Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Новий погляд на наше житло У фокусі – зонування житлового простору Living Office Як працюють із дому в Осло Ваш стиль, Ваша ку хня Індивідуально із LEGRABOX

2 Blum Inspirations “У центрі нашої у ваги – потреби к л ієнта.”

3 Blum Inspirations Вст у п Люди схильні орієнт уватися на певні цінності, особливо в часи змін. Це сім’я, друзі, зг уртованість, а також якість, сталий розвиток, довговічність. Усе це відобра жено в стилі жит тя та в нашому помешканні. Дім – це місце, де людина має простір для того, щоб розкритися як особистість. Blum ува жно вивчає, які потреби та ідеї керують Вами? Що потрібно, щоб їх втілити в жит тя? Як ми можемо в цьому допомог ти? Інноваційні ідеї не з’являються у вежі зі слонової кістки. Вони виникають у діалозі. Ми прагнемо, щоб якість жит тя і корист увачів, і виробників меблів ставала дедалі кращою. Ми хочемо допомагати створювати індивідуальні меблі, оптимально використовувати житлову площу та простір для зберігання, а ще – вра жати та на дихати цікавими рішеннями. Тому ми не стоїмо на місці. Ру х – ось наш стимул й основна компетенція. Про це – наш лейтмотив “Moving ideas”. Наші вироби створюють ру х у меблях, а ми разом із зацікавленими партнерами, співробітниками та к лієнтами спільними зусиллями ру хаємося до максимального результат у. Якщо коротко, то к лієнти та корист увачі – це наше нат хнення. А що на дихає Вас? Ваша редакційна команда журналу “ Blum Inspirations”

4 Blum Inspirations Ви будете здивовані, як вироби Blum полегшать ваше повсякденне жит тя. І не тільки на кухні, а й в усіх житлових приміщеннях. Австрійські вироби, що вирізняються якістю та отримали багато нагород, використовують у меблях у всьому світі. Blum всередині Підіймальні механізми Фаса д може ск ла датися, відкидатися на д корпусом чи підійматися вертикально. Серед AVENTOS оберете потрібний тип підіймання для будь-якого приміщення. Навіть великі та ва жкі фаса ди у верхніх шафка х підіймаються легко й плавно. Напрямні Із якісними напрямними MOVENTO й TANDEM навіть сильно наванта жені стандартні та високі дерев’яні шу хляди ковзають, наче невагомі. Завіси Завіси Blum дбають про те, щоб дверцята елегантно відчинялися та тихо зачинялися. Технічно інноваційна система CLIP top відкриває багато мож ливостей для вибору ку та відчинення та дизайну. Шу хляди Blum має ідеальну шу хляду для будь-якого вміст у та будь-якого приміщення: LEGRABOX, MERIVOBOX, TANDEMBOX. Усі шу хляди можна створити індивідуально. Вони мають гарну конструкцію та дизайн. Докладно

5 Blum Inspirations Технології ру ху Blum пропонує чотири технологі ї ру х у для комфортного корист ування меблями. Механічна технологія BLUMOTION для того, щоб м’яко закривати, TIP- ON, щоб відкривати, та поєднання обох – TIP- ON BLUMOTION. Також можна обрати елек тричний варіант SERVO - DRIVE для того, щоб відкривати й м’яко закривати. Функціональні конструкції шафок Ми пропонуємо ідеї прак тичних та креативних меблів, які гнучкі у проєк т уванні, але створюють максимум корисного простору та спрощують робочий процес. Рішення від Blum гарант ують оптимальний дост уп, витримують велике наванта ження та чудово виглядають. Внутрішні розділювачі Адаптивні внутрішні розділювачі AMBIA-LINE та ORGA-LINE подбають про порядок у всіх шухлядах – від кухні до ванної кімнати. Конфігурація може бути довільною залежно від стилю життя та того, що в них зберігають. Розсувні двері Відповідно до нових концепцій простору стираються межі між житловими приміщеннями. REVEGO дає змог у закривати певні зони, поки не корист уєтеся ними, та за потреби відкривати.

