průmyslov ý vzhled a pohodlí Velké tex tilní plochy pohlcují hluk, zejména v rozlehlých místnostech. Hanneke a Wouter se však rozhodli, že nebudou používat žádné záclony. „Relativně nízké stropy brání tomu, aby se to tady pří liš ozý valo.“ Kromě toho dřevěná konstrukce kolem prostoru na spaní a velk ý koberec ve vstupní části pomáhají v y t voř it pří jemnou atmosféru. Př iznané větrací potrubí, hrubé betonové zdi a litá podlaha hnědošedé bar v y t voří střízliv ý kontrast k pohovce a hřejivě se lesknoucím měděným svítidlům. • „Hrubé betonové stěny a vent i lační pot rubí: mi lujeme drsné pov rchy v kombinaci s hřejivost í d řeva.“

2 2 Blum Inspirations T ipy pro v íce úložného prostoru Otevřené bydlení vyžaduje chy trá řešení úložného prostoru. Pusťte se do boje s nepořádkem a vy t voř te si inspirativní životní prostor, ve kterém má každý předmět své místo. Naši odborníci pro vás připravili několik základních a snadno použitelných tipů.

23 Blum Inspirations 0 1 0 4 0 7 0 2 0 5 0 8 0 3 0 6 0 9 Udělejte si inventuru Potřebný úložný prostor se značně liší v závislosti na velikosti domácnosti a životním st ylu. Inventar izace počtu a stavu uložených věcí usnadňuje v ýhledové plánování náby tku. Plánujte s použitím jen několika prvků Ve skříních a komodách je lepší použít méně širok ých než mnoho úzk ých v ýsuvů. Čím méně místa zabírají bočnice zásuvek a náby tku, tím více úložného prostoru zůstává k dispozici. Investujte do výsuvů Na rozdí l od polic umožňují v ýsuv y komfor tně v yužít celou hloubku skříně. Pokud jsou uzavřené ze stran a mají v ysokou zadní stěnu, je snadné věci k uložení sk ládat do v ýšk y. Hledejte skryté úložné prostory Prostor pod dřezem zůstává v kuchyni i v koupelně většinou nev yužit ý. Dí k y v ýsuvu ve t varu písmena U zde lze získat další úložný prostor pro menší předmět y. Použijte vnitřní výsuvy V případě v ýsuvů s v ysok ými čely v yplňují nev yužit ý prá zdný prostor menší vnitřní zásuvk y. Sem lze uložit drobné předmět y, k teré by jinak překážely venku. Využívejte vnitřní členění Dí k y individuálně př izpůsobenému vnitřnímu členění máte v zásuvkách větší pořádek a udržujete si přehled. Velké i malé věci v životě lze pojmout systematick y. Využívejte malé meziprostory Zejména v kuchyních se často nelze v yhnout malým mezerám. Dí k y úzk ým skříňkám od 20 cm vznikne další úložný prostor, napří k lad na koření, láhve nebo prkénka na krájení. Myslete na snadný přístup Hluboké zásuvky by se měly dát naplno vysunout. Obsah je tak snadno přístupný, a to zase znamená více využitelného úložného prostoru. Výsuvy lze snadno použít až do hloubky 65 cm. Vsaď te na prostorné skříně V soukromých oby tných prostorech jsou dnes spižírny spíše vzácností. Nahradit je může prostorná potravinová skříň. Velké uzavřené skříně pomáhají zajistit pořádek i v jiných místnostech.

2 5 Blum Inspirations SPACE STEP Chy tré řešení sok lu SPACE STEP v y t váří více prostoru dvěma způsoby: na jedné straně lze plánovat v yšší skříně, protože v ýsuvný pomocní k umožní přístup do v ysoko umístěných míst. Na straně druhé lze dovnitř sok lu uložit méně používané věci. Prak tičnost: dí k y řešení SPACE STEP mohou děti bezpečně dosáhnout na pracovní plochy nebo umy vadlo. SPACE TOWER Většina věcí musí bý t uložena v kuchyni. Uk ládají se zde nejen nádobí a kuchyňské náčiní, ale také zásoby. Dostatek úložného prostoru nabízí řešení skříně SPACE TOWER, k teré lze individuálně př izpůsobit podle v ýšk y, ší řk y a hloubk y. Zásuvk y v ysouvané samostatně zajišťují dobr ý přehled a snadný přístup i do těch nejvzdálenějších koutů. Skříně SPACE TOWER jsou vhodné i pro jiné oby tné prostor y. SPACE TWIN Nev yužité meziprostor y se dí k y této malé skříňce stanou cenným úložným prostorem pro koření nebo plechy na pečení. Skříňka SPACE TWIN umístěná v blízkosti pracovních a kuchyňsk ých ploch šetří krok y a usnadňuje práci. I přes úzké provedení je skříňka natolik stabilní a zatížitelná, že ji lze naplnit těžk ými lahvemi. SPACE CORNER Existuje dokonce i řešení pro obtížně přístupná místa: rohová zásuvka SPACE CORNER, jejíž v ýšku a ší řku lze flexibilně upravit, vám umožňuje v yužít každý roh. Dí k y ergonomick ým plným v ýsuvům máte snadný přístup k veškerému obsahu, ať jsou to pří bor y nebo jiné náčiní. Vysoké boční a zadní stěny zvětšují úložný prostor a zabraňují v ypadnutí předmětů dovnitř do náby tku. A ll we need is SPACE Pečlivě promyšlená řešení skříní kompenzují nedostatek úložného prostoru a vy t vářejí pořádek – zejména v otevřených oby tných prostorech. Pomocí nápadů od společnosti Blum můžete snadno získat úložný prostor tam, kde byste to nečekali.

