Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Ev yaşamına yeni bir bakış Yaşam alanlarını geliştirmek odak noktası Ev ofis yaşamı Oslo’da evde çalışmak Sizin tarzınız, sizin mutfağınız LEGRABOX kişisel planlama

2 Blum Inspirations “Müşterilerimizin ihtiyaçlar ı, düşüncelerimizin merkezini oluşturuyor.”

3 Blum Inspirations Ed itörün ön sözü İnsanlar, değişim dönemler inde belli temel değer lere yönelir ler. Aile, arkadaşlar, dayanışma, ama aynı zamanda kalite, sürek lilik, sağlamlık. Tüm bunlar, hayat tar zımızda ve ev yaşamımızda anlam ka zanır. Evde insan kendini son derece iyi geliştirebilir ve or taya koyabilir. Ve işte Blum’da biz, özellik le bu nok tayı mercek altına alıyoruz: Hangi ihtiyaçlar ve fik ir ler sizi harekete geçir iyor? Bunu gerçek leştirmek için neye ihtiyacınız var? Size nasıl yardımcı olabilir iz? Yenilikçi fik ir ler, fildişi kulelerde oluşmuyor. Diyalogla oluşuyor. Hem son tüketiciler in hem de mobilya üreticiler inin daha fa zla yaşam kalitesi elde etmesi ve yeni motivasyonlar la iler i gitmesi böyle mümkün oluyor. Hedefimiz, k işisel mobilyalar yaratmanıza, yaşam ve sak lama alanlarını optimal kullanmanıza destek olmak ve de şaşır tıcı çözümler le etk ilemek ve ilham vermek. Bunun için durağanlık tan kaçınıyoruz. Hareket, bizim itici gücümüz ve temel özelliğimiz; ve bu, ana başlığımız “moving ideas” altında kendini ifade ediyor: Ürünler imiz (evdek i) yaşama nasıl hareket getir iyorsa, biz de aynen öyle motivasyonu yüksek par tner ler, çalışanlar, uygulayıcılar ve müşter iler ile beraber dör t bir yana hareket ediyoruz. Kısacası, müşter iler imiz ve uygulayıcılarımız bizim ilham kaynağımız. Pek i, siz nelerden ilham alıyorsunuz? Blum Inspirations Dergisi Redaksiyon Ek ibi

4 Blum Inspirations Blum ürünlerinin her gün hayatınızı nasıl da kolaylaştırdığına şaşıracaksınız. Sadece mut fakta değil, tüm yaşam alanlarında... Kalitesi çok yüksek ve birçok ödül kazanmış Avustur ya menşeli aksesuarlar, dünyanın dör t bir yanında mobilyalara monte ediliyor. Blum’un içeriğ i Kalkar kapak sistemleri Katlanarak, eğimli, paralel kalkıyor: AVENTOS kalkar kapak sistemi, her alan durumuna uygun doğru bir açma şek li sunuyor ve de üst dolaplara uygulanan büyük ve ağır kalkar kapak lar bile rahat ve kademesiz hareket ediyor. Çekmece ray sistemleri Kaliteli ray sistemler i MOVENTO ve TANDEM sayesinde ahşap çekmeceler ve der in çekmeceler, ağır yük lenmiş bile olsa, kesintisiz hareket eder. Menteşe sistemleri Blum menteşeler i, dolap kapak larının zar if bir şek ilde açılmasını ve sessiz kapanmasını sağlar. CLIP top’un yenilikçi teknik sistemler i, hareket açısı ve tasarıma yönelik geniş bir özgür lük sunar. Çekmece box sistemleri Blum, her bek lentiye ve her alana yönelik mükemmel çekmeceler sunuyor: LEGRABOX, MERIVOBOX, TANDEMBOX. Tüm çekmece box sistemler i, bireysel yapılandırılabiliyor ve de konstrüksiyonu ve tasarımı ile etk iliyor. Daha geniş bilgi edinin

5 Blum Inspirations Hareket teknolojileri Blum, mobilyaların kullanım konforunu dör t misli destek liyor. Frenli kapama için BLUMOTION, açma için TIP- ON veya ik isinin kombinasyonu TIP- ON BLUMOTION ile mekanik. Açma ve frenli kapama için SERVO -DRIVE, elek tr ik li seçenek. Dolap uygulamaları Pratik ve yaratıcı mobilya fik ir ler i, esnek bir planlama ile maksimum sak lama alanı oluşturur ve iş akışını kolaylaştırır. Blum’un çözümler i, optimal er işim sunar, dayanık lıdır ve çok güzel görünür. İç bölümlendirme sistemleri Esnek yerleştirilen iç bölümlendirme sistemleri AMBIA-LINE ve ORGA-LINE, mutfaktan banyoya kadar tüm çekmecelerde düzen oluşturur. Bölmelerin tasarımı, eşyalara ve bireysel yaşam tarzına göre kişisel uyarlanabilir. Pocket sistemler Yeni alan konseptler i, yaşam alanlarının daha rahat beraber düzenlenmesine imkan tanıyor. REVEGO, gerek tiğinde komple bir alanın, kullanım esnasında açılmasını ve kullanım sonrası kapatılmasını sağlar ... hızlı, kolay ve rahat.

6 Blum Inspirations A lan muci zesi 10 Ev yaşamına yeni bir bakış Yaşam alanlarını geliştirmek odak nok tası 16 A z yer, çok alan Tek odalı evde aile yaşamı 22 Çok saklama alanı için öneri Kolay yaratılan düzen 24 All we need is SPACE Akıllı dolap çözümler i 28 Ev ofis yaşamı Oslo’da evde çalışmak 34 Güzel bir or tamda çalışmak Ev ofiste rahat çalışma 36 Ofis her yerde olabilir Blum ile çalışma alanları yaratmak 40 Gerçek büyüklük içsel olandır Mikro yaşam için ev konseptler i Yemek kültürü 46 Doğru, kolay & yarat ıcı Şef aşçı Chiara van Emr ik ile söyleşi 50 Farklı ülkeler farklı mut faklar Uluslararası mut fak karşılaştırması 54 Sizin tarzınız , sizin mut fağınız Kişisel planlama için LEGRABOX 58 İyi bir planlama ile iş yarılanır Online kullanılan alan planlayıcı

T rend ler 62 Akıllı ev Mobilyalarda ne kadar teknoloji sak lı? 64 En iyi yaş dönemi En güzel yılları evde geçirmek 6 8 Harekete geçme zamanı Ergoterapist Klaus Isele’nin tavsiyeler i 70 Yarın için önemli olanı bugünden bilmek AgeExplorer® ile araştırma 72 Koyu yüzeyler Koyu yüzeyli tasarım trendi 78 Öneriler Kitaplar ve bloglar Dizin Blum dünyası 82 Blum olgusu Sayılar ve olgular 84 Dijital ilham kaynağı Son tüketiciler ve profesyoneller için online plat form 87 Künye

Alan muciz

10 16 28 22 34 24 36 Ev yaşamına yeni bir bakış All we need is SPACE Ofis her yerde olabilir Az yer, çok alan Ev ofis yaşamı Çok saklama alanı için öneri Güzel bir or tamda çalışmak esi