6 Blum Inspirations Корисн и й п рост ір т вори т ь д и ва 10 Новий погляд на наше житло У фокусі – зонування житлового простору 16 Мало кімнат, але баг ато простору Сімейне жит тя в лофті 22 Поради, щоб збільшити корисний простір Порядок – легко 24 Все, що потрібно, – SPACE Розумні рішення для шафок 28 Living Of fice Як працюють із дому в Осло 34 Працювати красивіше Релакс та баланс у хоум-офісі 36 Офіс – скрізь Так Blum облаштовує робочі місця 40 Справжня вартість за хована всередині Житлові концепці ї Micro-Living Кул ьт у ра харч у ван н я 46 Чесно, просто & креативно Інтерв’ю шеф-ку харки Хіари ван Емрік 50 Різні країни – різні ку хні Міжнародне порівняння ку хонь 54 Ваш стиль, Ваша ку хня Індивідуально з LEGRABOX 58 Добрий проєкт – вже половина справи Планувальник зон у пригоді

Т рен д и 62 Розумний будинок Скільки техніки за ховано в меблях? 64 Best Age Generat ion Найкращі роки – вдома 6 8 Час, щоб ру хатися Пора ди ерготерапевта Клауса Ізелє 70 Вже сьогодні знати, що важливо завтра Дослідження з костюмом AgeExplorer® 72 Темні поверхні Тренд у дизайні – темні поверхні 78 Поради Книги та блоги Зміст Світ ви робі в Blum 82 Факти Blum Цифри та фак ти 84 Цифрове нат хнення Онлайн-платформа для кінцевих споживачів та фа хівців 87 Про компанію

Диво про

10 16 28 22 34 24 36 Новий погляд на наше житло Все, що потрібно, – SPACE Офіс – скрізь Мало кімнат, але багато простору Living Office Поради, щоб збільшити корисний простір Працювати красивіше стору

10 Blum Inspirations Новий погл яд на наше житло допомогою дигіталізаці ї. Ту т ми можемо діяти в будь-який час та з будь-якого місця. У відкритому просторі житлові зони та функці ї перетікають одна в одну, пропонують безмежні мож ливості дизайну для будь-якого способу жит тя. Їхня багатофункціональність – це реакція на проблему дефіцит у житлового простору, особливо в мегаполіса х у всьому світі, тому що концепт відкритих житлових зон добре працює і на невеликих площа х. Менше простору для більшої кількості людей Наприк ла д, у Шанхаї вартість житлової площі вдвічі більша, ніж у Мюнхені, хоча рівень економічного розвитку є значно нижчим. Там можна дозволити собі менше площі, тому потрібно підходити до питання творчо. Цей тренд харак терний не тільки для азійського простору. “Більше, ніж половина людей у світі живе та працює у міста х. Це 1926 року архітек торка Маргарет Шютте-Лігоцкі спроєк т увала “франкфуртську ку хню”, що стала прототипом сучасної. Вона була спланована спеціально для однієї людини – домогосподарки. Щоб все було максимально ефек тивно, цей простір має бу ти настільки ж прак тичним, як робоче місце на заводі. Планування було зосереджено не лише на тому, щоб оптимально використати простір, але й відобра жало тодішнє розуміння ролей. Відкритий простір без обмежень Якщо в минулому житлові та побутові приміщення були чітко поділені просторово відповідно до використання, особливо після індустріалізації, то сьогодні ми спостерігаємо чітку зміну тенденції. Ми вже не можемо уявити архітектуру будинку або апартаментів без поєднання кімнат у відкриті житлові концепти. Ця зміна вписується в картину світу ніби-то без обмежень, який ми нещодавно створили за Те, як ми живемо, віддзеркалює нашу епоху, культ уру та суспільство. Ще вчора ми були зосереджені на тому, щоб оптимізувати чинні процеси, а вже сьогодні перед нами стоять нові виклики. Складність та динаміка сучасного світ у змушують нас усе переосмислювати, але водночас пропонують неочікувані можливості для розвитку. Як у майбу тньому ми будемо облаштовувати помешкання?

