Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Nowe spojrzenie na mieszkanie Rozwój przestrzeni pod lupą Home office Praca zdalna w Oslo Kuchnia w Twoim stylu Indywidualny projekt z LEGRABOX

2 Blum Inspirations „Koncentrujemy nasze rozważania na potrzebach k lientów.”

3 Blum Inspirations Wstęp Czasy, na znaczone zmianami, sk łaniają do refleksji i sprawiają, że tak ie war tości jak rodzina, pr zyjaciele, więzi, ale też jakość, w y tr zymałość i zrównoważony rozwój zyskują na znaczeniu. Wszystko to znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym st ylu życia i naszym mieszkaniu. Domowe zacisze to doskonałe otoczenie dla rozwoju i samorealizacji. To miejsce, k tóre nas, firmę Blum, interesuje szczególnie. Jak ie są Państ wa potr zeby i oczek iwania? Co jest konieczne do ich realizacji? Jak możemy w t ym pomóc? Innowacyjne pomysł y nie powstają w odosobnieniu. Rodzą się z dialogu. Pragniemy oferować w yższy komfor t mieszkania i dostarczać nowe rozwiązania zarówno k lientom, jak i producentom mebli. Naszym celem jest wsparcie pr zy realizacji indy widualnych mebli ora z opt ymalnym w ykor zystaniu pr zestr zeni do mieszkania i pr zechow y wania. Pragniemy zachw ycać ora z inspirować niecodziennymi rozwiązaniami. Dlatego nie stoimy w miejscu. Naszą pasją jest ruch, k tór y jest elementem komunikacji naszej mark i "Moving ideas". Podobnie, jak nasze produk t y wprawiają w ruch element y mebli, tak my wspólnie z par tnerami, pracownikami ora z uży tkownikami poruszamy niebo i ziemię dla osią gnięcia najw yższych kor zyści dla wszystk ich zaangażowanych osób. Podsumowując to jedym zdaniem – k lienci i uży tkownicy naszych produk tów są naszą inspiracją. A co inspiruje Państ wa? Zespó ł redakcyjny maga zynu Blum Inspirations

4 Blum Inspirations Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że produkty Blum ułatwiają nam życie każdego dnia. Zarówno w kuchni, jak i w innych pomieszczeniach domu. Doskonałej jakości i wielokrotnie nagradzane okucia z Austrii są używane w meblach na całym świecie. Blum od kuchni Systemy podnośników Systemy podnośników AVENTOS do frontów uchylnych, sk ładanych i nachodzących zapewniają odpowiedni rodzaj ot warcia dla każdej sy tuacji konstrukcyjnej. Nawet duże i ciężk ie front y ot wierają z lekkością, zatr zymując się bezstopniowo w w ybranej pozycji. Systemy prowadnic Doskonałej jakości prowadnice MOVENTO i TANDEM gwarantują p ł ynny ruch nawet mocno obciążonych szuflad drewnianych. Systemy zawiasów Okucia Blum sprawiają, że front y ot wierają się lekko, a zamykają cicho. Innowacyjny system CLIP top daje ogromne możliwości w zakresie kątów ot warcia i designu. Systemy szuflad Blum ma w ofercie szuflady idealne do każdego projek tu – LEGRABOX, MERIVOBOX, TANDEMBOX. Wszystk ie tr zy systemy można skonfigurować odpowiednio do swoich potr zeb i cieszyć się nie t ylko ich niezawodnym działaniem, lecz również designem. Więcej informacji

5 Blum Inspirations Technologie ruchu Blum poczwórnie wspiera komfor t uży tkowania mebli. BLUMOTION zapewnia zamykanie z cichym domyk iem, TIP- ON – ot wieranie po naciśnięciu na front, a TIP- ON BLUMOTION – kombinację t ych dwóch rozwiązań. SERVO -DRIVE to natomiast elek tr yczne wspomaganie ruchu, umożliwiające ot wieranie pr zez naciśnięcie frontu i zamykanie z cichym domyk iem. Rozwiązania szafek Prak t yczne i kreat y wne pomysł y na meble, k tóre zapewniają pe łną uniwersalność pr zy projek towaniu, pozwalając w ygenerować maksymalną pr zestr zeń ora z usprawnić pr zebieg pracy. Rozwiązania Blum gwarantują opt ymalny dostęp, są w y tr zymałe i co równie ważne – doskonale się prezentują. Systemy organizacji wewnętrznej Regulowane systemy organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE i ORGA-LINE zapewniają porządek w szufladach – od kuchni po łazienkę. Ich układ można dopasować indywidualnie do przechowywanych produktów oraz swojego stylu życia. Systemy kieszeniowe Poszczególne obszar y mieszkania cora z częściej się pr zenikają. System REVEGO umożliwia ot warcie cał ych stref, gdy są potr zebne, i ich schowanie, gdy nie są uży wane – szybko, łat wo i intuicyjnie.

6 Blum Inspirations Przepis na przest rzeń 10 Nowe spojrzenie na mieszkanie Rozwój pr zestr zeni pod lupą 16 Mniej pomieszczeń, więcej przestrzeni Życie rodzinne w lofcie 22 Porady, jak zyskać przestrzeń Por ządek to pestka 24 All we need is SPACE Prak t yczne rozwiązania szafek 28 Home of fice Praca zdalna w Oslo 34 Prak t yczna praca Relaks w domow ym biur ze 36 Biuro może być wszędzie Tak Blum ur ządza stanowiska pracy 40 Prawdziwa wielkość pochodzi z wnętrza Koncepcja microliving Kultura jedzenia 46 Autent yczna, prosta i kreat y wna Wy wiad z szefem kuchni Chiarą van Emr ik 50 Co kraj, to... kuchnia Porównanie kuchni świata 54 Kuchnia w Twoim st ylu Indy widualny projek t LEGRABOX 58 Dobr y plan to po łowa sukcesu Internetow y poradnik planowania stref w prak t yce

T rendy 62 Smar t home Ile technik i kr yje się w meblu? 64 Złota jesień życia Najlepsze lata, spędzone w domu 6 8 Czas na ruch Porady ergoterapeut y Klausa Isele 70 Wiedząc dzisiaj, co będzie ważne jutro Badania z w ykor zystaniem AgeExplorer® 72 Ciemne powierzchnie Ciemny kolor w modzie 78 Porady Książk i i blogi Spis treści Św iat Blum 82 Fak t y Blum Liczby i fak t y 84 Cy frowe inspiracje Plat forma internetowa dla k lientów i profesjonalistów 87 Redakcja

Przepis prze

10 16 28 22 34 24 36 Nowe spojrzenie na mieszkanie All we need is SPACE Biuro może być wszędzie Mniej pomieszczeń, więcej przestrzeni Home office Porady, jak zyskać przestrzeń Praktyczna praca na strzeń