10 Blum Inspirations Ev yaşamına yeni bir bak ış sınırsız dünya ile ör tüşüyor. Açık alanlarda mekanlar ve fonksiyonları iç içe gir iyor ve tüm yaşam düzenlemeler i için sayısız tasarım seçeneği sunuyor. İç içe girmiş mekanlar, çok işlevli yapıları ile özellik le dünyanın büyük şehir ler inde git tikçe ar tan yaşam alanı sıkıntısına cevap ver iyor; çünkü, açık yaşam alanı konsepti a z bir metrekare için de son derece etk ili uygulanıyor. Daha çok insana daha az alan Örneğin, Şanghay’da gayr imenkul metrekare fiyatı Münih’e na zaran ik i kat daha pahalı olmasına rağmen alım gücü açıkça çok daha düşük. Bu durumda insan, kendine kesinlik le a z bir alan yaratabilir ve aslında yaratıcı düşünmelidir. Bu, sadece Asya Bölgesi’ne özgü bir trend değil. Gelecek araştırmacısı Klaus Kofler, “Dünya nüfusunun yarıdan fa zlası şehir lerde yaşıyor ve çalışıyor. Bu, kaçınılma z olarak yaşam alanını sınır lıyor, ve mekanın akıllı tasar lanması gerek iyor. Özellik le günüMimar Margarete Schüt te-Lihot zk y, 1926 yılında, modern ha zır mut fak ların ilk örneği kabul edilen Frank fur t mut fağını tasar ladı. Bu tasarımın merkezinde, özel olarak bir k işi yer alıyordu: Ev kadını. Bu alanın, çalışmayı en üst düzeyde etk in kılacak şek ilde, endüstr iyel bir iş yer i gibi pratik tasarımlanması gerek iyordu. Alan planlaması, mekanın sadece optimal kullanılmasını amaçlamıyor, o dönemin aile içi rol dağılımını da yansıtıyordu. S ınırsız açmak Geçmişte yaşam ve ev alanları, mekana ve aile içi rol dağılımına göre belirgin bir şek ilde tanımlanmış ve özellik le endüstr ileşmeyle bir lik te birbir inden ayrılmışken, bugün açıkça bir trend dönüşümü yaşıyoruz. Müstak il evde veya bir dairede açık alan konseptler i ile mekanları birbir ine bağlamak, ar tık mimar i bir olgu haline geliyor. Bu gelişme, özellik le dijital yaşam ile yarat tığımız ve sayesinde her an her yer inde olabildiğimiz, neredeyse Yaşam şeklimiz zamanımızın, kültürümüzün ve toplumumuzun bir yansımasıdır. Dün, var olanı daha iyi hale getirmeye ve korumaya odaklanıyorduk; bugün ise daha başka zorluklarla mücadele ediyoruz. Modern hayatın karmaşıklığı ve dinamizmi bizi, başka türlü düşünmeye zorluyor; ama aynı zamanda kendimizi geliştirmemize yardımcı çok büyük imkanlar da sunuyor. Gelecekte yaşam alanlarımızı nasıl tasarlayacağız?

11 Blum Inspirations

12 Blum Inspirations Or tak çal ı şma alanlar ı en çok nerede bulunuyor? Dünya genelinde oranlar. Kaynak: Global Cowork ing Grow th Study 2020. cowork ingresources.org. müz dünyasının dinamik ler ine dayanabilecek bir or tama ihtiyacımız var ”, diye açık lıyor. Kofler çalışmalarında, gelecek le ilgili fark lı konuları ele alıyor. Konular arasında, dinamik bir şek ilde değişen modern dünyada yaşam alanlarının gelişimi de yer alıyor. Belirsiz, karmaşık ve karışık bulduğumuz bu değişim ile nasıl başa çıkıyoruz? Değişim, birçok yerde sabitliğin yer ini alıyor ve belirsizlik yaratıyor. Ve yanı sıra daha başka değer ler de değişiyor: Araştırmacılar, sır f göster işe yönelik tüketimden uzak laşıldığını gözlemliyor. Odak nok tası ar tık, tüketim mallarının sunumundan uzak laşıp ağır lık lı olarak işlevselliğine kaymış bulunuyor. Tüm bunlar, ev yaşamında da anlam ka zanıyor. Yaşam ve çalışma alanlarını bölümlendirmek İyi haber şu k i, yaşantımız ve evimiz söz konusu olduğunda bu gelişmeden en üst seviyede faydalanmamızı sağlayan fark lı çözümler mevcut. Küçük mekanlar, örneğin or tak yaşam veya or tak çalışma alanları yoluyla, hayatın hangi döneminde olursanız olun, dengelenebilir. Kofler, bu konuyu da ele almış. “Mut fağı ev ofis gibi kullanan ve sürek li aksamalar yüzünden zor luk çeken k işiler için ahşap yapı sektöründen par tner ler ile beraber enteresan bir konsept geliştirdik. Bu insanların yaşadığı yere, içinde çalışabilecek ler i ve saatlik k iralayabilecek ler i ik i ofis üniteli bir konteyner koysak nasıl olur? Bu, gelecekte ihtiyaç duyacağımız çalışma şek line büyük kolaylık getirebilir. Yeni yaşam modelleri Giderek değişen yaşam modeller i de esnek lik gerek tir iyor. Her yaş grubundan yalnız yaşayanlar, toplumda önemli bir yer tutuyor: Genç dijital göçebeler ve yanı sıra “silver societ y” olarak adlandırılan insanlar. Hayatın dönemler i ar tık, çocuk luk ve gençlik – eğitim – çalışma – emek lilik Hindistan ABD İngiltere 5,08 % 10,69 % 18,30 %

13 Blum Inspirations evreler ini tak ip etmiyor, çok daha fa zla çeşitlilik göster iyor. Yeni anlayışlar, yeni eğilimler özel ve profesyonel yaşamımızın gündeminde yer tutuyor. Konut piyasası, yaşamın bu dinamiğini karşılamaya bugüne kadar yetersiz kaldı. Gelecek anlayışı Dinamik bir şek ilde değişen dünyada, doğru bir gelecek anlayışına ihtiyacımız var. Klaus Kofler, “ Küçük bir imlerden hareket ederek büyük bir dünyada var olmamız gerekebileceğini anlamaya ha zır değilsek ve örneğin, ancak bir büroda oturduğumuzda bir şeyler söyleyebildiğimiz için düşünme mekanlarına hapsoluyorsak oyunun içinde kalamayız”, diyor. İnsan, bu gelişmenin önemli odak nok tasıdır ve her zamank inden daha fa zla, çok büyük ölçüde kendisi olabilme şansına sahiptir. Bu durumda bek lenen, yeni olasılık lara açık fik ir li yak laşabilmek tir. İlham kaynağı alanlar Bugün yaşam ve çalışma alanlarına, geçmişte olduğundan çok daha fa zla konu etk i ediyor. Pek i, ev or tamında bu karmaşık lık la başa çıkmayı nasıl başarıyoruz? Bir alan, çok sayıda imkan sunmalı. Örneğin, hareket eden ve böylece bek lentiler imizi dinamik bir şek ilde karşılayan duvar lar yaratabilir miyiz? Mevcut mekanda fark lı faaliyetler ve yaşam alanları kombine edilebilir. Bu konuda bize, çok işlevli iç donanımlar yardımcı olacak tır. Minimalizm trendi, açık lık, a zlık ve dinamik yaşam tar zı konularında önemli bir rol oynayacak tır. Daha a zın, daha fa zla olabildiğini öğreneceğiz. Yaşam alanımız yine de kendi içinde güvenlik, konfor, sürek lilik ve k işisellik barındıracak. Ve k işilik özellik ler imizi de duygusal düzeyde zenginleştirecek: İçinde huzur bulacağımız bir yuva, ana mekan, nirengi nok tası olacak. •

14 Blum Inspirations “Gelecekte, anlay ı şımı zı temel l i değ işt i rmemi ze, uyarlamamı za ve genişletmemi ze imkan tanıyan, mümkün olduğ unca d inamik bi r alan için ak ı l l ı çözümlere iht iyacımı z var.”