11 Blum Inspirations

12 Blum Inspirations Де найбі л ьше м ісц ь д л я коворк і н г у? Сит уація у світі. Джерело: Global Cowork ing Grow th Study 2020. cowork ingresources.org. неминуче призводить до зменшення житлового простору, який потрібно грамотно організувати. Перш за все, нам потрібне середовище, здатне протистояти динаміці світ у”, – пояснює дослідник майбу тнього Клаус Кофлер. Кофлер працює на д різними темами дослідження майбу тнього. Однією з них є розвиток житлового простору в сучасному світі, який динамічно змінюється. Як ми зустрінемо ці нестабільні, ск ла дні та неоднозначні зміни? У багатьох місцях на зміну постійності приходить невизначеність. Інші цінності також можу ть змінюватись, – дослідники спостерігають відмову від демонстративного споживання. Тепер акцент робиться не на презентаці ї споживчих товарів, а на їхній функціональності. Це все віддзеркалюється в помешканні. Поділ житлового та робочого просторів Що стосується нашого жит тя та житла, то добра новина полягає в тому, що ми маємо різноманітні рішення, які дають змог у оптимально використати цю тенденцію. Невелику житлову площу можна компенсувати, наприк ла д, спільним проживанням або коворкінг-простором, незалежно від того, на якому жит тєвому етапі перебуває людина. Кофлер також за думувався на д цим питанням. “Разом із партнерами, які займаються будівництвом дерев’яних конструкцій, ми розробили цікавий концепт для людей, які облашт ували хоум-офіс на своїй ку хні й мусять миритися із постійними незручностями. А якщо там, де живу ть ці люди, ми поставимо контейнер із двома офісними блоками, які можна погодинно орендувати для роботи? Це сприяло б способу роботи, який нам потрібний у майбу тньому.” Індія США Велика Британія 5,08 % 10,69 % 18,30 %

13 Blum Inspirations Нові моделі жит тя Моделі жит тя, які дедалі більше змінюються, також потребують гнучкості. Однією з найбільших груп у суспільстві є одинаки різного віку, – молоді цифрові кочівники та люди із так званого Silver Societ y. Їхні жит тєві шляхи більше не проходять фази: дитинство – навчання – робота – пенсія, а є значно різноманітнішими. Фази пізнання, переорієнтація в приватному та професійному жит ті є ак т уальними для сьогодення. Ринок житла ще й досі не відреаг ував на цю динаміку жит тя. Мислення майбу тнього У світі, що динамічно змінюється, ми потребуємо відповідного способу мислення. “Якщо ми не готові зрозуміти, що можемо взаємодіяти зі всім світом із маленьких блоків і не перебуваємо в пастці мислення, що ми мусимо, наприк ла д, сидіти в офісі, щоб наші слова мали ваг у, тоді все буде даремно”, – говорить Клаус Кофлер. У цьому розвитку людина займає центральне місце і має більше, ніж коли-небудь, мож ливостей бу ти самою собою. Необхідна відкритість до цих нових мож ливостей. Простір як джерело нат хнення Сьогодні на простір для жит тя та роботи впливає набагато більше чинників, ніж у минулому. Як подолати цю ск ла дність на побу товому рівні? Простір має вміщувати багатогранні мож ливості. Чи можемо ми, наприк ла д, створити стіни, які ру хаються, і наша вимога динамічності буде за доволена? Різні види діяльності та галузі жит тя поєднані в наявному просторі. У цьому нам допомагатиму ть багатофункціональні інтер’єри. Тенденція до мінімалізму буде відігравати велику роль у концепці ї відкритого простору, дефіциті житлової площі та динамічній зміні жит тя. Ми вивчимо, що менше може означати більше. Наш житловий простір буде поєднувати в собі безпеку, домашній затишок, довговічність та індивідуальність. Як наша нова риса ідентичності, він збагатить нас на емоційному рівні, – подарує відчу т тя домашнього затишку, культ урної приналежності та стане місцем, де ми можемо відпочити. •

14 Blum Inspirations “Ми потребуємо розумних рішен ь д л я динам ічного простору. Ві н передбачає, що ми можемо пост і йно зм і нювати, пристосову вати та розширювати наш спосіб мис ленн я.”