2 6 Blum Inspirations Velké plus firmy Blum: Ergonomie a pohodlí jsou zásadní pro kvalitu úložného prostoru a tím i náby tku. Naše čtyři mechanické a elektrické technologie pohybu BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION a TIP-ON zajišťují jemné a tiché otevírání a zavírání výsuvů a dveří. Jednoduchá obsluha s minimální námahou dělá z ukládání předmětů potěšení. Více informací

27 Blum Inspirations

2 8 Blum Inspirations Domácí kancelář Pokud v domácí kanceláři hodně pracujete, potřebujete prostor pro nápady a klid pro oči. By t Johana Trana ve staré zástavbě proto kombinuje skandinávský a japonský model: tento architekt z Osla se omezil na světlé dřevo a rozdělil půdor ys podle funkcí pomocí posuvných dveří od podlahy ke stropu. Kuchyně, pracovna a obývací pokoj do sebe plynule zapadají – Johan se může podle potřeby přemístit do práce nebo skrýt chaos v kuchyni. Po přestavbě splňuje 51 metrů čt verečních všechny potřeby svých obyvatel, kteří si potrpí na styl. Je to místo plné sí ly, smyslné a věcné zároveň. F O T O G R A F I N G E R M A R I E G R I N I M Í S T O O S L O | N O R S K O T E X T T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G S T Y L I N G H E G E B A R N H O LT

3 0 Blum Inspirations

31 Blum Inspirations "Pohrál i jsme si s flex i bi l itou. Posuvné dveře nám dávají možnost kombinovat místnost i.“ Integrace pracovního prostoru – s rozumem a cit livě By t Johana Trana uprostřed Osla byl v t ypickém domě v souvislé staré zástavbě. Žije zde se svou přítelk yní a oba často pracují z domova. Pr vní nápad designéra: všechno v y tlouct a podle japonské tradice v y t voř it flexibilní prostor y pro bydlení, vaření a práci s použitím posuvných dveří od podlahy po strop. Výsledek plný skandinávské elegance nabízí hned několik předností: „ Když je příčka mezi kanceláří a obý vacím pokojem zavřená, můžeme oba v k lidu pracovat. Večer navíc vznikne pokoj pro host y s plným soukromím,“ ří ká Johan Tran. Do posuvných dveří byly v y frézovány ver tikální štěrbiny, aby do oby tného prostoru mohlo i nadále proudit denní světlo. „ Kdybychom pracovnu naplánovali s pevnými stěnami, nikdy by se tato místnost pro odpočinek nepoužívala.“ Nyní jednoduše nava zuje na obý vací pokoj, pokud jsou dveře otevřené. Pracovní prostor, stejně jako celý by t, podporuje schopnost koncentrace dí k y k lidným bar vám, zeleným rostlinám a citlivě použit ým dekoracím. Psací stolek s bukovou dýhou podle vlastní ho návrhu je z prostorov ých důvodů př ipevněn ke stěně a jeho zásuvk y pomáhají udržovat pořádek. Dí k y konstrukci je zachován pohled na podlahu z t vrdého dřeva se vzorem r ybí kosti. „ Lí bí se mi k lasick ý vzhled,“ ří ká Johan Tran. „ Navíc se tím zjemní ostré linie.“ Vsaď te na náby tek na míru a nechte svou vlastní kreat ivitu hrát Vlastní design má nejen decentní psací stolek v pracovně, ale také jídelní stůl v obý vacím pokoji. „ Má k lasickou v ýšku, abychom u něj mohli sedět uvolněně,“ ří ká Johan Tran. „Ší řku a délku jsme však př izpůsobili velikosti místnosti.“ Nástěnná polička navíc zapadá do v ybavení na milimetr přesně, tak že se neplý t vá místem. Pokud toho musíte na pár metrů čt verečních vměstnat hodně, měli byste se řídit radami Johana Trana: „Hledejte každou pří ležitost, jak v yrobit náby tek, k ter ý př ináší úložný prostor.“ Pokud tolik nevěříte svému know-how v oblasti designu, můžete si v truhlářské dí lně v ybrat své oblí bené dřevo a nechat si úložná řešení nebo náby tek v yrobit na míru od profesionála – taková investice se v yplatí.