15 Blum Inspirations H A K K I N D A Gelecek araştırmacısı Klaus Kofler, (Avustur ya) Dornbirn ve (Almanya) Wupper tal’da ikamet eden Future Design Akademie’nin kurucu or tak larındandır. Kofler, gelecek araştırması ve gelecek tasarımı, geleceğin şek illendir ilmesinde hedefler ve stratejiler ile ilgili disiplinler arası konularda aranan bir doçent, konuşmacı ve ya zardır. © fasching.photo

16 Blum Inspirations

17 Blum Inspirations Hanneke ve Wouter, daha kapısından girer girmez aslında evi sevmişler. Hollandalı çif t, bir taraf ta deniz ve limanın, diğer taraf ta Rot terdam şehir evler inin cepheden manzarasına bakakalmışlar. 136 metrekarelik alanın her köşesine, yerden tavana kadar uzanan geniş pencerelerden ışık gir iyormuş. Hanneke, “Dairenin tümünü görebilme lüksü bizi etk iledi ve tamamen hayran bırak tı”, diyor. Beş dak ika içinde almaya karar vermişler. Lloydstraat ’dak i Schicentrale binası, esk iden bir elek tr ik santralına aitmiş ve yenileme çalışması Mei architects and planners bürosundan Rober t Winkel tarafından yapılmış. Serbest çalışan bir pedagog olan Hanneke ve IT danışmanı Wouter, k lasik bir esk i bina istiyormuş; ham beton duvar ları ve havalandırma boruları olan bir endüstr i katı değil. Ama o esnada, Belçika’nın Gent şehr inde ilk kez beraber yaşadık ları daireyi hatır lıyor lar: “Orada, taşındık tan hemen sonra tüm kapıları çıkarmıştır; çünkü biz bu genişliği çok seviyoruz! ” Bu tek oda, sunduğu sınırsız tasarım özgür lüğü ile doğru bir seçim olduğunu göstermiş. İç mimar Mar tijn Sorée, çif tin bek lentiler ini ve fik ir ler ini kanalize etmiş ve de a z malzeme ve bol hile ile, neredeyse hiç bir sınırı olmayan, gene de kendi içine çek ilme imkanı sunan modern bir aile apar tmanı yaratmış. İnce ayırma duvarları ile esnek alanlar tasarlamak Fin çamından ince paneller çok yönlü: Katın ana hatlarını belir liyor ve bir resim duvarı görevi görüyor lar, sak lama alanı yaratıyor lar ve hat ta kısmen kenara itilebiliyor lar; örneğin, çocuk alanına açılan oda yüksek liğindek i katlanır kapak lar, tavan rayları üzer inde çalışıyor ve gün F O T O Ğ R A F Ç I P E T E R K O O I J M A N Y E R R O T T E R D A M | H O L L A N D A M E T İ N T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G M İ M A R R O B E R T W I N K E L | M E I A R C H I T E C T S A N D P L A N N E R S Az yer, çok alan Tek odalı evde genç bir aile nasıl huzur bulabilir, rahat çalışabilir ve aynı zamanda hareketli or tak günlük yaşamdan keyif alabilir? Hanneke ve Wouter, Rot terdam Limanı'ndaki dairelerinde kendilerine uygun bir ev örneği yaratmışlar: Ayırma duvarları, açık alanlar ve büyük bir düzen aşkıyla.

18 Blum Inspirations içer isinde tamamen katlı durabiliyor. Çif tin yatak odası, oturma odasındak i tavana yakın pencereler i olan ahşap yüzeyler in arkasına gizlenmiş. Kısmen üst üste yerleştir ilmiş kıyafet dolaplarından oluşuyor ve penceresi yok; tavana yakın geniş cam şer it, içer i yeter li gün ışığının girmesini sağlıyor. Tek odalı bir dairede yaşamanın ana kuralı: İşlevi belirlenmiş yaşam alanları ve birbirinin içine akan geçişler Evin tamamında sadece, or tadak i banyoya duvar örülmüş. Ger i kalan alanlar açık tasar lanmış; ama gene de işlevler ine göre belirgin bir biçimde bölümlere ayrılmış. Hanneke, “ Başlangıçta, yatağımızı pencereye dayamak istiyorduk. Neyse k i iç mimarımız, bizi bundan va zgeçirdi”, diyor. Şimdi, aile kanepesinin ve uzun yemek masasının durduğu yaşam alanları ön pencereye bakıyor; çif tin ve çocuk ların yatak odaları, ahşap ayırım duvar larının arkasında güzelce birbir ine yaslanıyor. İk i mut fak ünitesi, dairenin arka tarafında camlı gir iş alanına açık bir kor idor oluşturuyor. Hat ta burada küçük bir ya zı masası duruyor. Living in a box: Açık alan bir ev olmasına rağmen yeterli saklama alanı nerede ve nasıl yarat ılmış? Tek oda daire disiplin gerek tir ir. Genç çif t, taşınmadan önce bir envanter oluşturmuş ve eşya atmak tan korkmamış. “Şimdi, gerçek ten kullandığımız eşyalara sahibiz.” Çocuk alanına açılan katlanır duvar ve de banyo ve tuvaletin oda yüksek liğindek i sürgülü kapıları gibi kapak lı ön cepheler görsel bir ferahlık sağlıyor. Ve çok fa zla açık alan, eşyalar için a z yer anlamına gelmiyor: Mut fak tak i ik i ünite, ekstra der in çekmeceler i ile düzenin korunmasına yardım ediyor. Daire kapısının önündek i box tipi çelik bir dolapta bisik letler ve çamaşır kurutma mak inesi sak lanıyor. “Tek odal ı bi r evde yaşaman ı n iy i taraf ı şu: Kend i k i şisel kat plan ı n ı oluşturuyorsun.”

19 Blum Inspirations

2 0 Blum Inspirations

21 Blum Inspirations Biraz malzeme bilimi: Ve sonucu, endüstriyel görünüm ile yuva sıcaklığının bir araya gelmesi Büyük yüzeyli tekstil malzeme, özellik le büyük mekanlarda sesi emer. Ama Hanneke ve Wouter, bilinçli olarak perde kullanmamaya karar vermişler. “ Nispeten alçak tavanlar, burada sesin çok fa zla yankılanmasını engelliyor.” Ayrıca, yatak odasındak i ahşap tasarım ve gir iş alanındak i büyük halı, hoş bir atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor. Açık ta duran havalandırma boruları, ham beton duvar lar ve taupe rengi dökme zemin, kanepe ve yumuşak bir şek ilde par layan bakır aydınlatma ile nesnel bir kontrast oluşturuyor. • “Ham beton duvarlar ve havaland ı rma borular ı: A hşabı n sıcak l ığ ı i le bi rleşen kaba yal ı nl ığ ı sev iyoruz.”

2 2 Blum Inspirations Çok sak lama alanı için öneri Açık ev yaşamı, akıllı saklama alanı çözümleri gerektiriyor. Dağınıklıkla savaşın ve içinde her eşyanın bir yere sahip olduğu ilham veren bir ev or tamı yaratın. Uzmanlarımız sizin için, esaslı ve uygulaması kolay birkaç öneri hazırladı.