15 Blum Inspirations П Р О Г Е Р О Я Дослідник майбу тнього Клаус Кофлер є членом Ака демі ї дизайну майбу тнього в Дорнбірні (Австрія) та Вупперталі (Німеччина). Кофлер займається міждисциплінарними темами в фу т урологі ї та дизайні майбу тнього, досліджує цілі та стратегі ї формування майбу тнього. Він – доцент, популярний доповідач та автор. © fasching.photo

16 Blum Inspirations

17 Blum Inspirations Щойно Ганнеке та Воу тер перест упили поріг квартири, вони одразу зрозуміли, що вона буде їхньою. З одного боку пара з Нідерландів насолоджувалася виглядом на воду та порт, а з іншого – фаса дами рот тердамських будинків. Світло безперешкодно проникало через віконні шибки від стелі й до підлоги та заливало кожен ку точок 136 -ти квадратного помешкання. “Саме ця розкіш остаточно нас переконала й не залишила шансу на роздуми”, – ка же Ганнеке. Ми у хвалили рішення про покупку за п’ять хвилин. Будівля Шіцентралє у Льойдштраті належить до колишньої елек тростанці ї. Роберт Вінкель із бюро “Mei architects and planners” реставрував ї ї. Власне самозайнята педагогиня та ІТ-консультант думали про к ласичне житло у старому будинку, а не голий індустріальний лофт із сирими бетонними стінами та вентиляційними трубами. Але тоді вони прига дали свої перші спільні апартаменти в бельгійському місті Генті: “Після переїзду ми зняли всі двері із завіс, бо так любили це відчу т тя простору! ” Лофт виявився справжньою зна хідкою, яка відкрила нам необмежену свободу дій. Дизайнер інтер’єру Мартін Сорée спрямував уявлення та ідеї пари в потрібне русло. Застосувавши декілька засобів та безліч хитрощів, він створив сучасні сімейні апартаменти – майже без обмежень, але із зонами для відпочинку. Тонкі перегородки для гнучкості простору Прості панелі з фінської сосни дуже функціональні. Вони розділяють житло на основні зони, слуг ують стіною для картин, створюють простір для Ф О Т О Г Р А Ф П Е Т Е Р К О Й М А Н Л О К А Ц І Я Р О Т Т Е Р Д А М | Н І Д Е Р Л А Н Д И Т Е К С Т Т І Н А Ш Н А Й Д Е Р - Р А Д І Н Г А Р Х І Т Е К Т О Р Р О Б Е Р Т В І Н К Е Л Ь | M E I A R C H I T E C T S A N D P L A N N E R S Мало к імнат, але багато простору Чи може молода сім’я одночасно відпочивати, спокійно працювати та насолоджуватися жвавим, спільним повсякденням? Апартаменти Ганнеке та Воу тера, що розташовані біля порт у Рот тердама, слуг ують прикладом індивідуального житла – з перегородками, чіткими зонами та любов’ю до порядку.

18 Blum Inspirations зберігання. Їх можна також частково відсуну ти: розсувні двері на висот у всього приміщення ковзають на напрямних, прикріплених до стелі. Вони відділяють дитячу зону, і впродовж дня майже завж ди ск ла дені. У вітальні за дерев’яними панелями з віконечками ховається спальня пари. Вона частково ск ла дається із шаф, змонтованих одна біля одної. Хоча т у т немає вікон, широкі ск ляні смуги під стелею пропускають достатньо денного світла. Основний рецепт для жит тя у лофті – чітко визначені житлові зони та плавні переходи На всій житловій площі лише ванна кімната в центрі має вимурувані стіни. Інші зони відкриті, але тим не менш чітко поділені за функціями. “Спочатку ми хотіли приставити наше ліжко до вікна. На щастя, наш дизайнер інтер’єру відмовив нас від цього”, – ка же Ганнеке. Простір у зоні вітальні з панорамними вікнами поділили між собою диван для всієї сім’ ї та обідній стіл. Спальні кімнати для батьків та дітей розташовані за дерев’яною міжкімнатною перегородкою. Обидва ряди ку хні у творюють прохід до заск леної вхідної зони. Ту т навіть стоїть маленький письмовий стіл. Living in a box: баг ато місця для зберіг ання та водночас вдосталь вільного простору Лофт привчає до дисципліни. Перед тим, як переїхати, пара ретельно оглянула всі свої пожитки. “Ми залишили тільки ті речі, якими справді корист уємося.” Суцільні перегородки, як-от ск ла дана стінка в дитячій зоні та розсувні двері на всю висот у приміщення у ванній кімнаті та т уалеті, дбають про візуальний спокій. Якщо залишити багато відкритого простору, то це ще не означає, що буде мало місця для ку хонного прила ддя. Підтримувати порядок на ку хні допомагають глибокі шу хляди. У металевому контейнері перед вхідними дверми за ховані велосипеди та сушка для білизни. “Найбі л ьша перевага п рож и ван н я у лофт і – і н ди ві д уальне п лан у ванн я.”