32 Blum Inspirations Vykouzlit v ýklenk y, rohy a zároveň zachovat otevřenost Ve většině star ých budov jsou místnosti již předem v ymezeny a navíc je zde mnoho mr t v ých zón vzhledem k v ýstupkům zdí a v ýk lenkům. Johan Tran v yužil t y to miniprostor y a v ymyslel efek tivní řešení pro každý z nich: v koupelně našel místo pro pračku a sušičku, v kuchyni v yužil prostor mezi lednicí a stěnou o rozměrech pouhých 20 × 10 centimetrů pro př ihrádk y na koření. „ Když uzavřete rohy, narovnáte také linie v by tě.“ Výsledkem je, že vše v ypadá čistě a uk lizeně. Johan Tran také přestěhoval ložnici do bý valé kuchyně a v y t voř il otevřený, mnohem prostornější půdor ys s kompak tní vestavěnou kuchyní, pracovnou a obý vacím pokojem.

33 Blum Inspirations Omezená kombinace materiálů pro klid a příjemný pocit z bydlení Zák ladní pravidlo pro provedení a uspořádání: čím menší je by t, tím k lidnější by měl bý t jeho vzhled. Johan Tran se po japonském vzoru omezil v celém by tě na několik velmi střídmých mater iálů. Proto je používá ve všech oby tných zónách: kuchyňsk ý náby tek, posuvné dveře, dví řka skříněk, stoly a police jsou v yrobeny z bukové přek ližk y ošetřené přírodním voskem na náby tek. Kombinované s detaily z mosa zi. Přes jídelní stůl probí há kovov ý pruh a z lesk lého mater iálu jsou v yrobeny i úchy tk y v kuchyni. Zlat ým hřebem pracovny je závěsné svítidlo od designéra Toma Dixona. „Pokud použijete jen několik málo mater iálů, automatick y v y t voříte pocit k lidu,“ popisuje Johan Tran svou koncepci. Jeho představa o designu se opakuje v celém by tě: svislé ot vor y jsou nejen v posuvných dveřích, k teré rozdělují místnost, ale také v nástěnné polici. Dekorace podr thující individuální st yl Johan Tran umocňuje k lidné prostředí nadčasovou designovou k lasikou. Jídelní židle ze šedesát ých let koupil z druhé ruk y a sám je zrestauroval; lehátko od Oleho Wanschera je design z roku 1949. Na dotek měkké tex tilie zbavují v ýra zné linie strohosti a zdravé pokojové rostliny, jako je monstera v pracovně, zlepšují vnitřní k lima, protože velké list y zajišťují dostatečnou vlhkost vzduchu. •

Blum Inspirations 3 4 Hezčí pracovní prostředí Úložný prostor Pořádek na stole v y t váří pořádek i v mysli. Pokud je k dispozici dostatek rozumně rozdělených úložných prostorů, jsou kancelářské potřeby r ychle po ruce a stejně r ychle zase zmizí z dohledu. Okolní prostředí Jednou z největších v ýhod domácí kanceláře je její individuální provedení a uspořádání. S pomocí rostlin, obra zů a dalších dekorativních předmětů lze v y t voř it pří jemnou pracovní atmosféru. Dynamika Dlouhodobé sezení ve stejné poloze může vést k napětí v oblasti ší je a zad. Potížím lze předchá zet čast ými změnami polohy nebo prací ve stoje. Dochází k přehodnocování pracovní kultur y. Lidé stále častěji pracují z domova a aspekt rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem nabývá na významu. Aby práce z domova byla efektivní a odstřižení od ní na konci dne bylo úspěšné, je třeba mít na paměti několik bodů.

3 5 Blum Inspirations Ergonomie Stůl a židle by měly bý t nastaveny do správné v ýšk y. Horní a dolní část paže by měly svírat prav ý úhel. Optimální úhel mezi stehny a horní částí těla je tupý (větší než 90°). Přestávka Práce před obra zovkou by se měla pravidelně prok ládat přestávkami na pohyb. Obzvláště prospěšné jsou prochá zk y venku. Telefonování ve stoje má také pozitivní vliv na držení těla a krevní oběh. Světlo Denní světlo k odpovídajícímu osvětlení pracoviště mnohdy nestačí. Doplňkov ý zdroj světla (lampa v yzařující denní světlo nebo LED lampa na monitor) chrání oči před únavou. Barva Modré světlo narušuje r y tmus střídání spánku a bdění. Platí to jak pro práci před obra zovkou až do noci, tak pro sledování displeje chy trého telefonu. Př i zapnutí noční ho režimu se oči šetří a speciální pracovní br ýle mají filtr modrého světla. Vzduch Pravidelným otevíráním oken se udržuje v ysok ý obsah k yslí ku na pracovišti. Tímto způsobem lze v ýra zně zv ýšit f yzickou a duševní v ýkonnost. Klid Soustředěná a produk tivní práce v yžaduje k lid. Domácí kancelář by proto měla bý t co nejvíce chráněna před hlukem. Pokud není k dispozici samostatná místnost, může pomoci optická přepážka nebo paraván.