10 Blum Inspirations Nowe spojrzenie na mieszkanie w dużej mier ze dzięk i cy fr yzacji. Świata, w k tór ym możemy być gdziekolwiek i k iedykolwiek. W ot war t ych pr zestr zeniach stref y życia i funkcje pr zenikają się, oferując ogromne możliwości projek towania dowolnych scenar iuszy życia. Co więcej, ta wielofunkcyjność jest również odpowiedzią na niedobor y mieszkaniowe – zwłaszcza w światow ych metropoliach, ponieważ ot war te pr zestr zenie w ymagają mniej metrów k wadratow ych. Mało przestrzeni dla wielu W Szanghaju mieszkanie kosztuje dwa ra zy t yle co w Monachium. Mieszkańcy miasta zw yczajnie mogą pozwolić sobie na mniej i dlatego muszą być bardziej kreat y wni w w ykor zystaniu powier zchni. Jednak zjawisko to obser wuje się nie t ylko w Azji. „Ponad po łowa ludzi na świecie mieszka i pracuje w miastach. Naturalną konsek wencją jest ograniczona pr zestr zeń życiowa, k tórą tr zeba zagospodarować w bardziej pr zemyślany W roku 1926 Margarete Schüt te-Lihot zk y zaprojek towała t zw. kuchnię frank furcką, k tóra po dziś dzień uchodzi za pier wowzór wspó ł czesnej kuchni w zabudowie. Projek t austr iack iej architek t pr zewidy wał, że pracować w niej będzie jedna osoba. Aby zapewnić maksymalną w ydajność, kuchnia miała być równie prak t yczna, jak stanowisko pracy w pr zemyśle. Co ważne, projek t nie ograniczał się do maksymalizacji pr zestr zeni, lecz również obejmował opt ymalizację jej w ykor zystania. Bezgraniczna ot war tość W pr zeszłości sfer y życia i mieszkania był y w yraźnie zdefiniowane pr zez pomieszczenia ora z role. Dzisiaj ten trend cał kowicie się odwróci ł. Bur zenie ścian, by st wor zyć ot war tą pr zestr zeń, stało się integralnym nar zędziem architek tur y – od domu po kawalerkę. Kierunek ten wpisuje się w obra z świata niemal pozbawionego granic, k tór y st wor zyliśmy To, jak mieszkamy, zawsze odzwierciedla czasy, kulturę i społeczeństwo, w któr ych żyjemy. Jeszcze nie tak dawno temu nasze wysiłki koncentrowaliśmy na udoskonalaniu i utrzymywaniu tego, co mamy. Dzisiaj przychodzi nam mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Złożoność i dynamika współczesnego świata zmusza nas niejako do zmiany sposobu myślenia o życiu. Jednocześnie oferuje jednak olbrzymie możliwości rozwoju. Jak zaprojektujemy swoją przestrzeń życiową w przyszłości?

11 Blum Inspirations

12 Blum Inspirations Gdzie jest najw ięcej przest rzeni co -work ingow ych? Procentow y udział na cał ym świecie. Źród ło: Global Cowork ing Grow th Study 2020. cowork ingresources.org. sposób. Potr zebujemy otoczenia, k tóre stawi czo ła dynamice świata“, w yjaśnia futurolog Klaus Kofler. Kofler zawodowo zajmuje się różnymi aspek tami, związanymi z pr zyszłością, w t ym rozwojem pr zestr zeni mieszkalnych we wspó ł czesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Jak radzimy sobie z t ymi zmianami, k tóre są odbierane często jako wolit y wne, złożone i wielowątkowe? W wielu obszarach zmiana zajmuje miejsce stabilności, w y wo łując niepewność. Pr zeobrażeniu ulegają również inne war tości – badacze obser wują pr zyk ładowo odwrót od konsumpcjonizmu „na poka z”. Już nie sama prezentacja dóbr mater ialnych jest ważna, lecz pr zede wszystk im ich funkcjonalność. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w trendach mieszkaniow ych. Dzielenie przestrzeni do życia i pracy Jeśli chodzi o życie i mieszkanie mamy na szczęście różne rozwiązania do dyspozycji, k tóre pozwalają w ycią gnąć to, co najlepsze z tak iego rozwoju sy tuacji. Mniejsze powier zchnie można skompensować pr zyk ładowo dzięk i koncepcjom t ypu co-living lub co-work ing, niezależnie od fa zy życia, w k tórej jesteśmy. Ten aspek t był również pr zedmiotem badań Koflera. „Wspólnie z par tnerami z pr zemysłu dr zewnego opracowaliśmy ciekawą koncepcję dla osób, k tóre pracują zdalnie z kuchni swojego domu i są cią gle narażone na czynnik i rozpraszające. Wpadliśmy na pomysł, by w bezpośrednim sąsiedzt wie tak ich osób postawić kontener z dwoma malutk imi biurami, k tóre można w ynająć na minut y i stamtąd pracować. To właśnie pr zyk ład elast yczności, k tóra będzie nam potr zebna w pr zyszłości, by dostosować się do zmieniających się warunków pracy.“ Nowe modele życia Ewolujące modele życia w ymagają cora z większej elast yczności. Jedną z największych grup spo łecznych są obecnie Indie USA Wielka Br y tania 5,08 % 10,69 % 18,30 %

13 Blum Inspirations single w różnym wieku – zarówno młodzi, cy frowi nomadowie, jak i osoby w jesieni życia. Ich ścieżka życiowa nie pr zebiega już wed ług utar tego schematu, obejmującego dziecińst wo i młodość, edukację, pracę i emer y turę, lecz jest dużo bardziej zróżnicowana. Nowe spojr zenie, zmiany zarówno w strefie pr y watnej, jak i zawodowej są na por ządku dziennym. Rynek mieszkaniow y nieco zaspał i dot ychczas nie uwzględniał tej dynamik i w swojej ofercie. Future mindset W dynamicznie zmieniającym się świecie potr zebujemy odpowiedniego nastawienia na pr zyszłość. „ Musimy zrozumieć, że możemy integrować się z cał ym światem z dowolnego miejsca, że nie musimy iść codziennie do biura, by mieć coś do powiedzenia. Gdy ot wor zymy umysł na nowe formy pracy, będzie nam dużo łat wiej “, st wierdza Klaus Kofler. Futurolog uważa, że w centrum tego rozwoju stoi człowiek, k tór y na niespot ykaną wcześniej skalę ma możliwość, by żyć tak, jak chce. Jednak skor zystanie z now ych możliwości w ymaga od niego ot war tości. Przestrzenie źródłem inspiracji Pr zestr zenie życiowa i zawodowa jeszcze nigdy nie był y tak istotne, jak obecnie, ponieważ często musimy je łączyć. Jaką odpowiedź mamy na tę złożoność? Pr zestr zeń musi dawać szerok ie możliwości. Możemy, pr zyk ładowo, zaprojek tować ruchome ściany, k tóre dają się dynamicznie dopasować do własnych potr zeb. Możemy łączyć poszczególne stref y życia i w ykor zyst y wać pr zestr zenie do różnych ak t y wności. Możemy zaprojek tować wielofunkcyjne meble i w yposażenie wnętr z, żeby umożliwić to wszystko. Co więcej, w obliczu ot war tości, niedoborów pr zestr zeni i dynamicznych zmian życiow ych ważną rolę będzie odkr y wał minimalizm. Pr zekonamy się, że mniej może znaczyć więcej. Ale bezpieczeńst wo, pr zy tulność, indy widualizm i zrównoważony rozwój to będą atr ybut y, k tór ych nadal będziemy oczek iwać od wnętr z. To wszystko wzbogaci nas również na p łaszczyźnie emocjonalnej, ponieważ pr zestr zeń życiowa stanie się domem, ba zą i punk tem odniesienia, w k tór ym możemy odetchnąć. •

14 Blum Inspirations „W przyszłości będziemy potrzebować funkcjonalnych rozw iązań d la dynamicznych przestrzeni, które będą dawał y możl iwość stałej zmiany, dopasowania i mody fikacji naszego nastaw ienia.“

15 Blum Inspirations O O S O B I E Futurolog Klaus Kofler jest wspó ł założycielem Future Design Akademie w Dornbirn (Austr ia) i Wupper talu (Niemcy). Zajmuje się interdyscyplinarnymi aspek tami futurologii i projek towania pr zyszłości, opracowuje cele i strategie wp ł y wania na pr zyszłość. Ceniony w yk ładowca, prelegent i autor. © fasching.photo