23 Blum Inspirations 0 1 0 4 0 7 0 2 0 5 0 8 0 3 0 6 0 9 Envanter oluşturun Sak lama alanı ihtiyacı, hane halkı büyük lüğüne ve yaşam tar zına göre fark lılık göster ir. Hangi eşyanın ne mik tarda sak lanacağını belir lemek, mobilyaların doğru planlanmasını kolaylaştırır. Az eleman ile planlayın Dolaplarda ve şifonyer lerde a z sayıda geniş eleman, birçok küçük çekmeceye na zaran daha kullanışlıdır. Çekmeceler in ve mobilyaların yan paneller i ne kadar a z yer tutarsa o kadar fa zla sak lama alanı oluşturulur. Derin çekmecelere yatırım yapın Rafların aksine der in çekmeceler, dolabın der inliğinden tam olarak faydalanır. Yanları kapalıysa ve yüksek bir arkalık ile donatılmışsa, eşyalar daha rahat yer leştir ilir. Gizli kalmış saklama alanları arayın Lavabonun altındak i alan, hem mut fak ta hem de banyoda genellik le kullanılma z. U-formunda bir der in çekmece burada, küçük gereçler için ilave sak lama alanı yaratır. Derin iç çekmeceler kullanın Yüksek kapak lı der in çekmecelerde kullanılmayan boş alana küçük iç çekmeceler uygulanabilir. Genellik le tezgahta or tada duran küçük eşyalar buraya yer leştir ilebilir. İç bölümlendirme sistemleri kullanın Kişiye özel uyar lanabilen iç bölmeler, çekmecelerde daha fa zla düzen ve rahat bir görüş sağlar. Hayatımızdak i büyük ve küçük eşyalar, böylelik le sistemli yer leştir ilir. Küçük boşluklardan faydalanın Özellik le mut fak ta, genelde küçük boşluk lar kalır. 20 santimden başlayan dar dolaplar, ilave sak lama alanı yaratır. Örneğin baharatlar, şişeler veyahut da kesme tahtaları için... Eşyalara kolay erişebilmeye dikkat edin Derin çekmeceler mümkün olduğunca dışarı çekilebilmelidir. Böylece eşyalara erişmek kolaylaşır, ki bu da daha fazla kullanılabilir saklama alanı demektir. Derin çekmecelerin derinliği, rahatlıkla 65 santimetreye kadar olabilir. Geniş dolaplara yönelin Evlerde ar tık k iler pek bulunmuyor. Onun yer ine geniş bir er zak dolabı kullanılabilir. Diğer alanlarda da büyük ve kapalı dolap çözümler i, düzen yaratır.

2 5 Blum Inspirations SPACE STEP Akıllı ba za çözümü SPACE STEP, ik i şek ilde daha fa zla alan yaratır: Bir taraf tan, gizli yardımcı ile mobilyanın üst kısımlarına er işim kolaylaştığından daha yüksek dolaplar planlanabilir. Diğer taraf tan, ba za içine a z kullanılan eşyalar depolanabilir. Pratik tir; SPACE STEP sayesinde çocuk lar, güvenli bir şek ilde tezgaha veya lavaboya er işebilir. SPACE TOWER Eşyaların büyük bölümü mut fağa yerleştir ilir. Burada sadece tabak çanak ve mut fak gereçler i değil, er zak lar da sak lanır. Yüksek lik, genişlik ve der inlik olarak k işisel uyar lanabilen dolap çözümü SPACE TOWER, çok geniş sak lama alanı sunar. Tek tek açılan çekmeceler, en arka köşeye kadar iyi bir görüş ve rahat bir er işim sağlar. SPACE TOWER, diğer yaşam alanları için de uygundur. SPACE TWIN Kullanılmayan boşluk lar, bu küçük dolap sayesinde baharatlar veya fırın tepsiler i için değer li bir sak lama alanına dönüşür. SPACE TWIN, tezgaha ve pişirme alanına yakın yer leştir ildiğinde katedilen mesafeler i kısaltır ve iş akışını kolaylaştırır. Bu dolap, dar tasarımına rağmen stabil ve yüke dayanık lıdır ve de ağır şişeler ile doldurulabilir. SPACE CORNER Zor er işilen yer ler için de bir çözüm mevcut: Yüksek lik ve genişlik olarak esnek uyar lanabilen SPACE CORNER ile her köşeden faydalanılabilir. Ergonomik tam çek işli çekmeceler sayesinde, ister çatal bıçak ister başka bir gereç olsun, her şeye zahmetsiz er işilir. Yüksek arkalık ve yan paneller, sak lama hacmini ar t tırır ve eşyaların mobilya içine düşmesini engeller. A ll we need is SPACE Dikkatli tasarlanmış dolap çözümleri, eşyalar için yer eksikliğini karşılar ve düzen yaratır ... özellikle açık yaşam alanlarında. Blum fikirleri yardımıyla, aklınıza gelmeyen yerlerde kolayca saklama alanı oluşturabilirsiniz.

2 6 Blum Inspirations Blum’un sunduğu büyük değer: Ergonomi ve konfor, saklama alanının ve dolayısıyla mobilyanın kalitesi için çok önemlidir. Mekanik ve elektrikli dör t hareket teknolojimiz BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ve TIP-ON, çekmecelerin ve kapakların yumuşak ve sessiz açılmasını ve kapanmasını sağlar. Mobilyaları az bir çabayla kolay kullanma, eşyaları alma ve koymayı bir key fe dönüştürür. Daha geniş bilgi edinin

27 Blum Inspirations

2 8 Blum Inspirations Ev ofis yaşamı Ağırlık evde çalışanların, fikirleri için alana ve gözleri için sakinliğe ihtiyacı vardır. Johan Tran’ın eski bir apar tmandaki dairesi, bu nedenle İskandinav ve Japon modellerini birleştiriyor: Oslolu mimar, kendini açık renk ahşap ile sınırlamış ve oda yüksekliğinde sürgülü kapılar ile mekanı işlevine göre alanlara ayırmış. Mut fak, çalışma odası ve oturma odası, yumuşak geçişlerle iç içe tasarlanmış; gerektiğinde Johan, çalışmak için masasına çekilebiliyor veya bir akşam, mut faktaki karmaşayı gözden saklayabiliyor. 51 metrekare, tadilat sonrası, bilinçli bir tarzı olan ev sahibinin tüm ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiş. Hem duygusal hem işlevsel enerjisi yüksek bir mekan. F O T O Ğ R A F Ç I I N G E R M A R I E G R I N I Y E R O S L O | N O R V E Ç M E T İ N T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G S T Y L I N G H E G E B A R N H O LT

3 0 Blum Inspirations

31 Blum Inspirations “Esnek düşündük. Sürgülü kapı lar bi ze, alanlar ı kombine etme imkan ı tan ıyor.” Çalışma alanını akıllı ve duyarlı düzenlemek Johan Tran’ın apar tmanı, Oslo’nun merkezinde, esk i bir binada tipik iç içe bir daireydi. Burada Johan, kız arkadaşı ile yaşıyor ve ik isi de sık sık evden çalışıyor. Tasarımcının ilk düşüncesi, her şeyi atmak ve Japon geleneğine uygun bir şek ilde oda yüksek liğinde sürgülü kapılar ile oturma, yemek ve çalışma için esnek kullanılan alanlar yaratmak olmuş. Böylece, kuzeyin İskandinav şık lığında çok yönlü bir tasarım or taya çıkmış: “Ofis ile oturma odasının arasındak i ayırma duvarını kapat tığımızda, ik imiz de rahatça çalışıyoruz; ve bir de akşamları, tamamen özel bir misafir odası oluyor ”, diye anlatıyor Tran. Sürgülü kapılar dik ine aralık lı tasar lanmış olduğundan güneş ışığı rahatlık la oturma odasına gir iyor. “Çalışma odasını sabit duvar lar la planlamış olsaydık, bu alanı iş sonrası asla kullanama zdık.” Oysak i şimdi, kapılar açıkken kolayca oturma odasına bağlanıyor. Çalışma alanı, dairenin tamamında olduğu gibi, yumuşak renk ler, yeşil bitk iler ve dozu incelik le ayar lanmış dekoratif unsur lar ile Tran’ın daha rahat konsantre olmasına yardım ediyor. Özel tasar lanmış kayın ağacı çalışma masası, yerden tasarruf edecek şek ilde duvara monte edilmiş; çekmeceler i, düzenin korunmasını sağlıyor. Bu tasarım sayesinde balık sır tı parkenin görünmesi engellenmiyor: “ Klasik görünümü seviyorum”, diyor Tran. “Ayrıca, çizgiler in kesk inliğini yumuşatıyor.” Alanın ölçüsüne göre tasarlamak ve kendi yarat ıcılığını özgür bırakmak Sadece çalışma odasındak i zar if ya zı masası değil, oturma odasındak i yemek masası da kendi tasarımı. “Aslında masanın, rahat oturabilmek için k lasik bir yüksek liği var ”, diyor Tran. “Ama genişliğini ve uzunluğunu, mekanın büyük lüğüne göre uyar ladık.” Duvar rafı da, yer israfını engellemek için, tamı tamına milimetr ik ayar lanmış. Az metrekareye çok eşya yer leştirmesi gereken herkes, Tran’ın tavsiyesine uymalı: “Tam olarak mekana uygun mobilyalar yaptırma imkanı arayın.” Tasarım konusunda kendine pek de güvenmeyenler, bir marangozhanede gerçek ten hoşuna giden ahşap malzemeyi seçebilir ve işin profesyoneller ine ısmar lama sak lama alanı çözümler i veya mobilyalar yaptır tabilir ler; bunun için yapılan yatırıma değer.