3 6 Blum Inspirations Pracoviště na v yžádání Pokud je domácí kancelář integrována do oby tného prostoru, neměla by bý t tr vale viditelná. Dí k y pocket systému REVEGO lze skr ý t jednotlivé části nebo dokonce celé skupiny náby tku. Před prací dveře otevřete lehk ým ťuknutím a t y se zasunou do bočních kapes. Po skončení práce se vše opět uzavře a místnost znovu získá svůj domácí vzhled. Kancelář je všude Jen málokdo si může pro domácí kancelář vyhradit celou místnost. Problém s prostorem však lze elegantně vyřešit využitím prostorově úsporného náby tku. Společnost Blum předkládá tři své nápady.

37 Blum Inspirations Domácí kancelář na kolečkách I v tom nejmenším by tě se najde místo pro mobilní kancelářskou skříňku, k terou lze snadno kamkoli přesunout. Tento v yladěný pult pro práci vestoje je osa zen v ýsuv y z obou stran, k teré po otevření brání jeho převrácení. Horní polička se posouvá do strany, tak že ji před použitím notebooku není třeba zvlášť uk lízet. • Sláva v ýklopům Prosté v ýk lopy, jako je AVENTOS HK top, se sk věle hodí pro použití v pracovně. Tím, že se otevírají směrem nahoru, neomezují volnost pohybu. Patentovaný omezovač úhlu otevření od společnosti Blum zajišťuje, že v ýk lop nemůže nara zit do stropu. Kování přesvědčí sv ým funkčním a kompak tním designem. Za svůj minimalistick ý design již získalo několik ocenění. Více informací

R E V E G O – ř e š e n í d o m á c í k a n c e l á ř e v u z a v ř e n é m s t a v u

Po práci

4 0 Blum Inspirations Skutečná velikost v ychází zevnitř Kvalita života není otázkou počtu metrů čt verečních. To dokazuje koncept tzv. mikrobydlení. Neznamená to jen bydlení ve velmi malých prostorách. Jedná se o celkový přístup, kter ý začíná u obvodového pláště budovy a plynule pokračuje až k vybavení interiéru. Úspěšným pří kladem je koncepce mikroby tu od společnosti Rhomberg Bau v rakouském Dornbirnu, na níž se společnost Blum podí lela jako poradce. F O T O G R A F D I E T M A R W A L S E R M Í S T O D O R N B I R N | R A K O U S K O

41 Blum Inspirations „Náš moderní způsob byd lení reaguje na t ř i hlavní v ýzv y současně: nedostatek pozemků, stavební nák lady a cenově dostupné byd lení.“ Mar tin Summer, ředitel společnosti Rhomberg Bau Více informací

42 Blum Inspirations Bydlení v minimálním prostoru s ma ximálním komfor tem: by t v rámci projek tu DAVID má oby tnou plochu př ibližně 33 metrů čt verečních. Je plně zařízený a spojuje v ysoce k valitní mater iály s nadčasov ým a ma ximálně funkčním designem. Vše, co nemá místo v soukromém prostoru, se nachá zí ve sdí lených prostorách – k líčov ým slovním spojením je společné bydlení: salónek s kuchyňkou a knižním koutkem, úložiště jízdních kol, dí lna, prádelna a venkovní prostor y s v y v ýšenými záhony, gr ilem a posezením. Mladí a staří vedle sebe Tato koncepce je určena pro všechny fá ze života. Zatímco po dlouhou dobu byli hlavní cí lovou skupinou pro t y to jednopokojové by t y studenti a mladí profesionálové, na mnoha místech narůstá počet starších lidí, k teří tuto formu bydlení oceňují. A není to tak jen v Rakousku. Rozdí l je pouze v nabízených službách, dí k y nimž jsou by t y ještě atrak tivnější. Ty to služby sahají od bezplatného př ipojení Wi-Fi přes sdí lení aut či kol a úk lidové služby až po t zv. by t y s obsluhou, v nichž mohou starší oby vatelé v yužívat i doplňkové služby, napří k lad lékařskou péči nebo pečovatelské služby. Krátkodobý v ýstřelek nebo dlouhodobý trend? Očekává se, že podí l domácností jednotlivců na trhu dosáhne do roku 2035 jen v Německu 44 %. Je to trend, k ter ý př inese množst ví mikroby tů. Hlavním důvodem je, že stále více lidí chce žít ve městě a bý t flexibilní. Zařízené by t y s krátkodobými nájemními smlouvami jsou pro digitální nomády jako st vořené. Urbanizace a nedostatek oby tného prostoru Ve Velké Br itánii a USA funguje koncepce mikrobydlení již dlouhou dobu. Krásným pří k ladem je modulární budova Carmel Place v new yorském Manhat tanu. V japonské metropoli Tok iu je poptávka po cenově dostupném bydlení v ysoká již několik desetiletí. Pr vní mikroby t y zde byly postaveny již v roce 1970 – v kabinové věži Nakagin, k terá ještě dnes v ypadá futur istick y, i když poněkud zastarale. Design promyšlený do nejmenšího detailu Pokud chcete na malou plochu vměstnat mnoho funkcí, je zapotřebí v ysoká míra kreativit y. Každý metr čt vereční musí bý t v yužit optimálně. Zároveň je velmi důležit ý design, v ysoká k valita a pohodlí. Těmto požadavkům lze v yhovět s použitím vestavěných pr vků zhotovených na míru, ideálně od podlahy až ke stropu, a multifunkční ho náby tku. V rámci projektu DAVID v Dornbirnu zaujme především důmyslné rozvržení místností a chy tré řešení úložných prostor ve všech oby tných zónách. Uživatelé mikroby tů uvádějí, že dí k y tomu se jim dostupný prostor zdá mnohem větší, než ve skutečnosti je. Tento způsob bydlení zároveň inspiruje k omezení na to nejnutnější. Méně může bý t více v mnoha oblastech života.