16 Blum Inspirations

17 Blum Inspirations Już zara z po pr zekroczeniu progu apartamentu Hanneke i Wouter wiedzieli, że znaleźli swój now y dom. Po lewej widok na por t i r zekę, a po prawej – na elewacje rot terdamsk ich kamienic. Każdy z 136 metrów k wadratow ych powier zchni – nawet ten w najdalszym narożniku – jest pr zesycony światłem, k tóre wpada pr zez okna, sięgające od pod łogi po sufit. „Ta ot war tość i transparentność bezgranicznie nas zachw yci ł y“, opowiada Hanneke. Decyzję o kupnie podjęli w pięć minut. Budynek Schicentrale pr zy Lloydstraat jest częścią dawnego kompleksu elek trowni, w k tór y tchnął nowe życie Rober t Winkel z biura architek tonicznego Mei architects and planners. Pracująca na własny rachunek pedagog i konsultant IT szukali początkowo k lasycznego mieszkania w star ym budownict wie, a nie „ surowego” lof tu popr zemysłowego ze ścianami z betonu i rurami went ylacyjnymi na wier zchu. Jednak potem pomyśleli o swoim pier wszym, wspólnym mieszkaniu w belgijsk im Gent: „Gdy się do niego wprowadziliśmy, w yjęliśmy wszystk ie dr zwi z zawiasów, ponieważ chcieliśmy cieszyć się ot war tą pr zestr zenią! “ Lof t oka zał się str załem w dziesiątkę, oferując nieskończone możliwości aranżacyjne. Projek tant wnętr z Mar tijn Sorée ur zeczy wistni ł oczek iwania i potr zeby par y w w yjątkow ym projekcie wnętr za. Pr zy ograniczonym budżecie ora z cał ym mnóst wie genialnych pomysłów st wor zył rodzinny apar tament, k tór y choć niemal w całości jest ot war tą pr zestr zenią, to pozwala również na chwilę odosobnienia. F O T O G R A F P E T E R K O O I J M A N M I E J S C E R O T T E R D A M | H O L A N D I A T E K S T T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G A R C H I T E K T R O B E R T W I N K E L | M E I A R C H I T E C T S A N D P L A N N E R S Mniej pomieszczeń, więcej przestrzeni Jak młoda rodzina odnajduje święty spokój i pracuje w skupieniu, a jednocześnie cieszy się pełną życia codziennością w lofcie? Położony w porcie Rot terdamu apar tament Hanneke i Woutera to przykład, jak można mieszkać na wymiar – ze ściankami działowymi, wyraźnie zdefiniowanymi strefami i zamiłowaniem do porządku.

18 Blum Inspirations Wielofunkcyjne stref y dzięki cienkim ściankom działow ymi Minimalist yczne p ł y t y z fińsk iej sosny pe łnią wiele funkcji. Struk tur yzują pr zestr zeń, służą jako ściana na obra zy, t wor zą miejsce do pr zechow y wania i w ra zie potr zeby można je pr zesunąć. Dla pr zyk ładu, w ysok ie po sufit dr zwi sk ładane do stref y dziecięcej poruszają się po prowadnicach zamontowanych na suficie. W trakcie dnia są cał kowicie złożone. Sypialnia par y kr yje się za drewnianymi panelami z naświetlami w strefie dziennej. Sk łada się z szeregu szaf na ubrania i nie ma ok ien, a odpowiednia ilość światła dziennego wpada do wnętr za pr zez szerok ie pasy szk ła pod sufitem. Przepis na życie w lofcie – w yraziste stref y i p ł ynne przejścia Jedynym pomieszczeniem w cał ym lofcie, k tóre ma murowane ściany, jest ła zienka. Pozostałe obszar y są ot war te, a jednocześnie w yraźnie podzielone wed ług funkcji. „Początkowo chcieliśmy postawić nasze łóżko pr zy oknie. Na szczęście nasz architek t odwiód ł nas od tego pomysłu“, mówi Hanneke. Strefa dzienna z rodzinną sofą i d ługi stó ł jadalniany dzielą się tera z pr zeszk loną elewacją. Sypialnie rodziców i dzieci są natomiast subtelnie ukr y te za drewnianymi panelami. Dwa r zędy kuchni stoją w pr zejściu do kor y tar za z wejściem do lof tu. Swoje miejsce ma tu też małe biurko. Living in a box – jak ot war te powierzchnie generują przestrzeń do przechow y wania Lof t uczy dyscypliny. Pr zed pr zeprowadzką para zrobi ła inwentar yzację i pozbyła się zbędnych r zeczy. „ Zostawiliśmy t ylko to, czego fak t ycznie uży wamy.“ Zamknięte front y, sk ładana ściana stref y dziecięcej ora z w ysok ie po sufit dr zwi pr zesuwne do ła zienk i i toalet y wizualnie uspakajają wnętr ze. Duża, ot war ta pr zestr zeń nie musi być równoznaczna z małą ilością miejsca na uży teczne pr zedmiot y. Dwa r zędy zabudow y kuchennej są w yposażone w bardzo g łębok ie szuflady, k tóre pomagają utr zymać por ządek. Rower y i suszarka na pranie są schowane w stalow ym boksie pr zed dr zwiami wejściow ymi do apar tamentu. „Najlepsze w lofcie jest to, że możesz stworzyć swój indyw idualny uk ład pomieszczeń.“

19 Blum Inspirations

2 0 Blum Inspirations

21 Blum Inspirations Mał a lekcja materiałoznawst wa – jak sprawić, by industrialne wnętrza był y przy tulne Duże element y tekst ylne pochłaniają dźwięk i – zwłaszcza w dużych pomieszczeniach. Ale Hanneke i Wouter świadomie zrezygnowali z zasłon. „Sufit jest stosunkowo nisk i, dlatego pog łos tak się nie niesie.“ Ciep łą atmosferę budują drewniana konstrukcja wokó ł stref y sypialnianej i duży dy wan w strefie wejścia. Nieosłonięte rur y went ylacyjne, surowe, betonowe ściany i w ylewka na posadzce w kolor ze taupe t wor zą kontrast ze sofą i po ł yskującymi, miedzianymi lampami. • „Gołe ściany z betonu i rur y od went ylacji – kochamy surowość, połączoną z ciepłem drewna.“

2 2 Blum Inspirations Porady, jak zyskać przestrzeń Otwar te przestrzenie wymagają przemyślanych rozwiązań. Stańmy w szranki z nieporządkiem i stwórzmy inspirujące otoczenie, w któr ym wszystko ma swoje miejsce. Nasi eksperci zebrali dla nas kilka podstawowych wskazówek i porad, które nam to ułatwią.