19 Blum Inspirations

2 0 Blum Inspirations

21 Blum Inspirations Трішки матеріалознавства: так поєднуються індустріальний дизайн і відчу т тя безпеки Текстиль поглинає шум, особливо у великих приміщеннях. Але Ганнеке та Воу тер свідомо вирішили відмовитися від штор. “Відносно низькі стелі приглушують звук.” До того ж, дерев’яна конструкція навколо зони спальні та великий килим біля входу створюють приємну атмосферу. Відкриті вентиляційні труби, грубі бетонні стіни та залита підлога сіро-коричневого кольору контраст ують із диваном та мідними лампами, що випромінюють тепле світло. • “Гол і бетон н і ст і н и та вен т и л я ц і й н і труби: нам подобаєт ьс я строг іст ь, поєднана з теп лом дерева.”

2 2 Blum Inspirations Поради, щоб збі льшити корисний простір Житло з відкритим плануванням вимагає продуманих рішень для зберігання. Розпочніть боротьбу з безладом та створіть в будинку простір, де для всіх предметів буде місце. Наші експерти зібрали для Вас декілька простих порад, які легко застосувати.

23 Blum Inspirations 0 1 0 4 0 7 0 2 0 5 0 8 0 3 0 6 0 9 Проведіть інвентаризацію Залежно від розміру та способу жит тя сім’ ї, потреби в просторі для зберігання дуже відрізняються. Якщо Ви знаєте, скільки та яких речей маєте, то буде легше спланувати меблі в майбу тньому. Плануйте широкі шу хляди Широкі конструкці ї в шафа х та комода х місткіші, ніж багато вузьких шу хляд. Що менше місця займають боковини шу хляд та меблів, то більше вільного простору залишається. Інвестуйте в шу хляди На відміну від полиць шу хляди дають змог у використати всю глибину шафки. Якщо боки шу хляди закриті й мають високу за дню стінку, то можна помістити більше речей. Віднайдіть приховане місце для зберігання Місце під раковиною на ку хні чи у ванній кімнаті перева жно не використовують. Використавши П-подібну шу хляду, можна створити додаткове місце для зберігання дрібного начиння. Встановіть високі вну трішні шу хляди У шу хляда х із високими фаса дами вну трішні шу хляди меншого розміру заповнюють простір, який раніше не використовувався. Туди можна ск ла дати дрібні предмети, які в іншому випа дку, зберігалися б на робочій поверхні. Використовуйте вну трішні розділювачі Індивідуально підібрані вну трішні розділювачі гарант ують порядок та добру оглядовість у шу хляда х. Так можна впорядковано зберігати багато дрібничок. Використовуйте всі вузькі проміжки Саме в ку хнях часто не вдається уникну ти невеликих, вузьких проміжків. У вузьких шафка х від 20 см завширшки можна створити додаткове місце для зберігання. Наприк ла д, для спецій, пляшок та дощечок для нарізання. Зверніть уваг у на легкий доступ Глибокі шухляди повинні висуватися якнайдалі. Тоді речі діставати легше, а простір використаний раціональніше. Жоден із 65-ти сантиметрів глибокої шухляди немає пропасти. Обирайте місткі шафи У житловій зоні комірчини вже стали рідкістю. Їх може замінити простора шафа для запасів. Великі закриті шафи також подбають про порядок в інших кімната х.