4 3 Blum Inspirations Společně, nikoli sami Bez ohledu na věk nebo fá zi života platí, že bydlet sám nemusí znamenat žít v sociální izolaci. Ve sv ých soukromých by tech se mohou oby vatelé stáhnout do ústraní, ale nejsou osamělí. Mikrobydlení totiž uspokojuje potřebu společenského v yžití a komunikace v podstatě na v yžádání ve společných prostorách. Myšlenka společenst ví je proto ústředním atr ibutem oby tných objek tů pro mikrobydlení. • „Mi k roby t y získávají body za promyšlený půdor ys, sofist i kované v ybavení náby tkem a důrazem jen na to podstatné." Mar tin Summer, ředitel společnosti Rhomberg Bau

Kultura stra

58 54 50 46 Jiný kraj, jiná kuchyně Poctivě, jednoduše a kreativně Váš styl, vaše kuchyně Dobré plánování je polovina úspěchu vování

4 6 Blum Inspirations F O T O G R A F J U A N W Y N S M Í S T O S I N T - N I K L A A S | B E L G I E Co pro vás znamená kultura stravování? Podle mě hraje velkou roli v kultuře stravování tradice. Můžete exper imentovat, upravovat nebo kombinovat, ale nikdy byste neměli zapomínat, odkud pochá zíte. Zároveň se místo, kde žijete, vždy promítá do vašeho vaření a požitku z něj. Tradiční jídla proto chutnají v každém regionu a v každé zemi jinak, ačkoli se lidé drží receptů a př ipravují jídlo stále stejně. Zachování této součásti kultur y tedy není vždy snadné, je to však důležité. Jak získáváte inspiraci pro nové recept y? Inspirace pro jídla a recept y je něco, co mě vlastně zaměstnává celý den. Může to bý t obrá zek nebo fotografie, v ýlet, konkrétní jídlo v restauraci, rozhovor. Se sv ým dobr ým přítelem Wouterem Van Tichelen si kromě toho dokážu o jídle, receptech a nápadech povídat dlouhé hodiny. Dříve měl restauraci oceněnou michelinskou hvězdou a nyní je šéfkuchařem v Botanic Sanctuar y v Ant verpách. Nejradši bych okamžitě v yzkoušela všechny mé nápady. Jste řemeslnice, nebo umělk yně? Když vařím, př ipadám si jako řemeslnice. Když peču, cítím se spíš jako umělk yně. To druhé v yžaduje větší sofistikovanost, promyšlenost a rozvahu. To samozřejmě může platit i pro vaření, když se podíváte, co na stůl př inášejí hvězdní kuchař i. To ale není můj st yl. Mám ráda k lasická, tradiční, ale i zdravá jídla, k terá jsou řemeslně dobře př ipravená. Máte nějakou oblíbenou ingredienci? To je ale zapek litá otá zka! Pokud si mám v ybrat, volím bylink y. Podle mého ná zoru jsou stále naprosto nedoceněné. Moje rada: používejte čerst vé bylink y, k teré vašim pokrmům dodají ten správný šmrnc. I když vaříte neradi nebo si myslíte, že to neumíte: zkuste to jednoduše s kořením. Používejte víc pepře, soli a zejména bylinek! Poctivě, jednoduše a kreativně Pokud nemáte dostatek času na vaření a dobré stravování, o něco ve svém životě přicházíte. Belgická šéfkuchařka Chiara van Emrik je o tom přesvědčena. Vzpomínky na dětst ví ji v její kulinářské práci inspirují stejně jako cizí země a jejich kuchyně.