23 Blum Inspirations 0 1 0 4 0 7 0 2 0 5 0 8 0 3 0 6 0 9 Przeprowadź inwentaryzację Potr zeby w zakresie powier zchni do pr zechow y wania są bardzo różne w zależności od wielkości gospodarst wa domowego i st ylu życia. Inwentar yzacja ilości i rodzaju pr zedmiotów, k tóre chcemy pr zechow y wać, ułat wia planowanie mebli. Zaplanuj mniej elementów W szafkach i komodach lepiej sprawdzi się mniej szerok ich niż więcej wąsk ich szuflad. Bok i szuflad i korpusów zajmują miejsce. Im mniej ich zamontujemy, t ym więcej pr zestr zeni będziemy mieli do w ykor zystania. Zainwestuj w szuflady W pr zeciwieńst wie do pó łek szuflady pozwalają na w ykor zystanie całej g łębokości szafk i. Jeżeli dodatkowo zdecydujemy się na szuflady z zamknięt ymi bokami i w ysoką ścianką t ylną, będziemy mogli w ygodnie pr zechow y wać w nich ar t ykuł y jeden na drugim. Znajdź ukrytą przestrzeń Miejsce pod zlewem w kuchni i łazience często się marnuje. Szuflada w kształ cie liter y U pozwala w ygenerować cenną pr zestr zeń na mniejsze akcesor ia. Zaplanuj szuflady wewnętrzne Niższe szuflady wewnętr zne pozwalają efek t y wnie w ykor zystać pr zestr zeń w szufladach z w ysok imi frontami. Są idealnym miejscem na mniejsze pr zedmiot y, k tóre za zw yczaj „ zagracają” blat roboczy. Korzystaj z systemów organizacji wewnętrznej Indy widualnie regulowane systemy organizacji wewnętr znej pozwalają zaprowadzić por ządek i zorganizować zawar tość szuflady. W ten sposób większe i mniejsze pr zedmiot y będziemy mieli zawsze pod ręką. Wykorzystaj każdy zakamarek Pr zy projek towaniu kuchni często pozostaje nam wąska, wolna pr zestr zeń, z k tórą nie wiemy, co zrobić. Zagospodarujemy ją dzięk i wąsk im szafkom już od 20 cent ymetrów szerokości. Będzie to doskonałe miejsce na pr zyk ład na pr zypraw y, butelk i czy desk i do krojenia. Zadbaj o łatwy dostęp Głębokie szuflady powinny być wyposażone w pełny wysuw. To ułatwi dostęp do wnętrza i pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Warto pamiętać, że bez problemu można zrealizować szuflady o głębokości nawet 65 centymetrów. Postaw na wysokie szaf y Spiżarnie w domach i mieszkaniach są obecnie r zadkością. Ale pojemna szafa na zapasy może niejako odwrócić ten trend. Duże, zamknięte szaf y pozwolą zaprowadzić por ządek również w innych pomieszczeniach.

2 5 Blum Inspirations SPACE STEP SPACE STEP to funkcjonalne rozwiązanie coko łowe, k tóre pozwala st wor zyć dodatkową pr zestr zeń do pr zechow ywania w dwojak i sposób. Z jednej strony dzięk i temu ukr y temu stopniowi można w ygodnie sięgnąć w yższych pó łek, co umożliwia zaprojek towanie w yższych szafek. Z drugiej strony szuflada ukr y ta wewnątr z coko łu to dodatkowe miejsce do pr zechow y wania. Rozwiązanie ma jeszcze jedną, prak t yczną zaletę – SPACE STEP to bezpieczna plat forma dla dzieci, dzięk i k tórej w ygodnie sięgną blatu lub umy walk i. SPACE TOWER Najwięcej pr zedmiotów pr zechowujemy w kuchni. Tr zeba tu znaleźć miejsce zarówno na naczynia i akcesor ia do gotowania, jak też ar t ykuł y spoży wcze. Szafa SPACE TOWER, k tórą można indy widualnie zaprojek tować na w ysokość, szerokość i g łębokość, oferuje dużo pr zestr zeni do pr zechow y wania. Pojedynczo w ysuwane szuflady zapewniają dobr y wgląd i łat w y dostęp do zawar tości szaf y. SPACE TOWER sprawdza się również w innych pomieszczeniach. SPACE TWIN Wąska szafka pozwala pr zeobra zić niezagospodarowane wnęk i w cenną pr zestr zeń na pr zypraw y czy blachy do pieczenia. Zaprojek towana w pobliżu stref y roboczej i gotowania, szafka SPACE TWIN ogranicza pokony wane odcink i i usprawnia pracę. Mimo wąsk iej konstrukcji jest na t yle stabilna i w y tr zymała, że można w niej pr zechow y wać nawet ciężk ie butelk i. SPACE CORNER Blum radzi sobie również z trudno dostępnymi miejscami. Rozwiązanie SPACE CORNER, k tóre można dopasować na w ysokość i szerokość, pozwala zagospodarować każdy narożnik. Ergonomiczne szuflady z pe łnym w ysuwem gwarantują łat w y dostęp do całej zawartości. Natomiast w ysok ie ściank i t ylne ora z bok i zwiększają pojemność szuflady i zapobiegają w ypadaniu pr zechow y wanych pr zedmiotów. A ll we need is SPACE Praktyczne rozwiązania szafek pozwalają skompensować brakującą powierzchnię i zaprowadzić porządek – zwłaszcza w otwar tych wnętrzach. Rozwiązania Blum umożliwiają generowanie przestrzeni uży tkowej w miejscach, gdzie nikt się tego nie spodziewa.

2 6 Blum Inspirations Duży plus oferowany przez Blum – ergonomia i wygoda to istotne walor y uży tkowania przestrzeni oraz samych mebli. Nasze 4 technologie ruchu BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION oraz TIP-ON gwarantują delikatne i p łynne otwieranie oraz zamykanie szuflad i frontów. Dzięki nim wyjmowanie i chowanie przedmiotów jest niezwykle łatwe i przyjemne. • Więcej informacji

27 Blum Inspirations

2 8 Blum Inspirations Home office Osoby, które regularnie pracują zdalnie, potrzebują przestrzeni dla swoich pomysłów oraz odpoczynku dla oczu. Dlatego mieszkanie Johana Trana w star ym budownictwie w Oslo łączy w sobie wzorce skandynawskie i japońskie. Architekt ze stolicy Nor wegii postawił na jasne drewno, a przestrzeń podzielił wysokimi po sufit drzwiami przesuwnymi. Kuchnia, strefa pracy i dzienna przechodzą p łynnie jedna w drugą – Johan może znaleźć spokojny kąt, by popracować, a wieczorem ukr yć kuchenny chaos, by się zrelaksować. Mieszkanie o powierzchni 51 metrów kwadratowych zaspakaja po remoncie wszystkie potrzeby jego mieszkańców, którzy cenią sobie dobr y styl. Nietuzinkowe miejsce, które łączy zmysły i zdrowy rozsądek. F O T O G R A F I N G E R M A R I E G R I N I M I E J S C E O S L O | N O R W E G I A T E K S T T I N A S C H N E I D E R - R A D I N G S T Y L I Z A C J A H E G E B A R N H O LT