2 5 Blum Inspirations SPACE STEP Розумне рішення для цоколю SPACE STEP – це 2 в 1: з одного боку можна спроєк т увати вищі шафки, тому що прихований помічник допомагає дістати до верхніх полиць. З іншого – всередині цоколю можна зберігати речі, які рідко використовуєте. Прак тично: завдяки SPACE STEP діти можу ть безпечно дотягну тися до робочих поверхонь та умивальників. SPACE TOWER Ку хня – це місце, де потрібно розмістити найбільше предметів. Ту т зберігається не лише посуд та ку хонне прила ддя, але й багато харчових запасів. Їх зручно зберігати в шафі SPACE TOWER, яка може бу ти довільної висоти, ширини та глибини. Шухляди, які висуваються окремо, гарант ують добру оглядовість та легкий дост уп до найдальшого ку точка. SPACE TOWER можна використовувати також в інших житлових приміщеннях. SPACE TWIN У цій невеликій шафці вузький простір, який не використовуємо, перетворюється на цінне місце для зберігання спецій чи дек. Якщо розмістити SPACE TWIN поблизу робочої та варильної поверхонь, то можна зменшити відстань та полегшити процеси. Незважаючи на вузьку конструкцію, шафка настільки стійка та міцна, що в ній можна помістити ва жкі пляшки. SPACE CORNER Навіть для ва жкодост упних місць ми пропонуємо рішення: у шафці SPACE CORNER, яка може бу ти довільної висоти та ширини, використано кожен ку точок. Завдяки ергономічним шу хлядам повного висування можна без зайвих зусиль дістати весь вміст – чи столові прибори, чи інше прила ддя. Високі за дні стінки та боковини збільшують об’єм для зберігання та не дають предметам впасти всередину корпусу. Все, що потрібно, – SPACE Ретельно продумані шафки компенсують брак місця та дбають про порядок – особливо в житлових приміщеннях із відкритим плануванням. Використавши ідеї від Blum, створіть простір для зберігання, про який Ви навіть не здогадувалися.

2 6 Blum Inspirations Перевага компанії Blum: ергономіка та комфорт – важливі чинники якісного простору для зберігання, а отже й меблів. Наші механічні технології руху BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION та TIP-ON, а також електрична SERVO-DRIVE піклуються про те, щоб наші шухляди та дверцята м’яко й тихо відкривалися та закривалися. Завдяки тому, що речі зручно виймати та ставити на місце, процес корист ування перетворюється на справжнє задоволення. Докладно

27 Blum Inspirations

2 8 Blum Inspirations Living Office Якщо Ви багато працюєте з дому, то Вам потрібне місце для ідей та спокій для очей. Апартаменти Йогана Трана у старому будинку поєднують у собі скандинавські та японські мотиви. Архітектор із Осло обмежився світлими породами дерева та поділив апартаменти на зони за допомогою розсувних дверей на всю висоту приміщення. Кухня, кабінет та вітальня плавно перетікають один в одного. Йоган може усамітнитися для роботи або ж, якщо потрібно, відгородитися ввечері від хаосу на кухні. Після перепланування 51 квадратний метр відповідає всім потребам свого власника, який стежить за стилем. Це його місце сили, наповнене сенсом та практичне водночас. Ф О Т О Г Р А Ф І Н Г Е Р М А Р І Г Р І Н І Л О К А Ц І Я О С Л О | Н О Р В Е Г І Я Т Е К С Т Т І Н А Ш Н А Й Д Е Р - Р А Д І Н Г С Т И Л І З А Ц І Я Х Е Г Е Б А Р Н Г О Л ЬТ