47 Blum Inspirations

4 8 Blum Inspirations „Jíd lo a pit í jsou dů lež ité nejen z hled iska f ungování, ale mají obrovský vl iv i na to, jací jsme a jak se cít íme.“ Kam směřuje trend ve vaření? Většina lidí je dnes otevřenější exotick ým, cizokrajným chutím a naštěstí se stále více k lade důra z na autenticitu, napří k lad u čínsk ých pokrmů oblí bených v západních zemích. Trendem je především používání hummusu a muhammar y z Blízkého v ýchodu, do módy se ale vrací i náš k věták a celer. Kvalita, regionálnost a udržitelnost produk tů hrají stále důležitější roli. Vegetar iáni už nemusí jen okusovat list y salátu, nabídka pro ně se neustále rozšiřuje. To platí i pro nealkoholické nápoje. Digitalizace v kuchyni: blog, nebo kuchařka? Co se v posledních letech změnilo? Internet je obrovsk ým zdrojem inspirace pro vaření, ale podle mého ná zoru dob - rou kuchařku nenahradí. Držet ji v ruce a prohlížet si ji je pro mě to nejlepší. Myslím, že to platí i pro mladou generaci. Nevadí mi, když se na knize př i vaření objeví pár sk vrn – samozřejmě jen pokud jsem je udělala sama. Jak bude v ypadat kuchyně budoucnost i? Jaké požadavk y bude muset splňovat? Myslím, že vždy bude důležit ý optimální prostor pro pohyb a dostatečná pracovní plocha. Důležité budou také úložné prostor y a zejména v ýsuv y. Plánujte velké a široké zásuvk y s dostatečnou hloub - kou, aby se v nich schovaly i nevzhledné kuchyňské robot y, vaflovače nebo mixér y. Můj tip: krájecí prkénka a plechy na pečení uk ládejte na v ýšku do v ýsuvů, abyste měli v kuchyni pořádek a v troubě volné místo na pečení. Bez čeho se ve své kuchyni neobejdete? Určitě dokážu něco uvař it i bez spotřebičů Kitchenaid nebo Thermomixu, ale hodně by mi chyběly. Rozumná odpověď na tuto otá zku zní: bez dobr ých nožů a prkének na krájení. V kuchyni potřebuji méně… …rozpt ylování. V kuchyni potřebuji více… …času. •

49 Blum Inspirations A B O U T Poté, co nahlédla přes rameno špičkovému belgickému šéfkuchař i Marcu Paesbruggheovi ve slavné restauraci Sir Anthony Van Dijck, bylo Chiaře van Emr ik jasné, že vaření bude její život. Po v yučení pracovala s Rogerem van Dammem, jedním z nejlepších cukrářů na světě, a v roce 2011 se stala pr vní šéfkuchařkou na kuchařské plat formě Njam! V showroomu belgického dodavatele náby tku Van Hoecke uka zuje koncov ým záka zní kům, co je důležité pro v ybavení kuchyně or ientované na budoucnost a optimální provedení a uspořádání zásuvek. Ingredience pro 4 osoby • ½ kg brambor • ½ kg čerst vého špenátu • 4 kuřecí prsní řízk y • několik plátků slaniny • velk ý kus rok fóru • olivov ý olej • rozmar ýn • česnek • muškátov ý oříšek Jídlo lze r ychle př ipravit z několika jednoduchých ingrediencí a představuje sk vělou alternativu ke k lasickému nadívanému kuřeti: závitk y z jemných kuřecích prsních řízků se slaninou a rok fórem se sk věle hodí k pečeným bramborám s rozmar ýnem. A takhle se to př ipravuje: Předehřejte troubu na 200 °C. Brambor y nakrájejte na malé kousk y a smíchejte je s česnekem, olivov ým olejem a spoustou čerst vého rozmar ýnu. Osolte a opepřete a dejte péct do trouby asi na hodinu. Špenát omyjte, ochuť te pepřem, solí a muškátov ým oříškem a krátce orestujte. Kuřecí prsní řízk y rozřízněte, osolte, opepřete a obložte slaninou. Navrch rozetřete špenát a rok fór. Poté závitk y co nejtěsněji srolujte a zabalte je nejpr ve do potravinářské fólie a poté do alobalu. Vložte závitk y na několik minut do vroucí vody, odstav te hrnec z ohně a nechte je chví li namočené. Odstraňte fólie, nakrájejte roládu na plátk y a podávejte s křupav ými brambor y s rozmar ýnem. Smakelijk! Dobrou chuť! Jemné kuřecí závitky a brambory s rozmar ýnem

Blum Inspirations 5 0 Více informací

51 Blum Inspirations Jiný kraj, jiná kuchyně Na celém světě je bydlení ovlivňováno nejrůznějšími kulturami. Každý kontinent a každá země překvapí individuálním řešením typických výzev. Ty to rozdí ly jsou patrné zejména v kuchyních v různých částech světa. Mezinárodní výzkum potřeb v oblasti používání kuchyní a náby tku je proto ve společnosti Blum základním oddělením. Dosud bylo provedeno 681 pozorování využití ve 33 zemích. Výsledky pomáhají při vývoji produktů a služeb šitých na míru pro všechny trhy.