3 0 Blum Inspirations

31 Blum Inspirations „Baw i l i śmy się otwar tością. Drzw i przesuwne dają nam moż l iwość łączenia przest rzeni.“ Przestrzeń do pracy – z pomysłem i w yczuciem Mieszkanie Johana Trana w centrum Oslo było pr zyk ładem t ypowego starego budownict wa. Mieszka w nim ze swoją dziewczyną. Oboje często pracują z domu. Projek tant od początku wiedział, że chce „w yczyścić” wnętr ze i z pomocą w ysok ich po sufit dr zwi pr zesuwnych st wor zyć uniwersalne stref y do pr zebywania, gotowania i pracy wed ług japońsk iej tradycji. W ten sposób powstało wielofunkcyjne mieszkanie, pe łne skandynawsk ich akcentów. „ Jeżeli chcemy swobodnie pracować w trakcie dnia, musimy t ylko zamknąć ściankę działową między strefą pracy a dzienną. Wieczorem to miejsce może stać się dodatkowo pr zyjemnym, pr y watnym pokojem dla gości”, w yjaśnia Tran. Dr zwi pr zesuwne mają frezowane pionowe szczeliny, pr zez k tóre światło dzienne wpada do całej stref y dziennej. „ Jeżeli strefa pracy miałaby stałe ściany, to wieczorami, po pracy byłaby niew ykor zystana.“ Tera z, gdy ot wor zymy dr zwi – łączy się ze strefą dzienną. Stonowana kolor yst yka, zielone rośliny i dyskretne dodatk i spr zyjają koncentracji – w strefie pracy ora z w cał ym mieszkaniu. Biurko z forniru bukowego, zaprojektowane pr zez Trana, dla oszczędności miejsca jest zamocowane do ściany. Jego szuflady pomagają utr zymać por ządek. Dzięk i tak iemu sposobowi montażu w całej oka załości można podziwiać pod łogę ułożoną w jode ł kę. „ Lubie k lasyczne wzor y”, zdradza Tran. „Co więcej, tak i wzór pozwala też pr ze łamać regularne linie.” Indy widualne rozwiązania oraz wł asna kreat y wność Oprócz kompak towego biurka w strefie pracy Tran zaprojek tował również stó ł w pr zestr zeni dziennej. „ Ma t ypową w ysokość, dzięk i czemu można pr zy nim w ygodnie siedzieć“, w yjaśnia Tran. „ Ale jego szerokość i d ługość dostosowaliśmy do wielkości wnętr za.“ Regał ścienny to również rozwiązanie zrobione na w ymiar, dzięk i czemu nie zmarnował się tutaj żaden cent ymetr pr zestr zeni. Tran ma dobrą radę dla osób, k tóre na niewielk im metrażu chcą pomieścić wiele r zeczy: „ Zdecydujcie się na meble, k tóre w ykor zystują całą dostępną pr zestr zeń.“ Jeśli k toś nie czuje się na si łach, by zaprojek tować własne rozwiązania, może w ybrać swój ulubiony fornir, a resztę prac zlecić profesjonalistom, k tór zy zrealizują rozwiązania i meble na w ymiar – taka inwest ycja się op łaci.

32 Blum Inspirations Dodatkowa przestrzeń w każdym zakamarku W star ym budownict wie uk ład pomieszczeń jest często z gór y określony. Typowe dla niego alkow y i nisze stają się często niew ykor zystaną pr zestr zenią. Johan Tran postanowi ł je jednak zagospodarować i znala zł funkcjonalne rozwiązania dla każdego zakamarka. Pralkę i suszarkę wpasował w ła zience. W kuchni między lodówką a ścianą znala zł miejsce o w ymiarach 20 na 10 cent ymetrów na regał na pr zypraw y. „ Zamykając wnęk i, możemy w yprostować linie we wnętr zu.“ Efek t końcow y robi wrażenie – całość prezentuje się czysto i schludnie. Co więcej, Tran pr zeniósł sypialnię w miejsce wcześniejszej kuchni. Nowa, kompak towa kuchnia w zabudowie, strefa pracy i dzienna t wor zą tera z ot war tą ora z pr zestronną pr zestr zeń.

33 Blum Inspirations Zredukowana kompozycja materiałów, spokój i ukojenie Podstawowa zasada projek towania – im mniejsze mieszkanie, t ym większym spokojem powinno emanować. Na wzór japońsk i Johan Tran w cał ym mieszkaniu ograniczył się do k ilku rodzajów bardzo stonowanych mater iałów. Zastosował je konsek wentnie we wszystk ich strefach. Zabudowa kuchenna, dr zwi pr zesuwne i front y szaf, sto ł y ora z regał y są w ykonane ze sk lejk i bukowej, zaimpregnowanej szar ym myd łem. Do tego do łożył dodatk i z mosiądzu, tak ie jak metalowa taśma nad sto łem czy uchw y t y w kuchni. Imponujący akcent stanowi wisząca lampa w strefie pracy projek tu Toma Dixona. „Stosując ograniczoną ilość mater iałów, automat ycznie budujemy wrażenie spokoju“, Tran w yjaśnia swoją koncepcję. Jego pomysł y aranżacyjne są obecne w cał ym mieszkaniu – pionowe szczeliny z dr zwi pr zesuwnych, k tóre rozdzielają poszczególne stref y mieszkania, pr zeniesiono również na regał ścienny. Dekoracyjne akcent y Johan Tran dope łni ł spokojne otoczenie k ilkoma ponadczasow ymi k lasykami designersk imi. Kupi ł uży wane kr zesła jadalniane z lat sześćdziesiąt ych dwudziestego wieku i sam je odrestaurował. Projek t kanapy autorst wa Ole Wanschera pochodzi z roku 1949. Miękk ie tkaniny łagodzą surowość prost ych linii, a zdrowe rośliny pokojowe, tak ie jak monstera, wp ł y wają pozy t y wnie na k limat stref y pracy, ponieważ ich duże liście nawilżają powietr ze w pomieszczeniu. •

Blum Inspirations 3 4 Praktyczne warunk i pracy Przechowywanie Pospr zątane biurko pomaga upor ządkować myśli. Dlatego war to odpowiednio zorganizować pr zestr zeń, by mater iał y biurowe był y zawsze pod ręką, ale też szybko mog ł y zniknąć z pola widzenia. Otoczenie Jedną z największych zalet domowego stanowiska pracy jest możliwość jego indy widualnej aranżacji. Rośliny, zdjęcia i inne ar t ykuł y dekoracyjne budują atmosferę, w k tórej pr zyjemnie się pracuje. Ruch Długie siedzenie w jednej pozycji może powodować bóle karku i pleców. Częsta zmiana pozycji ora z praca na stojąco pozwalają zapobiegać tak im dolegliwościom. Świat pracy się zmienia. Coraz więcej osób pracuje zdalnie z domu, stąd odnalezienie równowagi między życiem pr ywatnym a zawodowym, kr yjące się pod hasłem work-life balance, zyskuje na znaczeniu. War to pamiętać o kilku kwestiach, by móc efektywnie pracować z domu, a jednocześnie umieć odciąć się od pracy po ciężkim dniu.

3 5 Blum Inspirations Ergonomia War to zadbać o to, by biurko i kr zesło był y ustawione na odpowiednią w ysokość. Ramię i pr zedramię powinny t wor zyć kąt prost y podczas pracy. Nasza pozycja ciała jest opt ymalna, jeżeli między udem a tułowiem powstaje kąt ot war t y ponad 90°. Przerwa Pracując pr zed ekranem komputera, war to pamiętać o regularnych pr zer wach i zaży waniu nieco ruchu. Spacer y na świeżym powietr zu pozwalają naładować bater ie. Naszej postawie i krążeniu pr zysłuży się również prowadzenie np. rozmów telefonicznych na stojąco. Światło Często światło dzienne nie w ystarczy, by odpowiednio oświetlić miejsce pracy. Dodatkowe źród ło światła – lampa dzienna lub lampka LED na monitor – chroni oczy pr zed pr zemęczeniem. Kolor Niebiesk ie światło zak łóca r y tm snu i czuwania. I nie chodzi tu t ylko o pracę do późna pr zed ekranem komputera, lecz również o ekrany smar t fonów. Możemy chronić wzrok, włączając tr yb nocny. Co więcej, istnieją też specjalne okular y do pracy z filtrem światła niebiesk iego. Powietrze Pamiętajmy o regularnym wietr zeniu pomieszczeń, by zawar tość tlenu w miejscu pracy była na w ysok im poziomie. Tlen ma drogocenny wp ł y w na naszą sprawność fizyczną i umysłową. Spokój Wydajna, pe łna koncentracji praca w ymaga spokoju. Dlatego domowe biuro powinno być chronione pr zed hałasem. Jeżeli nie mamy osobnego pokoju do dyspozycji, pomóc mogą element y separujące i wizualny podział pomieszczenia.