32 Blum Inspirations Nişleri ve köşeleri gözden saklamak ve aynı zamanda açıklık yaratmak Esk i binalardak i daireler in çoğunda, odalar zaten belir lidir ve bir de duvar çıkıntıları ve nişler yüzünden kör nok talar vardır. Johan Tran, bu mini alanlardan faydalanmış ve her bir boşluk için etk in bir çözüm düşünmüş: Çamaşır mak inesi ve kurutucuyu banyoya buna göre yer leştirmiş; mutfak ta, buzdolabı ile duvar arasına 20 x 10 santim büyük lüğünde baharat rafı koymuş. “ Köşeler i kapat tığınızda dairedek i çizgiler i de düzlemiş oluyorsunuz.” Sonuç: Her şey temiz ve düzenli görünür. Ayrıca Tran, yatak odasını esk i mut fağın yer ine almış ve komple ha zır mut fak, çalışma odası ve oturma alanı ile açık, çok daha geniş bir kat planı oluşturmuş.

33 Blum Inspirations Sadeleşt irilmiş malzeme karışımı dinginlik ve bütünsel bir yaşam hissi sağlar Tasarımın temel kuralı: Daire ne kadar küçükse görünüm o kadar dingin olmalı. Johan Tran, Japon geleneğini tak ip ederek a z ve son derece sade malzeme ile kendini sınır lamış Ve evin her alanını bu yak laşımla tasar lamış: Mut fak üniteler i, sürgülü kapılar ve dolap kapak ları, masalar ve raflar, doğal sabun cila ile işlem görmüş kayın kontraplak tan yapılmış. Ve sonra da pir inç detaylar la kombine etmiş. Yemek masasının üzer inden metal bir şer it geçirmiş, mut fak ta da par lak metal kulplar kullanmış. Tasarımcı Tom Dixon imzalı sarkıt avize, çalışma odasında par lak bir ışık yayıyor. Tran, “Az malzeme kullanıldığında kendiliğinden huzur lu bir duygu oluşuyor ”, diye anlatıyor konseptini. Tran’ın tasarım fik ir ler i tüm dairede tekrarlanıyor: Dik ine aralık lar, sadece alanları ayıran sürgülü kapılarda değil, duvar rafında da görülüyor. Dekorasyon bireysel bir st il yarat ıyor Johan Tran, sade or tamı zamandan bağımsız tasarım k lasik ler i ile zenginleştir iyor. Yemek odası iskemleler ini ik inci elden satın almış ve kendisi restore etmiş; divan, Ole Wanscher tarafından 1949’da tasar lanmış. Yumuşak dokuma, düz çizgiler in ser tliğini kırıyor ve çalışma alanındak i monstera gibi sağlık lı ev bitk iler i, büyük yaprak larının sağladığı bol nem ile odanın havasını iyileştir iyor. •

Blum Inspirations 3 4 Güzel bir ortamda çal ışmak Saklama alanı Düzenli bir ya zı masası, beynimizde de düzen yaratır. Yeter i kadar kullanışlı sak lama alanı mevcut olduğunda, büro malzemeler ine hızlı er işilir ve gene hızlıca yer ine kaldırılır. Or tam Ev ofisin en büyük avantajlarından bir i, k işisel tasar lanmasıdır. Çiçek ler, resimler ve daha birçok dekoratif obje yardımıyla hoş bir çalışma or tamı yaratılır. Dinamik Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, boyun ve sır t bölgeler inin ger ilmesine neden olur. Sık sık pozisyonun değiştir ilmesi veya ayak ta çalışmak rahatsızlık duymayı önleyebilir. Çalışma kültüründe, bir bakış açısı değişikliği yaşanıyor. Git tikçe daha fazla insan ev ofiste çalışıyor; iş ve yaşam dengesinin oluşturulması anlam kazanıyor. Evde çalışmanın etkin devam edebilmesi ve iş ile paydos arasına sınır çekilebilmesi için birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor:

3 5 Blum Inspirations Ergonomi Masa ve sandalye doğru yüksek likte ayar lanmalıdır. Kolun üst ve alt kısmı dik açı oluşturmalıdır. Oturma açısının, üst bacak ile gövde arasında 90°’den fa zla açık olması idealdir. Ara verme Ekrana bakarak çalışanlar, düzenli olarak hareket molası vermelidir. Açık hava yürüyüşler i özellik le faydalıdır. Telefonda konuşurken ayak ta durmanın, omur ilik ve kan dolaşımına pozitif bir etk isi vardır. Işık Gün ışığı, çalışma alanını uygun şek ilde aydınlatmak için genellik le yeter li olma z. İlave bir ışık kaynağı, bir gün ışığı lambası veya led monitör lambası, gözler in yorulmasını engeller. Renk Mavi ışık, uyku-uyanık lık döngüsünü bozar. Buna, hem uzun saatler bilgisayarda çalışmak hem de akıllı telefon ekranına bakmak sebep olur. Gece modu, gözler i korur; özel iş yer i gözlük ler inde mavi ışık filtresi bulunur. Hava Pencereler i düzenli olarak açmak, çalışma alanındak i oksijen seviyesinin hep yüksek olmasını sağlar. Bu sayede, bedensel ve zihinsel per formans önemli oranda ar tar. Sükûnet Konsantre ve etk in çalışabilmek için sükûnet gerek ir. Bu nedenle ev ofis, mümkün olduğunca gürültüden uzak olmalıdır. Ayrı bir oda kullanma imkanı yoksa, optik bir ayırım veya bir oda ayırma elemanı yardımcı olabilir.

3 6 Blum Inspirations İstendiğinde açılan çalışma alanı Yaşam alanına entegre edilmiş ev ofis, sürek li görünür olmamalıdır. Pocket sistem REVEGO sayesinde bir alan veya bir mobilya ünitesinin tamamı gözden sak lanabilir. Çalışmak gerek tiğinde kapak lar hafifçe bastırıldığında açılır ve yan taraflardak i pocketler in (cepler in) içine itilir. İş bit tik ten sonra tekrar kapatılır; öyle k i mekan, tekrar oturma alanı karak ter ine ger i döner. Ofis her yerde olabilir Çok az kişi, tam bir odayı ev ofis olarak kullanabiliyor. Yerden tasarruf eden mobilyalar ile alan problemi, hem de şık bir şekilde çözülebiliyor. Burada, Blum ailesinin üç fikrini sunuyoruz.