52 Blum Inspirations Pečení nebo pára Jeden spotřebič hledají Evropané v běžné čínské kuchyni marně: troubu. V Číně se používají parní hrnce v yrobené z bambusu nebo ušlechtilé nerezové oceli. V běžné severoamer ické kuchyni se naopak instalují velmi velké trouby, protože na Den dí kůvzdání v ní musí bý t místo pro celého krocana. Minimum nebo maximum V Číně jsou kuchyně často řešeny minimalistick y, protože je zde obv yk le k dispozici velmi málo oby tného prostoru. V jiných zemích, napří k lad v Jihoafr ické republice, nejsou ničím neobv yk lým kuchyně o rozloze až 50 metrů čt verečních. Jsou důležit ým místem pro setkávání s rodinou a přáteli. Suchá a mokrá kuchyně V Asii se hodně smaží na oleji, což př ináší znečištění a zápach. Proto mají něk teré domácnosti dvě oddělené kuchyně. Pozvaní hosté si mohou prohlédnout „ suchou kuchyni“, vlastní vaření a smažení probí há v „mokré kuchyni“. Ruka nebo přístroj V mnoha zemích, napří k lad ve Finsku nebo Rusku, se nádobí často myje ručně. V kuchyni je skříňka s odkapávačem (často přímo nad dřezem), kde nádobí schne a není vidět. Čerst vé nebo v zásobě Zatímco v Asii lidé obv yk le nakupují čerst vé potraviny na trhu, Evropané si rádi dělají zásoby. Z toho v yplý vají rozdí lné nárok y na úložný prostor v kuchyni. Nejvíce velkor ysé spižírny najdeme v Austrálii a na Novém Zélandu – lidé tam nakupují méně často k vůli velk ým vzdálenostem. Kimči nebo drcený led Kimči je korejské národní jídlo. Konzumuje se v takovém množst ví, že se v yplatí koupit speciální chladničku. Pro USA jsou naproti tomu t ypické volně stojící chladničk y XXL s dávkovači ledu a vody. Plyn, gril nebo elek třina Výhody plynového sporáku jsou oceňovány v Asii a Francii, zatímco Němci dávají přednost vaření na elek tr ickém sporáku se sk lokeramickou nebo indukční deskou, k terá se snadno čistí. Navzdor y moderním kuchyním se v Ghaně něk teré pokrmy tradičně př ipravují venku na gr ilu na dřevěné uhlí. Masála nebo Merlot Indická kuchyně pracuje s nespočtem koření, a proto používá speciální nádobu (masala daba). Naproti tomu ve Francii je pr ior itou sk ladování vín ve vodorovné poloze, nejlépe ve vinotéce (armoire à vin) hned vedle prak tického v ýsuvu na baget y. „Pouze pokud v íme, co už ivatelé chtějí, mů žeme v y v íjet vhodná řešení pro kuchy ňský náby tek – a to pro všechny trhy po celém světě.“ Sandra Boehler, oddělení v ýzkumu potřeb, Julius Blum GmbH

5 3 Blum Inspirations hodiny denně stojíme v kuchyni? k ilometrů nachodíme v kuchyni během doby její životnosti (cca 20 let)? k ilogramů máme uloženo? Věděl i jste, že v průměru... 250 1.500 2

5 4 Blum Inspirations Vybavení hodně v ypovídá o osobnosti oby vatel. Individuální rukopis začne bý t viditelný, pokud dostane prostor. Systém LEGRABOX od společnosti Blum nabízí velkou volnost. Individuálně lze př izpůsobit nejen vnější, ale i vnitřní vzhled zásuvek. Po otevření zásuvek je vidět, jak velká pozornost byla věnována detailům. Z různých barev, mater iálů, potisků a r y tin lze v y t vářet skutečně jedinečné kousk y.

5 5 Blum Inspirations Dvojité stěny bočnic LEGRABOX umožňují uvnitř zásuvk y navá zat na v ýra zné designové pr vk y okolní ho prostoru nebo naopak kontrastem v y t vářet promyšlené akcent y. Váš styl, vaše kuchyně

5 6 Blum Inspirations Jemné tušení Dí k y sk leněné v ýplni v bočnici nev ypadá bočně uzavřená zásuvka tak masivně. LEGRABOX free nechává prosvítat obsah. Individuální provedení a uspořádání Potištěné bok y zásuvek jsou designov ým pr vkem, k ter ý př ináší wow efek t – jedna z možností produk tů LEGRABOX individual.