3 6 Blum Inspirations Stanowisko pracy na żądanie Jeżeli miejsce do pracy znajduje się w strefie dziennej, to z pewnością nie chcemy go oglądać po godzinach. System k ieszeniow y REVEGO pozwala schować pojedyncze obszar y, a nawet całe r zędy mebli. Gdy nadchodzi czas, by zabrać się do pracy, w ystarczy lekko nacisnąć front y i wsunąć je do k ieszeni. Po ciężk im dniu pracy strefa dzienna odzyskuje swój domow y charak ter, ponieważ biuro znika za zamknięt ymi frontami. Biuro może być wszędzie Tylko nieliczni mają ten luksus, że mogą poświęcić całe pomieszczenie na domowe biuro. Ale kompaktowe i funkcjonalne rozwiązania pozwalają skompensować brak przestrzeni. Poniżej prezentujemy trzy pomysły Blum.

37 Blum Inspirations Biuro na kó ł kach Nawet w najmniejszym mieszkaniu znajdzie się miejsce na mobilną szafkę biurową, k tórą można pr zesunąć w dowolne miejsce. Jest to udoskonalona wersja pulpitu do pracy w pozycji stojącej, k tóra dodatkowo posiada ot wierane napr zemiennie szuflady, co eliminuje r yzyko pr zewrócenia się szafk i. Górny blat można pr zesunąć w bok, zyskując dodatkową pr zestr zeń, a poniżej schować laptop. • Niezawodne szafki górne Szafk i górne z podnośnikami, tak imi jak AVENTOS HK top, doskonale sprawdzą się w domow ym biur ze. Front ot wiera się ku gór ze i nie ogranicza ruchów podczas pracy. Opatentowany ogranicznik kąta ot warcia Blum zapobiega kolizji z sufitem. Co więcej, podnośnik jest bardzo funkcjonalny i kompak tow y, a jego minimalist yczny design został już wielokrotnie w yróżniony. Więcej informacji

R E V E G O – h o m e o f f i c e p o p r a c y

Po godzinach

4 0 Blum Inspirations Prawdziwa wielkość pochodzi z wnętrza Komfor t mieszkania nie jest kwestią liczby metrów kwadratowych, co udowadnia tzw. koncepcja microliving. Microliving to nie tylko mieszkanie na małej przestrzeni. To holistyczna koncepcja, która zaczyna się od br yły budynku i p łynnie przechodzi do jego wnętrza. Udanym przykładem jej realizacji jest program mikromieszkań firmy Rhomberg Bau w austriackiej miejscowości Dornbirn, któr y był konsultowany z firmą Blum. F O T O G R A F D I E T M A R W A L S E R M I E J S C E D O R N B I R N | A U S T R I A

41 Blum Inspirations „Nasze nowoczesne podejście do kwest i i mieszkania stanow i odpow ied ź na t rzy duże w yzwania współczesności – niedobór g runtów, w ysok ie koszt y budow y i przystępność mieszkań.“ Mar tin Summer, prezes Rhomberg Bau Więcej informacji

42 Blum Inspirations Mieszkanie w mikroskali z maksymal- ną w ygodą – każdy apar tament, k tór y powstał w ramach projek tu DAVID, ma powier zchnię 33 metrów k wadratow ych. Jest w pe łni umeblowany i łączy w ysok iej jakości mater iał y z ponadczasow ym, funkcjonalnym designem. To, na co nie ma miejsca w pr y watnym mieszkaniu, znajduje się w pr zestr zeniach, pr zeznaczonych do wspólnego kor zystania pod hasłem co-living – salon z aneksem kuchennym i kącik iem do czy tania, miejsce na rower y, warsztat, pralnia i tereny zewnętr zne z podniesionymi gr ządkami, miejscem do gr illowania ora z siedzenia. Ł ącząc pokolenia Koncepcja nie powstała z myślą o określonej grupie wiekowej. Wprawdzie w pr zeszłości g łównymi zainteresowanymi kawalerkami byli studenci i młode osoby, k tóre dopiero zaczynał y kar ierę zawodową, ale z roku na rok stale rośnie liczba starszych osób, k tóre cenią sobie taką formę mieszkania. Nie t ylko w Austr ii. Tym, co odróżnia wspó ł czesną koncepcję od tradycyjnych kawalerek, są oferowane usługi dodatkowe, k tóre podnoszą atrakcyjność jednopokojow ych mieszkań. A te sięgają od bezp łatnego dostępu do internetu, wspólnego kor zystania z samochodu, w ypożyczalni rowerów czy usług spr zątania aż po t zw. mieszkania z obsługą, w k tór ych starsi mieszkańcy mogą kor zystać np. z usług pielęgnacyjnych. Krótkotr wał a moda czy dłuższy trend? Udział w r ynku gospodarst w jednoosobow ych ma do roku 2035 osią gnąć w Niemczech poziom 44 %. Trend, k tór y zar ysowuje się na cał ym świecie, sprawi, że popularność mikroapar tamentów jeszcze wzrośnie. Głównej pr zyczyny tak iego rozwoju należy upatr y wać w t ym, że cora z więcej osób mieszka w miastach i chce pozostać mobilna. Umeblowane mieszkania z umowami najmu na czas określony to doskonałe rozwiązanie dla cy frow ych nomadów. Urbanizacja i niedostatek przestrzeni mieszkalnej Microliving jest znany w Wielk iej Br y tanii i USA już od d łuższego czasu. Doskonał ym pr zyk ładem realizacji tej koncepcji jest Carmel Place – budynek o konstrukcji modułowej na nowojorsk im Manhat tanie. Popy t na miejsce do życia za pr zystępną cenę w japońsk iej metropolii Tok io jest duży już od dziesięcioleci. Pier wsze mikroapar tament y powstał y tam już w roku 1970 w Nagak in Capsule Tower, budynku, k tór y choć ma już swoje lata, to nadal budzi futur yst yczne skojar zenia. Projek t dopracowany po najdrobniejszy szczegó ł Ulokowanie możliwie wielu funkcji na małej pr zestr zeni w ymaga sporej dawk i kreat y wności. Każdy metr k wadratow y musi być opt ymalnie w ykor zystany. Ale jednocześnie nie można zapominać o designie, jakości i komforcie. Spe łnić te w ymagania pomogą w ykonane na w ymiar konstrukcje, najlepiej sięgające aż po sufit pomieszczenia,

4 3 Blum Inspirations ora z wielofunkcyjne meble. Pier wszą r zeczą, k tóra r zuca się w oczy w mieszkaniach zrealizowanych w ramach projek tu DAVID w Dornbirn, jest pr zemyślany uk ład ora z funkcjonalne rozwiązania na potr zeby pr zechow y wania we wszystk ich pomieszczeniach. Mieszkańcy mikroapar tamentów są zdania, że dzięk i temu pr zestr zeń sprawia wrażenie dużo większej niż jest w r zeczy wistości. Jednocześnie taka forma mieszkania mot y wuje, by ograniczać się do tego, co istotne. W wielu obszarach życia mniej może oznaczać więcej. Sami, ale nie samotni Niezależnie od wieku i fa zy życia mieszkanie samemu nie oznacza automat ycznie mieszkania w samotności. Mieszkańcy mogą cieszyć się pr y watnością w swoich domach, ale nie czują się samotni. Koncepcja microliving pozwala bowiem zaspokoić potr zebę towar zyst wa i rozmow y „na żądanie” w strefach wspólnych. Wspólnota jest dlatego centralnym elementem rozwiązań t ypu microliving. • „Mi k roapar tament y w y różniają się f unkcjonalnym uk ładem pomieszczeń, prakt ycznymi meblami oraz skupieniem na t ym, co najważniejsze.“ Mar tin Summer, prezes Rhomberg Bau