37 Blum Inspirations Tekerlekler üzerinde ev ofis Her yere hareket et tirmesi kolay mobil bir büro dolabı, çok küçük evlerde bile kendine bir yer bulabilir. Kürsü fikr inden yola çıkarak geliştir ilen bu dolabın, devr ilmeyi engelleyecek şek ilde karşılık lı açılan der in çekmeceler i vardır. Üst rafın, kenara itilebiliyor olması nedeniyle, dizüstü bilgisayarını kullanabilmek için ekstra toplanmasına gerek yok tur. • Kalkar kapaklar ile yüksek dolap AVENTOS HK top, çalışma odasındak i kalkar kapak larda kullanmak için mükemmeldir. Kapak lar, yukarı doğru açıldığı için insanın hareket özgür lüğünü kısıtlama z. Blum’un patentli hareket açısı sınır layıcısı, kalkar kapak ların tavana çarpmamasını sağlar. Bu aksesuar, işlevi ve komple yapısı ile etk ileyicidir. Minimalistik tasarımı, birçok kez ödüle layık görülmüştür. Daha geniş bilgi edinin

R E V E G O – e v o f i s ç ö z ü m ü n ü n k a p a l ı h a l i

After work

4 0 Blum Inspirations Gerçek büyük lük içsel olandır Yaşam kalitesi, metrekarenin ne kadar olduğuna bağlı değildir. Bunun ispatı, mikro yaşam konsepti. Bu, sadece çok küçük bir mekanda yaşamak anlamına gelmiyor. Binanın dışından başlayıp iç donanıma kadar kesintisiz devam eden bütünsel bir yaklaşımdır. Bunun başarılı bir örneği, Blum'un danışman sıfatıyla yer aldığı Avustur ya'nın Dornbirn kentindeki Rhomberg Bau'nun mikro apar tman konseptidir. F O T O Ğ R A F Ç I D İ E T M A R W A L S E R Y E R D O R N B I R N | A V U S T U R Y A

41 Blum Inspirations “Modern ev yaşamı model imi z, ay n ı anda üç büy ük zorluğa cevap ver iyor: A razi azl ığ ı, inşaat mal iyet ler i ve ev harcamalar ı n ı n karşı lanabi l i r olması.” Mar tin Summer, Rhomberg Bau Genel Müdürü Daha geniş bilgi edinin

42 Blum Inspirations Çok küçük bir mekanda büyük bir konfor ile yaşamak: DAVID projesi çerçevesindek i bir apar tman, 33 metrekare yaşam alanına sahip. Tamamen möbleli, ve de k lasik ve son derece işlevsel tasarım ile kaliteli malzemeyi bir leştir iyor. Kişisel alanda bir yer i olmayan her şey, beraber kullanılan mekanlara yer leştir ilebilir ve or tak yaşam, burada anahtar kelimedir: Mini mut fak ve k itaplık ile lounge, bisik let park yer i, çalışma odası, çamaşır alanı ve de yükseltilmiş çiçek tarhı, barbekü alanı ve oturma imkanı ile dış mekanlar. Eski ile yeni bir arada Bu konsept, hayatın her dönemi ile uyumludur. Uzun bir süre, 1 odalı daireler in hedef k itlesi öğrenciler ve genç profesyonel iken, şimdi ar tık bu yaşam şek lini benimseyen iler i yaştan insanların sayısı ar tıyor. Sadece Avustur ya’da değil. Bu daireler i diğer ler ine na zaran daha çek ici kılan farkı, aslında sunduk ları ser vislerde aramak gerek iyor. Bunlar, ücretsiz WLAN, araba veya bisik let paylaşımı ve temizlik hizmetler inden başlayarak, iler i yaştak i apar tman sak inler inin isteğe göre bakım gibi ilave hizmetler alabildik ler i “ser visli daireler ” olarak adlandırılan evlere kadar yayılıyor. Geçici bir moda mı, yoksa uzun vadeli bir trend mi? 2035 yılına kadar, yalnız yaşayan insanların pa zar payının sadece Almanya’da % 44 olması bek leniyor. Bu, mikro dairelere olan talebin çok ar tacağını gösteren bir trend. Bunun arkasında yatan temel sebep, git tikçe daha fa zla insanın şehirde yaşamak ve esnek olmak istemesi. Mobilyalı daireler i kısa süreliğine k iralayabilmek, dijital göçebeler için mükemmel bir seçenek. Şehirleşme ve yaşam alanı sıkınt ısı Mikro yaşam konsepti, Büyük Br itanya ve ABD’de uzun süredir uygulanıyor. New York Manhat tan’da modüler inşa edilmiş Carmel Place, buna iyi bir örnek. Japon metropolü Tok yo’da, uygun fiyatlı yaşam alanı talebi yıllardır yüksek. İlk mikro apar tmanlar 1970 yılında burada, ar tık bira z esk imiş de olsa bugün bile fütür ist kabul edilen Nakagin Capsule Tower 'da inşa edildi. Detaylı düşünülmüş tasarım Çok sayıda işlevi küçük bir alana sığdırmak istiyorsanız büyük oranda yaratıcı düşünmelisiniz. Her metrekareden en iyi şek ilde yarar lanmalısınız. Tasarım, kalite ve konforu bir araya getirmelisiniz. Alanın ölçüler ine göre, ideal bir şek ilde oda yüksek liğinde elemanlar ve çok işlevli mobilyalar ile bu bek lentiler karşılanabilir. Dornbirn’dek i DAVID projesinde, iyi düşünülmüş oda düzeni ve tüm yaşam alanlarına uygulanmış akıllı sak lama çözümler i, özellik le dikkat çek iyor. Mikro dairelerde oturanlar, mevcut alanın gerçek ölçüler inden daha büyük olduğu hissini verdiğini söylüyor lar. Bu yaşam biçimi aynı zamanda, hayatı asıl önemli olana indirgeme ilhamı ver iyor. Daha a z, hayatın birçok alanında daha fa zla olabiliyor.

4 3 Blum Inspirations Yalnızlık yerine beraberlik Hangi yaşta veya hayatın hangi döneminde olursanız olun; yalnız yaşamak, sosyal yaşamdan kopuk olmak anlamına gelmiyor. Apar tman sak inler i kendi daireler ine çek ilseler bile aslında yalnız değiller. Çünkü mikro yaşam, or tak kullanım alanlarında beraber hoşça vak it geçirme ve iletişim ihtiyacını, eğer k i talep edilirse, karşılıyor. Bu nedenle toplum kavramı, mikro yaşam binalarının temel özelliğini oluşturuyor. • “Mi k ro dai reler, ak ı l l ı kat plan ı, amaca yönel i k doğ ru döşenmi ş olması ve temel unsurlara odaklanmasıyla öne çı k ıyor.” Mar tin Summer, Rhomberg Bau Genel Müdürü

Yemek kü

58 54 50 46 Farklı ülkeler, farklı mutfaklar Doğru, kolay & yaratıcı Sizin tarzınız, sizin mutfağınız İyi bir planlama ile iş yarılanır ltürü