3 0 Blum Inspirations

31 Blum Inspirations “Ми пог ра л ис я з переп лан уван н ям. Розс у вн і д вері дають нам змогу комбінувати п рим і щен н я.” Інтеграція робочого місця – розумно та делікатно Апартаменти Йогана Трана в середмісті Осло були типовою квартирою у старому будинку. Він живе разом із своєю дівчиною, обоє працюють із дому. Перша думка дизайнера: розчистити абсолютно всі апартаменти та створити простір із вільним плануванням для жит тя, пригот ування їжі та роботи в японських тра диціях, із дверми на всю висот у кімнат. Так виник багатофункціональний простір, наповнений північним скандинавським шиком: “Коли перегородка між кабінетом та вітальнею засуну та, ми можемо обоє спокійно працювати, а ввечері маємо вільний простір із багатьма зонами для усамітнення”, – ка же Тран. У розсувних дверях зроблені вертикальні отвори для того, щоб денне світло могло потрапляти до житлової зони. “Якщо ми б спланували кабінет із суцільними стінами, то ніколи б не використовували цю кімнат у після роботи.” Тепер вона легко приєднується до вітальні, якщо відчинено двері. Робоче місце, як і вся квартира, сприяє концентраці ї завдяки кольорам, зелені та дозованому декору. Самостійно спроєк тований стіл із букового шпону кріпиться до стіни для економі ї місця. У шу хляда х панує порядок. Стіл має таку конструкцію, що паркетну підлог у з орнаментом “ялинка” добре видно. “Мені подобається цей к ласичний вигляд”, – ка же Тран. “До того ж, він пом’якшує строгі ліні ї.” Сконцентруйтеся на персоналізаці ї та дайте волю власній творчості Витончений письмовий стіл у кабінеті та ще й обідній стіл у вітальні, – це власні розробки. “Він має к ласичну висот у для того, щоб можна було розслабитися”, – ка же Тран. “Але ширину та висот у ми а дапт ували до величини кімнати.” Настінна полиця також припасована з точністю до міліметра, для того, щоб жодне місце не пропа дало даремно. Всім, кому потрібно вмістити багато речей на декількох ква дратних метра х, варто дослу хатися до пора ди Трана: “Шукайте будь-яку мож ливість, щоб створити простір для зберігання.” Той, х то не впевнений у своєму дизайнерському таланті може обрати деревину, що сподобалася у столярній майстерні. Рішення для зберігання або меблі доручити професіоналам – ця інвестиція того варта.

32 Blum Inspirations Забрати ніші й ку ти та створити великий вільний простір У більшості старих будинків планування квартири є заздалегідь визначеним, а вист упи у стіна х та ніші створюють заку тки, які не використовуються. Йоган Тран використав цей вузький простір та придумав для кожної щілини ефек тивне рішення. У ванній кімнаті він розмістив пральну машинку з сушкою. На ку хні між холодильником та стіною знайшлося місце для полички зі спеціями, розміром 20 на 10 сантиметрів. “Коли закриєте ку ти, то створите рівні ліні ї у квартирі.” Ефек т: все виглядає чисто та акуратно. Тран також переніс спальню на місце колишньої ку хні та створив відкрите, значно просторіше планування з компак тно обла днаною ку хнею, кабінетом та вітальнею.

33 Blum Inspirations Матеріали, що вдало поєднані, транслюють спокій та цілісне відчу т тя помешкання Основне правило дизайну: що менша квартира, то спокійніше вона має виглядати. Йоган Тран обмежився, за японським зразком, декількома дуже стриманими матеріалами у всій квартирі. Він використовує їх у всіх житлових зона х: вбудовані ку хонні меблі, висувні двері та двері шафок, столи та полички зроблені з букової фанери та покриті спеціальною речовиною для меблів. Все це він поєднує із деталями з лат уні. Наприк ла д, на д обіднім столом протягнено металеву стрічку, а ручки на ку хні також зроблені з блискучого матеріалу. Родзинкою кабінет у є підвісний світильник від дизайнера Тома Дііксона. “Якщо використовуєте лише декілька матеріалів, автоматично створюєте відчу т тя спокою”, – описує свою концепцію Тран. Його дизайнерська ідея відтворена у всій квартирі: вертикальні отвори є не лише в розсувних дверях, але й у настінній поличці. Декораці ї додають інтер’єру родзинку Йоган Тран збагачує спокійний простір вічною к ласикою. Обідні стільці 60 -тих років він купив вживаними та самостійно відреставрував, кушетка від Оле Ваншера – дизайн 1949 року. Приємний текстиль згла джує суворість чітких ліній, а кімнатні рослини, зокрема монстера, покращують мікрок лімат у кімнаті. Великі листя дбають про високу вологість повітря. •