Kultu je

58 54 50 46 Co kraj, to... kuchnia Autentyczna, prosta i kreatywna Kuchnia w Twoim stylu Dobry plan to połowa sukcesu ra dzenia

4 6 Blum Inspirations F O T O G R A F J U A N W Y N S M I E J S C E S I N T - N I K L A A S | B E L G I A Czym jest dla Pani kultura jedzenia? Uważam, że bardzo ważną rolę w kultur ze jedzenia odgr y wa tradycja. Można eksper ymentować, zmieniać, łączyć, ale nie powinniśmy zapominać o swoich kor zeniach. Jednocześnie miejsce, w k tór ym obecnie żyjemy, zawsze wp ł y wa na gotowanie i jedzenie. Dlatego można kurczowo tr zymać się pr zepisu i pr zygotow y wać potraw y zawsze w ten sam sposób, ale tradycyjne dania będą smakować inaczej w zależności od regionu ora z kraju, w k tór ym pr zebywamy. Nie zawsze jest to łat we, ale uważam, że powinniśmy kult y wować potraw y narodowe jako element naszej kultur y. Z czego czerpie Pani inspirację do t worzenia now ych przepisów? Poszuk iwanie inspiracji dla now ych dań i pr zepisów w ype łnia dużą część mojego dnia. Może nią być obra z lub zdjęcie, podróż, jakaś potrawa w restauracji czy rozmowa. Potrafię pr zyk ładowo godzinami rozmawiać z moim dobr ym pr zyjacielem Wouterem Van Tichelen o jedzeniu, pr zepisach i now ych pomysłach. Wouter prowadzi ł w pr zeszłości restaurację, w yróżnioną gwia zdką Michelina, a obecnie jest szefem kuchni w Botanic Sanctuar y w Ant werpii. Po naszych rozmowach najchętniej od ra zu w ypróbowałabym wszystk ie pomysł y, k tóre w ype łniają w tedy moją g łowę. Uważa się Pani za rzemieślnika czy ar t ystkę? Gdy gotuję, czuję się jak r zemieślnik. Gdy piekę, raczej jak ar t ystka. Pieczenie w ymaga większego w yrafinowania i pr zemyślenia. Ale oczy wiście z gotowaniem może być podobnie – w ystarczy spojr zeć na dzie ła sztuk i, jak ie najlepsi kuchar ze potrafią w yczarować na stole. Jednak to nie jest mój st yl pracy. Uwielbiam k lasyczne, tradycyjne, ale też zdrowe dania, k tóre są pr zygotow y wane z r zemieślniczą precyzją. Czy ma Pani ulubiony skł adnik dań? To trudne py tanie! Ale gdybym musiała w ybrać, był yby to zio ła. Uważam, Autentyczna, prosta i kreaty wna Belgijska szefowa kuchni, Chiara van Emrik, jest przekonana, że ktoś, kto nie potrafi znaleźć czasu na gotowanie i dobre jedzenie, traci coś w życiu. Przy tworzeniu swoich kulinarnych dzieł sztuki inspiruje się w równym stopniu wspomnieniami z dzieciństwa oraz kuchniami świata.

47 Blum Inspirations

4 8 Blum Inspirations „Jedzenie i picie nie służą t yl ko zaspokajaniu podstawow ych pot rzeb cz łow ieka. Mają również og romny wpł y w na to, k im jesteśmy i jak się czujemy.“ że nadal ich nie doceniamy. Zachęcam do kor zystania ze świeżych zió ł, by nadać swoim daniom niepow tar zalnego smaku. Nawet jeśli k toś nie pr zepada za gotowaniem lub uważa, że nie jest w t ym dobr y, powinien sięgnąć po pr zypraw y. Nie bójmy się uży wać więcej piepr zu, soli, a pr zede wszystk im zió ł! Jakie trendy można zauważyć w gotowaniu? Ludzie stali się obecnie bardziej ot warci na egzot yczne, obce smak i i – co cieszy – cora z większą wagę pr zyk łada się do autent yczności. Tak jest na pr zyk ład w pr zypadku bardzo lubianych na zachodzie dań kuchni chińsk iej. Popularne są ponadto war iant y hummusów i past muhammara z Blisk iego Wschodu, ale też nasz kalafior czy seler pr zeży wają swój renesans. Cora z większą uwagę zwraca się na jakość, lokalne produk t y, uprawiane w duchu zrównoważonego rozwoju. Wegetar ianie nie muszą się już zadowalać liściem sałat y. Ofer ta ży wności roślinnej jest po wielokroć bogatsza. Podobnie jest z napojami bezalkoholow ymi. Cy fr yzacja w kuchni: blog a książka kucharska – co zmieni ło się w ostatnich latach? Internet jest ogromnym źród łem inspiracji do gotowania, ale moim zdaniem nie zastą pi dobrej książk i kucharsk iej. Uwielbiam tr zymać w rękach i wer tować książkę w poszuk iwaniu pr zepisu. Myślę, że młode pokolenie ma podobnie. Kilka plam na książce od ubrudzonych palców mi nie pr zeszkadza – pod warunk iem, że to ja je pozostawi łam. Jak będzie w yglądać kuchnia przyszłości? Jakie w ymagania będzie musiał a spe łniać? Moim zdaniem zawsze będzie ważne, by mieć miejsce, aby w ygodnie się poruszać i pracować. Zawsze będziemy też potr zebować pr zestr zeni do pr zechow ywania i szuflad. War to zaplanować duże, szerok ie szuflady, k tóre będą dostatecznie g łębok ie, by pomieścić wiele r zeczy, w t ym mało atrakcyjne wizualnie robot y kuchenne, gofrownice czy mikser y. Desk i do krojenia i blachy do pieczenia war to pr zechow y wać w ygodnie pionowo w szufladach. To pozwoli zachować por ządek w kuchni, a piekarnik będzie zawsze gotow y do pieczenia. Z czego nie mogł aby Pani zrezygnować w swojej kuchni? Oczy wiście potrafię coś ugotować bez robota Kitchenaid czy Thermomixa, ale muszę pr zyznać, że bardzo by mi brakowało t ych dwóch ur ządzeń. Jednak odpowiadając na py tanie zdroworozsądkowo to są to dobre noże i desk i do krojenia. W kuchni potrzebuję mniej... …czynników rozpraszających. W kuchni potrzebuję więcej... …czasu. •