4 6 Blum Inspirations F O T O Ğ R A F Ç I J U A N W Y N S Y E R S I N T - N I K L A A S | B E L Ç İ K A Yemek kültürü size ne ifade ediyor? Yemek kültüründe gelenek, benim aşçılığımda büyük rol oynuyor. İnsan bir şeyler i deneyebilir, değiştirebilir veya kombine edebilir, ama nereden geldiğini asla unutmamalıdır. Aynı zamanda, insanın yaşadığı or tam, yemeğe ve lezzete renk katar. Bu nedenle, geleneksel yemek ler in, siz tar ife göre ve hep aynı şek ilde pişirseniz bile her bölgede, her ülkede fark lı bir tadı vardır. Bunu, kültürün bir parçası olarak korumak her zaman kolay değildir, ama önemlidir. Yeni bir tarif yarat ırken nelerden ilham alıyorsunuz? Yemek ler ve tar ifler için ilham, aslında bütün gün benimle dolanan bir şey. Bu, bir resim veya fotoğraf, bir seyahat, bir restorandak i belli bir yemek, bir konuşma olabilir. Ben, sevgili dostum Wouter Van Tichelen ile yemek ler, tar ifler ve fik ir ler üzer ine saatlerce konuşabilir im. Onun daha önce Michelin yıldızlı bir restoranı vardı ve şimdi Ant werpen’dek i Botanic Sanctuar y’nin şef aşçısı.. Kafamda oluşan hemen her fikr i denemeyi çok seviyorum. Siz zanaatkâr mısınız yoksa sanatkâr mı? Pişir irken kendimi bir zanaatkâr gibi hissediyorum. Hamur işi ile uğraşırken daha çok sanatkâr gibi. İk incisi daha fa zla incelik, düşünme ve tar tma gerek tir iyor. Yıldızlı aşçıların masaya ne getirdik ler ine bakarsanız, elbet te yemek pişir irken de aynı şeyler in söz konusu olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bu, benim tar zım değil. Ben, k lasik, geleneksel, ama aynı zamanda da iyi ha zır lanmış sağlık lı yemek ler i seviyorum. Favori bir malzemeniz var mı? Bu, zor bir soru! Bir tercih yapmam gerek irse otları tercih eder im. Onlara gereken değer in hâlâ tam olarak ver ilmediğini düşünüyorum. Benim tavsiyem: Yemekler inize belli bir karak ter vermek için ta ze otlardan yarar lanın. Ve de yemek pişirmeyi sevmiyorsanız veya iyi pişiremediğinizi Doğru, kolay & yarat ıcı Pişirmeye ve iyi bir yemek yemeye yeterli zaman ayırmayan insanlar, hayatlarında bazı şeyleri kaçırırlar. Belçikalı şef aşçı Chiara van Emrik buna inanıyor. Yabancı ülkeler ve mut fakları kadar çocukluk anıları da ona, zanaatını sanata dönüştüren ilhamı veriyor.

47 Blum Inspirations

4 8 Blum Inspirations “Yemek ve içmek sadece açl ığ ımı z ı ve susuzluğ umuzu g idermek le kalmaz, k im olduğ umuza ve nası l hissett iğ imi ze büy ük etk i eder.” düşünüyorsanız, hemen baharatlara yönelin. Daha fa zla biber, tuz ve özellik le ot kullanın! Yemek pişirme trendi hangi yönde ilerliyor? Günümüzde çoğu insan egzotik, yabancı tatlara açık; ve mesela Batı’da çok sevilen Çin yemek ler indek i gibi, otantik liğe ver ilen değer şanslı bir şek ilde git tikçe daha fa zla ar tıyor. Özellik le Yakın Doğu’nun humus ve muhammara çeşitler i çok beğeniliyor, ama karnabahar ve kerevizimize de ilgi ar tıyor. Ürünün kaliteli, yerel ve devamlı olması da önemli bir rol oynuyor. Vejetar yenler, ar tık sadece bir salata yaprağını kemirmek zorunda değiller; bu alanda sunulan yemek ler in çeşidi sürek li ar tıyor. Bu, alkolsüz içk iler için de geçer li. Mut fak ta dijital yaşam: Yemek kitaplarının yerine bloglar ... son yıllarda ne değişt i? İnternet, yemek pişirmek isteyenlere büyük bir ilham kaynağı; ama, iyi bir yemek k itabının yer ini tutabileceğini düşünmüyorum. Kitabı elimde tutmanın ve say falarını karıştırmanın benim için önemi büyük. Ben bunun, genç nesil için de böyle olduğuna inanıyorum. Yemek pişir irken k itabın bira z lekelenmesi beni rahatsız etmiyor; tabii k i eğer ben yaptıysam... Geleceğin mut fağı nasıl görünüyor? Hangi beklent ileri karşılaması gerekiyor? Rahat hareket etmeyi sağlayacak bir alan ve yeter li büyük lük te bir tezgah bence her zaman önemli olacak. Sak lama alanları ve özellik le der in çekmeceler de olmak zorunda. Yeter li der inlik te büyük ve geniş çekmeceler planlarsanız, içine o çirk in görünen mut fak robotlarını, waf fle mak inesini veya mikser i sak larsınız. Benim öner im: Kesme tahtalarını ve fırın tepsiler ini der in çekmecelerde dik ine sak layın; böylece, mut fak güzel ve düzenli kalsın ve de fırın her an pişirmeye ha zır olsun. Kendi mut fağınızda nelerden vazgeçebilirsiniz? Kesinlik le KitchenAid ve Thermomix olmadan da yemek pişirebilir im; ama, ik isini de çok özler im. Bu soruya ver ilecek mantık lı cevap: İyi bir bıçak ve kesme tahtası. Mut fağımda pek de iht iyacım olmayan... ...işten sapmalar. Mut fak ta daha fazla iht iyacım olan... ...zaman. •

49 Blum Inspirations H A K K I N D A Chiara van Emr ik, meşhur Sir Anthony Van Dijck restoranında Belçikalı star aşçı Marc Paesbrugghe’yi izledik ten sonra, hayatının yemek pişirmek olacağını açıkça anlamıştı. Eğitimini tamamladık tan sonra dünyanın en iyi pasta şefi Roger van Damme ile çalışmış ve 2011 yılında Njam! yemek plat formunun ilk bayan şef aşçısı olmuştur. Son tüketicilere, Belçikalı mobilya tedar ikçisi Van Hoecke’nin showroomunda, bir mut fağın dekorasyonunda ve çekmeceler in optimal tasarımında geleceğe yönelik neyin önemli olduğunu göster iyor. 4 kişilik • ½ kg patates • ½ kg ta ze ıspanak • 4 tavuk göğsü filetosu • birkaç dilim bacon • büyük bir parça rok for peynir i • zey tinyağı • biber iye • sarımsak • muskat Bir avuç basit malzemeyle çabucak ha zır lanır ve k lasik tavuk dolması için har ika bir alternatif tir: Bacon ve rok for lu ince tavuk göğsü filetosundan rulolar, fırında pişir ilen biber iyeli patateslere mükemmel uyar. Ve şöyle ha zır lanır: Fırını 200 dereceye ayar layın. Patatesler i küçük küçük doğrayın, bira z sarımsak, zey tinyağı ve bol ta ze biber iye ile karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın ve yak laşık bir saat fırında pişir in. Ispanak ları yıkayın, tuz, karabiber ve muskat ile tatlandırın ve kısaca soteleyin. Tavuk göğsü filetolarını kesin, tuzlayın ve biber leyin ve de üzer ine bacon dilimler ini yer leştir in. Ispanağı ve rok for peynir ini ek leyin. Daha sonra filetoları mümkün olduğunca sıkı bir şek ilde rulo yapın ve önce streç sonra alüminyum folyoya sarın. Ruloları birkaç dak ika kaynar suda haşlayın, sonra tencereyi ateşten indir in ve demlenmesi için bira z daha bek leyin. Folyoları çıkarın, ruloları dilim dilim kesin ve kıtır kıtır biber iyeli patatesler ile ser vis edin. Smakelijk! Afiyet olsun! Biberiyeli patates üzerinde ince tavuk ruloları

Blum Inspirations 5 0 Daha geniş bilgi edinin

51 Blum Inspirations Farklı ülkeler, farklı mutfaklar Dünyada, farklı kültürler farklı yaşam şekilleri oluşturuyor. Her kıta, her ülke benzer zorlukları kendine özgü çözümlerle aşıyor. Bu farklılık, özellikle dünyamızın mut faklarında kendini gösteriyor. Bu nedenle Blum’un ana depar tmanlarında biri, mut fak ve mobilya kullanımına yönelik uluslararası ihtiyaç araştırmasıdır. Bugüne kadar 33 ülkede 681 kullanım gözlemi yapıldı. Elde edilen sonuçlar, tüm pazarlar için özelleştirilmiş ürün ve ser vislerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