57 Blum Inspirations Barevné akcent y Dí k y chy tré dvoudí lné konstrukci mohou bý t v ýsuv y zevnitř a zvenku odlišné. U produk tů LEGRABOX special edition se uplatňuje trendová bar va Noble rust. Ušlecht ilé kombinace Tmavá čela a povrchy barevně ladí s rámem bočnic i se světlými tóny dřeva – zde s LEGRABOX individual. •

5 8 Blum Inspirations Dobré plánování je polov ina úspěchu Znáte zónový plánovač společnosti Blum? Zjistí vaše osobní požadavky na potřebný úložný prostor a připraví vás na plánovací pohovor s designérem kuchyně nebo truhlářem. Cí lem je, aby vše mělo své místo, úložný prostor byl optimálně využitý a vaše pracovní postupy nevázly. Nemusíte bý t profesionál, abyste to zvládli.

5 9 Blum Inspirations K rok 2 P L Á N O V Á N Í Spusť te online zónov ý plánovač a nechte se jím provést krok za krokem jednotliv ými zónami: Zásoby, Uk ládání, My tí, Příprava, Vaření/pečení. Mysleli jste na všechno? V každém kroku můžete sami př idat jednotlivé uk ládané věci a určit jejich množst ví. K rok 1 D E F I N O V Á N Í Jaké zásoby, kuchyňské náčiní, nádobí a pří bor y chcete sk ladovat? Zamyslete se nad tím, k ter ý uk ládaný předmět je nejv yšší (láhev na olivov ý olej) nebo největší (kuchyňsk ý robot), co chcete mít př i vaření na dosah nebo jak máte uloženo nádobí, aby bylo r ychle po ruce př i prostírání stolu. K rok 3 V Ý S L E D E K Jedním k liknutím si můžete v y tisknout svůj osobní seznam uk ládaných věcí s odpovídajícím v yužitím skříněk a návrhy na vnitřní uspořádání náby tku nebo jej poslat přímo svému designérovi či truhlář i. Tak to probí há plánování – ruku v ruce s v ýrobcem. Více informací

Trendy

62 70 64 72 68 78 Čas na pohyb Tipy Chytrá domácnost Vědět už dnes, co bude zítra důležité Generace Best Age Tmavé povrchy

62 Blum Inspirations Chy trá domácnost Digitální revoluce otevřela nekonečné spektrum možností v oblasti automatizace domácnosti – a to je tepr ve začátek vzrušující cesty do chy tré budoucnosti. My ve společnosti Blum jsme u toho.

6 3 Blum Inspirations To, že technologie chy tré domácnosti ještě nejsou v yužívány v každé domácnosti, je způsobeno především třemi fak tor y: nedostatečnou prová zaností různých systémů, nepřehledností prostředí posk ytovatelů a obavami uživatelů o bezpečnost dat. To platí zejména pro Německo. V USA nebo Velké Br itánii je tato skepse méně rozší řená. Jen v Německu se nicméně pro rok 2025 předpok ládá př ibližně 18,5 milionu chy tr ých domácností. Na vrcholu žebříčku oblí benosti jsou chy tré osvětlovací systémy a po nich následují síťové bezpečnostní kamer y a domovní zvonk y či chy tré domácí spotřebiče, k teré lze ovládat prostřednict vím aplikace. Jaká je za tím motivace? Podle průzkumu společnosti Statista je pro 72 % uživatelů chy tr ých domácností důležité větší pohodlí a v yšší kvalita života. Pro 65 % je rozhodujícím argumentem bezpečnostní hledisko. Jednou z hnacích sil je také lepší hospodaření s energií a s tím spojená v yšší energetická účinnost. V neposlední řadě chy trá technologie Ambient Assisted Living (k valita života dí k y asistenčním systémům odpovídajícím věku) umožňuje starším lidem a těm, kdo potřebují péči, žít samostatně mezi sv ými čt yřmi stěnami. Jaké trendy se objevují? Společný standard pro rádiové v ysí lání má do budoucna zajistit, aby všechna zařízení byla se systémem kompatibilní. V dohledné době také zmizí závislost na př ipojení WLAN: zařízení by mělo bý t možné ovládat i of fline, tedy bez přístupu ke cloudu příslušného posk y tovatele. Dalším trendem jsou chy tré displeje ovládané hlasem, k teré zjednodušují ovládání. Mohou bý t řešení kování chy trá? Ve společnosti Blum se již řadu let věnujeme tématu chy tr ých domů, abychom doká zali podporovat budoucí v ý voj a trendy bydlení. Věříme totiž, že náby tek budoucnosti bude domovem pro chy trá zařízení. Již nyní pracujeme na infrastruk tuře pro napájení přímo v náby tku (prostřednict vím nejběžnější ho rozhraní USB-C) a zabý váme se témat y, jako je napří k lad hlasové ovládání náby tku. •

RkJQdWJsaXNoZXIy