Blum Inspirations 3 4 Працювати красивіше Простір Акуратний робочий стіл гарант ує порядок у голові. Якщо корисний простір облаштовано розумно, всі офісні матеріали під рукою. Їх так само швидко можна пок ласти на місце. Атмосфера Однією з найбільших переваг домашнього офісу є його індивідуальний дизайн. Рослини, картини та інші предмети декору – все це створює приємну робочу атмосферу. Динаміка Якщо Ви довго сидите в одній позі, може виникну ти напруження в шиї та спині. Для того, щоб запобіг ти уск ла дненням, варто часто змінювати пози або працювати стоячи. Ми переосмислюємо нашу культуру праці. Люди все частіше працюють із дому та концепт “балансу роботи та жит тя” набув більшого значення. Для того, щоб робота вдома була ефективною, а в кінці дня можна було б спокійно відпочити, потрібно зверну ти уваг у на низку чинників.

3 5 Blum Inspirations Ергономічність Стіл та стілець потрібно встановити на відповідну висот у. Плечі та передпліччя повинні перебувати під прямим ку том. Оптимальний ку т для сидіння – більше ніж 90°. Відпочинок Якщо Ви багато часу працюєте за комп’ютером, то варто запланувати рег улярні перерви. Прог улянки на свіжому повітрі – дуже корисні. Телефонні дзвінки стоячи також позитивно впливають на поставу та кровообіг. Світло Часто денного світла не вистачає для а декватного освітлення робочого місця. Додаткове джерело світла – лампа із денним світлом чи світлодіодна лампа за хищає очі від перевтоми. Колір Синє світло порушує наш біологічний ритм. Це стосується не лише пізньої роботи за монітором комп’ютера, але й того, коли ми відволікаємося на дисплей смартфона. Нічний режим вбереже очі, а спеціальні окуляри для роботи мають фільтр синього кольору. Свіже повітря Якщо рег улярно відкриватимете вікна, то рівень кисню на робочому місці залишатиметься високим. Так можна значно підвищити фізичну та розумову працездатність. Спокій Сконцентрована та продук тивна праця вимагає спокою. Тому робоче місце має бу ти за хищеним від навколишнього шуму. Якщо виділити окрему кімнат у не вдається, ї ї можна візуально відокремити перегородками.

3 6 Blum Inspirations Робоче місце на вимог у Якщо хоум-офіс інтегровано в житловий простір, він не повинен постійно перебувати в полі зору. Із системою розсувних дверей REVEGO можна приховати певні зони або цілі ку хонні ряди. Якщо вирішили попрацювати, то двері можна відчинити легким дотиком та за ховати в бокових ніша х. Після завершення роботи все знову зачинити й кімната набуває свого затишного вигляду. Офіс – скрізь Не всі мають окрему кімнат у для домашнього офісу. Але це можна елегантно обійти, використавши практичні меблі – три ідеї від компанії Blum.

37 Blum Inspirations Хоум - офіс на коліщата х Навіть у найменших квартира х знайдеться місце для мобільної шафки на коліщата х, що легко пересувається. Ця вдосконалена “контора” має шу хляди на обидва боки, тому вона не перекинеться. Верхню полицю можна відсуну ти в бік і не обов’язково звільняти поверхню, щоб поставити ноу тбук. • Ми вболіваємо за підіймачі Підіймальні механізми, як-от AVENTOS HK top, ідеально підходять для кабінет у. Він підіймається вверх та не обмежує свободу ру х у. Запатентований обмежувач ку та підіймання від Blum гарант ує, що фаса д не зіштовхнеться зі стелею. Фурніт ура компак тна та функціональна. Цей підіймач вже неодноразово нагороджено відзнаками за мінімалістичний дизайн. Докладно

RkJQdWJsaXNoZXIy