52 Blum Inspirations Fırında veya buharda pişirmek Avrupalıların Çin mut fağında boş yere aradığı bir alet: Fırın. Çin’de, bambu veya paslanma z çelik ten buhar lı pişir ici kullanılıyor. Buna karşılık, Kuzey Amer ika’dak i bir mut fak ta çok büyük bir fırın bulunuyor; çünkü, şükran günü bütün bir hindinin içine sığması gerek iyor. Minimum veya maksimum Çin’de mut fak lar minimalist tasar lanıyor; çünkü, yaşam alanları genelde küçük oluyor. Diğer ülkelerde, örneğin Güney Afr ika’da, büyük lüğü 50 metrekareye varan mut fak lar hiç de a z değil. Bu mutfak lar, aile ve arkadaş toplantılarının ana mekanı. Dr y & Wet Kitchen Asya bölgesinde yemek pişir irken çok fa zla yağ kullanılıyor; bu, k ir lenme ve kokuya sebep oluyor. Bu nedenle, ba zı evlerde ik i ayrı mut fak bulunuyor: Misafir ler in ağır landığı „Dr y Kitchen“ ve de yemek ve kızar tmaların yapıldığı „Wet Kitchen“. Elle veya makineyle Birçok ülkede, örneğin Finlandiya ve Rusya’da, bulaşık lık lar sıkça elle de yıkanıyor. Mut fak ta, doğrudan lavabonun üzer ine, içinde tabak çanağın gözden sak lanarak kuruduğu bulaşık lık raflı bir dolap oluyor. Taze veya konser ve Asya’da yiyecek ler çoğunluk la pa zardan ta ze alınırken, Avrupa’da er zak olarak istiflenir. Bu, mut fak ta fark lı sak lama alanı bek lentiler i yaratır. Avustralya ve Yeni Zelanda evler inde büyük k iler ler vardır; burada, büyük mesafeler yüzünden daha a z alışver işe gidilir. Kimçi veya ezilmiş buz Kimçi, geleneksel bir Kore yemeğidir. O kadar çok yenir k i, onun için özel bir buzdolabı edinmeye değer. Buna karşılık, su ve buz pınar lı XXL solo buzdolapları ABD için karak ter istik tir. Gazlı, kömür ızgarası ile veya elek trikli Almanlar, temizlemesi kolay seramik veya ankastre ocak lı elek tr ik li fırında pişirmeyi tercih ederken, Asya’da ve Fransa’da, sunduğu avantajlar ile ga zlı fırının kıymeti biliniyor. Gana'da, modern mut fak lara rağmen, ba zı yemek ler geleneksel olarak açık havada bir kömür ızgarasında ha zırlanıyor. Masala veya Merlot Hint mut fağında sayısız baharat kullanılır ve bunun için özel bir sak lama kabı vardır (Masala Dabba). Buna karşılık Fransa’da şarap şişeler inin tercihen, doğrudan pratik baget ekmek çekmecenin yanında duran bir şarap dolabına (armoire à vin) yatık yer leştir ilmesi büyük bir önceliğe sahiptir. “Kul lan ıcı lar ı n ne isted iğ ini tam olarak bi l i rsek mut fak mobi lyası için doğ ru çözümler gel i şt i rebi l i r i z; ve bunu, dünya genel inde tüm piyasalar için yapabi l i r i z.” Sandra Boehler, Julius Blum GmbH İhtiyaç Araştırması Bölümü

5 3 Blum Inspirations saat i her g ü n mut fa k t a geç i r iyor u z? k i lomet re l i k bi r mesa fey i , mutfağ ı n öm r ü boy u nca (ya k l aş ı k 20 sene), k atet mek du r u mu nda k a l ıyor u z? k i log ram eş ya sa k l ıyor u z? Bi l iyor musunuz, or talama 250 1.500 2

5 4 Blum Inspirations Dekorasyon, o evde yaşayan insanın k işiliği hakkında çok şey söyler. Eğer ona imkan tanırsan, insanın k işisel imzası kendini göster ir. Özellik le, Blum’un çekmece box sistemi LEGRABOX büyük bir özgür lük sunar. Sadece dıştan değil, çekmecenin içten görünümü de k işisel tasar lanabilir. Çekmeceler açıldığında, içler inde ne kadar çok detaya dikkat edildiği or taya çıkar. Çok çeşitli renk,

5 5 Blum Inspirations bilinç bir kontrast ile rafine bir stil yaratmaya imkan tanır. malzeme, baskı ve gravür lerden oluşan gerçek ten de benzersiz ögeler kombine edilebilir. LEGRABOX’un çif t panelli yanak ları, dış mekanın belirgin tasarım özellik ler ini çekmece içine taşımaya veya Sizin tarzınız, sizin mutfağ ınız

5 6 Blum Inspirations Hafiflik duygusu vermek Çekmece yanağına uygulanan cam eleman ile yanları kapalı çekmecenin masif görüntüsü hafifletilebilir. LEGRABOX free, mobilya içinin par lamasını sağlar. Kişisel tasarlamak Baskılı çekmece yanak ları, görsel sürpr izler yaratan bir tasarım ögesidir; bu, LEGRABOX individual seçenek ler inden bir idir.

57 Blum Inspirations Renklerle tarz yaratmak Akıllı düşünülmüş ik i parçalı yapı sayesinde der in çekmeceler içten ve dıştan fark lı tasar lanabilir. LEGRABOX special edition’un trend rengi noble rust, özellik le burada değer ini or taya koyar. Asil bir tarzla kombine etmek Koyu renk kapak lar ve yüzeyler, renk olarak uygun yanak lar ile açık ahşap tonlarına da uyuyor; burada, LEGRABOX individual ile bir örnek görülüyor. •

5 8 Blum Inspirations İy i bir planlama ile iş yar ı lanır Blum’un alan planlayıcısını tanıyor musunuz? Kişisel saklama alanı ihtiyacınızı belirler ve sizi, mut fak imalatçınız veya marangozun ile planlama üzerine yapacağınız konuşmaya hazırlar. Her şey için bir yeriniz olsun, saklama alanını optimal kullanın ve iş akışınız aksamasın diye. Bunun için profesyonel olmanız gerekmez.

5 9 Blum Inspirations 2. ad ım P L A N L A M A K Alan planlayıcıyı online başlatın ve fark lı konu başlık larına sahip alanlarda sizi adım adım yönlendirmesine izin ver in: Stok lama alanı, sak lama alanı, yıkama alanı, ha zır lama alanı, pişirme alanı. Her şeyi düşündünüz mü? Her adımda, bireysel olarak sak lamak istediğiniz eşyaları ek leyebilir ve mik tar larını girebilirsiniz. 1. ad ım B E L İ R L E M E K Mut fak ta hangi er zak ları, pişirme gereçler ini, yemek ve çatal bıçak takımı parçalarını sak lamak istiyorsunuz? En yüksek (zey tin yağı şişesi) veya en büyük (mut fak robotu) eşyanın hangisi olduğunu, yemek pişir irken nelere kolay er işmek istediğinizi veya bulaşık mak inesini en rahat nasıl boşaltabileceğinizi ve masayı kurarken neler in elinizin altında olması gerek tiğini iyice düşünün. 3. ad ım U Y G U L A M A K Kişisel eşya listenizi, uygun dolap çözümler i ve mobilyanın iç organizasyonuna yönelik öner iler ile beraber bir kez tık layarak basabilir veya doğrudan mut fak imalatçınıza veya marangozunuza gönderebilirsiniz. Planlamayı, bu şek ilde, uygulayıcı ile el ele yapabilirsiniz. Daha geniş bilgi edinin

RkJQdWJsaXNoZXIy