49 Blum Inspirations O O S O B I E Chiara van Emr ik zdała sobie sprawę, że gotowanie to jej pr zepis na życie, podglądając pr zy pracy doskonałego, belgijsk iego kuchar za Marca Paesbrugghe w sł ynnej restauracji Sir Anthony Van Dijck. Po zakończeniu nauk i pracowała z Rogerem van Damme, jednym z najlepszych cuk ierników świata, a w roku 2011 została pier wszą kobietą na stanowisku szefa kuchni plat formy Njam. W showroomie belgijsk iego dostawcy mebli, firmy Van Hoecke, Chiara poka zuje k lientom, jak zaprojek tować kuchnię na lata, zarówno po względem opt ymalnego uk ładu, jak i prak t ycznych szuflad. Skł adniki dla 4 osób • ½ kg ziemniaków • ½ kg świeżego szpinaku • 4 filet y z piersi kurczaka • Kilka plasterków boczku • Duży kawałek sera Roquefor t • Oliwa z oliwek • Rozmar yn • Czosnek • Gał ka muszkato łowa Wystarczy k ilka prost ych sk ładników, by szybko w yczarować doskonałą alternat y wę dla k lasycznego nadziewanego kurczaka. Roladk i z delikatnego fileta z piersi kurczaka z boczk iem i roquefor tem doskonale komponują się z pieczonymi ziemniakami z rozmar ynem. Mi łego gotowania: Rozgr zać piekarnik do 200°C. Ziemniak i pokroić na małe kawał k i i zmieszać z czosnk iem, oliwą z oliwek ora z dużą ilością świeżego rozmar ynu. Pr zyprawić solą ora z piepr zem i wstawić na oko ło godzinę do piekarnika. Umyć szpinak, doprawić do smaku piepr zem, solą ora z gał ką muszkato łową i lek ko poddusić. Filet y drobiowe rozciąć, pr zyprawić solą ora z piepr zem i po łożyć na nich boczek. Rozprowadzić na nim szpinak i ser roquefor t. Następnie zwinąć filet y możliwie mocno, zawinąć w folię spoży wczą, a następnie w folię aluminiową. Zawiniątka włożyć na k ilka minut do gotującej się wody, zdjąć garnek z kuchenk i, zostawiając w nim roladk i jeszcze pr zez jak iś czas. Usunąć folie, pokroić roladk i w plasterk i i podać z chrupiącymi ziemniakami z rozmar ynem. Smakelijk! Smacznego! Delikatne roladki z kurczaka na ziemniakach z rozmarynem

Blum Inspirations 5 0 Więcej informacji

51 Blum Inspirations Co kraj, to... kuchnia Kultura, w której żyjemy, wp ływa na to, jak mieszkamy. Każdy kontynent, każdy kraj ma swoje indywidualne rozwiązania, pozwalające stawić czoła typowym dla siebie wyzwaniom. Szczególnie wyraźne różnice można dostrzec w kuchniach świata. Dlatego międzynarodowy zespół badania potrzeb, któr y zajmuje się obser wacjami uży tkowania kuchni i mebli, jest jedną z podstawowych jednostek w firmie Blum. Dotychczas przeprowadzono 681 obser wacji w 33 krajach. Wnioski z nich p łynące są wykorzystywane do tworzenia szy tych na miarę produktów i usług dla wszystkich r ynków.

52 Blum Inspirations Pieczenie czy gotowanie na parze Europejczycy bez powodzenia mogą szukać w chińsk iej kuchni jednego ur ządzenia – piekarnika. W jego miejsce kor zysta się z parowarów z bambusa lub stali szlachetnej. Natomiast w kuchni pó łnocnoamer ykańsk iej instalowane są bardzo duże piekarnik i, ponieważ na Święto Dziękczynienia musi zmieścić się w nich cał y indyk. Minimum czy maksimum W Chinach kuchnie są często zaprojek towane minimalist ycznie, ponieważ pr zestr zeń do w ykor zystania jest za zw yczaj mała. W innych krajach, pr zyk ładowo w RPA, nier zadko można spotkać kuchnie o powier zchni nawet 50 metrów k wadratow ych. Są one najważniejszym miejscem spotkań rodzin i pr zyjació ł. Kuchnia sucha czy mokra Bardzo ważnym produk tem spoży wczym w kuchni a zjat yck iej jest olej, k tór y jednak generuje zabrudzenia i zapachy. Z tego powodu niek tóre gospodarst wa domowe mają dwie oddzielne kuchnie. Zapraszani goście widzą zawsze reprezentacyjną, t zw. „ kuchnię suchą“, podczas gdy w r zeczy wistości gotowanie i smażenie odby wa się w „ kuchni mokrej “. Ręcznie czy maszynowo W wielu krajach, na pr zyk ład w Finlandii czy Rosji, naczynia często zmy wa się ręcznie. Kuchnie w t ych krajach są dlatego wposażone w szafkę z ociekaczem, k tóra jest montowana bezpośrednio nad zlewozmy wak iem. Naczynia schną tu poza zasięgiem wzroku. Na świeżo czy na zapas Azjaci za zw yczaj preferują świeże zakupy na r ynku, Europejczycy natomiast chętnie robią zapasy. To pr zek łada się na różne w ymagania względem pr zestr zeni do pr zechow y wania w kuchni. Największe spiżarnie znajdziemy w Australii i Nowej Zelandii, gdzie ze względu na duże dystanse zakupy są robione r zadziej. Kimchi czy lód w kostkach Kimchi to koreańska potrawa narodowa. Jest spoży wana w tak dużych ilościach, że często do jej pr zechow y wania kupowana jest dodatkowa lodówka. Wolnostojące lodówk i XXL z podajnik iem lodu i dozownik iem wody to natomiast nieodzowny element kuchni amer ykańsk iej. Gazowa, elek tr yczna czy grill Zalet y kuchenk i ga zowej cenią sobie Azjaci i Francuzi. W Niemczech preferowane są kuchenk i elek tr yczne z łat wą w utr zymaniu czystości p ł y tą ceramiczną lub indukcyjną. W Ghanie, mimo nowoczesnych kuchni, niek tóre potraw y pr zygotowuje się tradycyjnie na gr illu węglow ym na zewnątr z. Masala czy merlot W kuchni indyjsk iej bardzo ważne są zio ła i pr zypraw y. Dlatego w żadnej z nich nie może zabraknąć specjalnego pojemnika na pr zypraw y (masala dabba). Natomiast we Francji ogromną wagę pr zyk łada się do odpowiedniego pr zechow y wania wina. Najlepiej w specjalnej szafce na wino (armoire à vin), zara z obok prak t ycznej szuflady na bagietk i. „Prakt yczne rozw iązania do mebl i kuchennych możemy opracować t yl ko w iedząc, czego oczekują uży tkownicy – na wszystk ich r y nkach globu.“ Sandra Boehler, dział badania potr zeb Julius Blum GmbH

5 3 Blum Inspirations god z i ny d z ien n ie s pęd zamy w k uc h n i? k i lomet rów pokonujemy w t ra kc ie c yk lu ż yc i a k uc h n i (ok . 20 l at)? k i log ramów a r t yk u ł ów pr zec how ujemy? Czy w iedzą Państwo, że średnio 250 1.500 2

5 4 Blum Inspirations Wnętr ze wiele mówi o t ym, k im są jego mieszkańcy. Doskonał y projek t domu to design, k tór y odzwierciedla indy widualny charak ter. System szuflad LEGRABOX firmy Blum ot wiera nieskończone możliwości t wor zenia niepow tar zalnych aranżacji. Pozwala on na indy widualne zaprojek towanie nie t ylko zewnętr znego w yglądu szuflady, lecz również jej wnętr za. Po ot warciu szuflad doskonale

5 5 Blum Inspirations LEGRABOX, szuflada może tak że wewnętr zym bok iem nawiązać do charakter yst ycznych elementów pomieszczenia lub st wor zyć do nich ciekaw y kontrast. widać, z jaką dbałością o szczegó ł je zaprojek towano. Szeroka paleta kolorów, mater iałów, nadruków i grawerunków pozwala t wor zyć niepow tar zalny design. Dzięk i dwuściennej konstrukcji Kuchnia w Twoim stylu

RkJQdWJsaXNoZXIy